สงป301-302ประจำเดือน มิถุนายน 60
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAP
1
ข้อเสนอแนะ
2
***ห้ามแก้ไขตารางใดๆนะคะ***
3
หน่วยงาน/สถานศึกษารายการผู้รับทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องผู้เข้าร่วมหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องผู้รับบริการในพื้นที่เป้าหมายได้รับการส่งเสริมด้านการรู้หนังสือประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัยผู้รับบริการที่ได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาที่ได้รับบริการติวเข้มเพิ่มสูงขึ้นแหล่งการเรียนรู้ในระดับตำบลที่มีความพร้อมในการให้บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมประชาชนกลุ่มเป้าหมายมาใช้บริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดบริการของ กศน.ตำบลประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความรู้ความเข้าใจตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมที่กำหนดประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีเจตคติตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมที่กำหนดประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีทักษะตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมที่กำหนดผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด1) หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ2) เสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสามารถเป็นวิทยากรแกนนำได้ศูนย์แนะแนวและประสานงานการศึกษาพิเศษอำเภอ/เขต สามารถให้บริการ ได้อย่างทั่วถึงกลุ่มเป้าหมายในทุกตำบลหน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. ดำเนินกิจกรรมการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในรูปแบบต่าง ๆ
4
1) พัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมที่ใช้งบพัฒนาทักษะชีวิต2) พัฒนาอาชีพหลักสูตรอาชีพช่างพื้นฐานอาชีพระยะสั้น /กลุ่มสนใจ (ต่อยอดอาชีพเดิม)1 อำเภอ1อาชีพ3) พัฒนาสังคมและชุมชน4) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง1) ห้องสมุด2) บ้านหนังสือชุมชน3) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน4) กิจกรรมที่จัดในศูนย์วิทยาศาสตร์1) ระดับประถมศึกษา2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย4) ระดับปวช.70 ชม.420 ชม.
5
หลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมงหลักสูตรที่มากกว่า 30 ชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมง31 ชั่วโมงขึ้นไปไม่เกิน 60 ชั่วโมง60 ชั่วโมงขึ้นไปทวิศึกษาทวิภาคี
6
เมืองลำพูนจำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)
7
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)
8
จำนวนแห่ง
9
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)
10
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
11
พัฒนาตนเอง
12
สร้างรายได้
13
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
14
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)
15
ป่าซางจำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)2001002000
16
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)2201662770
17
จำนวนแห่ง
18
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)
19
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
20
พัฒนาตนเอง
21
สร้างรายได้
22
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
23
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)
24
บ้านโฮ่งจำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)25360206033582820020020
25
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)349672012535625030030030
26
จำนวนแห่ง
27
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)349672012535625030030030
28
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
29
พัฒนาตนเอง671012530293030
30
สร้างรายได้
31
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ1053320
32
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)71690570018000400029780800062100
33
แม่ทาจำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)7020
34
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)70
35
จำนวนแห่ง4
36
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)70
37
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ0
38
พัฒนาตนเอง10
39
สร้างรายได้40
40
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ20
41
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)46000
42
ลี้จำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)11525000202030201015032010094301434
43
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)99513000060020688117102243791540103307431
44
จำนวนแห่ง
45
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)9951300006002068811720
46
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ0000000000
47
พัฒนาตนเอง130000600206881170
48
สร้างรายได้0000000000
49
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ0000000000
50
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)53,5458,62500020,220010,00021,4009,30000000
51
ทุ่งหัวช้างจำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)354606004060306024156951501600000000661121650020000020
52
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)49260060040606060721569515016000000006611216500200000600
53
จำนวนแห่ง0020
54
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)492600600402060607209515016000000006611216500200000600
55
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ0000000001560000
56
พัฒนาตนเอง60000000607200000
57
สร้างรายได้006004020600000000
58
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ000000000020000
59
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)1735205,800.000.0054,000.0001348067403000024000960085800000000000036,603753571110350025700000042000
60
บ้านธิจำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)
61
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)
62
จำนวนแห่ง
63
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)
64
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
65
พัฒนาตนเอง
66
สร้างรายได้
67
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
68
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)
69
เวียงหนองล่องจำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)7841152050174205725402
70
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)78411520501742057254040
71
จำนวนแห่ง2
72
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)78411520501742057254040
73
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
74
พัฒนาตนเอง115183812420572540
75
สร้างรายได้255
76
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ7
77
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)11532267501598513436150002581162002570028403600
78
Loading...
 
 
 
สงป.301-302
แบบสรุปผลสำรวจความพึงพอใจ
แบบสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจเฉพาะศว.
การตอบแบบฟอร์ม 1
 
 
Main menu