Meerjarenplanningjuiste versie.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
Meerjarenplanning / evaluatie plan Lucas Galecop 2016-20202016-20172017-20182018-20192019-2020
2
FocusResultaatFocusResultaatFocusResultaatFocusResultaat
3
GedragDoelWanneer behaald?Burgerschap & Sociaal-emotionele ontwikkeling
4
Leerlingen zijn zich bewust van hun eigen handelen en kunnen hier op reflecteren. Ze kunnen zich verplaatsen in de ander en hebben zorg voor de omgeving.Leerlingen geven in de veiligheidsthermometer aan zich veilig te voelen > Implementatie Vreedzame School Jaar 1> Implementatie Vreedzame School Jaar 2> Borgen Implementatie Vreedzame School > Oriëntatie op Vreedzame Wijk
5
> Implementatie Zien > Borging Zien
6
> Sociaal Veiligheidsbeleid vaststellen> Sociaal Veiligheidsbeleid met het team borgen> Evaluatie Sociaal Veiligheidsbeleid
7
> Coördinator sociale veiligheid aanstellen en voorstellen aan leerlingen> Mediatoren aanstellen, scholen & evalueren> Mediatoren zelf scholen & evalueren> Borgen mediatoren
8
> Leerlingen hebben aantoonbare taken en verantwoordelijkheden in de klas> leerlingen hebben aantoonbare taken en verantwoordelijkheden in de school
9
> Iedere groep heeft een groepsplan gedrag
10
> Instellen veiligheidscommissie inclusief leerlingmediatoren
11
> Waarden vertalen naar normen in samenwerking met leerlingen> Waarden vertalen naar normen in samenwerking met ouders
12
Kind CentraalDoelWanneer behaald?Boeiend Onderwijs: Zelfstandigheid & eigenaarschap eigen leerproces
13
Iedere leerling heeft inzicht in het eigen leerproces en is in staat eigen doelen te stellen en dit te verwoorden> Iedere leerling vanaf groep 4 stelt zijn eigen passende leerdoelen op basisvakken> Pilot Snappet directe feedback groepen 8> Invoeren Snappet groep 4 t/m 8 met stellen eigen passende leerdoelen & evaluatie Snappet
14
> Iedere groep stelt per blok doelen> Eigen inzicht en eigenaarschap leerlingen leerdoelen - Datamuren> Evaluatie datamuren team
15
> Leerlingen geven aan inzicht te hebben in eigen leerprestaties> Eigen inzicht en eigenaarschap leerlingen leerdoelen- Snappet leerdoelen groep 8> Eigen inzicht en eigenaarschap leerlingen leerdoelen 4 t/m 8> Evaluatie leerlingen inzicht in eigen leerdoelen
16
> Kindgesprekken zijn geheel ingevoerd> Kindgesprekken worden volgens format toegepast> Evaluatie leerlingen voelen zich gehoord
17
> Werken met Kind portfolio's> Verkennen Kind Portfolio
18
> Leerlingen geven in samenwerking met het team invulling aan educatief partnerschap> Leerlingen geven in samenwerking met het team invulling aan educatief partnerschap
19
> Leerlingen geven terugkoppeling aan leerkrachten, ter vergroting vakmanschap> Leerlingen geven terugkoppeling aan leerkrachten ter vergroting van het vakmanschap
20
> Taalgebruik aanpassen naar meer kind centraal, zoals het rapport aanpassen naar meer kind centraal> Aanpassen rapportteksten
21
Wat heb jij nodig voor de toekomst?Boeiend Onderwijs: Toekomstgericht scholingsaanbod
22
Iedere leerling krijgt onderwijs dat past bij de ontwikkelingen in de maatschappij> Niveau Engels sluit goed aan op het VO> Implementatie Engels groep 1 t/m 8 & tussenevaluatie> Evaluatie Engels groep 1 t/m 8, alle docenten zijn vaardig in het aanbieden van Engelse lesEngels (take it easy midden en bovenbouw overwegen, kijken bij Lucas Batau)
23
Zaakvakken> Zaakvakmethode 21st century aanbod> Oriëntatie nieuwe zaakvakmethode> Implementatie nieuwe Zaakvakmethode> Evaluatie nieuwe Zaakvakmethode
24
> Kunstzinnige oriëntatie> Oriëntatie CMK traject> CMK ontwerpen kunstzinnige orientatie lessen verbonden met wereldoriëntatie doelen schooljaar 2018-2019> CMK traject: Schoolbreed opbrengsten groep 1 t/m 8 kunstdoelen gecombineerd met werelddoelen in kaart brengen en evalueren. Verkennen toevoegen Catherijne convent.> CMK traject: aanvullen aanbod nav analyse 2018-2019
25
Creatief Vermogen 13 feb 14.30 - 16.0021st century skills: Training Visual Thinking
26
W&T onderwijs wordt structureel vanaf groep 1 aangeboden.W&T onderwijs is verankerd in groep 1 t/m 8> Ontwikkeling Wetenschap & Techniek aanbod: Traject Vindplaats Wetenschap & TechniekVergroten en onderhouden leerkracht vaardigheden in het aanbieden van onderzoekend en ontwerpende lessen: training Albert de Boer
27
Kennis over techniek (leerlijnen techniek) en ontwikkelen van technische vaardigheden (leskisten) zijn vervlochten met elkaar.De combinatie van theoretische kennis en praktische vaardigheden zijn zichtbaar in de ontwerpen en onderzoeken van de LG leerlingen. Leerlingen zijn in staat goede onderzoeksvragen te formuleren.> Schoolbreed project November met presentatie en voor minimaal 1 onderwerp is een leskist ontwikkeld en toegepast (onderbouw moestuintjes, bovenbouw tandwielen)Verdere ontwikkeling van Onderzoekend en ontwerpende toepassingen: dit jaar beperkt tot Wetenschap & Techniekweken, toepassing aangeschafte materialen nieuwe wereldoriëntatie methode nog niet voldoende toegepast
28
ICT> verkennen onderwijsaanbod informatievaardigheid ism Trinamiek> verkennen onderwijsaanbod informatievaardigheid ism Trinamiek
29
> Computational thinking verkenning> computational thinking verkenning
30
LeerpleinenLeerlingen leren lerenLeerlingen geven aan zelfstandig te kunnen werken, samen te kunnen werken en te kunnen reflecteren op hun eigen leerproces> Leerplein gebruik verkenning en inrichting> MLG Leerpleinen: Leerplein beleid ontwikkelen, leren-leren, executieve functies, 21st century skills> MLG Leerpleinen: Leerplein beleid ontwikkelen, leren-leren, executieve functies, 21st century skills, doorgaande lijn binnen school> Evaluatie en borging
31
FilosofieOndersteuning van het leren leren en verbale vaardigheden door filosofieLeerlingen geven aan zich beter uit te kunnen drukken en anders tegen de lesstof aan te kijken21st century skills - Systeemdenken in de klas - verkenning21st century skills - implementatie Systeemdenken in de klas - pilot groepen21st century skills - verdere implementatie systeemdenken in de klas
32
Ambitieus in vakmanschap
33
Rekenen en wiskunde> Wij streven naar een percentage van minimaal 80% op het landelijk gemiddelde of hoger en maximaal 20% onder de signaal lijn. Wij doen dit door het bieden van Boeiend Rekenonderwijs, waarbij we kennis ontsluiten op een aansprekende manier.Wij behalen onze doelstelling, daarnaast geven leerlingen aan dat het onderwijs boeiend en afwisselend aangeboden wordt> Aanleg 100-veld> Verdiepen vakmanschap: herhaling drieslagmodel en focus op automatiseren > Toepassen 100-veld > Analyse overgang 1 t/m 3 rekenonderwijs> Verdiepen vakmanschap: gerichte aandacht voor het oefenen en onderhouden tafels 4 t/m 8 > Plan van aanpak groep 1 t/m 8 rekenonderwijs > Leerlingen geven aan dat het rekenonderwijs boeiend en afwisselend aangeboden wordt
34
Taal> Wij streven naar een percentage van minimaal 80% op het landelijk gemiddelde of hoger en maximaal 20% onder de signaal lijn. Wij doen die door het bieden van Boeiend Taalonderwijs, waarbij we kennis ontsluiten op een aansprekende manier.Wij behalen onze doelstelling, daarnaast geven leerlingen aan dat het onderwijs boeiend en afwisselend aangeboden wordt> Alle groepen passen Ralfi lezen toe> Verdiepen vakmanschap: leesstrategieën, boeiend begrijpend lezen, woordenschat, verder uitbreiden boekencollectie en aandacht voor boeken (zoals het boekenpanel), aandacht voor creatief schrijven en mondelinge taalvaardigheid> Verdiepen vakmanschap: leesstrategieën, boeiend begrijpend lezen, woordenschat, verder uitbreiden boekencollectie en aandacht voor boeken (zoals het boekenpanel), aandacht voor creatief schrijven en mondelinge taalvaardigheid> Uitkomsten van de verdieping borgen > leerlingen geven aan dat het taalonderwijs boeiend en afwisselend gegeven wordt
35
Opbrengsten doorgaande lijnenOpbrengsten volgen minimaal de doorgaande landelijke trend, knik in resultaten begin groep 4 verhelpenOpbrengsten volgen minimaal de landelijke vaardigheidsgroeiAnalyse overgang groep 3 naar 4 op het gebied van taal, rekenen en spelling> Op basis van analyse groep 3/4 plan van aanpak toepassen (uiteindelijk keuze voor andere lesmethode geworden, te weten Lijn 3) > monitoren opbrengsten Lijn 3
> tutorlezen invoeren
36
Bieden van gedifferentieerd boeiend bewegingsonderwijsLeerlingen geven aan boeiend gymonderwijs te krijgen> Onderzoeken en toepassen vernieuwender gymlessen> Onderzoeken gedifferentieërd gymaanbod
37
Jonge Kind> Implementatie Leerlijnen Jonge Kind> Borging Leerlijnen Jonge Kind> Uitbouwen kennis leerlijnen jonge kind naar groepen 3 t/m 8
38
Professionele leer gemeenschap
39
Het team functioneert als een professionele leergemeenschap. De gezamenlijke leerdoelen zijn gebaseerd op de koers van de school en de stichting. Het team evalueert de resultaten van het samen leren en stelt doelen bij. De schoolleider heeft daarbij de rol van inspirator en verbinderDuidelijk zichtbare groeisprongen in kwaliteit en schoolontwikkelingAfs> Teamleren 2 x per maand 2 uur. Onderwerpen 2017-2018 onder meer Snappet training en verdieping, teach like a champion
40
Continueren intervisie structuurContinueren intervisie structuurContinueren intervisieContinueren intervisie
41
Starten collegiale consultatieStarten collegiale consultatieEvalueren collegiale consultatie
42
MLG: GedragMLG: GedragMLG: Gedrag continueren, vaststellen doelen
43
MLG: 21st century skills: Wetenschap & Techniek, onderzoekend en ontwerpend lerenMLG: 21st century skills: Wetenschap & Techniek/ Zaakvakken, onderzoekend en ontwerpend lerenMLG: 21st century skills: Wetenschap & Techniek / Zaakvakken, onderzoekend en ontwerpend lerenMLG: 21st century skills: Wetenschap & Techniek/Zaakvakken, onderzoekend en ontwerpend leren
44
MLG: 21st century skills: Zaakoriëntatie - verkennen nieuwe zaakvakmethodeMLG: Leerpleinen & Executieve vaardighedenMLG: Leerpleinen & Executieve vaardigheden
45
MLG: Opleiden in school: Keurmerk Opleiden in School behalen
46
Samenwerking opstarten met de Scarabee vanaf sept 18 groep 4 /tm 8Uitbreiding per jan 19 toevoegen groep 1 t/m 3
47
Coachingstraject per groep tav verrijkend aanbod ism ScarabeeCoachingstraject per groep tav verrijkend aanbod ism Scarabee
48
Wat heeft de schoolorganisatie nodig voor de toekomst?Schoolorganisatie
49
ICT middelen > Extra wifi investering bovenop investering eind 2015, 2 tablets kleutersTablets 4 t/m 8, computers groep 3, benutting tablets kleutersChromebooks groep 7 & 8Chromebooks groep 6
50
ContinuroosterTevredenheid onder ouders, team en leerkrachten over het 5 gelijke dagenmodel> Voorbereiding overgang naar continurooster - informatieboekje 5 gelijke dagen model> Continurooster
51
Werkdruk verminderingLeerkrachten ervaren werkdrukverminderingPilot Snappet 2 groepen 8> Leertijd optimaal inrichten, inzet Snappet> Schrappen in lessen en gerichte keuzes maken in het aanbieden van lessen, deze analyse groep 1 t/m 8 start met Rekenen> Evaluatie opbrengst andere aanpak 1 t//m 8 Rekenen
52
> Schrappen in lessen en gerichte keuzes maken in het aanbieden van lessen, deze analyse groep 1 t/m 8 Taal aanbod
53
CommunicatieOuders zijn zeer tevreden over het zicht op de ontwikkeling van hun kindAanpassing gesprekscyclus per schooljaar 2017-2018> Dialoog team over inzicht in leervorderingen
54
Wat heeft het team nodig?Team scholing
55
Scholing> Teamscholing Vreedzame School Jaar 1> Teamscholing Vreedzame School Jaar 2Teamscholing
56
> Scholing ouders Vreedzame School Jaar 1> Scholing ouders Vreedzame School Jaar 2 Ouderscholing
57
> Scholing mediatoren Vreedzame SchoolContinueren scholen mediatoren
58
> Teamscholing Zien> update Meldcode> Update meldcode
59
> Teamscholing Prowise> Update EHBO & AED training gehele team> update EHBO & AED gehele team
60
> Verkennen verdieping mediawijsheid
61
> Scholing SnappetVerdieping Snappet
62
> verdieping vakmanschap: Onderzoekend en ontwerpend leren> verdieping vakmanschap: Onderzoekend en ontwerpend leren> verdieping vakmanschap: Onderzoekend en ontwerpend leren
63
64
Hoe evalueren wij?EvaluatiesEvaluaties
65
> Standaard 2 x per jaar opbrengstenanalyse> Standaard 2 x per jaar opbrengstenanalyse> Standaard 2x per jaar opbrengstenanalyse> Standaard 2x per jaar opbrengstenanalyse
66
> Werkdruk jaarlijks> Werkdruk jaarlijks> Werkdruk jaarlijks> Werkdruk jaarlijks
67
> Ouderenquête> Leerlingentevredenheid> Leerlingen tevredenheid> Leerlingtevredenheid
68
> Ouderenquête
69
> Medewerkertevredenheid> Medewerkerstevredenheid
70
Huisvesting
71
Aantrekkelijke en uitnodigende leeromgeving onderhouden en verder uitbouwen> Herinrichting Leerplein gebouw A> Afronden herinrichting leerplein gebouw A
72
> Herinrichting computerruimte kleutersVoorbereiding afval vrije schoolimplementatie afvalvrije school
73
> Verhuizing Kind & Co bovenbouw naar lokaal> Computer gebruik afstemming ism Kind & Co
74
> herinrichting constructieruimte> Kleuterlab 2019
75
> Verduurzaam je school project: buitenruimte> Uitwerking plan verduurzaam je schoolproject: buitenruimte deel I> Uitwerking plan verduurzaam je schoolproject: buitenruimte deel II
76
> Schilderen buitenzijde> Plan van aanpak Oostzijde gebouw B in samenwerking met Kind & Co
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu