ABCDEFGHIJKLMNOP
1
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
2
ที่รหัสโรงเรียน smis 8 หลักรหัสโรงเรียน percode 6 หลักรหัสโรงเรียน กระทรวง 10 หลักชื่อสถานศึกษาเปิดสอนระดับจำนวนนักเรียนจำนวนข้าราชการครูเลขที่หมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์
3
1770200012800541077280054บ้านหนองกระทิงอนุบาล-ป.6463-6กุยบุรีกุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77150นายสุนทร สุขวังไทร
08-9413-3306
4
2770200022800551077280055วัดกุยบุรีอนุบาล-ป.620494071กุยบุรีกุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77150นายสมหมาย บุญเย็น
08-9614-7998
5
3770200032800561077280056
อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว)
อนุบาล-ม.6107651481/11กุยบุรีกุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77150นายสมสกุล  สีสันต์
08-1450-8469
6
4770200042800571077280057บ้านบนอนุบาล-ป.67162712กุยบุรีกุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77150นายสัมฤทธิ์ แป้นทอง
08-5263-1232
7
5770200072800461077280046บ้านหนองหมูอนุบาล-ป.6827487กุยบุรีกุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77150นายเครือ  ปรีดิ์เปรม
08-8631-1863
8
6770200082800681077280068บ้านหนองเตาปูนอนุบาล-ป.6182101067กุยเหนือกุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77150นายพนม  เสียงใหญ่
08-7055-0258
9
7770200092800691077280069บ้านหนองบัวอนุบาล-ป.64131028กุยเหนือกุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77150นายสุวัฒน์ งามขำ
08-1307-6095
10
8770200102800611077280061บ้านปากเหมืองอนุบาล-ป.664495กุยเหนือกุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77150นายวสันต์ สืบสุทธา
08-9081-1577
11
9770200112800631077280063บ้านเขาแดงอนุบาล-ป.61211069/12เขาแดงกุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77150นายสมควร รัชตวิมล
08-9535-7589
12
10770200122800641077280064วัดทุ่งน้อยอนุบาล-ป.6106798/13เขาแดงกุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77150นางสิรินดา  กรรมาชีพ
08-6414-8606
13
11770200132800651077280065วัดดอนยายหนูอนุบาล-ม.315715138/11
ดอนยายหนู
กุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77150นายเฉลิมชัย  ตรีสุคนธ์
08-9227-0847
14
12770200142800661077280066บ้านดอนบ่อกุ่มอนุบาล-ป.6706924
ดอนยายหนู
กุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77150นายมัด จอสูงเนิน
08-4723-2491
15
13770200152800671077280067บ้านดอนมะขามอนุบาล-ป.61338872
ดอนยายหนู
กุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77150นายทัศนัย น้อยเมือง
08-9912-3901
16
14770200162800411077280041สามแยกป่าถล่มอนุบาล-ป.6533146
สามกระทาย
กุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77150นางเอมอร ลำภา
08-9616-4870
17
15770200172800421077280042บ้านป่าถล่มป.1-ป.622810536
สามกระทาย
กุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77150นายปฐม  หิรัญ
09-1737-7858
18
16770200182800431077280043บ้านสามกระทายอนุบาล-ป.6685-2
สามกระทาย
กุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77150
นายไพศาล ประดิษฐ์ศิริงาม
08-0048-1392
19
17770200192800441077280044บ้านดอนกลางอนุบาล-ม.3169142329
สามกระทาย
กุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77150นายชาญชัย  เสียงกล่อม
08-9824-6820
20
18770200202800451077280045บ้านสำโหรงอนุบาล-ป.6867855
สามกระทาย
กุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77150
นางสาวรุ่งกานต์ สืบสุทธา
08-6387-1755
21
19770200212800471077280047บ้านรวมไทยอนุบาล-ป.6192111917หาดขามกุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77150นายสง่า  เกิดโถ
08-1981-4542
22
20770200222800481077280048บ้านโป่งกะสังอนุบาล-ป.614610112/14หาดขามกุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77150นางสิริกร บุญเที่ยง
08-9546-2125
23
21770200232800531077280053บ้านหนองเกดอนุบาล-ม.32171552/21หาดขามกุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77150นายสุวัฒน์ จับใจ
09-3124-1228
24
22770200242800491077280049บ้านยางชุมอนุบาล-ป.61529535หาดขามกุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77150นายประสาน  ปะติเพนัง
08-9208-2214
25
23770200252800501077280050
ดีมากาเร็ดฟุลเลอร์
อนุบาล-ป.6816-6หาดขามกุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77150นายสมควร เผือกประคอง
09-8748-1236
26
24770200262800511077280051บ้านไร่บนอนุบาล-ป.611592402หาดขามกุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77150นางทิพมล อยู่เหมาะ
08-5229-0146
27
25770200272800521077280052บ้านหาดขามอนุบาล-ป.620210793หาดขามกุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77150นายอำนวย  คงถอด
08-9042-3427
28
26770200282801521077280152
ชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลา
ป.1-ป.6160802เขาจ้าวปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77120นายอำนาจ ไตรธรรม
29
27770200312801451077280145
บ้านตำหรุ (วิงประชาสงเคราะห์)
อนุบาล-ม.3376191341เขาน้อยปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77120
นางชุติกาญจน์ จันทร์สุริยา
08-2326-3551
30
28770200332801591077280159บ้านหนองกาอนุบาล-ป.6786192/27ปราณบุรีปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77120นายปัญญา  ลิ้มเทียมรัตน์
08-4900-0209
31
29770200342801601077280160วัดนาห้วยอนุบาล-ป.61309-3ปราณบุรีปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77120นายเสรี  สงวนวงษ์
08-1378-2080
32
30770200352801381077280138
อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)
อนุบาล-ป.6609236476ปราณบุรีปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77120นางกาญจนา สองสี
08-4020-1138
33
31770200362801551077280155บ้านปากน้ำปราณอนุบาล-ป.6488245772
ปากน้ำปราณ
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77220นายสมโภชน์ อนันตโรจน์
09-2281-6643
34
32770200382801571077280157บ้านปรือน้อยอนุบาล-ป.6185101783
ปากน้ำปราณ
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77220นายชัยชนะ ทองเปี่ยม
09-2257-7082
35
33770200392801391077280139
บ้านวังก์พง (รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158
อนุบาล-ป.61581010002วังก์พงปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77120นายศาล  เรืองฤทธิ์
08-9028-9555
36
34770200402801401077280140บ้านหนองหอยอนุบาล-ม.333319824วังก์พงปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77120นางสาวนรินธร สีห์จักร์
08-1292-3193
37
35770200412801411077280141บ้านวังยาวอนุบาล-ป.687653วังก์พงปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77120นายธงชัย เกตุย้อย
08-7963-7989
38
36770200442801511077280151ชลประทานปราณบุรีอนุบาล-ป.6787-8
หนองตาแต้ม
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77120นายอำนาจ  ไตรธรรม
09-7968-1427
39
37770200452801491077280149บ้านห้วยพลับอนุบาล-ป.6109792/25
หนองตาแต้ม
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77120นายพัฒชัย วิเศษสมบัติ
09-5246-2951
40
38770200462801501077280150
บ้านวังวน (ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์)
อนุบาล-ป.662618
หนองตาแต้ม
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77120นายณรงค์ชัย  สังขลาโพธิ์
08-1191-7869
41
39770200472801471077280147บ้านหนองยิงหมีอนุบาล-ม.34312036
หนองตาแต้ม
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77120นางประยูร เอี่ยมอำนวย
08-4107-8472
42
40770200482801481077280148บ้านหนองตาเย็นอนุบาล-ป.623412912
หนองตาแต้ม
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77120นางอุไรวรรณ  อยู่คง
08-6978-6798
43
41770200492801681077280168บ้านห้วยมงคลอนุบาล-ม.328719906ทับใต้หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
77110
นายวิโรจน์  กล่ำกล่อมจิตต์
08-9808-4874
44
42770200502801701077280170บ้านวังข่อยอนุบาล-ป.69162984ทับใต้หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
77110นายนนทศักดิ์  ยุวดีรักษา
08-5828-5528
45
43770200512801711077280171บ้านหนองไผ่อนุบาล-ป.61087445ทับใต้หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
77110
นางสาวรักชนก เทียนสมบูรณ์
09-5254-5330
46
44770200522801621077280162บ้านหนองพรานพุกอนุบาล-ม.3308163761ทับใต้หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
77110นางสุภรดา ผ่องฉวี
09-4695-9441
47
45770200532801641077280164บ้านทุ่งยาวอนุบาล-ป.614810-3ทับใต้หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
77110นางอมรรัตน์ เถื่อนทอง
08-1193-6063
48
46770200542801651077280165บ้านทับใต้อนุบาล-ม.333019-13ทับใต้หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
77110นางศรีสำอางค์ แฉ่งฉายา
08-1692-5849
49
47770200552801811077280181บ้านห้วยไคร้อนุบาล-ม.336526743บึงนครหัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
77110นายพงษ์ศักดิ์ สาลีกงชัย
06-1403-5260
50
48770200572801751077280175
บ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร
อนุบาล-ป.63322235บึงนครหัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
77110นางสมหมาย บุญเทศ
51
49770200582801731077280173บ้านเนินพยอมอนุบาล-ม.315414952บึงนครหัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
77110นางสมหมาย บุญเทศ
09-7203-4473
52
50770200592801761077280176บ้านหนองพลับอนุบาล-ป.6242125142หนองพลับหัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
77110นางนิตยา  ฤทธิ์อินทร์
08-7151-9168
53
51770200612801791077280179บ้านหนองกระทุ่มอนุบาล-ป.6916806หนองพลับหัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
77110นางประภัสสร พิมพ์ทอง
08-7052-9869
54
52770200622801741077280174โรตารี่กรุงเทพอนุบาล-ม.3563241784หนองพลับหัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
77110นายพานุพันธ์ เนตรรุ่ง
08-1378-0628
55
53770200632801801077280180บ้านคอกช้างพัฒนาอนุบาล-ป.66153099หนองพลับหัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
77110นางสุจิรา เมฆนิติ
08-9836-4164
56
54770200642801821077280182บ้านห้วยไทรงามอนุบาล-ป.612081013หนองพลับหัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
77110นางสมจิตร์  เลิศอาวาส
08-6123-8809
57
55770200652801831077280183วไลยอนุบาล-ป.6171113091หนองพลับหัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
77110นายประเทือง  มัททวีวงศ์
08-6042-0282
58
56770200662801841077280184ละเมาะอนุบาล-ป.6684128หนองพลับหัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
77110นางวนิดา ครุฑกาศ
08-5969-5944
59
57770200672801781077280178อานันท์อนุบาล-ม.349422402
ห้วยสัตว์ใหญ่
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
77110
นายศักสิทธิ์ กิจหิรัญ (รักษาการ)
08-9803-5068
60
58770200682801691077280169บ้านหนองซออนุบาล-ป.612010926
หินเหล็กไฟ
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
77110
นายสนอง อ่วมอิ่ม (รักษาการ)
09-2514-1771
61
59770200692801721077280172บ้านหนองคร้าอนุบาล-ป.61299485
หินเหล็กไฟ
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
77110นายภัทราวุธ ญาณสิทธิ์
08-9122-0307
62
60770200702801611077280161
อนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
อนุบาล-ป.6327144399
หินเหล็กไฟ
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
77110นายชุมพร นาคประสบสุข
08-7171-2707
63
61770200712801631077280163บ้านวังโบสถ์อนุบาล-ป.610583812
หินเหล็กไฟ
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
77110นางวิลาวัลย์ วิเชียร
08-1848-5853
64
62770200722801661077280166บ้านหนองเหียงอนุบาล-ป.6128102197
หินเหล็กไฟ
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
77110นายวัชรพงศ์ สรรพพันธ์
08-1698-6684
65
63770200732801671077280167บ้านหนองตะเภาอนุบาล-ม.33251814
หินเหล็กไฟ
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
77110นายชัยวัฒน์  ฤทธิ์อินทร์
09-3326-6319
66
64770200742802231077280223
บ้านไร่เก่าสามร้อยยอด
อนุบาล-ป.6846113ไร่เก่า
สามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์
77180นายสุธี ชวนวัน
08-8454-5955
67
65770200752802241077280224
บ้านสามร้อยยอด (บุญรักษ์อุทิศ)
อนุบาล-ม.3454237895ไร่เก่า
สามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์
77180นางสาวสุนทร  แซ่เตียว
08-8088-7770
68
66770200772802281077280228บ้านหนองน้ำกลัดอนุบาล-ป.61429-4ไร่เก่า
สามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์
77180
นางประภาวดี เมืองเกลี้ยง
08-9233-9723
69
67770200792802331077280233บ้านหนองจิกอนุบาล-ม.3168142224ไร่ใหม่
สามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์
77180นายพิเชษฐ กลับประดิษฐ
08-4011-1767
70
68770200802802341077280234
อนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก)
อนุบาล-ป.6144111623ไร่ใหม่
สามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์
77180นางกาญจนา อากาศเหลือง
09-8269-1296
71
69770200812802351077280235บ้านเกาะไผ่อนุบาล-ป.610281195ไร่ใหม่
สามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์
77180นายจักรวาล  วิจิตร
08-9079-4643
72
70770200822802361077280236บ้านสิบสองหุ้นอนุบาล-ป.6444-6ไร่ใหม่
สามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์
77180นางสาวญาธิป กรรณสูตร
06-2370-3634
73
71770200832802371077280237บ้านหนองไทรอนุบาล-ป.6475-4ไร่ใหม่
สามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์
77180
นางรจนา เกตุเตี้ย (รักษาการ)
08-7159-0455
74
72770200842802381077280238บ้านนาวัลเปรียงอนุบาล-ป.617797391ไร่ใหม่
สามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์
77180นายทรงศักดิ์  จันทร์ไทย
08-6160-4748
75
73770200852802301077280230บ้านศาลาลัยอนุบาล-ม.32631525ศาลาลัย
สามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์
77180นางอัจฉราวรรณ เพ็งเกษม
08-6028-8090
76
74770200862802291077280229บ้านหนองเป่าปี่อนุบาล-ป.67167003ศาลาลัย
สามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์
77180นายอดิเรก มะสิน
08-1019-3264
77
75770200872802271077280227บ้านเนินกรวดอนุบาล-ป.610461071ศาลาลัย
สามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์
77180นางชลิดา ยอดสาลี
08-1986-4378
78
76770200882802261077280226บ้านหนองขามอนุบาล-ม.33902116ศาลาลัย
สามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์
77180นายวัชรินทร์ ปลื้มจิตต์
08-1651-6666
79
77770200892802171077280217บ้านลาดวิถีอนุบาล-ม.3160159992ศิลาลอย
สามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์
77180นายวีระพล  มหาวีระรัตน์
08-9137-8410
80
78770200902802181077280218บ้านหนองคางอนุบาล-ม.322314-3ศิลาลอย
สามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์
77180นายนุกูล  ปานมัจฉา
08-1858-4010
81
79770200912802191077280219บ้านเกาะนาน้อยอนุบาล-ป.66051528ศิลาลอย
สามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์
77180นางสุภาภรณ์ ปทุมเพชร
09-6969-9245
82
80770200922802201077280220บ้านหนองหญ้าปล้องอนุบาล-ม.313615-4ศิลาลอย
สามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์
77180นายพนม พันธ์จันทร์
08-1011-6960
83
81770200932802211077280221บ้านเขาโป่งอนุบาล-ป.6915206ศิลาลอย
สามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์
77180นายบรรจบ ศิริกุลวิวัฒน์
08-9077-2537
84
82770200942802221077280222วัดเกษตรกันทรารามอนุบาล-ป.6947892ศิลาลอย
สามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์
77180นางสาวจิตติมา  เทียมเทศ
08-1763-6148
85
83770200952802141077280214บ้านบางปูอนุบาล-ป.6735120/18
สามร้อยยอด
สามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์
77120นางวิไลวรรณ ใกล้ชิด
08-1736-5685
86
84770200962802161077280216บ้านใหม่อนุบาล-ป.65051391
สามร้อยยอด
สามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์
77120นางบุษบา มณีวงศ์
08-1880-5179
87
85770200972802101077280210บ้านพุน้อยอนุบาล-ม.3206152504
สามร้อยยอด
สามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์
77120นายดิลก ยี่รงค์
08-1997-2676
88
86770200982802111077280211บ้านพุใหญ่อนุบาล-ป.68272763
สามร้อยยอด
สามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์
77180นางวริยดา พูลเทอร์
08-6383-2260, 08-6988-6454
89
87770200992802121077280212
บ้านหนองข้าวเหนียว
อนุบาล-ป.66951522
สามร้อยยอด
สามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์
77180นายชาญวิทย์ พรหมม่วง
09-8078-2034
90
88770201002802131077280213บ้านหัวตาลแถวอนุบาล-ป.612492315
สามร้อยยอด
สามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์
77120นายอุดมเดช  หนูสวี
09-5246-4674
91
89770230012802591077280259นเรศวรห้วยผึ้งอนุบาล-ป.61356734
ห้วยสััตว์ใหญ่
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
77110นางสาวปุญณิศา แสงอัคคี
08-9913-8429