ตารางแสดงการส่งงานของนักเรียน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
คะแนน
2
ครั้งที่ 1ครั้งที่ 2ครั้งที่ 3ครั้งที่ 4ครั้งที่ 5ครั้งที่ 6ครั้งที่ 7ครั้งที่ 8ครั้งที่ 9ครั้งที่ 10รวม
3
สรุปบทที่ 1ท้ายบทที่ 1mapping 1กิจกรรม 1.5-1.7สรุปสาร
4
เลขที่ชื่อ-นามสกุล16 พ.ย. 5428 พ.ย. 546 ธ.ค. 54
5
1นางสาวกรรวี โตดประโคน/
6
2นางสาวกัญญ์วรา กองศรี/
7
3นายจีรศักดิ์ โตดประโคน/
8
4นางสาวเจนจิรา การรัมย์/
9
5นางสาวโฉมอุมา เรียกประโคน/-1.5//
10
6นางสาวชลิดา ปะริเตนัง/
11
7นางสาวโชติมา อาญาเมือง/
12
8นางสาวฐิติกา คำแก้ว/-1//
13
9นางสาวฐิตินันท์ พรมนัส/
14
10นางสาวณิชกานต์ แจ่มใส/
15
11นางสาวธนัชชา ไชยประสิทธิ์/
16
12นายธนาสิน ผดุงดี/-1//
17
13นางสาวนรีรัตน์ เถาะงามเอี่ยม/
18
14นางสาวนุจรี ศิลาไลย/
19
15นางสาวปวีณา เพกประโคน/
20
16นางสาวปัทติมา เหล็กศิริรัมย์/
21
17นางสาวพจนา สิทธิสังข์/
22
18นางสาวพนิตพร จันทร์ประโคน/
23
19นางสาวพลอยไพลิน กล้าหาญ/
24
20นางสาวพิรดา สายสุด/
25
21นางสาวภัทรกร หน่ายสูงเนิน/
26
22นายภัทรวิทย์ ก้อนเพชร/
27
23นางสาวมณีวรรณ ระยับศรี/
28
24นางสาวมัณธนาภรณ์ บุบผาพฤกษ์/-2/
29
25นางสาวมินตรา ดวงจิต/
30
26นางสาวรัศมี สุขประโคน/
31
27นางสาวรุจิรา ยุงรัมย์/
32
28นางสาวเรวดี หล่อแท้/
33
29นางสาวลตานันต์ นาคอนันต์พร/
34
30นางสาวลิดาวัล นิจิตร/
35
31นางสาววราพร วิระสิงห์/
36
32นางสาววริษา ลานประโคน/
37
33นางสาวศิริลักษณ์ นุนารัมย์/
38
34นางสาวศุภากร ประยุทธ์/
39
35นางสาวสมฤดี แจ่มใส/
40
36นางสาวสุดารัตน์ ยาประโคน/-2//
41
37นางสาวสุทธิดา ล้วนดี/
42
38นางสาวสุธาศิณี เชิดนาม/
43
39นางสาวสุนันทา สุมมิรัมย์/
44
40นางสาวสุนิสา ผดุงลาภยศ-1-1-1/
45
41นายอนุชา สุขประโคน/
46
42นางสาวอรกัญญา สงัดรัมย์/
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ห้อง 4/1
ห้อง 4/2
ห้อง 4/3
ห้อง 6/1
ห้อง 6/2
ห้อง 6/3