โครงการการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย 8-9 พ.ย.2560 (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLM
1
Timestampตำแหน่งทางวิชาการชื่อ - นามสกุล
หน่วยงานที่สังกัดคณะ /วิทยาลัย/สำนัก/ศูนย์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
E-mail
การยืนยันการเข้าร่วมอบรม
2
10/4/2017 15:45:18อาจารย์ ดร.กาญจนา เวชบรรพตคณะครุศาสตร์862199265kanjana@vru.ac.thเข้าร่วมอบรม
3
10/4/2017 11:26:33อาจารย์ตะวัน ไชยวรรณคณะครุศาสตร์956499515tawan@vru.ac.thเข้าร่วมอบรม
4
10/4/2017 15:14:08อาจารย์
นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง
คณะครุศาสตร์894417618golf_07091992@hotmail.comเข้าร่วมอบรม
5
9/5/2017 10:52:08อาจารย์ปวีณัย บุญปกคณะครุศาสตร์062-4194235paweenaib236@gmail.comเข้าร่วมอบรม
6
10/5/2017 12:47:57อาจารย์พรหมธิดา พงศ์พรหมคณะครุศาสตร์926188799Promtida_p@outlook.comเข้าร่วมอบรม
7
10/4/2017 14:07:09อาจารย์
พัชรินทร์ เศรษฐีชัยชนะ
คณะครุศาสตร์867565510patcharin.settee@vru.ac.thเข้าร่วมอบรม
8
10/4/2017 13:13:54อาจารย์มณฑา วิริยางกูรคณะครุศาสตร์813438727peaceful302@gmail.comเข้าร่วมอบรม
9
10/4/2017 15:46:09อาจารย์ยุภาพร นอกเมืองคณะครุศาสตร์913353248yanmei.nana@gmail.comเข้าร่วมอบรม
10
9/5/2017 10:53:52อาจารย์ ดร.วราภรณ์ วราธิพรคณะครุศาสตร์081-5716882wendy1960_9@hotmail.comเข้าร่วมอบรม
11
10/10/2017อาจารย์วิลินดา พงศ์ธราธิกคณะครุศาสตร์818182892out14in@hotmail.comเข้าร่วมอบรม
12
10/4/2017 13:24:11อาจารย์ศรัณยา ฤกษ์ขำคณะครุศาสตร์816459742ing294@gmail.comเข้าร่วมอบรม
13
10/5/2017 16:21:38อาจารย์สายนภา วงศ์วิศาลคณะครุศาสตร์095-9152536lin_kewei@outlook.comเข้าร่วมอบรม
14
8/31/2017 18:04:19อาจารย์ ดร.
สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
คณะครุศาสตร์847682955drsupatcha@gmail.comเข้าร่วมอบรม
15
10/5/2017 6:04:18
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สุวรรณา จุ้ยทองคณะครุศาสตร์087-1210843Su_Jui2012@hotmail.co.thเข้าร่วมอบรม
16
9/8/2017 8:17:00อาจารย์อังคนา กรัณยาธิกุลคณะครุศาสตร์815551097angkana@vru.ac.thเข้าร่วมอบรม
17
16/10/2017อาจารย์กนกวรรณ ปานสุขสารคณะครุศาสตร์์861861341pansuksanview@gmail.comเข้าร่วมอบรม
18
16/10/2017อาจารย์วิภาวดีี แขวงเมฆคณะครุุศาสตร์935329616vivavivy22@gmail.comเข้าร่วมอบรม
19
9/7/2017 13:10:26อาจารย์วิเชียร พุทธศรี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
-putthasri@yahoo.comเข้าร่วมอบรม
20
9/1/2017 20:51:05อาจารย์กนกนาฏ พรหมนคร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
082-4422518pear_165@hotmail.comเข้าร่วมอบรม
21
9/22/2017 7:57:07อาจารย์ ดร.กฤตยชญ์ คำมิ่ง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
942691919kk.090422@gmail.comเข้าร่วมอบรม
22
9/12/2017 0:23:21อาจารย์จุฑามาศ เถียรเวช
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
867884759jutamach@vru.ac.thเข้าร่วมอบรม
23
9/8/2017 13:47:24อาจารย์เฉลิมพล แก้วเทพ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
845261567Kaewthepo@gmail.comเข้าร่วมอบรม
24
9/1/2017 20:56:20อาจารย์โชติกาญจน์ ราชกรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
856944511chotikan@vru.ac.thเข้าร่วมอบรม
25
9/1/2017 21:26:46อาจารย์ธนวรรธน์ ท้าวนอก
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
897591501thanawat@vru.ac.thเข้าร่วมอบรม
26
9/8/2017 10:20:21อาจารย์ ดร.นุชรัตน์ นุชประยูร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
982951424ืีnuchsharat@hotmail.comเข้าร่วมอบรม
27
9/1/2017 20:53:33อาจารย์ ดร.พลอยไพลิน ยงศิริ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
851072708Pyongsiri@gmail.comเข้าร่วมอบรม
28
9/7/2017 10:41:20อาจารย์ศัลย์ชัย ใจสมุทร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
874680135Sunchaijaisamutku@gmail.comเข้าร่วมอบรม
29
9/22/2017 8:03:41ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคเณ เกียรติก้อง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
812588020som0425@yahoo.comเข้าร่วมอบรม
30
10/4/2017 20:16:17ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิระศักดิ์ สังเมฆ
คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
631458523่jirasak191@hotmail.comเข้าร่วมอบรม
31
10/3/2017 13:59:33อาจารย์ดุสิตธร งามยิ่ง
คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
861231400early.birds@hotmail.comเข้าร่วมอบรม
32
9/7/2017 13:11:25ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระญา ปราบปราม
คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
804522384Thiraya2521@yahoo.comเข้าร่วมอบรม
33
9/25/2017 13:24:34อาจารย์
พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น
คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
636653599bualoy_pui@hotmail.comเข้าร่วมอบรม
34
9/21/2017 8:43:51อาจารย์
รัชฌกร พลพิพัฒน์สาร
คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
982479198plernpitp@hotmail.comเข้าร่วมอบรม
35
10/1/2017 21:59:16อาจารย์ศิวนนท์ นิลพาณิชย์
คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
865405979siwanonaofart@gmail.comเข้าร่วมอบรม
36
9/7/2017 11:06:05อาจารย์อรุณรัตน์ จินดา
คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
819444932arunrat@vru.ac.thเข้าร่วมอบรม
37
10/7/2017 12:29:25อาจารย์ดวงมณี ชักนำ
คณะวิทยาการจัดการ
890023839duangmanee@vru.ac.thเข้าร่วมอบรม
38
10/6/2017 15:54:08อาจารย์ ดร.ธันยธร ติณภพ
คณะวิทยาการจัดการ
863152791thanyathon@vru.ac.thเข้าร่วมอบรม
39
9/19/2017 10:08:28อาจารย์บัลลังก์ สันทัด
คณะวิทยาการจัดการ
830026233banlang@vru.ac.thเข้าร่วมอบรม
40
10/7/2017 11:24:14อาจารย์ปริยากร สว่างศรี
คณะวิทยาการจัดการ
869003305pariyakorn@vru.ac.thเข้าร่วมอบรม
41
10/7/2017 11:30:10อาจารย์พิชญ์ณี ตีรณากรณ์
คณะวิทยาการจัดการ
891484406pitchanee@vru.ac.thเข้าร่วมอบรม
42
10/7/2017 11:25:08อาจารย์ภารดี นึกชอบ
คณะวิทยาการจัดการ
815811422paradee@vru.ac.thเข้าร่วมอบรม
43
10/5/2017 13:29:40อาจารย์ ดร.มนสิชา อนุกูล
คณะวิทยาการจัดการ
891336618monsicha@vru.ac.thเข้าร่วมอบรม
44
10/7/2017 11:30:50อาจารย์วัชรพล วงศ์จันทร์
คณะวิทยาการจัดการ
819081810watcharaphon@vru.ac.thเข้าร่วมอบรม
45
10/5/2017 19:47:07ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวดี ทูปิยะ
คณะวิทยาการจัดการ
081-890-3976Wipawadee.tu@vru.ac.thเข้าร่วมอบรม
46
10/7/2017 11:22:17อาจารย์
ศิริพร จิระชัยประสิทธิ
คณะวิทยาการจัดการ
838577786siriporn@vru.ac.thเข้าร่วมอบรม
47
9/14/2017 11:46:40อาจารย์อัญชลี เยาวราช
คณะวิทยาการจัดการ
849176433anchalee@vru.ac.thเข้าร่วมอบรม
48
10/7/2017 11:28:44อาจารย์เอกสิทธิ์ คงทอง
คณะวิทยาการจัดการ
863966415akkasit@vru.ac.thเข้าร่วมอบรม
49
9/8/2017 15:44:42ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลมาศ วงษ์ใหญ่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
898888813kamolmas@vru.ac.thเข้าร่วมอบรม
50
10/6/2017 12:59:10อาจารย์จิตติมา กอหรั่งกูล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
818435048่jittima_kho@hotmail.comเข้าร่วมอบรม
51
10/4/2017 17:49:01อาจารย์ชวลิต โควีระวงศ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
831380981chavalit@vru.ac.thเข้าร่วมอบรม
52
10/4/2017 16:12:02อาจารย์ชุมพล จันทร์ฉลอง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
611516961msitdir@hotmail.comเข้าร่วมอบรม
53
8/31/2017 13:06:31อาจารย์ไชย มีหนองหว้า
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
831478361chai@vru.ac.thเข้าร่วมอบรม
54
10/4/2017 18:11:31ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐิรา ศุขไพบูลย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
967741428nattila@vru.ac.thเข้าร่วมอบรม
55
10/4/2017 15:34:52อาจารย์ณัฐรดี อนุพงค์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
867816954natradee@vru.ac.thเข้าร่วมอบรม
56
9/1/2017 16:14:38อาจารย์ณัฐสิมา โทขันธ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
910528275ืnatsimatk@gmail.comเข้าร่วมอบรม
57
10/9/2017 8:52:19อาจารย์ดาวรถา วีระพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
925535997chayadawee@gmail.comเข้าร่วมอบรม
58
9/15/2017 14:35:43อาจารย์พชรกมล กลั่นบุศย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
918199224patcharakamon.klu@gmail.comเข้าร่วมอบรม
59
10/4/2017 15:00:26อาจารย์ไพรินทร์ มีศรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
084-0811725phairin@vru.ac.thเข้าร่วมอบรม
60
10/4/2017 15:50:21อาจารย์
มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
089-8193666matchakan@vru.ac.thเข้าร่วมอบรม
61
10/4/2017 17:31:19อาจารย์สุรินทร์ อุ่นแสน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
092-664-8008surin@vru.ac.thเข้าร่วมอบรม
62
10/4/2017 15:46:08อาจารย์อมีนา ฉายสุวรรณ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
817557254ameena@vru.ac.thเข้าร่วมอบรม
63
10/4/2017 17:58:10อาจารย์อรรถพร ธนูเพ็ชร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
818156329Athaporn@vru.ac.thเข้าร่วมอบรม
64
9/15/2017 18:24:43อาจารย์ ดร.
ชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
928296949chamaiporn.ta@vru.ac.thเข้าร่วมอบรม
65
10/5/2017 16:26:01อาจารย์ ดร.ประภาพร ชุลีลัง
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
870229519chulilungp5@hotmail.comเข้าร่วมอบรม
66
10/5/2017 16:17:37อาจารย์ ดร.ผมหอม เชิดโกทา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
892442530pomhom07@gmail.comเข้าร่วมอบรม
67
10/10/2017อาจารย์พูลสวัสดิ์
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
824592929poonsawat@vru.ac.thเข้าร่่วมอบรม
68
10/6/2017 13:30:55อาจารย์ ดร.สุขสกล วลัญตะกุล
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
846532662sukasakon6324@gmail.comเข้าร่วมอบรม
69
10/5/2017 16:21:18
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สุวารีย์ ศรีปูณะ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
910104118suwarees@hotmail.comเข้าร่วมอบรม
70
10/5/2017 17:09:12อาจารย์ ดร.
อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
972126415Ananya.po@vru.ac.thเข้าร่วมอบรม
71
9/17/2017 22:41:54อาจารย์เจนจิรา นามี
ศูนย์จัดการศึกษาสระแก้ว
632147368janejira.jn@gmail.comเข้าร่วมอบรม
72
10/6/2017 14:40:31อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี
ศูนย์จัดการศึกษาสระแก้ว
955745102chatkasem@vru.ac.thเข้าร่วมอบรม
73
9/17/2017 22:42:34อาจารย์ปณัท สุขสร้อย
ศูนย์จัดการศึกษาสระแก้ว
833565131panutsooksoi@gmail.comเข้าร่วมอบรม
74
9/4/2017 15:04:49อาจารย์รังสรรค์ ลีเบี้ยว
ศูนย์จัดการศึกษาสระแก้ว
878202383autocentrino@hotmail.comเข้าร่วมอบรม
75
9/11/2017 12:13:54อาจารย์
กฤษณุชา สุทธินราพรรณ
ศูนย์ภาษา806166946s.kritnucha@gmail.comเข้าร่วมอบรม
76
9/18/2017 11:42:17อาจารย์ ดร.ธนกร สุวรรณพฤฒิศูนย์ภาษา832927558tanagorn@vru.ac.thเข้าร่วมอบรม
77
9/18/2017 11:49:16อาจารย์รติพร พานดวงแก้วศูนย์ภาษา633519295ratipond.p@gmail.comเข้าร่วมอบรม
78
9/10/2017 17:48:50อาจารย์กฤตเมธ เกตุกล่ำ
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
629808422kgetglum@gmail.comเข้าร่วมอบรม
79
10/3/2017 16:52:11อาจารย์กัตตกมล พิศแลงาม
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
859891124kattakamon@vru.ac.thเข้าร่วมอบรม
80
10/3/2017 17:16:25อาจารย์ ดร.โกมล จันทวงษ์
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
649498392Komomics_tch@hotmail.comเข้าร่วมอบรม
81
8/31/2017 16:58:09อาจารย์ ดร.นลินอร นุ้ยปลอด
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
822466363nalin-on@vru.ac.thเข้าร่วมอบรม
82
10/3/2017 17:19:50อาจารย์ ดร.เบญจภา ไกรทอง
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
982788962benjapakaithong1981@gmail.comเข้าร่วมอบรม
83
10/3/2017 16:46:37อาจารย์ ดร.โรจนันท์ ทรงอยู่
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
29092030rojjanant@gmail.comเข้าร่วมอบรม
84
10/3/2017 16:19:04อาจารย์วรภร อิ่มเย็น
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
889545354waraporn.i@vru.ac.thเข้าร่วมอบรม
85
10/3/2017 18:02:04อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ คำเพราะ
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
957369212nidsuparat1971@gmail.comเข้าร่วมอบรม
86
10/10/2017อาจารย์ชนัญชิตา อรุณแข639359556chananchita@vru.ac.thเข้าร่วมอบรม
87
10/10/2017อาจารย์
เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา
866511524viriyajit@hotmail.comเข้าร่วมอบรม
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Form Responses 1