อสมรายชื่อเสนอคำสั่งรับเงินส่งเดีย-18-พค61.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACDEFGHIJ
1
รายชื่อ อสม.ที่มีสิทธิรับเงินค่าป่วยการ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 จังหวัดกระบี่
2
3
ลำดับชื่อนามสกุลที่อยู่หมู่ที่ตำบลเพศ
4
 1  จำเนียร จันทร์สว่าง2 ถ.ร่วมใจ ปากน้ำ หญิง 
5
 2  รัตน์ชนิดา แซ่ล้อ17 ถ.มหาราชซอย 6  31ปากน้ำ หญิง 
6
 3  สมจิต อนันต์รัตน์มณี90 ถ.ปานุราช 31ปากน้ำ หญิง 
7
 4  ชบา จันทวดี2/6 ถ. มหาราช 31ปากน้ำ หญิง 
8
 5  รสศิรัสมิ์ แซ่เจียม94/10 ถ.มหาราช ซ.18 31ปากน้ำ หญิง 
9
 6  พรรณี ลีลาบูรณพงศ์101 ถ.อุตรกิจ 31ปากน้ำ หญิง 
10
 7  สุภากาญจน์ ลีลาประศาสน์21/1 ถ.เจ้าฟ้า 31ปากน้ำ หญิง 
11
 8  วิภา เจียมวชิระ95 ถ.มหาราช 31ปากน้ำ หญิง 
12
 9  จรินทร์ ทิพย์ธนสาร77 ถ.คงคา 31ปากน้ำ หญิง 
13
 10  ภนิดา ภูเก้าล้วน25 ถ.มหาราช ซ. 4 (ประชาชื่น) 31ปากน้ำ หญิง 
14
 11  เล็ก แก้วเนิน179/34 ถ.กระบี่  31ปากน้ำ ชาย 
15
 12  ศศิธร ปักษาสิน179/34 ถ.กระบี่ 31ปากน้ำ หญิง 
16
 13  กี แซ่เตียว20-22 ถ.มหาราช ซ.2 31ปากน้ำ หญิง 
17
 14  ล้ายปุ่น แซ่แห่ว141 ถ.อุตรกิจ 31ปากน้ำ หญิง 
18
 15  ลัดดา ลิ้มถ้อง57 ถ.มหาราช 31ปากน้ำ หญิง 
19
 16  ลั้ง กาลสัมฤทธิ์2/1 ถ.มหาราช ซ.6 31ปากน้ำ หญิง 
20
 17  แก้วตา เศวตนัย179/35 ถ.กระบี่ 31ปากน้ำ หญิง 
21
 18  สุภาพ แก้วเกลี้ยง25 ถ.มหาราช ซ4 31ปากน้ำ หญิง 
22
 19  คูณ ปักษาสิน25 ถ.มหาราช ซ. 4 31ปากน้ำ หญิง 
23
 20  ละมัย เจริญสุข168 ถ.มหาราช  31ปากน้ำ หญิง 
24
 21  นิภา ทับเที่ยง15 ถ.คงคา  31ปากน้ำ หญิง 
25
 22  ขิ้ม ด่านพิทักษ์พงษ์2 ถ.มหาราช ซอย 4 31ปากน้ำ หญิง 
26
 23  ละออง คงอ่อน33/9ถ.คู่เมือง 31ปากน้ำ หญิง 
27
 24  จุรีภรณ์ บุญชนะวิวัฒน์5 ถ.คงคา 31ปากน้ำ หญิง 
28
 25  สรรทพิริน มนัสวโรวงศ์320/1 ถ.อุตรกิจ 31ปากน้ำ หญิง 
29
 26  กีรติ อนันต์รัตน์มณี25 ถ.มหาราช ซ.4 31ปากน้ำ หญิง 
30
 27  คนึงนิตย์ ชัยสวัสดิ์54 ถ.มหาราช 31ปากน้ำ หญิง 
31
 28  ฐิตารีย์ จันทร์ส่งแสง26 / 2 ถ.เจ้าฟ้า 31ปากน้ำ หญิง 
32
 29  เยาวเรศ เกื้อกูลส่ง118/2 ถ.มหาราช 31ปากน้ำ หญิง 
33
 30  ชาคริยา จันทวดี216 ถ.มหาราช 31ปากน้ำ หญิง 
34
 31  ศรวิษฎ์ ฉัตรสุวรรณ29 ถ.มหาราช ซ.2 31ปากน้ำ หญิง 
35
 32อารีย์ อุยะสิทธารักษ์63/1 ถอุตรกิจปากน้ำ หญิง 
36
 33  ละออง จันทร์สุข44/21 ถ.คู่เมือง 32ปากน้ำ หญิง 
37
 34  สมบูรณ์ ไชยมนตรี10 ถ.เนาวรัตน์ 32ปากน้ำ หญิง 
38
 35  ยุวเรศ ทองเถาว์70/5 ถ.พลเดช 32ปากน้ำ หญิง 
39
 36  ประไพ อรุณโค้วสกุล93/5 ถ.นครธรรม 32ปากน้ำ หญิง 
40
 37  ศศิกาญจน์ บุญมีวิริยะ28 ซ.หลานไทย  32ปากน้ำ หญิง 
41
 38  จินตนา สิริจันทกุล27 ถ.พลเดช 32ปากน้ำ หญิง 
42
 39  สุดาวรรณ ศิริพิสุทธิวิมล6/4 ถ.เนาวรัตน์  32ปากน้ำ หญิง 
43
 40  เชาลิต ชนะนาค49 ถ.นครธรรม 32ปากน้ำ ชาย 
44
 41  ฉวีวรรณ ไพศาลสถาน53 ถ.นครธรรม ต.ปากน้ำ 32ปากน้ำ หญิง 
45
 42  สุพิศ ทองลอย408 ถ.อุตรกิจ 32ปากน้ำ หญิง 
46
 43  ภมร จันทร์แก้ว103 ถ.มหาราช ซ.กาญจนา 32ปากน้ำ หญิง 
47
 44  เอียด เกียรติโอฬาร11 ถ.เจริญสุข 32ปากน้ำ หญิง 
48
 45  บุญญา แซ่ง่าม49 ถ.นครธรรม 32ปากน้ำ หญิง 
49
 46  ชัดประวิทย์ หนูไขว93/6 ถ.นครธรรม 32ปากน้ำ หญิง 
50
 47  วรรณา คุ้มชัย69/1 ถ.มหาราช 32ปากน้ำ หญิง 
51
 48  ราตรี ยอดมณี6/4 ถ.เนาวรัตน์ 32ปากน้ำ หญิง 
52
 49  ปัญญา แซ่ลี้86/50 ถ.ปานุราช 32ปากน้ำ หญิง 
53
 50  สุนันทา ถกลชัยศรี6/ 3 ถ.เนาวรัตน์ 32ปากน้ำ หญิง 
54
 51  ประคอง เพ็งจันทร์1/3 ถ.พลเดช 32ปากน้ำ หญิง 
55
 52  หนูเเข บุญชู44/31ถ.คู่เมือง 32ปากน้ำ หญิง 
56
 53  ภัคนันท์ ยิ้มเจย116 ถ.ศฤงคารพัฒนา 32ปากน้ำ หญิง 
57
 54  เสนียร กรเจริญพรพงศ์82 ถ.วัชระ 32ปากน้ำ หญิง 
58
 55  สุนันทา เจียวก๊ก408/7 ถ.อุตรกิจ 32ปากน้ำ หญิง 
59
 56  ยินดี เจริญรื่น80 ถ.นครธรรม 32ปากน้ำ หญิง 
60
 57  มณีรัตน์ ปานุราช32 ถ.หุตางกูร 33ปากน้ำ หญิง 
61
 58  โสภา รูปสูง3/2 ถ.ชัยกุล 33ปากน้ำ หญิง 
62
 59  ยินดี คำโปร่ง42/24 ถ.นครธรรม 33ปากน้ำ หญิง 
63
 60  กาญจนา จันดี43 ถ.ฤกษ์เกษม 33ปากน้ำ หญิง 
64
 61  วิไล บัวเพ็ชร์71 ซ.สุจริต 1 33ปากน้ำ หญิง 
65
 62  ละออ สุทธิแพทย์28 ถ.ปานุราช 33ปากน้ำ หญิง 
66
 63  ยุพดี เสริมสิน46 ถ.ปานุราช 33ปากน้ำ หญิง 
67
 64  จิตติมา แสงศรี39 ถ.ฤกษ์เกษม 33ปากน้ำ หญิง 
68
 65  ประไพ เอ่งฉ้วน84 ถ.พฤกษาอุทิศ 33ปากน้ำ หญิง 
69
 66  จิรนันท์ จันทรานนท์16/4 ถ.ชัยกุล 33ปากน้ำ หญิง 
70
 67  สมคิด พันธ์เสงี่ยม28 ถ.ชัยกุล 33ปากน้ำ หญิง 
71
 68  สุภัทรา ณะเสน12/5 ถ.ชัยกุล  33ปากน้ำ หญิง 
72
 69  ประจิ่น ภักดีบุรี44 ถ.ปานุราช  33ปากน้ำ หญิง 
73
 70  มณฑา มิตรกระจ่าง10 ซ.อาณาจักร ถ.อุตรกิจ  33ปากน้ำ หญิง 
74
 71  นงเยาว์ แซ่อั่น23 ถ.ปานุราช 33ปากน้ำ หญิง 
75
 72  สงวนศรี แถลงเพราะ130 ถ.ฤกษ์เกษม 33ปากน้ำ หญิง 
76
 73  ศุภลักษณ์ ชูแสง26/1 ถ.หูตางกูร 33ปากน้ำ หญิง 
77
 74  ธนัญญา ขวัญจันทร์27 ถ.ฤกษ์เกษม 33ปากน้ำ หญิง 
78
 75  จำลอง อนันตวุธ17 ถ.ชัยกุล 33ปากน้ำ หญิง 
79
 76  จุ้ยล้าย ช่วยส่ง8 ถ.อาณาจักร 33ปากน้ำ หญิง 
80
 77  ระยอง วงสงเปือย9 ถ.ชัยกุล 33ปากน้ำ หญิง 
81
 78  รัตน์ เจริญศักดิ์17 ซ.พฤกษาลัย 33ปากน้ำ ชาย 
82
 79  โรจนา ทีฆเสนีย์31/1 ถ.ชัยกุล 33ปากน้ำ หญิง 
83
 80  สุนันท์ ลิ่มเถาว์6/34 ถ.วิจิตร 33ปากน้ำ หญิง 
84
 81  วรรณี เกิดโภคทรัพย์1 /6 ถ.ปานุราช 33ปากน้ำ หญิง 
85
 82  น้องนุช ตันสกุล135/5 ถ.กระบี่ 34ปากน้ำ หญิง 
86
 83  นิตยา แหลมสัก36 ถ.รอดบุญ 34ปากน้ำ หญิง 
87
 84  อนงค์นาฏ นาคเส็ง161/6 ถ.กระบี่ 34ปากน้ำ หญิง 
88
 85  สมทรง ขาวเหลือง38/12 ถ.กระบี่ 34ปากน้ำ หญิง 
89
 86  วันดี หยีจูด33 ถ.ปานุราช 34ปากน้ำ หญิง 
90
 87  สมาน สุรวิทย์161/23 กระบี่ 34ปากน้ำ ชาย 
91
 88  ยาจิตร กรเจริญพรพงศ์175/1 ถ. กระบี่ 34ปากน้ำ หญิง 
92
 89  อรวรรณ ชายกุล175/1 ถ. กระบี่ 34ปากน้ำ หญิง 
93
 90  น้อย สุรวิทย์161/23 ถ. กระบี่  34ปากน้ำ หญิง 
94
 91  อำนวย เอียดเอื้อ11 ถ.นาทราย 34ปากน้ำ หญิง 
95
 92  ธนารีย์ สุทธิสารสุธี161/42 ถ. กระบี่ 34ปากน้ำ หญิง 
96
 93  ลัดดา ชุมพรพันธุ์135/5 ซ. 23 ถ.กระบี่ 34ปากน้ำ หญิง 
97
 94  ณิชานาฐ เจษฎางษ์กูล177/27 ถ.กระบี่ 34ปากน้ำ หญิง 
98
 95  มณีรัตน์ ตู้ลารักษ์6 ถ. ร่วมจิตร  34ปากน้ำ หญิง 
99
 96  นิภา สมสุข64/1 ถ.กระบี่  34ปากน้ำ หญิง 
100
 97  รัชนี ดำหาย179 ถ. กระบี่  34ปากน้ำ หญิง 
Loading...
Main menu