ปฏิทินนิเทศในสถานศึกษา1ครั้งที่2.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
2
(ร่าง) ปฏิทินการออกนิเทศนักศึกษา ฝึกปฏิบัติการสอน๑ ครั้งที่ ๒
24 สค.- 8 กย.
3
ประจำภาคเรียนที่/ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐
4
๑. สายนอกเมือง เดินทางโดยรถยนต์ของมหาวิทยาลัย
5
วันที่/เวลาโรงเรียนนักศึกษาอาจารย์นิเทศก์หมายเหตุ
6
ชื่อ-สกุลสาขา
เบอร์โทรศัพท์
สาขาทั่วไป
7
31-ส.ค.-60โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล)
นางสาวประภาพร วันเพ็ญ
คณิตศาสตร์
ผศ.ประเสริฐ
8
8:30-11:30 น.นายอลงกต พลอินทร์
คณิตศาสตร์
088-3156055
ผศ.ประเสริฐ
9
นายอนุวรรษ จันทาทุม
คอมพิวเตอร์
086-0603048
อ.อรนงค์
10
นายยุทธนา สุมังเกษตร
คอมพิวเตอร์
088-3007557
อ.อรนงค์
11
นางสาวประภาศรี ดาสิน ภาษาไทย
085-6961092
อ.กฤติกา
12
นางสาวสตรีขวัญ ขานตา ภาษาไทย
061-9741891
อ.กฤติกา
13
08:30-11:30 น.โรงเรียนบ้านโพธิ์ตากวิทยา
นางสาวจุฑารัตน์ วิลันดา
ภาษาไทย
084-9234017
อ.ศิริสุดา
14
นางสาวลลิตา พลโยธา
ภาษาไทย
090-1922090
อ.ศิริสุดา
15
12:30-15:30 น.
โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์
นายจักรกฤษณ์ ชุมดี
คณิตศาสตร์
061-9725098
ผศ.ประเสริฐ
16
นายอิทธิพล เขจรสัตย์
คอมพิวเตอร์
092-9548361
อ.อรนงค์
17
นางสาวธิดารัตน์ ช่วยเงิน ภาษาไทย
062-1816606
อ.ศิริสุดา
18
นางสาวสุธากร หนูดา ภาษาไทย
094-2819220
อ.กฤติกา
19
20
21
22
23
๑. สายนอกเมือง เดินทางโดยรถยนต์ของมหาวิทยาลัย
24
วันที่/เวลาโรงเรียนนักศึกษาอาจารย์นิเทศก์หมายเหตุ
25
ชื่อ-สกุลสาขา
เบอร์โทรศัพท์
สาขาทั่วไป
26
6-ก.ย.-60โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษานางสาวแพรวฟ้า ไชยสิทธิ์
คณิตศาสตร์
084-0620317
อ.นิ่ม
27
8:30-11:30 น.นางสาวไอลดา วันเพ็ญ
คณิตศาสตร์
080-7637423
อ.นิ่ม
28
นายเกริกเกียรติ ชาลีคาร
ภาษาอังกฤษ
062-1957991
อ.สมศักดิ์
เดินทางด้วยตนเอง
29
นางสาวดรุณี สีคราม
ภาษาอังกฤษ
098-6944223
อ.สมศักดิ์
เดินทางด้วยตนเอง
30
8:30-11:30 น.โรงรียนเทศบาลบ้านไผ่
นายณัฐวุฒิ ลือคำหาญ
คณิตศาสตร์
087-7219676
อ.ประวีณ์นุช
31
นางสาวจิรภา ชาวโพธิ์
คอมพิวเตอร์
088-5404668
อ.ประวีณ์นุช
32
นางสาวนวพร ภัทรณัฐากูร
คอมพิวเตอร์
062-7457559
อ.อรนงค์
33
นายดนุพล เสมอหน้า ภาษาไทย
084-6863050
อ.ศิริสุดา
34
นางสาวเมทนี บุตรี ภาษาไทย
093-5451244
อ.ศิริสุดา
35
นางสาวมุฑิตา เคนานันท์
ภาษาอังกฤษ
094-2800352
อ.สมพิศ
36
นางสาวสุชาดา ปากเมย
ภาษาอังกฤษ
097-3303120
อ.สมพิศ
37
13:00-15:30 น.โรงรียนชนบทศึกษา
นางสาวสาวิตรี ยมโคตร์
คณิตศาสตร์
087-1674250
อ.นิ่ม
38
นางสาวสุวนันท์ โนนศรีคำ
คณิตศาสตร์
088-3007745
อ.ประวีณ์นุช
39
นายธนวิชญ์ โคนชัยภูมิ
คอมพิวเตอร์
095-7670201
อ.อรนงค์
40
นางสาวลลิตา นาคา
คอมพิวเตอร์
068-0144225
อ.อรนงค์
41
นางสาววิจิตรา สารเงิน
ภาษาไทย
099817-6441
อ.ศิริสุดา
42
นางสาวศิรินารถ สมคะแณย์
ภาษาไทย
087-4269940
อ.ศิริสุดา
43
นางสาวจิราภา โพธิ์ศรีดา
ภาษาอังกฤษ
088-7384542
อ.สมศักดิ์ (ศุกร์)
44
นางสาวมณีรัตน์ หงษ์เวียง
ภาษาอังกฤษ
084-5182475
อ.สมพิศ (ศุกร์)
45
46
๒. สายรอบเมือง เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวของอาจารย์
47
วันที่/เวลาโรงเรียนนักศึกษาอาจารย์นิเทศก์หมายเหตุ
48
ชื่อ-สกุลสาขา
เบอร์โทรศัพท์
สาขาทั่วไป
49
1 กย.60 (บ่าย)
โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์
นางสาวชนิสรา อ่อนตาแสง
คณิตศาสตร์
086-4592086
อ.นิ่มอ.ธิติญา
50
1 กย.60 (บ่าย)
นายวีรพันธ์ ชมพูวิเศษ
คณิตศาสตร์
094-3769367
อ.นิ่ม
25 สค 60 (เช้า)
51
25 สค.60 (..….)
นางสาวขนิษฐา จันทร์เทา
คอมพิวเตอร์
095-3170278
อ.ธนกร(25 สค.)
------ " -------
52
25 สค.60 (..….)
นางสาวพัฒน์นรี ยุบลชัย
คอมพิวเตอร์
081-2634902
อ.ธนกร(25 สค.)
------ " -------
53
1 กย.60 (บ่าย)
นางสาวดาริณี สัจจานนท์
ภาษาอังกฤษ
094-8437198
อ.ฐรัณภรณ์
------ " -------
54
1 กย.60 (บ่าย)
นางสาวณัฏฐณิชา ไชยคำ
ภาษาอังกฤษ
087-7406426
อ.ฐรัณภรณ์
------ " -------
55
1 กย.60 (เช้า)
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
นางสาวภัชริดา ฤทธิลี
คณิตศาสตร์
098-1102701
อ.นิ่มอ.ธิติญา
56
4 กย.60 (บ่าย)
นางสาวสุปรียา จันทกล
ภาษาไทย
098-4972280
อ.กฤติกา
24 สค 60 (บ่าย)
57
4 กย.60 (บ่าย)
นางสาวหฤทัย สุขใจ ภาษาไทย
080-7580324
อ.กฤติกา
------ " -------
58
8 กย.60 (เช้า)
นางสาวพรรนิดา เมฆขุนทด
ภาษาอังกฤษ
093-4940838
อ.ฐรัณภรณ์
------ " -------
59
8 กย.60 (เช้า)
นางสาวพิมพ์ลภัส ศรีบูอ่ำ
ภาษาอังกฤษ
093-4940838
อ.ฐรัณภรณ์
------ " -------
60
1 กย.60 (เช้า)
โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ
นายกรกช ศรีแสง
คณิตศาสตร์
093-5051732
อ.นิ่มอ.ธิติญา
61
8 กย.60 (บ่าย)
นางสาวช่อประภา เชื้อกลางใหญ่
ภาษาอังกฤษ
091-4177211
อ.ฐรัณภรณ์
24 สค 60 (เช้า)
62
8 กย.60 (บ่าย)
นางสาวปวีณา สีเคนา
ภาษาอังกฤษ
098-2076126
อ.ฐรัณภรณ์
------ " -------
63
8 กย.60 (บ่าย)
นางสาวชรินทิพย์ ชะมะศรี
ภาษาอังกฤษ
อ.ฐรัณภรณ์
------ " -------
ฝึกฯ 2.
64
25 สค.60 (บ่าย)
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรก
นางสาวนิภาพร งามลุน
คณิตศาสตร์
086-3337920
อ.ประวีณ์นุช
65
25 สค.60 (บ่าย)
นางสาวสุพัตรา ปํญญาพิมพ์
คณิตศาสตร์
088-5093675
อ.ประวีณ์นุช
66
25 สค.60 (บ่าย)
นายคมกริช ศรีอุทธา
คอมพิวเตอร์
061-9299053
อ.ธนกร
------ " -------
67
25 สค.60 (บ่าย)
นายอาทิตย์ ทองยา
คอมพิวเตอร์
097-0913518
อ.ธนกร
------ " -------
68
69
70
๒. สายรอบเมือง เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวของอาจารย์
71
วันที่/เวลาโรงเรียนนักศึกษาอาจารย์นิเทศก์หมายเหตุ
72
ชื่อ-สกุลสาขา
เบอร์โทรศัพท์
สาขาทั่วไป
73
30 สค. 60 (บ่าย)
โรงเรียนบ้านสะอาด
นางสาวชาณัฐดา มูลแก่น
คณิตศาสตร์
061-0788178
อ.นิ่มอ.ธิติญา
74
30 สค.60 (บ่าย)
นางสาวสกุลรัตน์ ศิริคำ
คณิตศาสตร์
085-0126061
อ.นิ่ม
25 สค 60 (บ่าย)
75
23 สค.60 (..….)
นายุทธภูมิ จันทำมา
คอมพิวเตอร์
061-9372256
อ.อรนงค์ (23 สค.)
------ " -------
76
77
30 สค.60 (เช้า)
โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง
นางสาววารุณี มูลเกษร
คณิตศาสตร์
063-0512948
ผศ.ประเสริฐ
อ.อัจฉรา
78
30 สค.60 (เช้า)
นางสาววิจิตรา บุบผา
คณิตศาสตร์
084-7152176
ผศ.ประเสริฐ
8 ก.ย. 60 (เช้า)
79
6 กย.60 (เช้า)
นางสาวธนัชชา แก้วชนะ
ภาษาอังกฤษ
094-0096091
นันทนิตย์
------ " -------
80
6 กย.60 (เช้า)
นางสาวนัชธพร รักภักดี
ภาษาอังกฤษ
088-0673079
นันทนิตย์
------ " -------
81
82
23 สค.60 (บ่าย)
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2นายณัฐดนัย ปานเกิด
คอมพิวเตอร์
อ.อรนงค์ (23 สค.)
ฝึกฯ 2.
83
84
30 สค.60 (บ่าย)
โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
นางสาวศุภิสรา บุพตา
คณิตศาสตร์
063-7416665
ผศ.ประเสริฐ
อ.อัจฉรา
85
23 สค.60 (..….)
นางสาวกานต์รวี เกตุแก้ว
คอมพิวเตอร์
อ.อรนงค์ (23 สค.)
8 ก.ย. 60 (บ่าย)
86
30 สค.60 (เช้า)
นางสาวจุฑารัตน์ สุขสงคราม
ภาษาอังกฤษ
098-2382748
นันทนิตย์
------ " -------
87
30 สค.60 (เช้า)
นางสาวสุมานะ บุญโคกล่าม
ภาษาอังกฤษ
089-3965969
นันทนิตย์
------ " -------
88
89
90
91
92
93
๒. สายรอบเมือง เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวของอาจารย์
94
วันที่/เวลาโรงเรียนนักศึกษาอาจารย์นิเทศก์หมายเหตุ
95
ชื่อ-สกุลสาขา
เบอร์โทรศัพท์
สาขาทั่วไป
96
30 สค.60 (เช้า)
โรงเรียนบ้านหนองหลุบ
นางสาวธัญญลักษณ์ เผ่าบ้านฝาง
คณิตศาสตร์
098-6222075
อ.นิ่ม
97
30 สค.60 (เช้า)
นางสาวยุวดี แก้วลา
คณิตศาสตร์
086-3973116
อ.นิ่ม
98
5 กย.60 (บ่าย)
นางสาวศศิธร คนเพียร
ภาษาไทย
096-0916510
อ.กฤติกา
99
5 กย.60 (บ่าย)
นางสาวอชิรญา โสภี
ภาษาไทย
080-1949892
อ.กฤติกา
100
5 สค.60 (เช้า)
นางสาวเจนจิรา พิลากูล
ภาษาอังกฤษ
095-6846842
นันทนิตย์
Loading...
 
 
 
Sheet1
 
 
Main menu