สำเนาของ ม.4/7
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ผู้ประเมิน 1. นายอดิศักดิ์ ศรีวรบุญ 2. ..........................................................................
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
นายกฤษฎา ขัมภรัตน์
3332223333322.67ดี
8
2นายเจษฎา ดวงใจ3332223233222.50พอใช้
9
3
นายณัฐกานต์ โสภาพ
3333333444433.33ดี
10
4นายศราวุธ สีบัว3332223233322.58ดี
11
5
นายสนธยา วงศ์น้อย
3232223222222.25พอใช้
12
6
นายธนสาร ไชยสนิท
3232223222222.25พอใช้
13
7
นายจิรวัฒน์ ท้าวนิล
3332223334322.75ดี
14
8นายธนะพล ศรีสุข3433333444433.42ดี
15
9นายธนากร กาพาด3332223333322.67ดี
16
10
นายธีระเดช เศรษฐมาตย์
3232223233322.50พอใช้
17
11
นายปรมัตถ์ ซื่อสัตย์
3232223333322.58ดี
18
12
นายภูริวัฒน์ สายเบาะ
3332223333322.67ดี
19
13
นายสุรชาติ สาวฤทธิ์
3333233444323.08ดี
20
14
นายอนุวัต กันหาลา
3332223333322.67ดี
21
15
นายชัยวัฒน์ บัวกอ
3332223333322.67ดี
22
16
นายภานุพงศ์ เมืองพลอย
3332223333322.67ดี
23
17
นายอนุชิต ด้ามพรม
3232223222222.25พอใช้
24
18นายนที ทองสรรค์3332223233322.58ดี
25
19
นายสิทธิศักดิ์ บุตรดีขันธ์
3332233333322.75ดี
26
20นายสุนทร ยอดพูน3232223222222.25พอใช้
27
21
นายกิตติธัช แก้วแสน
3332333444433.25ดี
28
22
นายชัยวัฒน์ ทองเทพ
3232233232222.42พอใช้
29
23
นายณัฐวุฒิ ไชยันโต
3332233333322.75ดี
30
24
นายปิยวัฒน์ มุสิกพันธ์
3332223333322.67ดี
31
25
นายวีระชัย ศรบุญ
3232223222222.25พอใช้
32
26
นางสาวกรชกร พานศรี
3434343444433.58ดีมาก
33
27
นางสาวสิริลักษณ์ ฟ็อกซ์ออล
3434343444433.58ดีมาก
34
28
นางสาวสุทธิดา สีพิทักษ์
3434343444433.58ดีมาก
35
29
นางสาวชนาพร กลั่นความดี
3333233443423.08ดี
36
30
นางสาวรัฐปวีร์ บุญธรรม
3232223232222.33พอใช้
37
31
นางสาวอาริยา สวงไธสง
3232223232222.33พอใช้
38
32
นางสาวญาธิชา โชติพันธ์
3333323444433.25ดี
39
330.00FALSE
40
340.00FALSE
41
350.00FALSE
42
360.00FALSE
43
370.00FALSE
44
380.00FALSE
45
390.00FALSE
46
400.00FALSE
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu