ข้อมูลครู สหวิทยาเขต 1 (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
Timestampสหวิทยาเขตโรงเรียน(คำนำ)ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง(ขั้น/วิทยฐานะ)
ระดับชั้นที่สอน
หมายเลขโทรศัพท์-มือถือ
Id LineFacebookผลงานวิชาการ(กรณีได้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญพิเศษ)
2
6/22/2016 8:44:55
สหวิทยาเขต 1
01.สุรวิทยาคารนางกวีวรรณ์ อรัญเวศ
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย819959752krukaikaveewanKrukai Kaveewanความรู้พื้นฐานเรื่องจำนวนเชิงซ้อน
3
6/21/2016 16:26:24
สหวิทยาเขต 1
01.สุรวิทยาคารนางครองศรี นามพูน
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย908280117khrong2513Kruneng Nampoon
4
6/24/2016 10:17:26
สหวิทยาเขต 1
01.สุรวิทยาคารนางจริน พรมสี
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น084-0371074bujjikklllllจริน พรมสีการพัฒนาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค31101 เรื่องเลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
5
6/22/2016 9:19:30
สหวิทยาเขต 1
01.สุรวิทยาคาร
นางธัญวรัตม์ ประยงค์หอม
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น610814189610814189Tanvarat Prayonghormการพัฒนาผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สื่อประสม
6
6/22/2016 14:14:39
สหวิทยาเขต 1
01.สุรวิทยาคารนางพัสณีย์ บุญยง
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย801511816801511816Lamoot_7@yahoo.com การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่องลำดับ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค32101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
7
6/20/2016 20:29:04
สหวิทยาเขต 1
01.สุรวิทยาคารนางรติมา จิตรแม้นครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น091-8356155Tictickaรติมา จิตรแม้น
8
6/28/2016 15:43:04
สหวิทยาเขต 1
01.สุรวิทยาคารนางลักขณา คุณมาศครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย086-4861448nanakoonmasลักขณา คุณมาศ-
9
6/22/2016 9:34:40
สหวิทยาเขต 1
01.สุรวิทยาคาร
นางวรรธนีย์ ทองนรินทร์
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น895823572teta20022551วรรธนีย์ ทองนรินทร์การใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พาราโบลา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT
10
6/22/2016 14:18:37
สหวิทยาเขต 1
01.สุรวิทยาคาร
นางวรารัตน์ สัทธวงศ์
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น831000742vararat4497วรารัตน์
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคTAI และเทคนิคLT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550. โรงเรียนสุรวิทยาคาร. อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
11
6/22/2016 8:49:42
สหวิทยาเขต 1
01.สุรวิทยาคารนางศุภวรรณ โสวภาค
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย868723596868723596SUPAWAN SOWAPARKการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค42101 เรื่องลำดับอนุกรม โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
12
6/21/2016 16:08:10
สหวิทยาเขต 1
01.สุรวิทยาคาร
นางสาวจิราภรณ์ ดุมนิล
ครูผู้ช่วย
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
981055251palm_jiraPalm Jiraporn
13
6/21/2016 14:17:45
สหวิทยาเขต 1
01.สุรวิทยาคาร
นางสาวปรียาภรณ์ ยงคง
ครู(คศ.1)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น088-5845620Kruaon32Kruaon Yongkong
14
6/20/2016 17:57:26
สหวิทยาเขต 1
01.สุรวิทยาคาร
นางสาววิไลจิตร นพพิบูลย์
ครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น087-9615181hiwiwiWilaijit Hiwiwi
15
6/21/2016 15:04:52
สหวิทยาเขต 1
01.สุรวิทยาคาร
นางสาวหนึ่งฤทัย ชูแก้ว
ครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย094-5266244nueng_chooNuengruethai chookaew
16
6/27/2016 9:19:12
สหวิทยาเขต 1
01.สุรวิทยาคาร
นายไกรลาส พรจินดาสกุล
ครูอัตราจ้างระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น833763532833763532krailas2010@hotmail.comไม่มี
17
6/22/2016 17:32:56
สหวิทยาเขต 1
01.สุรวิทยาคาร
นายขวัญชัย เเก้วเขียว
ครู(คศ.1)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย821078317Kwan54321Kwansang Kramer-
18
6/20/2016 17:31:49
สหวิทยาเขต 1
01.สุรวิทยาคาร
นายชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร
ครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย097-3388838
edmathcmu4002286
ชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร
19
6/21/2016 21:00:04
สหวิทยาเขต 1
01.สุรวิทยาคารนายบุญร่วม กลิ่นหอม
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น087 448 1214874481214บุญร่วม กลิ่นหอม
การสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
20
6/21/2016 16:34:26
สหวิทยาเขต 1
01.สุรวิทยาคารนายประสิทธิ์ สุขโข
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย815493577815493577Prasit.sukkho@gmail.com
21
6/22/2016 14:58:15
สหวิทยาเขต 1
01.สุรวิทยาคารนายยอดชาย เพียรดีครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น090-3723061903723061Yodchai Piandee-
22
6/22/2016 14:23:37
สหวิทยาเขต 1
01.สุรวิทยาคาร
นายสังเวียน ประคองชื่อ
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย862542898jms1981James Bonesรายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม รหัสวิชา ค33206 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
23
6/28/2016 15:51:07
สหวิทยาเขต 1
01.สุรวิทยาคาร
นายอนุชาติ นาเมืองรักษ์
ครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น083-7932935Kru Berm Zaอนุชาติ นาเมืองรักษ์-
24
7/29/2016 11:02:59
สหวิทยาเขต 1
02.ศรีไผทสมันต์
นางสาวผ่องลาวัลย์ มณีเนตร
ครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น868762988868762988Ponglawan Maneenate-
25
7/29/2016 10:53:16
สหวิทยาเขต 1
02.ศรีไผทสมันต์นายวิเชียร เสาสูง
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น833678855-Wichian Saosoongรายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องทศนิยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยกระบวนการกลุ่ม
26
6/26/2016 22:39:42
สหวิทยาเขต 1
03.สวายวิทยาคารนางชุติมา ใจมั่น
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น879663764timajimunchutimajimunการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD
เรื่องเลขยกกำลัง รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค21101
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวายวิทยาคาร
27
6/29/2016 13:16:01
สหวิทยาเขต 1
03.สวายวิทยาคารนางสุนิษา เหลือถนอม
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
897170092897170092suunisaa@hotmail.comการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องความน่าจะเป็น ชั้น ม.5 โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้5E
28
6/29/2016 13:12:14
สหวิทยาเขต 1
03.สวายวิทยาคาร
นายคมกริช ศรีสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
956027010keng_mathkengna18@gmail.com-
29
7/13/2016 10:29:33
สหวิทยาเขต 1
04.วีรวัฒน์โยธินนางเกศินี เกลียวทองครู(คศ.1)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย614159541614159541Kesinee Bds-
30
6/27/2016 18:36:59
สหวิทยาเขต 1
04.วีรวัฒน์โยธิน
นางธัญญารัตน์ เจริญศิริ
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย844713330Jany8124Thany Thanyaratการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องฟังก์ชัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
31
6/30/2016 14:46:15
สหวิทยาเขต 1
04.วีรวัฒน์โยธิน
นางนารีรัตน์ อุปการกุล
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น819551867nareerat 867นารีรัตน์ อุปการกุลการพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
32
6/25/2016 10:54:55
สหวิทยาเขต 1
04.วีรวัฒน์โยธินนางยุวดี ชมชื่นดีครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย902544463yuwadee1981yuwadee duangwao-
33
6/29/2016 14:55:15
สหวิทยาเขต 1
04.วีรวัฒน์โยธิน
นางสุนิษา เหลืองจรัสสุริยา
ครูผู้ช่วยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น943743139nuchyrich9นางสาวสุนิษา หมายเจริญ-
34
7/14/2016 9:57:42
สหวิทยาเขต 1
04.วีรวัฒน์โยธินนายศักดิ์ พวงศิริครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย876486804sakpuangsiriศักดิ์ พวงศิริ-
35
7/26/2016 20:24:16
สหวิทยาเขต 1
05.รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางกฤษณา ศรีสังข์ครูผู้ช่วยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น870759024กฤษณาDaeun nadu-
36
6/29/2016 10:53:16
สหวิทยาเขต 1
05.รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางดรุณี ชาวเมืองปักษ์
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น856128038856128038darunee12559@gmail.comรายการพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องการประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียววิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โดยใช้แบบฝึกทักษะที่เน้นกระบวนการkwdl
37
6/27/2016 14:30:51
สหวิทยาเขต 1
05.รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางน้ำข้าว เสนคราม
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย089-5797740toa1687narmkao@gmil.com
รายงานผลการจัดการเรียนรู้รายวิชา ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดการสอนประกอบการเรียนรู้
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
38
7/26/2016 19:35:08
สหวิทยาเขต 1
05.รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางบุญนิศา สุปิงคลัด
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น831246987sombatdathong
BUTTWADEE@HOTMAIL.COM
ัการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฯ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องเลขยกกำลัง ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
39
6/27/2016 17:17:19
สหวิทยาเขต 1
05.รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางวรรณี พลสงคราม
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น095-5658865wannee.ponwannee.pon@hotmail.com
รายงานการพัฒนาผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
40
6/26/2016 8:18:11
สหวิทยาเขต 1
05.รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางวิไลวรรณ ไตรรัตน์
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย816054887816054887วิไลวรรณ ไตรรัตน์การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
โดยใช้รูปแบบ SSCS สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
41
6/29/2016 11:53:45
สหวิทยาเขต 1
05.รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสาวสุภาวดี สุขชีพ
ครู(คศ.1)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
894235984jiab0894235984สุภาวดี สุขชีพคศ.1
42
6/27/2016 16:06:07
สหวิทยาเขต 1
05.รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสุพิศ บุญปกพนักงานราชการ
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
093-4985930093-4985930supich@hotmail.comไม่มี
43
6/27/2016 11:29:27
สหวิทยาเขต 1
05.รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
ว่าที่ร.ต.ประเสริฐ บุตรดี
ครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย890290027Sert2307ประเสริฐ บุตรดี.
44
6/22/2016 13:46:42
สหวิทยาเขต 1
07.เทนมีย์มิตรประชา
นางกนกวรรณ โพธิ์สีจันทร์
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น908279689908279689N0k Kanokwanการพัฒนาแบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
45
6/22/2016 13:34:42
สหวิทยาเขต 1
07.เทนมีย์มิตรประชานางจงจิตต์ สมสวย
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย815934526815934526จงจิตต์ สมสวยผลการใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่องการแจกแจงปกติ
46
6/25/2016 22:24:53
สหวิทยาเขต 1
07.เทนมีย์มิตรประชานางไตรสรณ์ สาลี
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย872434610872434610สมหญิงแบบฝึกทักษะลำดับและอนุนกรมอนันต์
47
6/25/2016 11:20:29
สหวิทยาเขต 1
08.สุรินทร์ราชมงคลนางจิราพร ผดุงศาสตร์ครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย093-0809157930809157-ไม่มี
48
7/26/2016 12:17:55
สหวิทยาเขต 1
08.สุรินทร์ราชมงคล
นางสาวจิรายุส สมานมิตร
ครูผู้ช่วย
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
859199488tong_tinsapman worwae-
49
6/30/2016 16:52:48
สหวิทยาเขต 1
08.สุรินทร์ราชมงคลนายสุริเยส กิ่งมณี
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น083-7927423--เทคนิควิธีการสอนแบบ STAD
50
7/12/2016 14:37:19
สหวิทยาเขต 1
09.มหิธรวิทยา
นางนารีรัตน์ สุระสังข์
ครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย----
51
7/12/2016 14:36:19
สหวิทยาเขต 1
09.มหิธรวิทยา
นางสาวสุพิรารัตน์ เพิ่มผล
ครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น----
52
6/23/2016 18:23:43
สหวิทยาเขต 1
10.ศรีรามประชาสรรค์
นางสาวชนิดาภา สรรพาวุธ
ครู(คศ.1)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย952659541Chani_dapa14Chanidapa sanpawoot-
53
6/22/2016 15:42:14
สหวิทยาเขต 1
11.พนาสนวิทยา
นางนัยน์ปพร กุลรัตน์
ครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น859149354kru_krataikratai Noyไม่มี
54
6/22/2016 15:40:30
สหวิทยาเขต 1
11.พนาสนวิทยานางเนตรนภา พรหมทองครู(คศ.2/ชำนาญการ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
91541326516548455เนตรนภา พรหมทองไม่มี
55
6/22/2016 15:46:43
สหวิทยาเขต 1
11.พนาสนวิทยา
นางอ้อมนภา เอื้อยฉิมพลี
ครู(คศ.1)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น878775496Aomnapha1234อ้อมนภา นิยมไม่มี
56
6/22/2016 15:44:59
สหวิทยาเขต 1
11.พนาสนวิทยานายชาตรี สร้อยดอกครู(คศ.1)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย918289993richard_soidokEdward Ricard soidokไม่มี
57
6/22/2016 14:50:41
สหวิทยาเขต 1
11.พนาสนวิทยานายอภิศักดิ์ อุดหนุนครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย086-8703412sakayapscApisak Udnoonไม่มี
58
10/4/2016 14:05:23
สหวิทยาเขต 1
01.สุรวิทยาคาร
นางอัญรินทร์ นามสวัสดิ์
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น897226616Anyarin7244Anyarin Namsawat บทเรียนโมดูลเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ
59
10/5/2016 16:13:14
สหวิทยาเขต 1
05.รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางกฤษณา ศรีสังข์ครูผู้ช่วยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น81675250320022531กฤษณา ศรีสังข์-
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
รายบุคคล
 
 
Main menu