INT1004_2_59
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTBABBBCBDBGBHBIBJBKBL
1
คาบเช้า เซ็นหลัง 10.00 น. ถือว่าขาดการยื่นใบลา จะยื่นได้ ไม่เกินวันพุธของสัปดาห์ก่อนสอบ
2
คาบบ่าย เซ็นหลัง 15.00 น. ถือว่าขาดช่วงบ่ายจะต้องเซ็นชื่อทั้ง 2 ครั้ง หากไม่ครบทั้ง 2 ครั้งถือว่าขาดคาบบ่ายทั้งคาบ
3
ต่ำกว่า 50% ติด F, ต่ำกว่า 75% ติด I
สาย 3 คาบ=ขาด 1 คาบ
วันเสาร์ (1)วันอาทิตย์ (1)วันเสาร์ (2)วันอาทิตย์ (2)รวมสรุป%การมาเรียนGRADE
4
ลำดับที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ - นามสกุลลา 2 คาบ=ขาด 1 คาบเช้าบ่ายเย็นสรุปบ่ายเช้าบ่ายเย็นสรุปบ่ายเช้าบ่ายเย็นสรุปบ่ายเช้าบ่ายเย็นสรุปบ่ายมาขาดลาสายมาขาด
5
15732605356นายปรเมษฐเขียวมณีนัยมามามามามามามามามามามามามามามามา800080100
6
25732605372นายธีีรภัทรนกหนูลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลา00804450I
7
35732705016นายสองขวัญทองยิ้มมามามามามามามามามามามามามามามามา800080100
8
45732705032
นางสาวชวัลลักษณ์
ด้วงศรีทองมามามามาสายมามามามามามามามามามามา70017.6666666670.333333333395.83333333
9
55732705040นางสาวบุศรากรสังชุมมามามามาสายมามามามามามามามามามามา70017.6666666670.333333333395.83333333
10
65732705054นายสิทธิโชคทองเสมมามามามาขาดมามามามามามามามามามามา71007187.5
11
75732705073นายสิรวิชญ์จารีย์ลาลาลาลาลาลาลาลามามามามามามามามา40406275
12
85932605016นางสาวเจนจิราสาริปามามามามามามามามามามามามามามามามา800080100
13
95932605032นางสาวกนกรสสุวรรณสายสายมาสายมาสายมาสายมามามามามามามามา50037187.5
14
105932605040นายธีระเดชแถวแก้วลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลา00804450I
15
115932605057นายอนุชาทิ้งอีดขาดมามามามามามามามามามามามามามามา71007187.5
16
125932605065นางสาววรรัตน์สุขมาตย์มามามามามามามามามามามามามามามามา800080100
17
135932605073นายวงศ์วชิระขาวทองมามามามามามามามามามามามามามามามา800080100
18
145932605081นายณฐาภพสุตรามสายมามามาสายมามามามามามามามามามามา60027.3333333330.666666666791.66666667
19
155932605123นายมนตรีมีแก้วมามามามามามามามามามามามามามามามา800080100
20
165932605131นายอรุณทิ้งอีดขาดมามามามามามามามามามามามามามามา71007187.5
21
175932605149นายอนวัชทิ้งอีดขาดมามามามามามามามามามามามามามามา71007187.5
22
185932605156นายบัณฑิตแซ่ลี้ลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลา00804450I
23
195932605164นางสาววรัมพรโพธิสุวรรณขาดมามามามามามามามามามามามามามามา71007187.5
24
205932605172นางสาวอรวรรณนิลรัตน์มามามามามามามามามามามามามามามามา800080100
25
215932605180นางสาวสุนิดาอาลีน๊ะลาลาลาลาสายมามามามามามามามามามามา50216.6666666671.33333333383.33333333
26
225932605180นางสาวมานิตาจรรยาขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาด0800080F
27
235932605222นายยศวริศยกศิริมาขาดมาขาดมาขาดขาดขาดมามามามามามามามา62006275
28
245932705014นางสาวจิณณณัฏฐ์รักษนาเวศมามามามามามามามามามามามามามามามา800080100
29
255932705022นางเมทินีไชยชาญยุทธ์มามามามามามามามามามามามามามามามา800080100
30
265932705048
นางสาวอัลรัชมีเรีย
วิริยนรางกูลสายมามามามามามามามามามามามามามามา70017.6666666670.333333333395.83333333
31
275932705055นางสาวผกามาศสุวรรณชาตรีขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาด0800080F
32
285932705071
นางสาวกัญญ์กุลณัช
เจริญสวัสดิ์มามามามามามามามามามามามามามามามา800080100
33
295932705105นางสาวสุุนทรีบุญสนองมามามามามามามามามามามามามามามามา800080100
34
305932705113นายศุถอรรถบุินกาญจน์มามามามามามามามามามามามามามามามา800080100
35
315932705121นายกฤตินไชยชาญยุทธ์มามามามามามามามามามามามามามามามา800080100
36
325932705139นางสาวจุฑามาศโชติรุ่งโรจน์มามามามามามามามามามามามามามามามา800080100
37
335932705162นางยุพาดำชูมามามามามามามามามามามามามามามามา800080100
38
34000080100
39
35000080100
40
36000080100
41
37000080100
42
38000080100
43
39000080100
44
40000080100
45
41000080100
46
42000080100
47
43000080100
48
44000080100
49
45000080100
50
46000080100
51
47000080100
52
48000080100
53
49000080100
54
50000080100
55
51000080100
56
52000080100
57
53000080100
58
54000080100
59
55000080100
60
56000080100
61
57000080100
62
58000080100
63
59000080100
64
60000080100
65
61000080100
66
62000080100
67
63000080100
68
64000080100
69
65000080100
70
66000080100
71
67000080100
72
68000080100
73
69000080100
74
70000080100
75
000080100
76
000080100
77
000080100
78
000080100
79
000080100
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu