สำเนาของ ม.4/4
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ผู้ประเมิน 1. ........................................................... 2. ..........................................................................
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1นายฐาปกรณ์ ลาทา0.00FALSE
8
2
นายกิตติ เจริญชัย
0.00FALSE
9
3
นายวรโชติ วิลาสพิทยาเลิศ
0.00FALSE
10
4
นายจักรกฤษณ์ กองสุข
0.00FALSE
11
5
นายพิริยวิทย์ อุปยโสธร
0.00FALSE
12
6
นายกันตพัฒน์ หงษ์ทอง
0.00FALSE
13
7
นายธรรณธร สัจธรรม
0.00FALSE
14
8
นายธีระภัตร เหล่าออง
0.00FALSE
15
9
นายวาสิทธิ์ ยืนยิ่ง
0.00FALSE
16
10
นายอุดมศักดิ์ จอมหงษ์
0.00FALSE
17
11
นางสาวศุภิสรา สายวรรณ์
0.00FALSE
18
12
นางสาววรรณรดา ชุติธรอมรวงศ์
0.00FALSE
19
13
นางสาววริศรา ท้าวมา
0.00FALSE
20
14
นางสาวสุธิตา ทางาม
0.00FALSE
21
15
นางสาวจิราพร วงศ์หมั่น
0.00FALSE
22
16
นางสาวรติรัตน์ จันทร์ทรง
0.00FALSE
23
17
นางสาวสิริยากร กอบเกื้อ
0.00FALSE
24
18
นางสาวธิตติญารัตน์ สายศรี
0.00FALSE
25
19
นางสาวภัทราภรณ์ พิมพ์ทอง
0.00FALSE
26
20
นางสาวสรัลดา นามสิงห์
0.00FALSE
27
21
นางสาวกวิสรา ศรไชย
0.00FALSE
28
22
นางสาวมนัสวรรณ สุวรรณภาพ
0.00FALSE
29
23
นางสาวเพียงฟ้า โพธิ์ชัย
0.00FALSE
30
24
นางสาวลลิตา พวงจันทร์
0.00FALSE
31
25
นางสาวปิยวรรณ มงคล
0.00FALSE
32
26
นางสาวอัจฉราวดี นารีรัตน์
0.00FALSE
33
27
นางสาวนิธิพร ประทีปทอง
0.00FALSE
34
28
นางสาวปัณฑิตา สอนศรี
0.00FALSE
35
29
นางสาวพรทิพย์ พละวงค์
0.00FALSE
36
30
นางสาวรัตนาพร สวนดอกไม้
0.00FALSE
37
31
นางสาววิไล จารุแพทย์
0.00FALSE
38
32
นางสาวศิริพร กนกหงษ์
0.00FALSE
39
33
นางสาวสาวิตรี สายสี
0.00FALSE
40
34
นางสาวสุนิตา แสงสว่าง
0.00FALSE
41
35
นางสาวสพัตรา สมสุข
0.00FALSE
42
360.00FALSE
43
370.00FALSE
44
380.00FALSE
45
390.00FALSE
46
400.00FALSE
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1