ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ประทับเวลาชื่อผู้ใช้ชื่อ-นามสกุลชั้น/ห้อง
ชื่อรายวิชาที่ไม่มีสิทธิ์สอบ
รหัสวิชาชื่อครูผู้สอน
มีเวลาเรียนที่เข้าเรียน จำนวน(ชั่วโมง)
คิดเป็นร้อยละ
สาเหตุจำเป็นที่ทำให้มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%
หลักฐานที่นำมาประกอบการพิจารณาให้มีสิทธิ์เข้าสอบผู้อำนวยการ พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100