สำเนาของ ม.4/4
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ผู้ประเมิน 1.นางสุนทรี กีฬา 2. นางสาวจิตราพร ไกยสิทธิ์
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
3
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1นายฐาปกรณ์ ลาทา3333333333333.00ดี
8
2
นายกิตติ เจริญชัย
3333333333333.00ดี
9
3
นายวรโชติ วิลาสพิทยาเลิศ
3333333333333.00ดี
10
4
นายจักรกฤษณ์ กองสุข
3333333333333.00ดี
11
5
นายพิริยวิทย์ อุปยโสธร
3333333333333.00ดี
12
6
นายกันตพัฒน์ หงษ์ทอง
3333333333333.00ดี
13
7
นายธรรณธร สัจธรรม
3333333333333.00ดี
14
8
นายธีระภัตร เหล่าออง
3333333333333.00ดี
15
9
นายวาสิทธิ์ ยืนยิ่ง
3333333333333.00ดี
16
10
นายอุดมศักดิ์ จอมหงษ์
3333333333333.00ดี
17
11
นางสาวศุภิสรา สายวรรณ์
3333333333333.00ดี
18
12
นางสาววรรณรดา ชุติธรอมรวงศ์
3333333333333.00ดี
19
13
นางสาววริศรา ท้าวมา
3333333333333.00ดี
20
14
นางสาวสุธิตา ทางาม
3333333333333.00ดี
21
15
นางสาวจิราพร วงศ์หมั่น
3333333333333.00ดี
22
16
นางสาวรติรัตน์ จันทร์ทรง
3333333333333.00ดี
23
17
นางสาวสิริยากร กอบเกื้อ
3333333333333.00ดี
24
18
นางสาวธิตติญารัตน์ สายศรี
3333333333333.00ดี
25
19
นางสาวภัทราภรณ์ พิมพ์ทอง
3333333333333.00ดี
26
20
นางสาวสรัลดา นามสิงห์
3333333333333.00ดี
27
21
นางสาวกวิสรา ศรไชย
3333333333333.00ดี
28
22
นางสาวมนัสวรรณ สุวรรณภาพ
3333333333333.00ดี
29
23
นางสาวเพียงฟ้า โพธิ์ชัย
3333333333333.00ดี
30
24
นางสาวลลิตา พวงจันทร์
3333333333333.00ดี
31
25
นางสาวปิยวรรณ มงคล
0.00FALSE
32
26
นางสาวอัจฉราวดี นารีรัตน์
0.00FALSE
33
27
นางสาวนิธิพร ประทีปทอง
3333333333333.00ดี
34
28
นางสาวปัณฑิตา สอนศรี
3333333333333.00ดี
35
29
นางสาวพรทิพย์ พละวงค์
3333333333333.00ดี
36
30
นางสาวรัตนาพร สวนดอกไม้
3333333333333.00ดี
37
31
นางสาววิไล จารุแพทย์
3333333333333.00ดี
38
32
นางสาวศิริพร กนกหงษ์
3333333333333.00ดี
39
33
นางสาวสาวิตรี สายสี
3333333333333.00ดี
40
34
นางสาวสุนิตา แสงสว่าง
3333333333333.00ดี
41
35
นางสาวสพัตรา สมสุข
3333333333333.00ดี
42
360.00FALSE
43
370.00FALSE
44
380.00FALSE
45
390.00FALSE
46
400.00FALSE
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu