ตรวจสอบรายชื่อ ประกวดโครงงาน (มัธยมต้น)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCFGHIJKLMNO
1
Timestampชื่อสถานศึกษาคำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล ครูผู้ควบคุมชื่อโครงงาน
คนที่ 1 คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล
คนที่ 2 คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล
คนที่ 3 คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล
2
7/20/2019 11:08:07โรงเรียนเชียงรายวิทยาคมนางรัชฎาพร มาลีรัตน์เครื่องตัดหญ้าโทรศัพท์มือถือนายเดชาวัต เดชบำรุงนายวรศิลป์ กลิ่นกล้าน.ส. จิรธิดาภา มาปรีดา
3
7/25/2019 10:42:48โรงเรียนเทศบาล5เด่นห้า1นางสุธนิต สกุลเอื้อ
2นายวีระกุล สุขสบาย
เมนูเครื่องดื่มฉลาดคิดพิชิตแคลอรี่ด.ญ.ณัฐพัชร ชุติวัติชยังกูรด.ช.ณัฐพล ทิพย์ด้วงด.ญ.ศุนิกานต์ จันทร์เพ็ง
4
7/31/2019 12:29:52โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ1. นางบุษบง ชัยเทพ 2. นางสาวจันทร์เพ็ญ ไพรเสถียรสุขถาดรักษ์โลกสำหรับยืดอายุการเก็บรักษาพืชผักผลไม้ด.ญ.วิภา แสนคำนายปวงชน พุทธวงค์ด.ช. ชยณัฐ พรรณสุข
5
7/31/2019 13:30:21ดอยงามวิทยาคมนางสาวศิรินภา คำหล้าทราย, นายเจนณรงค์ พุ่มแตงกระดาษซื้อกระดาษเด็กชายนันทพงศ์ ภิวงศ์นายกิตติศักดิ์ คำธงชัยเด็กชายมงคลพัฒน์ มหาวัน
6
7/31/2019 14:34:08โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายนางกาญจนา เมืองมูล นางเกศมณี ลัทธิเดชการพัฒนาวัสดุฉนวนกันความร้อนจากวัสดุธรรมชาติที่หาได้ในเขตชุมชน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายเด็กชายฐิติพงศ์ คำแก้วเด็กหญิงรสิตา ศรีประเสริฐเด็กหญิงมานิตา ศิริ
7
8/1/2019 15:45:43โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกนางสาวเสาวลักษณ์ ตอโนนสูง นางสาววรัญญา จันทร์พรมมา นางสาวสุจิตรา สอนบุญมาการล่อหอยทากออกจากสวนยางพาราโดยใช้ใบมะละกอ (The Effect of Papaya Leaves Used in Preventing Snails in Rubber Plantation เด็กชายรัชชานนท์ เมธีสิทธิกุลเด็กหญิงจุฬารัตน์ พุทธวงศ์เด็กหญิงณัฐณิชา ปัญญาอิ่นแก้ว
8
8/2/2019 16:29:32เทิงวิทยาคม
นางกัณจณา อักษรดิษฐ์,นางสาวนภสร มาน้อย,นางสาวชลธิชา นันติวงศ์ชัย
ถุงเพาะชำกระดาษเคลือบน้ำยางพารา
ปิยธิดา พาวพรมกชนิกา พรชัยศาสตราพร ศรีวิไชย
9
8/5/2019 14:47:27
โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา
1.นายสุทอิทธ ภาหวานเสียง 2. ว่าที่ ร้อยตรีหญิงเกศยา กล้าณรงค์
“ชุดตัดผลไม้ร้อยตา นวัตกรรมล้ำค่า สู่ไทยแลนด์ 4.0”
Cutting equipment of the hundred eyes of fruit brings the precious innovation to Thailand 4.0
เด็กชายวิชชากร บุญธรรม
เด็กชายศตนันท์ บัวระพันธ์
เด็กหญิงณัฐฑริกา ปัถวี
10
8/6/2019 16:33:31
โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
นายธวัช เหรียญทอง
เครื่องทำน้ำอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์
เด็กหญิงปวีณา มณีจันทร์สุข
เด็กหญิงวรพรรณ วงษ์กรานเด็กชายชยพัทธ์ คงศรี
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...