ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ตารางข้อมูลพื้นฐานการศึกษา ปี 2562 (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562)
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
3
อำเภอโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนในสังกัดอื่น
4
ประถมม.ต้นม.ปลายรวมอนุบาล 1ขนาดเล็กพักนอน
พิการ
สพม.
การศึกษา
เอกชนอาชีวตชด
พระปริยัติ
อบจ./ปอท.
5
เรียนร่วม
พิเศษ
ธรรม
6
เชียงดาว221613961472130211
7
ฝาง2919149211701061132
8
แม่อาย23121369260100211
9
เวียงแหง63090011000100
10
ไชยปราการ1380216701050010
11
รวม93583154424014052141664
12
13
โรงเรียนสังกัด สพม.34อาชีวศึกษาพระปริยัติธรรม
14
1. โรงเรียนฝางชนูประถัมภ์ อำเภอฝาง1. วิทยาลัยการอาชีพฝาง อำเภอฝาง1. โรงเรียนวัดเจดีย์งามปริยัติวิทยา อำเภอฝาง
15
2. โรงเรียนไชยปราการ อำเภอไชยปราการ2. โรงเรียนฝางธรรมศึกษา อำเภอฝาง
16
3. โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อำเภอเวียงแหงโรงเรียน ตชด.3 โรงเรียนพระปริยัติวัดท่าตอน อำเภอแม่อาย
17
4. โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว1. โรงเรียนเฮียงไทยธำรง (บำรุงที่55) อำเภอแม่อาย4. โรงเรียนวัดป่าไม้แดง อำเภอไชยปราการ
18
5. โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม อำเภอเชียงดาว2. โรงเรียนทุติยะโพธิ์อสุสรณ์ (บำรุ่งที่ 94) อำเภอแม่อาย5. โรงเรียนวัดอนทารามวิทยา อำเภอเชียงดาว
19
3. โรงเรียนอาโอยาม่า อำเภอฝาง6. โรงเรียนเวียงแหงปริยัติศึกษา อำเภอเวียงแหง
20
โรงเรียนสังกัดการศึกษาพิเศษ4. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ (บำรุ งที่ 105) อำเภอเชียงดาว
21
1. โรงเรียนราชประชานุคเราะห์ 30 อำเภอแม่อาย5. โรงเรียนบ้านหนองแขม (บำรุงที่ 107 สาขา) อำเภอเชียงดาวโรงเรียนสาขา
22
2. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว อำเภอเชียงดาว6. โรงเรียนเบญจมะ 1 อำเภอเวียงแหง1. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวงสาขาบ้านเด่นเวียงไชย(ไร่ส้ม) อำเภอฝาง
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100