อาคารเรียน ปี 2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJ
1
ประทับเวลาชื่อ-สกุล ผู้รายงาน
เบอร์โทร (เช่น 099-45419XX)
ชื่อโรงเรียน / ตำบล / อำเภอ
จำนวนนักเรียนทั้งหมด (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.)
จัดชั้นเรียน(ห้อง)
ห้องพิเศษ (ห้อง)
รวมห้อง = จัดชั้นเรียน+ห้องพิเศษ
ห้องที่มีอยูจริง = ห้องเรียน+ห้องพิเศษ
ขาดแคลน = รวมห้อง-ห้องที่มีอยู่จริง
แบบสิ่งก่อสร้างที่เสนอขอ (เงื่อนไข : มีความขาดแคลน และมีจำนวน นร. เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนดในคู่มือ ถึงจะสามารถขอได้)
จำนวนที่ขอ(หลัง)
จำนวนห้อง(ตามลักษณะอาคารมาตรฐานที่ สพฐ.กำหนด)
2
10/10/2017, 8:46:46
นางสาวสมพิศ พวงไพบูลย์
085-0272652
260346 บ้านโคกมะขาม โคกมะขาม ประโคนชัย
763-333อาคารเรียนสปช.103/26ขนาด3ห้องเรียน ราคาต่อหน่วย 1873000 บาท13
3
10/10/2017, 10:35:11นายบุญส่ง แสนดี085-2022374
260307 นิคมสร้างตนเอง5 จันทบเพชร บ้านกรวด
30911 ห้อง516133อาคารเรียนสปช.102/26ขนาด3ห้องเรียน ราคาต่อหน่วย 1646300 บาท13
4
10/10/2017, 10:39:55
นางสาวพัชรินทร ปุยะติ
821327233260325 บ้านพาชี ปังกู ประโคนชัย162119201010
อาคารเรียนสปช.105/29ปรับปรุง2ชั้น4ห้องเรียน(ชั้นล่างโล่ง) ราคาต่อหน่วย 3987700 บาท
14
5
10/10/2017, 10:41:05รุ่งราตรี ประพันธ์086-2457214260161 วัดบ้านปราสาท สูงเนิน กระสัง1838-1284
อาคารเรียนสปช.105/29ปรับปรุง2ชั้น5ห้องเรียน(ชั้นล่าง1ชั้นบน4) ราคาต่อหน่วย 4731200 บาท
112
6
10/10/2017, 10:41:30
นางสาวพัชรินทร์ ปุยะติ
821327233260325 บ้านพาชี ปังกู ประโคนชัย162119201010อาคารเรียนสปช.104/26ขนาด4ห้องเรียน ราคาต่อหน่วย 2670000 บาท14
7
10/10/2017, 12:29:22นางสิริวัฒน์ ลือนาม899453642260136 วัดบ้านหนองพลวง ลำดวน กระสัง21014317134
อาคารเรียนสปช.105/29ปรับปรุง2ชั้น4ห้องเรียน(ชั้นล่างโล่ง) ราคาต่อหน่วย 3987700 บาท
14
8
10/10/2017, 13:06:49นายอนันต์ ราชประโคน994587510
260694 เขว้าศึกษา โคกขมิ้น พลับพลาชัย
123841293
อาคารเรียนอนุบาลขนาด3ห้องเรียน ราคาต่อหน่วย 5200000 บาท (ต้องมี นร.อนุบาลตั้งแต่ 41 คน)
13
9
10/10/2017, 14:01:51นายวิโรจน์ สุมาลุย์061-1057622
260386 บ้านห้วยเสลา หนองบอน ประโคนชัย
26411920182
อาคารเรียนอนุบาลขนาด2ห้องเรียน ราคาต่อหน่วย 3010500 บาท (ต้องมี นร.อนุบาลตั้งแต่ 41 คน)
12
10
11/10/2017, 4:51:18นายพิสณห์ เนตรประโคน084-8887857260304 บ้านตรุง เขาดินเหนือ บ้านกรวด52841266อาคารเรียนสปช.104/26ขนาด4ห้องเรียน ราคาต่อหน่วย 2670000 บาท11
11
11/10/2017, 14:56:35นางสมใจ เครือยา087-8808454260149 วัดปทุมคงคา บ้านปรือ กระสัง270111021151
อาคารเรียนสปช.105/29ปรับปรุง2ชั้น5ห้องเรียน(ชั้นล่างโล่ง) ราคาต่อหน่วย 5381600 บาท
15
12
11/10/2017, 16:00:41
นางสาวพัชรินทร์ ปุยะติ
821327233260325 บ้านพาชี ปังกู ประโคนชัย162119201010อาคารเรียนสปช.102/26ขนาด3ห้องเรียน ราคาต่อหน่วย 1646300 บาท13
13
11/10/2017, 20:09:24
นายสมเจน นิเวทม์โอฬาร
817255957
260282 นิคมสร้างตนเอง1 ปราสาท บ้านกรวด
583171128226
อาคารเรียนสปช.105/29ปรับปรุง2ชั้น6ห้องเรียน(ชั้นล่าง2ชั้นบน4) ราคาต่อหน่วย 5022200 บาท
16
14
12/10/2017, 12:13:37นายมานพ ลีประโคน083-0586057260129 บ้านสวายสอ เมืองไผ่ กระสัง24211920200
อาคารเรียนอนุบาลขนาด2ห้องเรียน ราคาต่อหน่วย 3010500 บาท (ต้องมี นร.อนุบาลตั้งแต่ 41 คน)
12
15
12/10/2017, 15:51:26นายวัฒนา สราญบุรุษ087-2494356260133 บ้านอโณทัย เมืองไผ่ กระสัง81831155อาคารเรียนสปช.104/26ขนาด4ห้องเรียน ราคาต่อหน่วย 2670000 บาท14
16
12/10/2017, 20:19:40นายประพฤติ เยรัมย์934180160
260152 บ้านสำโรง(ภิญโญอนุสรณ์) บ้านปรือ กระสัง
102821046
อาคารเรียนสปช.105/29ปรับปรุง2ชั้น4ห้องเรียน(ชั้นล่างโล่ง) ราคาต่อหน่วย 3987700 บาท
14
17
13/10/2017, 19:02:03นายคงศักดิ์ เสาวกูล903751797260128 บ้านเมืองไผ่ เมืองไผ่ กระสัง2279716115อาคารเรียนสปช.103/26ขนาด3ห้องเรียน ราคาต่อหน่วย 1873000 บาท13
18
13/10/2017, 19:04:44นายคงศักดิ์ เสาวกูล903751797260128 บ้านเมืองไผ่ เมืองไผ่ กระสัง432-222
อาคารเรียนอนุบาลขนาด2ห้องเรียน ราคาต่อหน่วย 3010500 บาท (ต้องมี นร.อนุบาลตั้งแต่ 41 คน)
12
19
13/10/2017, 21:31:11นายสุรัตน์ สุขสำราญ962589837260100 บ้านขามตาเบ้า กระสัง กระสัง10381994อาคารเรียนสปช.104/26ขนาด4ห้องเรียน ราคาต่อหน่วย 2670000 บาท14
20
14/10/2017, 15:37:24
นางสาวจุฑามาศ สวัสดี
621073290260133 บ้านอโณทัย เมืองไผ่ กระสัง8160665
อาคารเรียนสปช.105/29ปรับปรุง2ชั้น6ห้องเรียน(ชั้นล่าง2ชั้นบน4) ราคาต่อหน่วย 5022200 บาท
16
21
15/10/2017, 11:11:43นายสราวุฒิ รอดทุกข์878802496260159 บ้านบัวถนน สูงเนิน กระสัง3971611271611
อาคารเรียนสปช.105/29ปรับปรุง2ชั้น5ห้องเรียน(ชั้นล่าง1ชั้นบน4) ราคาต่อหน่วย 4731200 บาท
15
22
15/10/2017, 14:38:35นายอุกฤษฏ์ สุขสำราญ081-8762473
260123 บ้านศรีภูมิสามัคคี ศรีภูมิ กระสัง
115841266
อาคารเรียนสปช.105/29ปรับปรุง2ชั้น4ห้องเรียน(ชั้นล่างโล่ง) ราคาต่อหน่วย 3987700 บาท
14
23
16/10/2017, 11:09:34
นายจิรพัฒน์ เทียมศักดิ์
817255538
260368 บ้านหนองร้าน จรเข้มาก ประโคนชัย
149841275
อาคารเรียนสปช.105/29ปรับปรุง2ชั้น4ห้องเรียน(ชั้นล่างโล่ง) ราคาต่อหน่วย 3987700 บาท
14
24
17/10/2017, 13:36:50
นางสาวอริสา ราชประโคน
892828328
260391 บ้านบาตร(ชัยทัตราษฏร์บำรุง) ตะโกตาพิ ประโคนชัย
2121051079
อาคารเรียนสปช.105/29ปรับปรุง2ชั้น8ห้องเรียน(ชั้นล่าง4ชั้นบน4) ราคาต่อหน่วย 5347900 บาท
18
25
17/10/2017, 14:29:00นายศรชัย สุทธิ086-2421546
260340 บ้านปราสาทสามัคคี ละเวี้ย ประโคนชัย
3061510251213
อาคารเรียนสปช.105/29ปรับปรุง2ชั้น6ห้องเรียน(ชั้นล่างโล่ง) ราคาต่อหน่วย 6281500 บาท
16
26
18/10/2017, 15:26:22นายไพฑูรย์ ชัยหลาก652373389
260278 นิคมสร้างตนเอง2 จันทบเพชร บ้านกรวด
16612921147
อาคารเรียนสปช.105/29ปรับปรุง2ชั้น4ห้องเรียน(ชั้นล่างโล่ง) ราคาต่อหน่วย 3987700 บาท
14
27
19/10/2017, 7:43:26นายอมรรัตน์ โมคกุล083-3652107260273 บ้านโคกยาง บ้านกรวด บ้านกรวด20811920119
อาคารเรียนสปช.105/29ปรับปรุง2ชั้น10ห้องเรียน(ชั้นล่าง5ชั้นบน 5) ราคาต่อหน่วย 6296400 บาท
110
28
20/10/2017, 20:01:31นายปริญญา มะเรืองศรี090-2597998
260356 บ้านร่มเย็นวิทยา ไพศาล ประโคนชัย
77831183อาคารเรียนสปช.102/26ขนาด3ห้องเรียน ราคาต่อหน่วย 1646300 บาท13
29
21/10/2017, 15:51:39นางจินตนา สุขสำราญ862484233260098 บ้านตะเคียน กระสัง กระสัง121841293
อาคารเรียนสปช.101/26ขนาด3ห้องเรียน1ห้องธุรการ ราคาต่อหน่วย 2280900 บาท
13
30
23/10/2017, 13:28:04
นายศิริวัฒน์ ศิริรัมย์
081-8799624
260138 บ้านแสลงพันกระเจา ลำดวน กระสัง
145841293
อาคารเรียนสปช.105/29ปรับปรุง2ชั้น4ห้องเรียน(ชั้นล่างโล่ง) ราคาต่อหน่วย 3987700 บาท
14
31
23/10/2017, 16:26:09ศุภิสรา ขันโสม973249451
260364 บ้านจรเข้มาก จรเข้มาก ประโคนชัย
46316824213
อาคารเรียนสปช.105/29ปรับปรุง2ชั้น4ห้องเรียน(ชั้นล่างโล่ง) ราคาต่อหน่วย 3987700 บาท
14
32
24/10/2017, 11:59:57นายชัยเดช หรีกประโคน862598078260106 บ้านโนนแดง หนองเต็ง กระสัง131841284อาคารเรียนสปช.104/26ขนาด4ห้องเรียน ราคาต่อหน่วย 2670000 บาท14
33
24/10/2017, 21:55:25นางสาวฏยา ทัตสอย954153242
260376 วัดบ้านไพบูลย์ บ้านไทร ประโคนชัย
1778412111อาคารเรียนสปช.103/26ขนาด3ห้องเรียน ราคาต่อหน่วย 1873000 บาท13
34
25/10/2017, 10:28:27
นายพิรุฬห์ อารีราษฎร์
089-7171019
260324 บ้านปังกู(คุรุประชานุสรณ์) ปังกู ประโคนชัย
23011920173
อาคารเรียนสปช.105/29ปรับปรุง2ชั้น4ห้องเรียน(ชั้นล่างโล่ง) ราคาต่อหน่วย 3987700 บาท
14
35
25/10/2017, 10:52:48
นางสาวพัชรินทร์ ปุยะติ
821327233260328 บ้านห้วยปอ ปังกู ประโคนชัย4031611271413
อาคารเรียนสปช.105/29ปรับปรุง2ชั้น8ห้องเรียน(ชั้นล่าง4ชั้นบน4) ราคาต่อหน่วย 5347900 บาท
216
36
25/10/2017, 12:21:07ไชยพงศ์ กล้าหาญ818796817260331 บ้านโคกกลอย เขาคอก ประโคนชัย27311516142
อาคารเรียนอนุบาลขนาด2ห้องเรียน ราคาต่อหน่วย 3010500 บาท (ต้องมี นร.อนุบาลตั้งแต่ 41 คน)
12
37
25/10/2017, 15:40:14นางแสงเดือน ม่วงทอง098-6176476260130 บ้านดอนยาว กันทรารมย์ กระสังๅ1768412113อาคารเรียนสปช.102/26ขนาด3ห้องเรียน ราคาต่อหน่วย 1646300 บาท13
38
25/10/2017, 19:31:53นายสมควร คลังสูงเนิน641455328
260312 นิคมพัฒนาสายโท11 สายตะกู บ้านกรวด
29411920146
อาคารเรียนสปช.105/29ปรับปรุง2ชั้น4ห้องเรียน(ชั้นล่างโล่ง) ราคาต่อหน่วย 3987700 บาท
14
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
แผ่น1
 
 
Main menu