ร่างตัวชี้วัด_ฝ่ายรับผิดชอบ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แผนงาน/โครงการลำดับที่ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ (Functional KPIs)หน่วยงานหลักรับผิดชอบ
(Focal Point)
ผู้รายงานผู้รับผิดชอบประเด็นเน้นหนักTemplateมี Template แต่ควรปรับปรุงไม่มี Template (ตัวชี้วัดใหม่)
2
PAสตป.
3
1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence)
4
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) (4 โครงการ 12 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)
5
1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย11) ร้อยละสถานบริการสุขภาพที่มีการคลอดมาตรฐาน กรมการแพทย์LRMCHBP
6
22) อัตราส่วนการตายมารดาไทยกรมอนามัยLRMCHBP
7
33) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัยกรมอนามัยHDCเวชกรรมฟื้นฟู/PCU/สสอ.P
8
44) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปีกรมอนามัยHDCส่งเสริมฯ/PCU/สสอ.P
9
2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น51) เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100กรมสุขภาพจิตสสอ.PCU/สสอ.P
10
62) ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน กรมอนามัยHDCส่งเสริมฯ/PCU/สสอ.P
11
73) ร้อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไปกรมสุขภาพจิตสสอ.PCU/สสอ.P
12
84) ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free)กรมอนามัยHDCทันตกรรม/PCU/สสอ.P
13
95) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปีกรมอนามัยHDCMCHBP
14
3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทำงาน101) ร้อยละของประชาชนวัยทำงาน มีค่าดัชนีมวลกายปกติกรมอนามัยHDCDPAC/PCU/สสอ.P
15
4. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ111) ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ผ่านเกณฑ์ กรมอนามัยสสอ.LTC/PCU/สสอ.P
16
122) ร้อยละของ Healthy Ageing กรมการแพทย์HDCผู้สูงอายุ/PCU/สสอ.P
17
แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)
18
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (DHB)131) ร้อยละของอำเภอที่มี District Health System (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพกองบริหารการสาธารณสุขคพสอ.ปฐมภูมิ/PCU/สสอ.11P
19
แผนงานที่ 3 : การป้องกันและควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ (5 โครงการ 9 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)
20
1. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ141) ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) mสามารถปฏิบัติงานได้จริงกรมควบคุมโรคสสอ.ควบคุมโรค/สสอ.2P
21
2. โครงการควบคุมโรคติดต่อ151) ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุกกรมควบคุมโรคเอดส์เอดส์P
22
162) ร้อยละของตำบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีกรมควบคุมโรคNCDNCDP
23
3. โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ171) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี กรมควบคุมโรคERERP
24
182) อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน กรมควบคุมโรคERER/PCU/สสอ.P
25
193) อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวานกรมควบคุมโรคHDCNCD/PCU/สสอ.P
26
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร201) ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัยคณะกรรมการอาหารและยา คบอ.คุ้มครองผู้บริโภค/สสอ.P
27
5. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ211) ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด
คณะกรรมการอาหารและยาคบอ.คุ้มครองผู้บริโภค/สสอ.P
28
222) ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพคบอ.คุ้มครองผู้บริโภค/สสอ.P
29
แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (2 โครงการ 2 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)
30
1. โครงการ GREEN&CLEAN Hospital231) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospitalกรมอนามัย/กรมควบคุมโรคENVENV3P
31
2. โครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (Hot Zone)241) ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืนกรมอนามัย/
กรมควบคุมโรค
สสอ.ENV/PCU/สสอ.P
32
2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
33
แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) (1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)
34
1. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ251) ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สสอ.ปฐมภูมิ/PCU/สสอ.24P
35
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (17 โครงการ 24 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)
36
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง261) ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้กรมควบคุมโรคHDCNCD/PCU/สสอ.P
37
272) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)กรมควบคุมโรคHDCNCD/PCU/สสอ.P
38
283) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกรมการแพทย์HDCโรคหัวใจและหลอดเลือด/PCTP
39
2.โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล291) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
สบรส./อย./กรม วิทยาศาสตร์การแพทย์PTCคณะกทำงาน PTC5P
40
3. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์301) ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลงสำนักบริหารการสาธารณสุขP
41
4. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด311) อัตราตายทารกแรกเกิด กรมการแพทย์HDCMCHBP
42
5. โครงการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส แบบประคับประคอง321) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)กรมการแพทย์พี่แจ๋วPalliative CareP
43
6. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ331) ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐานกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกHDCแพทย์แผนไทยP
44
7. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช34Lead : 1) ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิตคลินิกสุขภาพจิตสุขภาพจิต/PCU/สสอ.P
45
35Lag : 1) อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ กรมสุขภาพจิตคลินิกสุขภาพจิตสุขภาพจิต/PCU/สสอ.P
46
8. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก361) อัตราตายจากติดเชื้อ (Sepsis)กรมการแพทย์P
47
372) จำนวนโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the fracture กรมการแพทย์รอข้อมูลService planP
48
9. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ381) ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ได้กรมการแพทย์ERERP
49
392) อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจกรมการแพทย์ITโรคหัวใจและหลอดเลือด/PCTP
50
10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง401) ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่กำหนดกรมการแพทย์มะเร็งมะเร็ง/Service planP
51
412) อัตราตายจากโรคมะเร็งตับกรมการแพทย์ITPCTP
52
423) อัตราตายจากมะเร็งปอดกรมการแพทย์ITPCTP
53
11. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต431) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yrกรมการแพทย์HDCคลินิกไตP
54
12. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา441) ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วันกรมการแพทย์P
55
13. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ451) จำนวนการปลูกถ่ายไตสำเร็จ
กรมการแพทย์P
56
14. โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด461) ร้อยละผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษา (3 month remission rate)กรมการแพทย์งานยาเสพติดยาเสพติด/PCU/สสอ.P
57
15. โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะกลาง (Intermediate Care)471) ร้อยละของโรงพยาบาล M/F ที่ให้บริการ Intermediate Care (รอ Confirm จากกรมการแพทย์)กรมการแพทย์PCTPCTP
58
16. โครงการพัฒนาระบบบริการ One Day Surgery481) จำนวนผู้ป่วยที่ที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgeryกรมการแพทย์OROR/PCT6P
59
17. โครงการพัฒนาระบบบริการ Minimally Invasive Surgery491) จำนวนผู้ป่วยที่ที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ Minimally Invasive Surgeryกรมการแพทย์OROR/PCTP
60
แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ (1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)
61
1. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ501) ร้อยละของระบบ ECS คุณภาพในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปกรมการแพทย์ERER7P
62
แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชดำริและพื้นที่เฉพาะ (2 โครงการ 2 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)
63
1. โครงการเฉลิมพระเกียรติ ร.10 (TB)511) อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ กรมควบคุมโรคคลินิก TBTB/PCU/สสอ.38P
64
2. โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและสุขภาพแรงงานข้ามชาติ (Migrant Health)521) ร้อยละการผ่านเกณฑ์ของหน่วยบริการสาธารณสุข สำหรับการจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามเกณฑ์ที่กำหนดกรมอนามัยP
65
แผนงานที่ 9 : อุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร (1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)
66
1. โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร531) จำนวนเมืองสมุนไพรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทย9P
67
3. ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
68
แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ (3 โครงการ 6 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)
69
1. โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 541) ระดับความสำเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนได้ตามเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนดสถาบันพระบรมราชชนกHRDHRDP
70
552) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนดสถาบันพระบรมราชชนก HRDHRDP
71
2. โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข561) ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้กองยุทธศาสตร์และแผนงานHRDHRDP
72
572) อัตราการคงอยู่ของบุคลากรด้านสุขภาพ (Retention Rate)กองบริหารทรัพยากรบุคคลHRDHRD410P
73
583) ร้อยละของจังหวัดที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอกองยุทธศาสตร์และแผนงาน/กองบริหารทรัพยากรบุคคลHRDHRDP
74
3. โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ591) ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสสอ.ภาคประชาชน/PCU/สสอ.P
75
4. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
76
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ (2 โครงการ 6 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)
77
1. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส601) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ศูนย์ปราบปรามการทุจริตบริหารบริหารP
78
612) ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม สำนักบริหารการสาธารณสุขทุกงานที่เกี่ยวข้องLAB/ทันตกรรม/เภสัช/กลุ่มการฯP
79
623) ร้อยละของหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินระบบการควบคุมภายในกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงบริหารควบคุมภายในP
80
2. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ631) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสู่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
กพร.สป.สสอ.สสอ./สสจ.11P
81
642) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3สรพ.HAกรรมการ HA12P
82
653) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาวสำนักปฐมภูมิและหมอครอบครัวสสอ.PCU/สสอ.13P
83
แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ (2 โครงการ 3 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)
84
1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ (NHIS)661) ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์IMIM/PCU/สสอ.P
85
2. โครงการพัฒนาสุขภาพด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)671) ร้อยละของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพได้ (Health Information Exchange (HIE))ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ IMIM/PCU/สสอ.P
86
682) ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพตนเองได้ (Personal Health Record)ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ IMIM/PCU/สสอ.P
87
แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ (2 โครงการ 4 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)
88
1. โครงการลดความเหลื่อมล้ำของ 3 กองทุน691) รายจ่ายสุขภาพต่อหัวที่ปรับด้วยโครงสร้างอายุ ของ3ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ (Age adjusted health expenditure per capita of each scheme)สปสช.ประกันประกันสุขภาพP
89
702) กำหนดให้มีมาตรฐานการจ่ายเงินของแต่ละระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้แก่สถานพยาบาลเป็นราคาเดียวกันในทุกประเภทและระดับการบริการ สปสช.ประกันประกันสุขภาพP
90
713) ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินERERP
91
2. โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง721) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพการเงินการเงินและบัญชี514P
92
แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ (1 โครงการ 7 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)
93
1. โครงการพัมนางานวิจัยผลิตภัรฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์731) ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆนำไปใช้ประโยชน์สำนักวิชาการสาธารณสุขทีมฯคุณนิตยาภาและทีมฯP
94
742) ร้อยละงบประมาณที่เกี่ยวกับการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ของงบดำเนินการต่อปีสำนักวิชาการP
95
753) ร้อยละของยากลุ่มเป้าหมายที่ผลิตหรือนำเข้าเพื่อทดแทนยาต้นแบบเพิ่มขึ้นคณะกรรมการอาหารและยาP
96
764) ร้อยละรายการยาและเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนคณะกรรมการอาหารและยาP
97
775) จำนวนต้นตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยคณะกรรมการอาหารและยาP
98
786) จำนวนนวัตกรรมการคิดค้นใหม่ เทคโนโลยีสุขภาพ หรือพัฒนาต่อยอดการให้บริการด้านสุขภาพกรมการแพทย์/กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์P
99
797) จำนวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกที่นำมาใช้จริงทางการแพทย์ หรือการตลาดกรมการแพทย์/กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์P
100
แผนงานที่ 15 : การปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ (1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)
Loading...
Main menu