ABCDEFGHIJKLMNOP
1
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
2
ที่รหัสโรงเรียน smis 8 หลักรหัสโรงเรียน percode 6 หลักรหัสโรงเรียน กระทรวง 10 หลักชื่อสถานศึกษาเปิดสอนระดับจำนวนนักเรียนจำนวนข้าราชการครูเลขที่หมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์
3
1770200012800541077280054
บ้านหนองกระทิง
อนุบาล-ป.6
463-6
กุยบุรี
กุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77150
นายสุนทร สุขวังไทร
08-9413-3306
4
2770200022800551077280055วัดกุยบุรี
อนุบาล-ป.6
20494071
กุยบุรี
กุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77150
นายสมหมาย บุญเย็น
08-9614-7998
5
3770200032800561077280056
อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว)
อนุบาล-ม.6
107651481/11
กุยบุรี
กุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77150
นายสมสกุล  สีสันต์
08-1450-8469
6
4770200042800571077280057บ้านบน
อนุบาล-ป.6
7162712
กุยบุรี
กุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77150
นายสัมฤทธิ์ แป้นทอง
08-5263-1232
7
5770200072800461077280046บ้านหนองหมู
อนุบาล-ป.6
827487
กุยบุรี
กุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77150
นายเครือ  ปรีดิ์เปรม
08-8631-1863
8
6770200082800681077280068
บ้านหนองเตาปูน
อนุบาล-ป.6
182101067
กุยเหนือ
กุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77150นายพนม  เสียงใหญ่
08-7055-0258
9
7770200092800691077280069บ้านหนองบัว
อนุบาล-ป.6
4131028
กุยเหนือ
กุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77150
นายสุวัฒน์ งามขำ
08-1307-6095
10
8770200102800611077280061
บ้านปากเหมือง
อนุบาล-ป.6
64495
กุยเหนือ
กุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77150
นายวสันต์ สืบสุทธา
08-9081-1577
11
9770200112800631077280063บ้านเขาแดง
อนุบาล-ป.6
1211069/12
เขาแดง
กุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77150
นายสมควร รัชตวิมล
08-9535-7589
12
10770200122800641077280064วัดทุ่งน้อย
อนุบาล-ป.6
106798/13
เขาแดง
กุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77150
นางสิรินดา  กรรมาชีพ
08-6414-8606
13
11770200132800651077280065วัดดอนยายหนู
อนุบาล-ม.3
15715138/11
ดอนยายหนู
กุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77150
นายเฉลิมชัย  ตรีสุคนธ์
08-9227-0847
14
12770200142800661077280066
บ้านดอนบ่อกุ่ม
อนุบาล-ป.6
706924
ดอนยายหนู
กุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77150นายมัด จอสูงเนิน
08-4723-2491
15
13770200152800671077280067บ้านดอนมะขาม
อนุบาล-ป.6
1338872
ดอนยายหนู
กุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77150
นายทัศนัย น้อยเมือง
08-9912-3901
16
14770200162800411077280041
สามแยกป่าถล่ม
อนุบาล-ป.6
533146
สามกระทาย
กุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77150นางเอมอร ลำภา
08-9616-4870
17
15770200172800421077280042บ้านป่าถล่มป.1-ป.622810536
สามกระทาย
กุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77150นายปฐม  หิรัญ
09-1737-7858
18
16770200182800431077280043
บ้านสามกระทาย
อนุบาล-ป.6
685-2
สามกระทาย
กุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77150
นายไพศาล ประดิษฐ์ศิริงาม
08-0048-1392
19
17770200192800441077280044บ้านดอนกลาง
อนุบาล-ม.3
169142329
สามกระทาย
กุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77150
นายชาญชัย  เสียงกล่อม
08-9824-6820
20
18770200202800451077280045บ้านสำโหรง
อนุบาล-ป.6
867855
สามกระทาย
กุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77150
นางสาวรุ่งกานต์ สืบสุทธา
08-6387-1755
21
19770200212800471077280047บ้านรวมไทย
อนุบาล-ป.6
192111917
หาดขาม
กุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77150นายสง่า  เกิดโถ
08-1981-4542
22
20770200222800481077280048
บ้านโป่งกะสัง
อนุบาล-ป.6
14610112/14
หาดขาม
กุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77150
นางสิริกร บุญเที่ยง
08-9546-2125
23
21770200232800531077280053บ้านหนองเกด
อนุบาล-ม.3
2171552/21
หาดขาม
กุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77150นายสุวัฒน์ จับใจ
09-3124-1228
24
22770200242800491077280049บ้านยางชุม
อนุบาล-ป.6
1529535
หาดขาม
กุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77150
นายประสาน  ปะติเพนัง
08-9208-2214
25
23770200252800501077280050
ดีมากาเร็ดฟุลเลอร์
อนุบาล-ป.6
816-6
หาดขาม
กุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77150
นายสมควร เผือกประคอง
09-8748-1236
26
24770200262800511077280051บ้านไร่บน
อนุบาล-ป.6
11592402
หาดขาม
กุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77150
นางทิพมล อยู่เหมาะ
08-5229-0146
27
25770200272800521077280052บ้านหาดขาม
อนุบาล-ป.6
20210793
หาดขาม
กุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77150นายอำนวย  คงถอด
08-9042-3427
28
26770200282801521077280152
ชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลา
ป.1-ป.6160802
เขาจ้าว
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77120
นายอำนาจ ไตรธรรม
29
27770200312801451077280145
บ้านตำหรุ (วิงประชาสงเคราะห์)
อนุบาล-ม.3
376191341
เขาน้อย
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77120
นางชุติกาญจน์ จันทร์สุริยา
08-2326-3551
30
28770200332801591077280159บ้านหนองกา
อนุบาล-ป.6
786192/27
ปราณบุรี
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77120
นายปัญญา  ลิ้มเทียมรัตน์
08-4900-0209
31
29770200342801601077280160วัดนาห้วย
อนุบาล-ป.6
1309-3
ปราณบุรี
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77120นายเสรี  สงวนวงษ์
08-1378-2080
32
30770200352801381077280138
อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)
อนุบาล-ป.6
609236476
ปราณบุรี
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77120นางกาญจนา สองสี
08-4020-1138
33
31770200362801551077280155
บ้านปากน้ำปราณ
อนุบาล-ป.6
488245772
ปากน้ำปราณ
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77220
นายสมโภชน์ อนันตโรจน์
09-2281-6643
34
32770200382801571077280157บ้านปรือน้อย
อนุบาล-ป.6
185101783
ปากน้ำปราณ
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77220
นายชัยชนะ ทองเปี่ยม
09-2257-7082
35
33770200392801391077280139
บ้านวังก์พง (รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158
อนุบาล-ป.6
1581010002
วังก์พง
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77120
นายศาล  เรืองฤทธิ์
08-9028-9555
36
34770200402801401077280140บ้านหนองหอย
อนุบาล-ม.3
33319824
วังก์พง
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77120
นางสาวนรินธร สีห์จักร์
08-1292-3193
37
35770200412801411077280141บ้านวังยาว
อนุบาล-ป.6
87653
วังก์พง
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77120
นายธงชัย เกตุย้อย
08-7963-7989
38
36770200442801511077280151
ชลประทานปราณบุรี
อนุบาล-ป.6
787-8
หนองตาแต้ม
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77120
นายอำนาจ  ไตรธรรม
09-7968-1427
39
37770200452801491077280149บ้านห้วยพลับ
อนุบาล-ป.6
109792/25
หนองตาแต้ม
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77120
นายพัฒชัย วิเศษสมบัติ
09-5246-2951
40
38770200462801501077280150
บ้านวังวน (ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์)
อนุบาล-ป.6
62618
หนองตาแต้ม
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77120
นายณรงค์ชัย  สังขลาโพธิ์
08-1191-7869
41
39770200472801471077280147
บ้านหนองยิงหมี
อนุบาล-ม.3
4312036
หนองตาแต้ม
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77120
นางประยูร เอี่ยมอำนวย
08-4107-8472
42
40770200482801481077280148
บ้านหนองตาเย็น
อนุบาล-ป.6
23412912
หนองตาแต้ม
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77120
นางอุไรวรรณ  อยู่คง
08-6978-6798
43
41770200492801681077280168บ้านห้วยมงคล
อนุบาล-ม.3
28719906
ทับใต้
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
77110
นายวิโรจน์  กล่ำกล่อมจิตต์
08-9808-4874
44
42770200502801701077280170บ้านวังข่อย
อนุบาล-ป.6
9162984
ทับใต้
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
77110
นายนนทศักดิ์  ยุวดีรักษา
08-5828-5528
45
43770200512801711077280171บ้านหนองไผ่
อนุบาล-ป.6
1087445
ทับใต้
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
77110
นางสาวรักชนก เทียนสมบูรณ์
09-5254-5330
46
44770200522801621077280162
บ้านหนองพรานพุก
อนุบาล-ม.3
308163761
ทับใต้
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
77110
นางสุภรดา ผ่องฉวี
09-4695-9441
47
45770200532801641077280164บ้านทุ่งยาว
อนุบาล-ป.6
14810-3
ทับใต้
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
77110
นางอมรรัตน์ เถื่อนทอง
08-1193-6063
48
46770200542801651077280165บ้านทับใต้
อนุบาล-ม.3
33019-13
ทับใต้
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
77110
นางศรีสำอางค์ แฉ่งฉายา
08-1692-5849
49
47770200552801811077280181บ้านห้วยไคร้
อนุบาล-ม.3
36526743
บึงนคร
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
77110
นายพงษ์ศักดิ์ สาลีกงชัย
06-1403-5260
50
48770200572801751077280175
บ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร
อนุบาล-ป.6
3322235
บึงนคร
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
77110นางสมหมาย บุญเทศ
51
49770200582801731077280173บ้านเนินพยอม
อนุบาล-ม.3
15414952
บึงนคร
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
77110นางสมหมาย บุญเทศ
09-7203-4473
52
50770200592801761077280176บ้านหนองพลับ
อนุบาล-ป.6
242125142
หนองพลับ
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
77110
นางนิตยา  ฤทธิ์อินทร์
08-7151-9168
53
51770200612801791077280179
บ้านหนองกระทุ่ม
อนุบาล-ป.6
916806
หนองพลับ
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
77110
นางประภัสสร พิมพ์ทอง
08-7052-9869
54
52770200622801741077280174
โรตารี่กรุงเทพ
อนุบาล-ม.3
563241784
หนองพลับ
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
77110
นายพานุพันธ์ เนตรรุ่ง
08-1378-0628
55
53770200632801801077280180
บ้านคอกช้างพัฒนา
อนุบาล-ป.6
6153099
หนองพลับ
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
77110
นางสุจิรา เมฆนิติ
08-9836-4164
56
54770200642801821077280182
บ้านห้วยไทรงาม
อนุบาล-ป.6
12081013
หนองพลับ
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
77110
นางสมจิตร์  เลิศอาวาส
08-6123-8809
57
55770200652801831077280183วไลย
อนุบาล-ป.6
171113091
หนองพลับ
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
77110
นายประเทือง  มัททวีวงศ์
08-6042-0282
58
56770200662801841077280184ละเมาะ
อนุบาล-ป.6
684128
หนองพลับ
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
77110นางวนิดา ครุฑกาศ
08-5969-5944
59
57770200672801781077280178อานันท์
อนุบาล-ม.3
49422402
ห้วยสัตว์ใหญ่
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
77110
นายศักสิทธิ์ กิจหิรัญ (รักษาการ)
08-9803-5068
60
58770200682801691077280169บ้านหนองซอ
อนุบาล-ป.6
12010926
หินเหล็กไฟ
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
77110
นายสนอง อ่วมอิ่ม (รักษาการ)
09-2514-1771
61
59770200692801721077280172บ้านหนองคร้า
อนุบาล-ป.6
1299485
หินเหล็กไฟ
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
77110
นายภัทราวุธ ญาณสิทธิ์
08-9122-0307
62
60770200702801611077280161
อนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
อนุบาล-ป.6
327144399
หินเหล็กไฟ
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
77110
นายชุมพร นาคประสบสุข
08-7171-2707
63
61770200712801631077280163บ้านวังโบสถ์
อนุบาล-ป.6
10583812
หินเหล็กไฟ
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
77110
นางวิลาวัลย์ วิเชียร
08-1848-5853
64
62770200722801661077280166
บ้านหนองเหียง
อนุบาล-ป.6
128102197
หินเหล็กไฟ
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
77110
นายวัชรพงศ์ สรรพพันธ์
08-1698-6684
65
63770200732801671077280167
บ้านหนองตะเภา
อนุบาล-ม.3
3251814
หินเหล็กไฟ
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
77110
นายชัยวัฒน์  ฤทธิ์อินทร์
09-3326-6319
66
64770200742802231077280223
บ้านไร่เก่าสามร้อยยอด
อนุบาล-ป.6
846113
ไร่เก่า
สามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์
77180นายสุธี ชวนวัน
08-8454-5955
67
65770200752802241077280224
บ้านสามร้อยยอด (บุญรักษ์อุทิศ)
อนุบาล-ม.3
454237895
ไร่เก่า
สามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์
77180
นางสาวสุนทร  แซ่เตียว
08-8088-7770
68
66770200772802281077280228
บ้านหนองน้ำกลัด
อนุบาล-ป.6
1429-4
ไร่เก่า
สามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์
77180
นางประภาวดี เมืองเกลี้ยง
08-9233-9723
69
67770200792802331077280233บ้านหนองจิก
อนุบาล-ม.3
168142224
ไร่ใหม่
สามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์
77180
นายพิเชษฐ กลับประดิษฐ
08-4011-1767
70
68770200802802341077280234
อนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก)
อนุบาล-ป.6
144111623
ไร่ใหม่
สามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์
77180
นางกาญจนา อากาศเหลือง
09-8269-1296
71
69770200812802351077280235บ้านเกาะไผ่
อนุบาล-ป.6
10281195
ไร่ใหม่
สามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์
77180
นายจักรวาล  วิจิตร
08-9079-4643
72
70770200822802361077280236
บ้านสิบสองหุ้น
อนุบาล-ป.6
444-6
ไร่ใหม่
สามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์
77180
นางสาวญาธิป กรรณสูตร
06-2370-3634
73
71770200832802371077280237บ้านหนองไทร
อนุบาล-ป.6
475-4
ไร่ใหม่
สามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์
77180
นางรจนา เกตุเตี้ย (รักษาการ)
08-7159-0455
74
72770200842802381077280238
บ้านนาวัลเปรียง
อนุบาล-ป.6
17797391
ไร่ใหม่
สามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์
77180
นายทรงศักดิ์  จันทร์ไทย
08-6160-4748
75
73770200852802301077280230บ้านศาลาลัย
อนุบาล-ม.3
2631525
ศาลาลัย
สามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์
77180
นางอัจฉราวรรณ เพ็งเกษม
08-6028-8090
76
74770200862802291077280229
บ้านหนองเป่าปี่
อนุบาล-ป.6
7167003
ศาลาลัย
สามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์
77180นายอดิเรก มะสิน
08-1019-3264
77
75770200872802271077280227บ้านเนินกรวด
อนุบาล-ป.6
10461071
ศาลาลัย
สามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์
77180นางชลิดา ยอดสาลี
08-1986-4378
78
76770200882802261077280226บ้านหนองขาม
อนุบาล-ม.3
3902116
ศาลาลัย
สามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์
77180
นายวัชรินทร์ ปลื้มจิตต์
08-1651-6666
79
77770200892802171077280217บ้านลาดวิถี
อนุบาล-ม.3
160159992
ศิลาลอย
สามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์
77180
นายวีระพล  มหาวีระรัตน์
08-9137-8410
80
78770200902802181077280218บ้านหนองคาง
อนุบาล-ม.3
22314-3
ศิลาลอย
สามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์
77180
นายนุกูล  ปานมัจฉา
08-1858-4010
81
79770200912802191077280219
บ้านเกาะนาน้อย
อนุบาล-ป.6
6051528
ศิลาลอย
สามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์
77180
นางสุภาภรณ์ ปทุมเพชร
09-6969-9245
82
80770200922802201077280220
บ้านหนองหญ้าปล้อง
อนุบาล-ม.3
13615-4
ศิลาลอย
สามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์
77180
นายพนม พันธ์จันทร์
08-1011-6960
83
81770200932802211077280221บ้านเขาโป่ง
อนุบาล-ป.6
915206
ศิลาลอย
สามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์
77180
นายบรรจบ ศิริกุลวิวัฒน์
08-9077-2537
84
82770200942802221077280222
วัดเกษตรกันทราราม
อนุบาล-ป.6
947892
ศิลาลอย
สามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์
77180
นางสาวจิตติมา  เทียมเทศ
08-1763-6148
85
83770200952802141077280214บ้านบางปู
อนุบาล-ป.6
735120/18
สามร้อยยอด
สามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์
77120
นางวิไลวรรณ ใกล้ชิด
08-1736-5685
86
84770200962802161077280216บ้านใหม่
อนุบาล-ป.6
5051391
สามร้อยยอด
สามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์
77120นางบุษบา มณีวงศ์
08-1880-5179
87
85770200972802101077280210บ้านพุน้อย
อนุบาล-ม.3
206152504
สามร้อยยอด
สามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์
77120นายดิลก ยี่รงค์
08-1997-2676
88
86770200982802111077280211บ้านพุใหญ่
อนุบาล-ป.6
8272763
สามร้อยยอด
สามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์
77180
นางวริยดา พูลเทอร์
08-6383-2260, 08-6988-6454
89
87770200992802121077280212
บ้านหนองข้าวเหนียว
อนุบาล-ป.6
6951522
สามร้อยยอด
สามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์
77180
นายชาญวิทย์ พรหมม่วง
09-8078-2034
90
88770201002802131077280213
บ้านหัวตาลแถว
อนุบาล-ป.6
12492315
สามร้อยยอด
สามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์
77120
นายอุดมเดช  หนูสวี
09-5246-4674
91
89770230012802591077280259
นเรศวรห้วยผึ้ง
อนุบาล-ป.6
1356734
ห้วยสััตว์ใหญ่
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
77110
นางสาวปุญณิศา แสงอัคคี
08-9913-8429