เดือน กันยายน 2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
หนังสือรับ วันที่ 2 กันยายน 2562
2
ที่
เลขทะเบียนรับ
ปีที่
ลงวันที่ตามหนังสือต้นฉบับ
จากถึงเรื่อง
มอบให้กลุ่มงานที่ปฏิบัติ
บุคคลปฏิบัติ (สารบรรณกลาง)
หมายเหตุ
วันที่ลงทะเบียนรับหนังสือ
3
1142652562ศธ 04277/ว577
2 กย 2562
สพฐ/อื่นๆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผลการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 (2019-09-02 08:44:45)
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
2 กย 2562
คลิก
4
2142662562ใบส่งมอบงาน
2 กย 2562
นายธวัช หลวงมูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งมอบงานจ้าง
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 แผ่น พี่อ้อยการเงินถือมาให้ลงรับ
2 กย 2562
คลิก
5
3142672562ศธ 04135.047/359
23 สค 2562
บ้านม่วงสามปี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งสำเนาเกียรติบัตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐษน ด้วยระบบ TEPE Online
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด วางตระกร้าไม่ระบุชื่อผู้ส่ง
2 กย 2562
คลิก
6
4142682562ศธ 04135.047/358
30 สค 2562
บ้านม่วงสามปี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การขอเบิกเงินประจำงวด งบประมาณปี พ.ศ. 2562 รายการค่าใช้จ่ายสำหรับจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด วางตระกร้าไม่ระบุชื่อผู้ส่ง
2 กย 2562
คลิก
7
5142692562ศธ 04135.047/357
30 สค 2562
บ้านม่วงสามปี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การสมัครคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น / เด่นและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด วางตระกร้าไม่ระบุชื่อผู้ส่ง
2 กย 2562
คลิก
8
6142702562ศธ 04135.003/270
29 สค 2562
อนุบาลวังดิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายศุภชัย วงศ์ปาลี ผู้ส่ง
2 กย 2562
คลิก
9
7142712562ศธ 04135.003/269
2 กย 2562
อนุบาลวังดิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งบัญชีแสดงจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข้าราชการสายงานการสอน) ที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 1 ก.ย. 62 ประกอบการตรวจสอบวงเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายศุภชัย วงศ์ปาลี ผู้ส่ง
2 กย 2562
คลิก
10
8142722562ศธ 04135.003/266
26 สค 2562
อนุบาลวังดิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งใบเสร็จรับเงินในราชการ สพฐ.
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายศุภชัย วงศ์ปาลี ผู้ส่ง
2 กย 2562
คลิก
11
9142732562ศธ 04135.047/360
30 สค 2562
บ้านม่วงสามปี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอเบิกเงินอุดหนุนดครงการอาหารกลางวัน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด วางตระกร้าไม่ระบุชื่อผู้ส่ง
2 กย 2562
คลิก
12
10142742562ศธ 04135.062/166
30 สค 2562
บ้านไม้ตะเคียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งประกาศมาตรฐานฉบับใหม่และประกาศค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2562
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นางกัญจน์พัฎฐ์ ไชยสิทธิ์ ผู้ส่ง
2 กย 2562
คลิก
13
11142752562ศธ 04135.015/215
29 สค 2562
บ้านดงสักงาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบ ข้อมูลเงินเดือนข้าราชการสายงานการสอนที่มีตัวตนอยู่จริง / อัตราเงินเดือน ณ วันที่ 1 ก.ย. 62
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นางสุภาพร นพบุรี ผู้ส่ง
2 กย 2562
คลิก
14
12142762562ศธ 04135.110/274
29 สค 2562
วัดบ้านดง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเบิกงบประมาณปี พ.ศ. 2562 รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการ "โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (ใบงวด 55/62)
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. จิราภรณ์ ชัยนันท์ ผู้ส่ง
2 กย 2562
คลิก
15
13142772562ศธ 04135.047/356
30 สค 2562
บ้านม่วงสามปี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งแบบเสนอขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะครูชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายชลันธน์ ชัชวาลศิริกุล ผู้ส่ง
2 กย 2562
คลิก
16
14142782562ศธ 04135.058/132
30 สค 2562
บ้านแม่แสม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งสำเนาเกียรติบัตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. อัณณ์ณิชา ปัยทัศปธนโชค ผู้ส่ง
2 กย 2562
คลิก
17
15142792562ศธ 04135.001/275
27 สค 2562
ชุมชนบ้านป่าไผ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเบิกรายการค่าใช้จ่ายตามโครงการ "โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล" (ใบงวดที่ 55/62)
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นางณัฐยา ปันทะนันท์ ผู้ส่ง
2 กย 2562
คลิก
18
16142802562ศธ 04135.033/235
28 สค 2562
บ้านปวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นำส่งเอกสารตั้งเบิกโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ ปีงบประมาณ 2562 (ใบงวด 97/62)
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายพัชรพล หนองภิวงศ์ ผู้ส่ง
2 กย 2562
คลิก
19
17142812562ศธ 04135.105/154
27 สค 2562
บ้านฮั่ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอถอนคืนหลักประกันสัญญา
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายต้องเก่ง วรรณห้วย ผู้ส่ง
2 กย 2562
คลิก
20
18142822562ศธ 04135.024/152
2 กย 2562
บ้านทุ่งข้าวหาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ (1 ต.ค. 62)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นางวิภาวรรณ ยุบาลคำ ผู้ส่ง
2 กย 2562
คลิก
21
19142832562ศธ 04135.016/208
30 กค 2562
บ้านดอนมูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอเบิกเงินค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. นันณภัทร สมแสน ผู้ส่ง
2 กย 2562
คลิก
22
20142842562ศธ 04135.073/183
2 กย 2562
บ้านสันป่าสัก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายวิทยา ไชยยาติ๊บ ผู้ส่ง
2 กย 2562
คลิก
23
21142852562ศธ 04135.044/115
30 สค 2562
บ้านผาต้าย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นำส่งแบบรายงานข้อมูลข้าราชการสายการสอน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายสุเธียร โกกาธรรม ผู้ส่ง
2 กย 2562
คลิก
24
22142862562ศธ 04135.053/205
2 กย 2562
บ้านแม่ป้อก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอมีบัตรข้าราชการแทนบัตรเดิม
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นางมลิวัลย์ ปานน้อย ผู้ส่ง
2 กย 2562
คลิก
25
23142872562ศธ 04135.053/170
30 สค 2562
บ้านแม่ป้อก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอคืนเงินค้ำประกันสัญญา จ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 203/27 ประจำปีงบประมาณ 2560
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นางมลิวัลย์ ปานน้อย ผู้ส่ง
2 กย 2562
คลิก
26
24142882562ศธ 04135.053/171
30 สค 2562
บ้านแม่ป้อก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอคืนเงินค้ำประกันสัญญาจ้างก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA ประจำปีงบประมาณ 2560
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นางมลิวัลย์ ปานน้อย ผู้ส่ง
2 กย 2562
คลิก
27
25142892562ศธ 04135.058/133
2 กย 2562
บ้านแม่แสม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 ส.ค. 62
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
2 กย 2562
คลิก
28
26142902562ศธ 04135.067/154
2 กย 2562
บ้านแม่กองวะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำครั้งที่ 2 (1 ต.ค. 62)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
2 กย 2562
คลิก
29
27142912562ศธ 04135.057/228
2 กย 2562
บ้านแม่ลาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งแบบรายงานข้อมูลข้าราชการสายงานการสอน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
2 กย 2562
คลิก
30
28142922562ศธ 04135.081/115
30 สค 2562
บ้านหนองหลัก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การนำเงินส่งเงินผ่านระบบ KTB Oorporate Online
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
2 กย 2562
คลิก
31
29142932562ศธ 04135.055/209
30 สค 2562
บ้านแม่ปันเดง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอเบิกใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด วางตระกร้าไม่ระบุชื่อผู้ส่ง
2 กย 2562
คลิก
32
30142942562ศธ 04135.052/129
28 สค 2562
บ้านแม่บอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นำส่งประกาศค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2562
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายสามารถ สุทะ ผู้ส่ง
2 กย 2562
คลิก
33
31142952562
ที่ ศธ 04049/ว4160
30 สค 2562
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ (2019-09-02 10:57:18)
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
2 กย 2562
คลิก
34
32142962562
ที่ ศธ 04046/2556
2 กย 2562
สพป.เชียงราย เขต 4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.) และหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
2 กย 2562
คลิก
35
33142972562ศธ 04135.083/142
2 กย 2562
บ้านห้วยกาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเบิกเงินขอเช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนบ้านห้วยกาน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นางนงลักษณ์ ทองคลี ผู้ส่ง
2 กย 2562
คลิก
36
34142982562ศธ 04135.083/141
30 สค 2562
บ้านห้วยกาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งรายงานการจัดซื้อ งบประมาณปี พ.ศ. 2562 รายการค่าใช้จ่ายโครงการ "โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล" (ใบงวด 55/62)
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นางนงลักษณ์ ทองคลี ผู้ส่ง
2 กย 2562
คลิก
37
35142992562ศธ 04135.069/114
16 สค 2562
บ้านวังมน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นำส่งเงินรายได้แผ่นดิน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
2 กย 2562
คลิก
38
36143002562ศธ 04135.104/198
2 กย 2562
บ้านฮ่อมต้อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
2 กย 2562
คลิก
39
37143012562ศธ 04285/426
2 กย 2562
สพฐ.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เอกสารลับ (ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2)
กลุ่มกฎหมายและคดี
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ไปรษณีย์
2 กย 2562
คลิก
40
38143022562ศธ 04135.113/113
30 สค 2562
วัดร้องธาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอเบิกเงินค่าจ้างพนักงานขับรถปิคอัพรับส่งนักเรียนประจำเดือน ส.ค. 62
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. ปราณปริยา ผู้ส่ง
2 กย 2562
คลิก
41
39143032562ศธ 04135.113/114
30 สค 2562
วัดร้องธาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอเบิกเงินค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โรงเรียนวัดร้องธาร ประจำเดือนส.ค. 62
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. ปราณปริยา ผู้ส่ง
2 กย 2562
คลิก
42
40143042562ศธ 04135.093/187
30 สค 2562
บ้านห้วยไร่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งแบบคำขอตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มนโยบายและแผน
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส.วรนัน ใจคำ ผู้ส่ง
2 กย 2562
คลิก
43
41143052562ศธ 04135.054/131
30 สค 2562
บ้านแม่ป้อกใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นางกัลยา พรหมนวล ผู้ส่ง
2 กย 2562
คลิก
44
42143062562ศธ 04135.002/197
29 สค 2562
ชุมชนบ้านแม่ตืน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร และค่ารักษาพยาบาล
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. ชนิกานต์ สนทาทรัพย์ ผู้ส่ง
2 กย 2562
คลิก
45
43143072562ศธ 04135.065/210
30 สค 2562
บ้านล้องเครือกวาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(แก้ไข) ส่งมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. ชนัญชิดา ศรีสุขคำ ผู้ส่ง
2 กย 2562
คลิก
46
44143082562ศธ 04135.065/212
2 กย 2562
บ้านล้องเครือกวาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งแบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กพิเศษเรียนรวม
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. ชนัญชิดา ศรีสุขคำ ผู้ส่ง
2 กย 2562
คลิก
47
45143092562ศธ 04135.009/331
2 กย 2562
บ้านก้อจัดสรร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
2 กย 2562
คลิก
48
46143102562
ที่ ศธ 04241/3499
2 กย 2562
สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลาก
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
2 กย 2562
คลิก
49
47143112562ศธ 04010/ว3359
21 สค 2562
สพฐ.สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มโครงการพิเศษการกีฬา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปผลโครงการห้องเรียนกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ไปรษณีย์
2 กย 2562
คลิก
50
48143122562
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5324
28 สค 2562
สพฐ. สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ต.ค. 62)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ไปรษณีย์
2 กย 2562
คลิก
51
49143132562ศธ 04009/ว5259
26 สค 2562
สพฐ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ไปรษณีย์
2 กย 2562
คลิก
52
50143142562พม 0305/ว7708
22 สค 2562
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โปสเตอร์ประวัติความเป็นมาวันเยาวชนแห่งชาติ จำนวน 1 ชุด
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ไปรษณีย์
2 กย 2562
คลิก
53
51143152562มชส 112
30 สค 2562
มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอเข้าพบเพื่อรายงานและชี้แจงรายละเอียดของโครงการค่ายพัฒนาจิตใจเยาชนนานาชาติและเสนอความร่วมมือในด้านเยาวชนของจังหวัด
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ไปรษณีย์
2 กย 2562
คลิก
54
52143162562ศธ 04134/3070
27 สค 2562
สพป.ลำพูน เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แจ้งผลการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 25
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ไปรษณีย์
2 กย 2562
คลิก
55
53143172562สอค.มส.1420/2562
30 สค 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอความอนุเคราห์หักเงินส่งชำระสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ไปรษณีย์
2 กย 2562
คลิก
56
54143182562ศธ 02108/1595
29 สค 2562
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เผยแพร่นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มนโยบายและแผน
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ไปรษณีย์
2 กย 2562
คลิก
57
55143192562ยธ 02001/ว295
22 สค 2562
กระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมกองกลาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอเชิญร่วกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2562
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ไปรษณีย์
2 กย 2562
คลิก
58
56143202562ลพ 0021/ว14646
22 สค 2562
ศาลากลางจังหวัดลำพูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. 2558 ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ไปรษณีย์
2 กย 2562
คลิก
59
57143212562ปส .02055108/085
2 กย 2562
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งแบบรายงานประจำเดือน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายวุฒิกร บุญมายอง ผู้ส่ง
2 กย 2562
คลิก
60
58143222562ศธ 04135.069/100
30 มิย 2562
บ้านวังมน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งแบบผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. พิมพร ปัญโญวาท ผู้ส่ง
2 กย 2562
คลิก
61
59143232562
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 02108/ว1613
30 สค 2562
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา "ระดับจังหวัด" ประจำปี 2562
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด FB ผอ.กลุ่มส่งเสริม ส่งมาให้ลงรับ
2 กย 2562
คลิก
62
60143242562ศธ 04106/3052
2 กย 2562
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (2019-09-02 13:40:32)
กลุ่มนโยบายและแผน
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
2 กย 2562
คลิก
63
61143252562ศธ 04010/4851
2 กย 2562
สพฐ/อื่นๆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนฝึกประสบการณ์อาชีพ (work experience) กับกิจกรรม “ปิดเทอมเล็กกับ โปรเจคอาชีพ” (2019-09-02 13:57:37)
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
2 กย 2562
คลิก
64
62143262562ศธ 04011/ว682
2 กย 2562
สพฐ/อื่นๆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจยุทธ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
2 กย 2562
คลิก
65
63143272562ศธ 04135.005/167
2 กย 2562
ไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขออนุญาตไเดินทางไปราชการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
2 กย 2562
คลิก
66
64143282562ศธ 04135.063/145
2 กย 2562
บ้านไม้สลี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
2 กย 2562
คลิก
67
65143292562ศธ 04135.041/168
2 กย 2562
บ้านป่าพลู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ (1 ต.ค. 62)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
2 กย 2562
คลิก
68
66143302562ศธ 04135.053/207
2 กย 2562
บ้านแม่ป้อก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ที่มีตัวอยู่จริง ณ 1 ก.ย. 62)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
2 กย 2562
คลิก
69
67143312562ศธ 04135.085/445
2 กย 2562
บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอเบิกจ่ายเงินโครงการอาหารกลางวัน ประจำเดือน ส.ค. 62
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นางกาญจนา การเงิน ผู้ส่งและถือเอกสารไปเรียบร้อย
2 กย 2562
คลิก
70
68143322562ลพ 51007/ว3261
23 สค 2562
อบจ.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดงาน "ประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก ประจำปี 2562"
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ FAX
2 กย 2562
คลิก
71
69143332562ศธ 04135.005/168
2 กย 2562
ไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
2 กย 2562
คลิก
72
70143342562ศธ 04135.058/134
2 กย 2562
บ้านแม่แสม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ต.ค. 62)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
2 กย 2562
คลิก
73
71143352562ศธ 04135.074/124
2 กย 2562
บ้านสันปูเลย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานตัวลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
2 กย 2562
74
72143362562
ศธ 0629.4/(อศจ.)ว0509
30 สค 2562
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีภายใต้โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจ
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ FAX
2 กย 2562
คลิก
75
73143372562ศธ 04135.055/208
30 สค 2562
บ้านแม่ปันเดง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด พี่อุ้มการเงินถือมาให้ลงรับ
2 กย 2562
คลิก
76
74143382562
ที่ ศธ 04267/ว4513
2 กย 2562
สพม.เขต 37(แพร่-น่าน)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการสังกัด สพม.3
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
2 กย 2562
คลิก
77
75143392562ศธ 04001/ว6262
2 กย 2562
สพฐ/อื่นๆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แจ้งเตือนสถานการณ์พายุ “โพดุล” (2019-09-02 15:59:30)
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
2 กย 2562
คลิก
78
76143402562
ศธ 0629.4/(อศจ.) ว0517
2 กย 2562
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอเชิญลงนามความร่วมมือสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา (Bridging Vocational and Basic Education toward Empowering Thailan
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ FAX
2 กย 2562
คลิก
79
77143412562ศธ 04001/ว6263
2 กย 2562
สพฐ/อื่นๆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพงานอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (2019-09-02 16:04:24)
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
2 กย 2562
คลิก
80
78143422562ศธ 04135.115/286
29 สค 2562
วัดวังหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการ"ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2562
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นางกนกพร บังคมเนตร ผู้ส่งและถือเอกสารไปให้กลุ่มพัฒนเอง
2 กย 2562
คลิก
81
79143432562ศธ 04135.115/287
2 กย 2562
วัดวังหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ (1 ต.ค. 62)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นางกนกพร บังคมเนตร ผู้ส่ง
2 กย 2562
คลิก
82
80143442562ศธ 04135.041/169
2 กย 2562
บ้านป่าพลู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
2 กย 2562
คลิก
83
81143452562ศธ 04135.058/134
2 กย 2562
บ้านแม่แสม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ต.ค. 62)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
2 กย 2562
84
82143462562
ด่วนที่สุด ที่ ลพ 0023.1/ว15390
2 กย 2562
ศาลากลางจังหวัดลำพูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประชุมคณะกรรมการจัดงาน “สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบจังหวัด
2 กย 2562
คลิก
85
83143472562ศธ 04135.098/146
2 กย 2562
บ้านห้วยห้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำครั้งที่ 2 (1 ต.ค. 62)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายไพโรจน์ ใจเตี้ย ผู้ส่ง
2 กย 2562
คลิก
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...