ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
4
5
ลำดับเดือนเรื่องร้องเรียน
อยู่ระหว่าง
แล้วเสร็จร้องเรียนจากหมายเหตุ
6
ดำเนินการ
เว็บไซต์หนังสือ
7
1October 256400000
8
2November 256400000
9
3December 256400000
10
7January 256500000
11
5February 256500000
12
6March 256500000
13
7April 256500000
14
8May 256500000
15
9June 256500000
16
รวม06427
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100