ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
แบบฟอร์มค้นหาข้อมูล ทะเบียนนักเรียน
3
4
ค้นหาจากเลขนักเรียน* กรอกเลขห้ามเว้นวรรค, กรอกข้อมูลเสร็จกดปุ่ม Enter
5
ช่องกรอกข้อมูล
6
7
8
ชั้น
ห้อง
รหัสนักเรียน
เลขประจำตัวประชาชน
เพศ
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อนามสกุล
วันเกิด
9
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
10
11
หมายเลขบัตรประชาชนบิดา
คำนำหน้าชื่อบิดา
ชื่อบิดานามสกุลบิดา
12
#N/A#N/A#N/A#N/A
13
14
หมายเลขบัตรประชาชนมารดา
คำนำหน้าชื่อมารดา
ชื่อมารดานามสกุลมารดา
15
#N/A#N/A#N/A#N/A
16
17
18
โปรแกรมข้อมูลทะเบียนนักเรียน โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
19
จัดทำโดย นายคณาวุฒิ กุตัน
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100