ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
3
4
ผลผลิต โครงการ กิจกรรม รายการ เป้าหมายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
5
6
รวมทั้งสิ้น 1,615 3,310,820.00
7
กรมดำเนินการเอง 715 3,310,820.00
8
สถานประกอบกิจการดำเนินการ 900 -
9
1.โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ 60 232,320.00
10
กิจกรรม ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ฝึกยกระดับฝีมือ) 20
11
2.โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 40 84,000.00
12
กิจกรรม พัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ (ฝึกยกระดับฝีมือ) 20
13
3. โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 20 51,600.00
14
กิจกรรม พัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (ฝึกยกระดับฝีมือ) 20
15
4.โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 100 220,000.00
16
กิจกรรม ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (ฝึกยกระดับฝีมือ) 100
17
ฝึกอบรมระยะสั้น 30 ชม. 40
18
ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ 60
19
5.โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน 80 86,000.00
20
กิจกรรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 80
21
กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
1 ครั้ง
22
6.โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 150 361,100.00
23
6.1 กิจกรรม ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพวิถีใหม่ (ฝึกอาชีพเสริม) 100 190,000.00
24
ผู้บำบัดยาเสพติด 20
25
ผู้ต้องขัง/เยาวชนสถานพินิจ 20
26
คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ 20
27
แรงงานนอกระบบ 20
28
ผู้สูงอายุ 20
29
6.2 กิจกรรม เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ฝึกเตรียมเข้าทำงาน) 10 95,100.00
30
6.3 กิจกรรม พัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน (ฝึกอาชีพเสริม) 40 76,000.00
31
7.โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) 160 1,020,000.00
32
กิจกรรม พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) (ฝึกยกระดับฝีมือ) 20
33
8.โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 60 132,000.00
34
กิจกรรม เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 (ฝึกยกระดับฝีมือ) 20
35
9.ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่าย และส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 945 1,123,800.00
36
9.1 กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการฯ 900 1,054,850.00
37
14 แห่ง*
38
9.2 กิจกรรม ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการรับรองความรู้ความสามารถตามกฏหมาย 45 4,500.00
39
9.3 กิจกรรม ขับเคลื่อนการพัฒนาแนวทางและการดำเนินงานของ กพร.ปช.
2 ครั้ง*
37,050.00
40
9.4 กิจกรรม จัดทำหลักเกณฑ์ พัฒนาระบบ ส่งเสริมและรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ม.26)
1 แห่ง*
27,400.00
41
สรุปผลการปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงาน โครงการงบจังหวัด งบอื่นๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
42
ผลผลิต โครงการ กิจกรรม รายการ เป้าหมายงบที่ได้รับจัดสรร
43
44
รวมทั้งสิ้น 620 2,702,912.60
45
1.โครงการฝึกอบรมให้แก่ช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) (ฝึกยกระดับฝีมือ) (เป้าหมายทั้งสิ้น 200 คน ดำเนินการปี 65 จำนวน 40 คน ปี 66 จำนวน 80 คน คงเหลือปี 67จำนวน 80 คน) 80 513,600.00
46
2.โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (ฝึกอาชีพเสริม) 40 192,212.60
47
3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ 500 1,997,100.00
48
3.1 กิจกรรม ฝึกยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานด้านการท่องเที่ยว (ฝึกอาชีพเสริม) 200 709,400.00
49
3.2 กิจกรรม ฝึกอบรมการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงาน ศตวรรษ 21 (ฝึกอาชีพเสริม) 200 1,007,000.00
50
3.3 กิจกรรม ฝึกอบรมผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (ฝึกอาชีพเสริม) 100 280,700.00
51
4.กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 งาน 261,960.00
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100