ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ชื่อ-สกุลผลงานที่ได้รับ/รางวัลที่ได้รับระดับหน่วยงานที่มอบรางวัล
2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ
รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานOBECQAประจำปี ๒๕๕๙– ๒๕๖๐ประเทศสพฐ.
3
รางวัลIQA AWARDประจำปี ๒๕๖๑ประเทศสพฐ.
4
รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองOBEC AWARDSด้านบริหารจัดการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ประเทศสพฐ.
5
รางวัลบ้านพักครู ระดับยอดเยี่ยม
เขตพื้นที่การศึกษา
สพม. ๒๘
6
ผลงานดีเด่นของผู้บริหาร
7
นายสุรศักดิ์พะประโคน-รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทองOBEC AWARDS รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ประเทศสพฐ.
8
-ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑ – ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ประเทศสพฐ.
9
นางนวลอนงค์วุฒิเสลา-ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑ – ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ประเทศสพฐ.
10
นางจิตรลดาแจ่มปัญญา-ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑ – ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ประเทศสพฐ.
11
นายศักดิ์ชัยอุไรผู้ฝึกสอนกีฬายูโด รางวัลเหรียญทองแดง รุ่นน้ำหนักมากกว่า๗๘ กิโลกรัมขึ้นไป ในรายการFESCOMINTERNATIONAL JUDO CHAMPIONSHIP 2018 PENANG, MALAYSIAนานาชาติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
12
ผู้ฝึกสอนกีฬายูโด รางวัลเหรียญทองแดง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน ๘๑กิโลกรัม ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕บุรีรัมย์เกมส์ประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
13
ผู้ฝึกสอนกีฬายูโด รางวัลเหรียญเงิน รุ่นน้ำหนักไม่เกิน ๘๑กิโลกรัม ในการแข่งขันกีฬายูโดชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๓ จังหวัด จันทบุรีประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
14
๑.นายสุภรณ์พรหมคุณ
๒.นายไกรสยามน้อยมิ่ง
๓.นายทัศพันธ์จันประทัด
๔.นางกัญญารัตน์พรหมคุณ
๕.นายศุภชัยพิมทะปะทัง
-ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑ – ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ประเทศสพฐ.
15
๑.ว่าที่ร้อยโทประหยัดหัดโถ
๒.นางสาวปฐมาภรณ์อาทิเวช
-ผู้ฝึกสอนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ประเทศสพฐ.
16
๑.นายทวีชัยใจพร
๒.นางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์
๓.นางจิรวรรณ ศรีนาม
๔.นายธนศักดิ์ เวทนา
๕.นางสาวนุชนภา สุขใจ
-ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองการประกวดละครคุณธรรม ม.๑-ม.๖งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ประเทศสพฐ.
17
๑.นายธนศักย์ตยะพักตร์
๒.นายศุภชัยพิมทะปะทัง
-ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการแสดงมายากล ม.๑-ม.๖งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ประเทศสพฐ.
18
๑.นายวิจักษณ์ทองเพชร
๒.นายสุรศักดิ์ บุญมางาม
-ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๑-ม.๓งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ประเทศสพฐ.
19
๑.นางสาวฐิติพรมีเดช
๒.นางเกศรา จันทร์แสง
-ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองการประกวดแปรรูปอาหาร ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ประเทศสพฐ.
20
๑.นางไพวรรณ์ยอดธรรมรัตน์
๒.นางสุประวีณ์ทานะ
-ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.๑-ม.๓งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ประเทศสพฐ.
21
๑.นางไพวรรณ์ยอดธรรมรัตน์
๒.นางสาวมุกดา บรรณบุบผา
-ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ประเทศสพฐ.
22
นายไกรสยามน้อยมิ่ง-ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.๑-ม.๓งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ประเทศสพฐ.
23
-ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.๑-ม.๓งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ประเทศสพฐ.
24
นางสาวจิดาภาโสภาลีรางวัลเหรียญทองแดง กีฬายูโด รุ่นน้ำหนักมากกว่า๗๘ กิโลกรัมขึ้นไป ในรายการFESCOMINTERNATIONAL JUDO CHAMPIONSHIP 2018 PENANG, MALAYSIA.นานาชาติ
สมาคมยูโดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
25
รางวัลเหรียญทองแดง กีฬายูโด รุ่นน้ำหนักมากกว่า๗๘ กิโลกรัมขึ้นไป ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ บุรีรัมย์เกมส์ประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
26
นายรวิสุตทองละมุลรางวัลเหรียญทองแดง กีฬายูโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน ๘๑กิโลกรัม ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ บุรีรัมย์เกมส์ประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
27
รางวัลเหรียญเงิน กีฬายูโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน ๘๑กิโลกรัม ในการแข่งขันกีฬายูโดชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๓ จังหวัด จันทบุรีประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
28
๑.เด็กหญิงกมลวรรณคารศรี
๒.เด็กหญิงกัญญารัตน์ศรีใส
๓.เด็กชายวชิรวิชญ์สิทธิศรีจันทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๑-ม.๓งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ประเทศสพฐ.
29
๑.นางสาวกนิษฐา ชาติเชื้อ
๒.เด็กหญิงกานต์สิรี เจริญศรีสมบัติ
๓.นายณัฎ ศรบุญทอง
๔.นายณัฐวุฒิ ศรีบูรณ์
๕.นางสาวดาริน คะมี
๖.นางสาวธันชนก คำจันทร์
๗.นายธิติกรณ์ ระวิชัย
๘.นายธีรธรรม ยะประเภา
๙.นายนราธิวัฒน์ เจริญชัย
๑๐.นางสาวบัวชมพู คำทวี
๑๑.นางสาวพลิศภัสร์ ภัททวัชรมงคล
๑๒.นายพิสิษฐ์ นามวิชัย
๑๓.นางสาวภัทรวดี จันใด
๑๔.นางสาวศิริมณี ไชยโพธิ์
๑๕.นายอธิพัชร์ พิริยะพรทวีเดช
๑๖. นางสาวอนงนาฎ นิสวงค์
๑๗. นางสาวอังษณา โพธิจันทร์
๑๘. นางสาวเกล้าฟ้า คำมุงคุล
๑๙. นายเศรษฐสิริ บุญศรี
๒๐. เด็กหญิงแพรชมพู ไกรศร
เหรียญทองการประกวดละครคุณธรรม ม.๑-ม.๖งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ประเทศสพฐ.
30
๑. นายกริชศักดา สาขา
๒. นางสาวจิดาภา โสภาลี
๓. นายจิรพัฒน์ สมศรี
๔. นางสาวจิราวดี ดอกคำ
๕. นางสาวชฎาวรรณ ทองจันทร์
๖. นางสาวชนานันท์ บุษราคัม
๗. เด็กชายชัชพิภูมิ พรหมทา
๘. นางสาวฐิตาภา ศิริโสตณ์
๙. นายฐิติภัทร พรหมคุณ
๑๐. นางสาวฐิติมา พิมพา
๑๑. นายทินภัทร บุษบา
๑๒. นายธนวิทย์ บรรลุศิลป์
๑๓. นายธวัชชัย พวงเพรช
๑๔. นางสาวธารทิพย์ ศรีเชียงหาม
๑๕. เด็กชายนพณัฐ รัตนวัน
๑๖. นางสาวนภัสวรรณ กุหลาบขาว
๑๗. นางสาวบุญธีรา แฝงบุญ
๑๘. นางสาวปณิดา สิทธฺิคุณ
๑๙. เด็กหญิงปภาพินท์ แผ้วไธสง
๒๐. เด็กหญิงปิยธิดา ดิษฐ์ประสพ
๒๑. นางสาวปิยธิดา ฉลาดเอื้อ
๒๒. นายพชร ถิระโคตร
๒๓. เด็กหญิงพนิชดา แดงบุญเรือง
๒๔. นางสาวพรชนก จึงตระกูล
๒๕. นางสาวพรพิมล นาริต
๒๖. นายพานทองแท้ บุญชิต
๒๗. นางสาวพิชชาภา ชัยชาญ
๒๘. เด็กชายพีรณัฐ วงค์ขันต์
๒๙. นางสาวภัทราพร สระแก้ว
๓๐. นายภูริพัฒน์ คำหล้า
๓๑. นางสาวรัชนีกร วรรณวงษ์
๓๒. นายวชิรวิทย์ บัวทอง
๓๓. เด็กหญิงวราภรณ์ ผันพลี
๓๔. นางสาววิชญาพร นามภักดี
๓๕. เด็กหญิงศลิษา ทองดี
๓๖. เด็กหญิงสุพัชญา สุตะพันธ์
๓๗. เด็กหญิงอทิตยา เหมือนลา
๓๘. นายอัมรินทร์ ผันพลี
๓๙. นายเจนณรงค์ ชมชื่น
๔๐. นายเทวินทร์ นามรัตน์ศรี
เหรียญทองการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑-ม.๖งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ประเทศสพฐ.
31
๑.นายชัยวัฒน์ คำเสียง
๒.นางสาวณัฐริกา ชนะมี
เหรียญทองการแข่งขันการแสดงมายากล ม.๑-ม.๖งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ประเทศสพฐ.
32
๑.เด็กชายจักรภพ หิมะคุณ
๒.เด็กชายปภินวิช จารีรักษ์
๓.เด็กชายภูริพัฒน์ ตั้งวิริยะวรกุล
เหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ประเทศสพฐ.
33
๑.เด็กหญิงกวินทิพย์ พันธ์สำโรง
๒.เด็กหญิงบัณฑิตา เรืองสิทธิ์
๓.เด็กหญิงรริสรา พรมกอง
เหรียญทองการประกวดแปรรูปอาหาร ม.๑-ม.๓งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ประเทศสพฐ.
34
๑.เด็กหญิงจุฑามาศ จันทร์เติบ
๒.เด็กหญิงณรัตนา อำไพ
๓.เด็กหญิงมิ่งขวัญ ยานะรมย์
เหรียญทองการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ประเทศสพฐ.
35
๑. นางสาวจิดาภา จันเหลือง
๒. นางสาวศวรรยา ดวนใหญ่
๓. นางสาวสิริกานต์ สำราญล้ำ
เหรียญทองการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ประเทศสพฐ.
36
เด็กชายภูบดี ศรีโสดาเหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ประเทศสพฐ.
37
เด็กชายธรรมคุณ สัมฤทธิ์
เหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ประเทศสพฐ.
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100