BAC Ground Instruction Schedule
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHI
1
ชี้แจ้งเพื่อทราบค่ะ : หากศิษย์ฯท่านใดประสงค์ที่จะเข้าเรียนวันใดๆตามตาราง โดยที่ตัวเองไม่มีเรียน หรือ ไม่ได้รับการคอนเฟิร์มตารางเรียนจากแผนกกราว รบกวนติดต่อแผนกกราว หรือ CRM ที่ดูแลล่วงหน้าก่อนเข้าเรียนนะคะ เพื่อแจ้งผู้สอนให้ทราบและจัดห้องเรียนให้เหมาะสมกับจำนวนผู้เรียน // ขอบคุณค่ะ
2
*กรุณาติดต่อครูที่สอนล่วงหน้า 1 วันก่อนทำการเรียนทุกครั้ง
3
Fulltime Ground InstructorParttime Ground Instructor
4
No.Name
Nick Name
Tel.No.Name
Nick Name
Tel.
5
1นาย ทวีศักดิ์ ศรีปนครูปืน
086-1556221
1
ครูอรุณวิชญ์ พลอัครไพศาล (ชยกฤต) MOU
ครูโมนัย
061-4142269
6
2น.ต. วินัย มีพงษ์
ครูวินัย
2ครูทวิรุฬห์ อรชุน
ครูเดียว
086-3932622
7
3ร.ต. บุญช่วย จุ้ยจันครูช่วย3ครูวิชาญ ศรีเจริญครูเตอะ
089-7716542
8
4น.อ.พรพัฒน์ โตกลมครูป๊อก
063-9391117
4ครูจิรายุส ฉัตรสกุลวงศ์ครูแม๊ก
098-8261404
9
5น.อ.นิมิต ใคร่กระโทกครูโต้
086-0996115
5ครูจักรพงษ์ ขาวสำรวยครูขาว
082-5257999
10
6นายภูริช พูลศรีครูโอ๊ต
084-3605482
6นายภาคย์ ฤทธาคนีครูพอล
085-1669869
11
7น.ท.พฤทธิ์ จารยะพันธุ์ครูต้น
091-8896148
7
น.อ.วุฒิ น้อยเชี่ยวกาญจน์
ครูเต้ย
081-4989904
12
8นายธนา เรืองชยจตุพรครูตี๋
085-8528828
8น.อ.ชัยวัฒน์ บุญอาสาสกุลครูดุก
081-9290737
13
9
น.ต.จักรินทร์ กัญญาลักษณ์
ครูหน่อย
097-2474567
9
น.อ.อภิสฤษฎิ์ วริทธิ์ธรนิรุช
ครูโรจน์
084-8740263
14
10ร.อ.ชุมพล อนุรัตน์
ครูหลุยส์
081-3461745
10นาย ธรรม์ นันทาภิรักษ์ครูทัน
15
11
นายอดุลยศักดิ์ ปิ่นโรจน์
ครูติ่ง
093-5789231
11
ร.ท.ดร.ประพันธ์ จิตตะปุตตะ
086-8826241
16
12น.อ.โชคชัย สภานนท์ครูโชค
081-9367830
12
น.ท.คนินทร์ สุพิริยะนันท์
ครูเจ
089-1750231
17
13
Mr. Mohammad Imran Khan
ครูImran
083-5203521
13ดร.กฤษฎ์ มีมุข
092-997-4622
18
14นายณัฐดนัย มังสาทอง
ครูเกียรติ
084-8465794
14นาย จิรายุทธ์ จาววิจิตรครูคิม
087-1140709
19
15น.ส.คชษร วิภูภาคย์ครูพลอย
091-8022227
15น.ต.วีรชน นรานุตครูปู
081-9916435
20
16นายภาณุ นิ่มสกุล
ครูหนึ่ง
084-5979914
16นาย สิโรตน์ บัวแก้วครูแต๊ะ
085-0996544
21
17นายสยามรัฐ มะกรูดทองครูมด
089-6543999
17นาย ศักดิ์รินทร์ ไชยวานครูไห
083-7813444
22
18
Mr.Keerthan Vadivelrajan Karthideyan
คีธาน
065-5825250
18นาย อัครชัย พนาพินันท์ครูป้อม
089-8128112
23
19นาย ภัครธรณ์ เอี่ยมอำภาครูฟรัง
085-4269898
19นาย ธรรมรัตน์ ธรรมลิขิตครูโอม
095-6954459
24
20นายรัตนพงษ์ กล่ำแสงครูหยก
090-9860138
20น.ท.กฤษฎา สีเหนี่ยง
092-9974622
25
21
น.ส.สิริรัมภาง์ อารยาเภรินทร์
ครูมด
089-8690265
21นาย ชาญชัย รัตโนภาศครูหมู
081-6672113
26
22นายไท ทัฬหิกรณ์ครูไท
081-9398010
22นาย ตะวัน ปักเข็มครูโจม
081-4462262
27
23นายณัฐพล สืบสุข
ครูเต๊าะ
088-8853926
23
นาย ธรรมโรจน์ จันทร์สว่าง
ครูแอม
081-9167200
28
24นายภุฌงค์ ราวิชัยครูตี้
083-6626992
24นาย ฐิติการ ทองประเสริฐครูกาน
085-4445542
29
25นายวิทวัส เทิดน้ำเพ็ชร์
ครูเท็ดดี้
086-0091911
25
นาย อิทธิเชษฐ์ ศรีศุภรางค์กุล
ครูเต้
081-4564142
30
26นายบดินทร์ แซ่จิว
ครูเจมส์
087-9805933
26นาย อรรถยุทธ ขาวสอาดครูเป้ง
083-9262886
31
27นายภูมิพัฒน์ ทิพย์ปัญญาครูภูมิ
085-7573977
27นาย แทนชาญ รักเรืองครูเอ็ก
089-6666649
32
28นายพงศธร มณีวงศ์ครูบาร์
085-9033521
28
นาย ปิยวิชญ์ เจ้าสิทธิกุล
ครูแมน
086-3832777
33
29นายวิจิตร อู่วิเชียร
ครูนิกส์
064-0099998
29กัปตัน ภูวดล บุนนาคครูอ๋อย
081-9882493
34
30นายจิรายุ จิระปัญโชติครูโอม
090-9392941
30กัปตัน เจริญ ชูศรี
081-8165893
35
31นายไพบูลย์ เตมินันท์ครูอ๋อง
095-4361002
31นาย ปรินท์ ตรีรัตนชาติครูวิน
094-7896393
36
32นายวีรพล ตันจินดาครูต้น
083-0684933
32
นาย ธนินรัตน์ สิทธิเวชธนาศิริ
ครูฟลุ๊ก
087-5559884
37
33นายณัฐพงษ์ โค้วจันทร์ครูนัท
094-5606734
33กัปตัน บันดาล อุดล
084-6859990
38
34
นายธนบูลย์ วิศิษฐ์กิจการ
ครูแบงค์
080-2199992
34กัปตัน รพี ประยูรวรรณ
081-8363377
39
35นาย ศักดินนท์ ยินดีคุณดุ๊ก
095-1653626
35นาย พร้อมพันธ์ แสงแก้วครูโจ้
40
36นายสิทธนา วานิชสวัสดิ์คุณเก็ต
085-9167369
36นาย ณัฐยุทธ สุจิตต์
ครูปริ๊น
089-9188858
41
37น.ส.ณฐพร มานพกวีคุณโมจิ
064-1031905
37นาย วิญวัชร ดวงศิริ
ครูภาคย์
085-1669869
42
38
นายพลสิทธิ์ รัตนกิจรุ่งเรือง
คุณไมค์
086-5035500
38นาย สมพล สุวรรณประเสริฐ
43
39นายณัฐวรรธน์ มังสิงห์
คุณแชมป์
063-9572727
39นาย วรชาติ ลักขณาพินิจครูแมค
081-4844236
44
40นายชรัตน์ หมอสินธุ์คุณรัต
091-0039965
40นาย ณภัทร จารยะพันธุ์ครูภัทร
086-9770033
45
41นายณพล ตั้งเมืองทองคุณซัน
098-2656399
41นาย วรเดช ศรัทธาทิพย์ครูโจ
089-4997110
46
42น.ส.ณัฎฐณิชา ชัยมหาวันคุณมิ้ง
097-2358308
42
นาย กิตติพงษ์ พิบูลนิธิเกษม
ครูโอ๋
081-9138113
47
43นาย เพิ่มพูน ปิ่นประชา
คุณเพิ่ม
095-0038128
43
นาย ฐิติศักดิ์ วรสุนทโรสถ
ครูมิ้นท์
090-9867130
48
44
นายสถิตย์พงศ์ วรรณสถิตย์
คุณสิงโต
062-9939997
44นาย จิรวิชญ์ จันทรังศรี
ครูหนึ่ง
087-7447704
49
45นายนวิน ศรีโมคราคุณนวิน
084-5397730
45นาย เอกวุฒิ บุตดีวงษ์ครูโอม
098-2936007
50
46Miss Lu Zhang
คุณเอมี่
089-1499992
46นาย ศตายุ ยอแสงวัฒน์
ครูกอล์ฟ
085-4695411
51
47Mr.Li Haoboคุณไคน์
092-5930023
47พล.อ.ต ธรณินทร์ ตัณฑเสนครูจ้อ
081-9270747
52
48Mr.Swan Pyae Win Naingคุณสวอน
095-3230791
48นายธนู รัตนสุภาพันธ์
089-2022340
53
49นาย พสุธร เลขาลาวัณย์
จูเนียร์
096-8784237
49นายวรินทร์ นิลาภรณ์กุล
089-0249421
54
50ครูปอ
098-6701993
50นายสรวิศ สิทธิเจริญบอส
063-1895046
55
5151ร.อ.ปฎิญญา เรืองวงศ์เจม
086-5631565
56
52ร.ท.อภิกิตติ์ อุษยาพร
กัปตันสิ่ง
089-6666867
57
53นายธรา สิงห์คะสะ
085-7677766
58
54นายเจษฎาพันธ์ รุจิสุขครูต้า
093-4149939
59
55
นายกานต์ เหล่าเศรษฐานันท์
ครูกานต์
087-9737739
60
56ร.ท.การันต์ ธนะชัยขันธ์ไบร์ท
084-5402915
61
57นายทนุธรรม เกียรติกำจรหน่อย
083-0088584
62
58นายชยานนท์ สภานนท์โอ้
089-5002468
63
59นายจำนง สุจริตเข่ง
087-1257777
64
60ร.ท.วชิรา วรวัฒน์เปี๊ยก
089-1273463
65
61นายปฐมพงศ์ ผลแก้วพัด
66
62นายดุลยวัต อินทร์สังข์กอล์ฟ
67
63ร.ท.บุญญรัตน์ ขันธบุตเกมส์
086-8998500
68
64ร.ท.ธนากร นิธิภัทรวุฒิณัฐ
087-3041387
69
65
นายอภิชาติ ยิ่งทวีสิทธิกุล
ครููเก่ง
085-8253888
70
66ร.ท.ไพฑูรย์ มหาพราหมณ์ครุทูน
083-2370796
71
67
นายสุรัตน์ จอประเสริฐกุล
095-4645565
72
68นายสมศักดิ์ จินดาเงิน
092-264-9314
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu