2561-swsk_Namelist_1-2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLM
1
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 3 พ.ค. 61
2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
3
ครูที่ปรึกษา 1. นางอละสา เถาว์รินทร์ 2. นางสุประวีณ์ ทานะ 3. นายไกรสยาม น้อยมิ่ง
4
เลขที่เลขประจำตัวชื่อ-สกุลรายการบันทึกพิเศษหมายเหตุ
5
6
103147
เด็กชายวรายุส์ รัชต์สุพลโชค
7
203148
เด็กชายกิติภูมิ บุตรศรีภูมิ
8
303149เด็กชายจตุรพร ศรีหาบัณฑิต
9
403150เด็กชายจารุพงศ์ ภูมิหมั่น
10
503151เด็กชายจิรายุทธ จันทะสี
11
603152เด็กชายโจนาธาน เสวิน
12
703153เด็กชายณัฏฐกิตติ์ สุทธิโส
13
803154เด็กชายต้นกล้า คำมุงคุล
14
903155เด็กชายทัพพ์เทพ โลนุช
15
1003156เด็กชายธนวัฒน์ เดชวิเศษ
16
1103157เด็กชายธนวัฒน์ สุริโย
17
1203158เด็กชายธันวา นรดี
18
1303159เด็กชายธีระพงศ์ สีหะวงษ์
19
1403270เด็กชายภควัต เอกศิริ
20
1503160เด็กหญิง นริศรา โคตรชมภู
21
1603161เด็กหญิงกชกร พลศักดิ์
22
1703162เด็กหญิงกนกวรรณ ภูมิชัย
23
1803163เด็กหญิงกมลชนก กลางมณี
24
1903164
เด็กหญิงกมลรัตน์ สว่างวงษ์
25
2003165เด็กหญิงกรวีร์ วงษารักษ์
26
2103166เด็กหญิงกษมา บุญเกิ่ง
27
2203167
เด็กหญิงกัญญาวีร์ เทพบุตรดี
28
2303168เด็กหญิงกิรติญา พิมพ์ทอง
29
2403169
เด็กหญิงขวัญณภัทร กระสังข์
30
2503170
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เผื่อนกลาง
31
2603171เด็กหญิงช่อฟ้า ลาภพูล
32
2703172เด็กหญิงชาลิสา ทองแสน
33
2803173เด็กหญิงชุติมา วงศ์เสน่ห์
34
2903174เด็กหญิงธณพร ไทยปิยะ
35
3003175
เด็กหญิงนรวร ณัชสุพัฒน์ภาคิน
36
3103176เด็กหญิงนีรภา ชาภักดี
37
3203271เด็กหญิงกมลลักษณ์ ชุมพล
38
33
39
34
40
35
41
36
42
37
43
38
44
39
45
40
46
จำนวนนักเรียน ชาย14หญิง18รวม32คน
47
ไป-กลับ0ประจำ32
48
49
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 3 พ.ค. 61
50
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
51
ครูที่ปรึกษา 1. นางเกศรา จันทร์แสง 2. นางสาวนวลจันทร์ อุไรสาย 3. นายทัศพันธ์ จันประทัด
52
เลขที่เลขประจำตัวชื่อ-สกุลรายการบันทึกพิเศษหมายเหตุ
53
54
103177เด็กชายนฤเบศ ทำนุ
55
203178เด็กชายปรเมศ เศษคง
56
303179เด็กชายพงศกร ทองหยวก
57
403180เด็กชายพีรติ ศิริพุ่มภา
58
503181เด็กชายภัทรศักดิ์ ออมชมภู
59
603182
เด็กชายภูมิชนะ สร้อยประดิษฐ
60
703183
เด็กชายภูริวัฒน์ ครองประจิตร
61
803184
เด็กชายรพีภัทร์ ชุติภัทร์คูณธนา
62
903185เด็กชายรัฐนนท์ ชุมจิตร
63
1003186เด็กชายวัชรพล ลาภมูล
64
1103187เด็กชายสุปัญญา สิงห์ดง
65
1203188เด็กชายอัคคเดช การสูงเนิน
66
1303273เด็กชายภูรินาท แหวนเพ็ชร
67
1403274เด็กชายธนวัฒน์ พรรณนา
68
1503189เด็กหญิงประกายดาว คำลาย
69
1603190
เด็กหญิงปาริฉัตร พันธ์พงษ์
70
1703191เด็กหญิงปิยธิดา ดิษฐประสพ
71
1803192เด็กหญิงปุญญาดา ภักดีสมัย
72
1903193เด็กหญิงผุสสิตา รองทอง
73
2003194เด็กหญิงพนิดา กรงทอง
74
2103195เด็กหญิงเมคุมิ อิชิเกะ
75
2203196เด็กหญิงรับขวัญ กำจัด
76
2303197เด็กหญิงลภัสรดา เลือกนารี
77
2403198เด็กหญิงศศิรดา ดวงสิงห์
78
2503199เด็กหญิงศิริมาศ เทพบุตรดี
79
2603200เด็กหญิงสุธิดา สุขปัน
80
2703201
เด็กหญิงสุพิชญา ร่วมทรัพย์
81
2803202
เด็กหญิงสุวพิชญ์ แก้วพิกุล
82
2903203เด็กหญิงอมรลักขณา จักรคำ
83
3003204เด็กหญิงอรจิรา วงค์มาเกษ
84
3103205เด็กหญิงอรปรียา โสดา
85
32
86
33
87
34
88
35
89
36
90
37
91
38
92
39
93
40
94
จำนวนนักเรียน ชาย14หญิง17รวม31คน
95
ไป-กลับ0ประจำ31
96
97
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 3 พ.ค. 61
98
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
99
ครูที่ปรึกษา 1. นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 2. นางสาวปฐมาภรณ์ อาทิเวช 3. นายสรวิชญ์ สว่างภพ
100
เลขที่เลขประจำตัวชื่อ-สกุลรายการบันทึกพิเศษหมายเหตุ
Loading...
Main menu