แบบลงทะเบียนส่งผลงานวิจัยสำหรับครู (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLM
1
ประทับเวลาชื่อโรงเรียนชื่อผู้วิจัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ชื่อผลงานวิจัยหมายเลขโทรศัพท์E-mail
2
28/6/2018, 11:14:51
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
นายเฉลิมยศ ญาดีภาษาไทยการแก้ปัญหาการอ่านออกเสียง ร ล และคำควบกล้ำ โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี804584835
Mutmarch@hotmail.com
3
28/6/2018, 13:14:06
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
นางสาวเสาวรส พันธ์พืช
ศิลปะการพัฒนาสื่อประกอบบทเรียนวิชาศิลปะ 3 (นาฏศิลป์) ผ่านแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2930533424Kookko_j@hotmail.com
4
28/6/2018, 21:29:43
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
ขนิษฐา ปานชาวิทยาศาตร์
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ชุมนุม Innovation and Robot โดยใช้ 5 STEPS to STEM เพื่อพัฒนาสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
891609788
Kammam_kpc@hotmail.com
5
4/7/2018, 14:55:53
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
นายหริณวิทย์ กนกศิลปธรรม
สังคมศึกษาการพัฒนามโนทัศน์และพฤติกรรมบ่งชี้ที่สอดคล้องกับการคิดทางประวัติศาสตร์969859339
onin_083@hotmail.com
6
4/7/2018, 16:15:59
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
นางสาวทัศนีย์ ศรีเที่ยง
ภาษาต่างประเทศความสามารถในการเขียนคำศัพท์โดยใช้เกม889794197
enuyacha-jam@hotmail.com
7
5/7/2018, 20:06:42
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
นางญาติกร. มณีวงษ์สังคมศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัทธยมศึกษาปีที่3 เรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคโดยใช้วิธีการสอนแบบกรณีตัวอย่าง 910205704
nuijung2542@gmail.com
8
9/7/2018, 11:56:50
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
นางสาวกรวีณา ศรีละพันธ์
คณิตศาสตร์การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3858157964
srilaphun@hotmail.com
9
10/7/2018, 9:52:53
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
นางสาวอรินทรา อยู่หลาบ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผลของการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
968875583
Pooh_7979@hotmail.com
10
10/7/2018, 9:54:32
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
อรินทรา อยู่หลาบ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผลของการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
968875583
Pooh_7979@hotmail.com
11
10/7/2018, 11:43:11
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
นายสุทธิศักดิ์ จันทร์ห้างหว้า
วิทยาศาตร์การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่องการเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ รายวิชา ว30101 ฟิสิกส์พื้นฐาน819957011
oden_omod@hotmail.com
12
10/7/2018, 11:43:21
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
นายสุทธิศักดิ์ จันทร์ห้างหว้า
วิทยาศาตร์การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่องการเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ รายวิชา ว30101 ฟิสิกส์พื้นฐาน819957011
oden_omod@hotmail.com
13
10/7/2018, 13:52:37
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
นางสาวอนงค์รัตน์ ร่มโพธิ์ชี
ศิลปะการพัฒนานวัตกรรมการสอนวิชานาฏศิลป์ เรื่องนาฏยศัพท์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1957563556
keaw.pong@gmail.com
14
11/7/2018, 9:26:12กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่นางสุทิศา ปานแดงวิทยาศาตร์
รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เทคนิคแอทลาสและเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ตามเทคนิคของโพลยา หน่วยการเรียนรู้เรื่องงานและพลังงานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5
910341571lukbut17@gmail.com
15
11/7/2018, 12:44:08
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
นางวิไลวรรณ จันทิพย์
คณิตศาสตร์ผลการใช้ชุดการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1850539233
lovelyya2553@gmail.com
16
11/7/2018, 12:45:35
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
นางสาวสุปราณี แก้วดู
วิทยาศาตร์
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะโครงงานวิทยาศาสตร์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Kahoot กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
918386638
lovelyya2553@gmail.com
17
11/7/2018, 12:47:07
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
นางสาวจง ศักดิ์เจริญชัยกุล
ภาษาต่างประเทศThe error Analysis of Blade-Palatal Retroflex Consonants zh,ch,sh,r in standard Mandarin acquired by Thai students.926153149
lovelyya2553@gmail.com
18
12/7/2018, 11:13:08
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
นางสาววีนัสญา สามสังข์
สุขศึกษาและพละศึกษา
ผลการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวด้วยเครื่อง Agility Timer ที่ส่งผลต่อสมรรถภาพทางกายด้านความคล่องแคล่วว่องไวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
616267877
Winatsaya2533@gmail.com
19
12/7/2018, 15:00:43
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
การตั้งเป้าหมายทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การตั้งเป้าหมายทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)968875583
Pooh_7979@hotmail.com
20
13/7/2018, 13:44:42กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่นางสุทิศา ปานแดงวิทยาศาตร์
รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เทคนิคแอทลาสและเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ตามเทคนิคของโพลยา หน่วยการเรียนรู้เรื่อง งานและพลังงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
910341571lukbut17@gmail.com
21
13/7/2018, 13:53:01กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
นางสาวสรารัตน์ โพชสาลี
สังคมศึกษา
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องทฤษฏีและวิธีการในทางพระพุทธศาสนา รายวิชาพระพุทธศาสนา (ส31101) โดยใช้วิธีการสอนแบบอริยสัจ 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
843081849
teachersararat@gmail.com
22
13/7/2018, 14:04:38กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
นางสาววันทนา สิทธิฤาชัย
ภาษาต่างประเทศ
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน Auxiliary verbs: Be,Do,and Have รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ21101) โดยใช้วิธีสอนแบบเน้นงานเป็นฐาน (Task-based instruction) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
840563404parewan@gmail.com
23
13/7/2018, 14:25:02กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
นางสาวสุณีรัตน์ คงไข่ศรี
ภาษาต่างประเทศการพัฒนาทักษะการฟังสู่การอธิบาย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด856706780
tonaoi1988@gmail.com
24
13/7/2018, 14:32:28กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่นายธนพล เต็มทับภาษาไทยการสร้างชุดแบบฝึกเสริมทักษะพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์จากวรรณคดี เรื่อง อิศรญาณภาษิต ในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3807196241
Thanapolkbs@gmail.com
25
13/7/2018, 14:49:10
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
นางสาวอรุณีย์ พิทักษ์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการเลือกศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3931509105
Arunee9105@gmail.com
26
13/7/2018, 16:18:13กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
นางสาวพฤกษา สร้อยสน
คณิตศาสตร์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการเรียนแบบร่วมมือกับแบบปกติ980967902
่่pees-_-pim@hotmail.com
27
17/7/2018, 15:47:33
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
นางวันเพ็ญ จุดาศรีการงานอาชีพฯ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง งานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
815333809
lovelyya2553@gmail.com
28
17/7/2018, 15:49:13
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
นายรณชัย ปราชมสังคมศึกษา
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ วิชาภูมิศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
864084320
lovelyya2553@gmail.com
29
17/7/2018, 15:50:39
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
นางนาทกัญญา นงภา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายงานผลการจัดกิจกรรม โดยการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมแนะแนว (ก22913)
818465808
lovelyya2553@gmail.com
30
18/7/2018, 9:40:30
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
นสงสาวอรินทรา อยู่หลาบ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การตั้งเป้าหมายทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)968875583
Pooh_7979@hotmail.com
31
18/7/2018, 10:17:54
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ืทัศนีย์ ศรีเที่ยงภาษาต่างประเทศความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยการใช้เกม889794197
enuyacha-jam@hotmail.com
32
18/7/2018, 12:05:35
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
นางสาวสุพัตรา ไพบูลย์วัฒนกิจ
ภาษาไทย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการสร้างคำในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันโดยใช้เทคนิคTGTร่วมกับแบบฝึก
871550519
supattra03031@gmail.com
33
19/7/2018, 10:10:42
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
นายยุทธนา จันนาการงานอาชีพฯการพัฒนาชุดการสอนเรื่องการขยายพันธุ์พืชผักสวนครัวโดยไม่อาศัยเพศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3874046858Gto-za@hotmail.com
34
19/7/2018, 14:44:46
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
นางสาววาสนา. ล้อมวงษ์
คณิตศาสตร์รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องลำดับและอนุกรม วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค32101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5818587205
wasanatt@hotmail.co.th
35
19/7/2018, 17:14:41
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
นางสาวอนงค์รัตน์ ร่มโพธิ์ชี
ศิลปะการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1957563556keaw.pong@gmail.com
36
19/7/2018, 19:34:36
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
นางสาวนิศาชล ประทีปทอง
ภาษาต่างประเทศ
ผลของการบูรณาการวีดีทัศน์จากรายการ Chris Delivery กับการเรียนการสอนที่มีต่อความรู้และความคงทนด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
879703129
nisachon.eng@gmail.com
37
20/7/2018, 5:55:41
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
นางอภินันท์ พิลายนต์
ภาษาต่างประเทศ
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ K-W-L Plus เพื่อพัฒนาทักษะ ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
934817201
Apinunn2516@gmail.com
38
20/7/2018, 5:59:55
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
นางสาวศิริพร ภูมิพันธุ์
วิทยาศาตร์รายงานการสร้างและพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการทางชีววิทยา เรื่องโครงสร้างของพืชดอก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5867873902
Siriporn_poomiphun@yahoo.com
39
20/7/2018, 6:02:38
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
นางสาวอภิรดี เสนาลอย
ภาษาไทยการพัฒนาชุดการสอน เรื่องการสร้างคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 885634818
lovelytomster@gmail.com
40
20/7/2018, 10:29:57
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
นางสาวกุลธิรัตน์ บุญธรรม
ภาษาไทย
รายงานใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้วิธีอ่านแบบ SQ๔R รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา ท ๒๓๑๐๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
864678188
Kunthirat24@gmail.com
41
20/7/2018, 10:32:07
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
นายวีรชล บัวศรีคณิตศาสตร์รายงานการใช้แบบฝึกคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี956296740
Ultrapan02@gmail.com
42
20/7/2018, 10:34:04
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
นายสุทธิ สีทองวิทยาศาตร์
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (๕E) หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าเคมี รายวิชาเคมีเพิ่มเติม (ว ๓๒๒๒๒) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
845511448tipple2006@gmail.com
43
20/7/2018, 10:36:21
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
นางเนตรทราย ศิริบูรณ์
สังคมศึกษารายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒861175500
netsai.siriboon@gmail.com
44
20/7/2018, 10:38:10
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
นางสุภาวิตา บุตรกฤตติกุล
ภาษาต่างประเทศการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Nongkhayang My Beloved Community สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕898398067
Nuchy8501@gmail.com
45
20/7/2018, 10:47:57
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
นางสุรีย์พร บูรพาการงานอาชีพฯ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น เรื่อง การสร้างแบบฟอร์ม โดยใช้ชุดฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
869773160s.burapa@gmail.com
46
20/7/2018, 10:49:57
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
นายสายชล ปิ่นทองศิลปะรายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากลเพลงไก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี 897049616
saichonpinthong@gmail.com
47
20/7/2018, 11:00:09
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
นายชะอ้อน อำพคุณ
สุขศึกษาและพละศึกษา
การสร้างแบบทดสอบกีฬาเซปักตระกร้อ สำหรับนักเรียนหญิง932786769tipple2006@gmail.com
48
20/7/2018, 11:06:29
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
ณัฐหทัย เรือนทองการงานอาชีพฯ
รายงานผลการจัดการเรียนรู้ วิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (I20201) โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(PBL) ของนัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี
834465553
chompoozone@gmail.com
49
20/7/2018, 12:54:51
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
นางสาวอุไรวรรณ ภูคลัง
สุขศึกษาและพละศึกษา
ผลการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวด้วยเครื่อง Agility Timer ที่ส่งผลต่อสมรรถภาพทางกายด้านความคล่องแคล่วว่องไว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
924284815
auraiwan.hrproguard@gmail.com
50
20/7/2018, 21:04:22
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
นายกฤษดา บัวศรี
สุขศึกษาและพละศึกษา
การพัฒนาบทเรียนโปรแกรม ชุดการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบในร่างกาย รายวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5805778056Kb2109@hotmail.com
51
21/7/2018, 12:15:49
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
นายธนาคาร ธนาวิวัฒน์
สังคมศึกษาการศึกษาการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1835488446
kahnthanawiwat@gmail.com
52
21/7/2018, 19:41:17
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
นายสยาม​ เสาวกุล
สุขศึกษาและพละศึกษา
รายงานการพัฒนาและการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน​วิาสุขศึกษา​ รหัสวิชา​พ33101 ระดับชั้น​มัธยมศึกษาปีที่6​กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา897509012_
53
22/7/2018, 0:48:59
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
นางกมลนก ถาคถูมิคณิตศาสตร์การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้บทเรียน Online ด้วยโปรแกรม Moodle841057321
Krunong_math@hotmail.com
54
23/7/2018, 13:34:28
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
นางสาวโสทิน สุธรรมการงานอาชีพฯ
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องการประกอบอาหาร โดยมุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ แบบกลุ่มเพื่อมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 สำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
626656322
sothin0626656322@gmail.com
55
23/7/2018, 13:37:31
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จังหวัดสกลนคร
นายไกรลาศ วงค์อินอยู่
วิทยาศาตร์การพฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมี เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการสอนซ่อมเสริม985878763sapuym@hotmail.co.th
56
23/7/2018, 13:38:11
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
นางสาวกานต์มณี บุญมี
สังคมศึกษา
รายงานการวิจัยในชั้นเรียนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา6 เรื่องกฎหมายครอบครัว โดยการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
863445287
kanmanee.boon@gmail.com
57
23/7/2018, 13:39:01
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จังหวัดสกลนคร
นายวิศรุติ ไชยพันธ์
คณิตศาสตร์การพัฒนาการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดการเรียนการสอน เรื่อง เลขยกกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 985878763sapuym@hotmail.co.th
58
23/7/2018, 14:16:13กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมินางทิติยา แฝงฤทธิ์ภาษาไทย
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาวัฒนธรรมความเป็นไทยบนพื้นฐานความพอเพียง รายวิชา ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
860505443
w.anulakpheng@gmail.com
59
23/7/2018, 14:19:50กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
นางสาวสุภัตรา ขวาไทย
ภาษาต่างประเทศYC. Youth Councelor (เพื่อนเตือนเพื่อน)934429639
w.anulakpheng@gmail.com
60
23/7/2018, 14:25:23กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
นางยุภาพร ราชสมบัติ
วิทยาศาตร์
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธื์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เทคนิค K-W-D-L
967482337
w.anulakpheng@gmail.com
61
23/7/2018, 14:31:43กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
นายไอศูรย์ พวงมาลัย
คณิตศาสตร์การพัฒนาบทเรียนดปรแกรม เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค32201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5991754647
w.anulakpheng@gmail.com
62
23/7/2018, 14:40:38กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
นายรชานนท์ โสภณฤทธิเดช
ศิลปะการสร้างชุดสื่อประสม เรื่องการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้629915405
w.anulakpheng@mail.com
63
23/7/2018, 16:02:00กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
นางชุมพูนุท สงวนศักดิ์
การงานอาชีพฯ
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนที่เน้นทักษะกระบวนการแบบร่วมมือ(STAD) การทำขนมไทยจากแป้งกลอย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี บูรณากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
894270285
w.anulakpheng@gmail.com
64
23/7/2018, 20:57:05
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
นางสาวศรีวิภา​ ทินวงษ์
คณิตศาสตร์บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องเซต​ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​4​ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชิงเทรา899383048-
65
23/7/2018, 21:54:42
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
นางสาวจุฑาธิป​ แพลูกอินทร์
วิทยาศาตร์
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการสอนแบบSTADและการสอนแบบปกติ​ วิชาวิทยาศาสตร์​ชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่1​ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์​โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย​ฉะเชิงเทรา
832945089-
66
6/8/2018, 13:45:28
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จังหวัดสกลนคร
นายไกรลาศ วงค์อินอยู่
วิทยาศาตร์การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมี เรื่องธาตุ และสารประกอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการสอนซ่อมเสริม828445291Krailart@gmail.com
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu