บัญชีรายชื่อ @rn.ac.th_12112561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
บัญชี Google โรงเรียนราชินีบูรณะ
2
ลำดับที่ชื่อ-สกุลชื่อ-สกุล(ภาษาอังกฤษ)ชื่อผู้ใช้
3
ผู้บริหารสถานศึกษา
4
1ว่าที่ ร.ต.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ MONMUANGTAI RODYOOmonmuangtai@rn.ac.th
5
2นายธีรวัจน์ ตุ้มทองTEERAWAT TOOMTHONGteerawat@rn.ac.th
6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
7
1นายปัญญา ไขสีPANYA KHAISEEpanya@rn.ac.th
8
2นางสาวพรทิพย์ รอดพลอยPORNTHIP RODPLOY
pornthip.r@rn.ac.th
9
3นางวิจิตรา ตะโกพรWICHITTRA TAGOPORN
wichittra@rn.ac.th
10
4ว่าที่ร.ต.สาธร กมลศรีSATORN KAMONSREEsatorn@rn.ac.th
11
5นางสาวกันต์กมล หินทองKANKAMOL HINTHONG
kankamol@rn.ac.th
12
6นางสาววงจันทร์ ช้างเทศWONGJAN GHANGTES
wongjan@rn.ac.th
13
7นางสกาว สันติเทวกุลSAGAAW SANTITEWAGULsagaaw@rn.ac.th
14
8นางสาวประวิตา มีเปี่ยมสมบูรณ์PRAWITA MEPIAMSOMBOONprawita@rn.ac.th
15
9นางสาวศิริพร อุนธุโรSIRIPORN AUNTUROO
siriporn.a@rn.ac.th
16
10นายเทพสังวาลย์ ถนอมบุญTHEPSANGWAN TANOMBOON
thepsangwan@rn.ac.th
17
11นางปัทมา อภิวรชัยPATTAMA APIWORACHAI
pattama@rn.ac.th
18
12นางสาววรรณธมล บุตรดีWANTAMON BOOTDEE
wantamon@rn.ac.th
19
13นางสาวกาญจน์ ศรีสวัสดิ์KARN SRISAWATkarn@rn.ac.th
20
14นางสาวเกตกนก สวยค้าข้าวKETKANOK SOUYKAKAO
ketkanok@rn.ac.th
21
15นางสาวจิราพร อ่อนภักดีJIRAPORN OONPUKDEE
jiraporn.o@rn.ac.th
22
16นายเอกพล แก้วกันทะEKAPHON KEAWKANTA
ekaphon@rn.ac.th
23
17นางสาวขวัญฤดี ไพบูลย์KHWANRUDEE PAIBOON
khwanrudee@rn.ac.th
24
18นางสาวภัทราภา พันธุลาภPATTARAPA PANTULARP
pattarapa@rn.ac.th
25
19นายพสุ โพธิ์มั่นPASU POMUNpasu@rn.ac.th
26
20นางสาวพัชรมัย นิ่มลออPATCHARAMAI NIMLAOR
patcharamai@rn.ac.th
27
21นางสาวธิติมา วงศ์อนันต์THITIMA WONGANANthitima@rn.ac.th
28
22นางนำ้ผึ้ง อังคณาภิวัฒน์NUMPHUNG ANGKANAPIWAT
numphung@rn.ac.th
29
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
30
1นางวัชรินทร์ เกษร์สุวรรณ์WATCHARIN KADSUWAN
watcharin@rn.ac.th
31
2นางสาวอรุณี เร้าอรุณARUNEEarunee@rn.ac.th
32
3นายอุทัยพงศ์ ชาญเชิงค้าUTHAIPONG CHANCHERNGKA
uthaipong@rn.ac.th
33
4นางเพ็ญศรี เล้าสุขสุวรรณ์PHENSRI LAOSUKSUWANphensri@rn.ac.th
34
5นายกฤษฎากรณ์ แจ้งสว่างKRITSADAKORN JANGSAWANG
kritsadakorn@rn.ac.th
35
6นางเยาวลักษณ์ คำนุชนารถYAOWALAK KUMNUTCHANART
yaowalak@rn.ac.th
36
7นางสุกัญญา ด้วงหิรัญSUKUNYA DUANGHILUN
sukunya@rn.ac.th
37
8นางสาวจิตราภา ศรีเตชานุพงศ์JITTRAPA SRITACHANUPONGjittrapa@rn.ac.th
38
9นายเมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุลMATHASIT TANYARATTANASRISAKUL
mathasit@rn.ac.th
39
10นางสาววรกมล วงศธรบุญรัศมิ์WORAKAMON WONGSATHONBUNRAT
worakamon@rn.ac.th
40
11นายนิสิต กำภูพงษ์NISIT KHUMPOOPONGnisit.k@rn.ac.th
41
12นางสาวปฏิญญา กฤษวงษ์PATINYA KIDSAWONGpatinya@rn.ac.th
42
13นายวัชรพันธ์ ทองจันทาWATCHRAPHAN TONGJANTA
watchraphan@rn.ac.th
43
14นางสาวรุ่งนภา มีใจRUNGNAPA MEEJAI
rungnapa@rn.ac.th
44
15นางสาวหัทยาวรี เนตรแก้วHUTTAYAWAREE NATKAEW
huttayawaree@rn.ac.th
45
16นางสาวธมลวรรณ เพ็ชรสุ่นNAMPHET PHETSUN
namphet@rn.ac.th
46
17นางสาวพรรณนิภา สนิทดีPHANNIPHA SANITDEE
phannipha@rn.ac.th
47
18นางสาวณัฐกานต์ ลิมปิจักร์Nuttakan Limpichak
nuttakan@rn.ac.th
48
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
49
1นายธนาวุฒศ์ เทศทองTHANA THETTHONGthana@rn.ac.th
50
2นางสุเนตรา เทศทองSUNETTRA THETTHONG
sunettra@rn.ac.th
51
3นายอรรถพันธ์ ชูอรุณATTAPUN CHOOARUNattapun@rn.ac.th
52
4นางสาววันดี พุทธคุณรักษาWANDEE PUTTAKUNRAKSA
wandee.p@rn.ac.th
53
5นางกรวรรณ แตงทองแท้KORAWAN TAENGTHONGTAE
korawan@rn.ac.th
54
6นางสาวนฤมล สุขใยNARUMOL SUKYAI
narumol@rn.ac.th
55
7นายจตุรนต์ ดังชัยภูมิ JATURON DANGCHAIYAPHUMjaturon@rn.ac.th
56
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
57
1นางมาลัย ทองสิมาMALAI THONGSIMAmalai@rn.ac.th
58
2นางสาววิภา อมรศิริอาภรณ์WIPA AMORNSIRIARPORNwipa@rn.ac.th
59
3นางสุขธนพัฒน์ พิณสุวรรณSUKTANAPAT PINSUWAN
suktanapat@rn.ac.th
60
4นางสาวิตรี สุริยาวงษ์SAWITREE SURIYAWONG
sawitree@rn.ac.th
61
5นางสาววราภรณ์ ธรรมทิพย์สกุลWARAPORN THAMTIPSAKUL
waraporn@rn.ac.th
62
6นางนิตยา พ่วงเดชNITTAYA PUANGDECH
nittaya.p@rn.ac.th
63
7นางสาวราตรี จาตุรัสRATREE JATURUSratree@rn.ac.th
64
8นางสกุลรัตน์ พันทวีศักดิ์SAKULRUT PANTAWEESAKsakulrut@rn.ac.th
65
9นางสาวสิริพร รัตนมุงSIRIPORN RUTTANAMUNG
siriporn.r@rn.ac.th
66
10นางผจงจิตร เกิดหิรัญPHAJONGJIT KERDHIRAN
phajongjit@rn.ac.th
67
11นางสาวนริศรา ชยธวัชNARISARA CHAYATAWAT
narisara@rn.ac.th
68
12นางนารีรัตน์ รัตนทรงศรีNAREERAT RATTANASONGSRI
nareerat@rn.ac.th
69
13นางสาวสลักจิตร ปลื้มละมัยSALAKCHIT PHRUMLAMAI
salakchit@rn.ac.th
70
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
71
1นางประพา มฤคทัตPRAPA MARUKATATprapa@rn.ac.th
72
2นางพรวิไล แก้วประจันทร์PORNWILAI KAEWPRACHAN
pornwilai@rn.ac.th
73
3นายเกรียงไกร ทองชื่นจิตKRIANGKRAI THONGCHUENJIT
kriangkrai@rn.ac.th
74
4นางจิราพรรณ จรัสสุริยาJIRAPAN JARRASSURIYAjirapan@rn.ac.th
75
5นางสาวสุจริต มานิตกุลSUJARIT MANITKULsujarit@rn.ac.th
76
6นางศิริลักษณ์ ชินช่งจูSIRILUK CHINCHONGJUsiriluk@rn.ac.th
77
7นางสาวณัฐกานต์ โรจนพรประสิทธิNUTTAKARN ROTJANAPORNPRASIT
nuttakarn@rn.ac.th
78
8นางสาวพรทิพย์ พิมพ์ธนะพูนพรPORNTHIP PIMTANAPUNPORN
pornthip.p@rn.ac.th
79
9นางกิตติญา สุทพิสิฏฐKITTIYA SUTPHISITkittiya@rn.ac.th
80
10นางสาวลักขณา พันธุ์บ้านแหลมLUCKANA PANBANLAEMluckana@rn.ac.th
81
11นายเขมินท์ อุ่นศิริKHEMIN OUNSIRIkhemin@rn.ac.th
82
12นายธีระรัฐ ทองบุญมาTEERARUTT THONGBOONMAR
teerarutt@rn.ac.th
83
13นายกิตติภพ รัตนากรกุลKITTIPOB RATTANAKORNKULkittipob@rn.ac.th
84
14นางสาวชลธิดา ภาคทรวงCHONTHIDA PAKSUANG
chonthida@rn.ac.th
85
15นายวิทยา กาญจนามั่งศักดิ์WITTAYA KANJANAMANGSAK
wittaya.k@rn.ac.th
86
16นางสาวพิรุฬห์สิริ แก้วรักษาPIRUNSIRI KAEWRAKSApirunsiri@rn.ac.th
87
17นางสาวนุชจรีย์ ผาสบNUCHJAREE PHASOB
nuchjaree@rn.ac.th
88
18นางสาวอรธิมา เอกจีนONTIMA AEKJEENontima@rn.ac.th
89
19นางสาวรัชนก รุ่งเรืองRATCHANOK RUNGREANG
ratchanok@rn.ac.th
90
20
นางสาวจารุวรรณสัม ปุรณะพันธุ์
JARUWAN PURANAPANjaruwan@rn.ac.th
91
21นางสาวสรัญญา ไหลสุพรรณวงค์SARANYA LAISUPANWONGsaranya@rn.ac.th
92
22นางสาวพิริยาพร ค้าเจริญดีPIRIYAPORN KAJAROENDEE
piriyaporn@rn.ac.th
93
23นายสุทรรศ์ คูศรีเทพประทานSUTHAT KHUSRITHEPPRATHANsuthat@rn.ac.th
94
24นายสุภิญโญ หัวใจฉ่ำSUPINYO HUAJAICHAMsupinyo@rn.ac.th
95
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
96
1นางสาวกรรนิกา อัคคีเดช GUNNIGA AKKHIDETgunniga@rn.ac.th
97
2นายสมนึก คล้ายวัตรSOMNUEK KLAYWAT
somnuek@rn.ac.th
98
3นายบุญส่ง จูยืนยงBOONSONG JOOYUENYONG
boonsong@rn.ac.th
99
4นางสาวปิยธิดา แจ่มโกมัยPIYATIDA JAMKOMAIpiyatida@rn.ac.th
100
5นางสาวสุภาวดี บุณยะมานSUPAWADEE BOONYAMAN
supawadee@rn.ac.th
Loading...