ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1
กฎกระทรวงฯ ปี 2564 https://bit.ly/2WSbr4t
2
ข้อมูลการแต่งตั้ง
3
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.อุทัยธานี เขต 2
4
***โปรดตรวจข้อมูลดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 2 วาระก่อนเสนอประกาศฯเพื่อขอเเต่งตั้งฯ
5
Link ตรวจสอบรายชื่อที่นี่
6
ชื่อโรงเรียนที่กลุ่มโรงเรียนชื่อผู้บริหารตำแหน่ง
(ผอ./รก ผอ.)
โทรศัพท์มือถึอวันที่ประกาศแต่งตั้ง
ตย: 5 ม.ค.2560
วันที่ครบวาระ
การดำรงตำแหน่ง
ไฟล์แนบ
การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน
7
8
ชุมชนบ้านทุ่งนา1หนองฉาง 1น.ส.ลักขณา ขุนพานิชผอ.
089 2332926
13 พ.ค.256412 พ.ค.2568https://bit.ly/3tW7d82
9
บ้านป่าเลา2
นายพัลลพ สุประดิษบ์อาภรณ์
ผอ.
095 5141759
12 ก.ค.256512 ก.ค.2569
10
บ้านวังผาลาด3นางพนิดา รอดสัดถา ผอ.
088 2814163
21 ต.ค.256421 ต.ค.2568https://bit.ly/3xTP8cI
11
วัดเทพนิมิต4น.ส.นิรชา อภิชาติผอ.
083 2092328
25 ก.ย.256625 ก.ย.2570https://bit.ly/3FZ8Eay
12
ชุมชนบ้านหนองงาแซง
5รก.ผอ.
097 9204401
24 พ.ค.256524 พ.ค.2569https://bit.ly/3LLOwec
13
วัดทุ่งโพ6
นางสาวสุกัญญา ห่านวิลัย
รก ผอ.
087 2049476
26 ต.ค.256426 ต.ค. 2568https://bit.ly/2ZLXxSR
14
บ้านเนินพยอม7
นาวสาวอรอุมา โตประเสริฐ
ผอ7 ธ.ค.25657 ธ.ค.2569
15
บ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์
8น.ส.ลักขณา ขุนพานิชผอ.
089 0719412
24 ก.พ.256524 ก.พ.2569https://bit.ly/36CjrLn
16
บ้านท่าชะอม9หนองฉาง 2นายภาณุวัฒน์ คลังสิน ผอ.
081 972 60860
25 ม.ค.256525 ม.ค.2569https://bit.ly/3FV56pb
17
บ้านหนองกระทุ่ม10
นายสุุพัฒน์ อินทมาตร์
ผอ.
095 5690569
15 มี.ค.256515 มี.ค.2569https://bit.ly/3j6xWK8
18
บ้านดงประดาพระ11
นายสมโภชน์ โสภณศักดิ์
ผอ.
061 5241953
14 ก.พ.256514 ก.พ.2569https://bit.ly/3K76isB
19
บ้านประดาหัก12
นางสาวสุุกัญญา ปั้นพระ
ผอ81971443914 ก.พ.196514 ก.พ.2569https://bit.ly/3BQqRpY
20
บ้านเขากวางทอง13นายมนตรี รงค์ทองผอ.
085 7358707
21
วัดห้วยพระจันทร์
14หนองฉาง 3นางสายใจ โอสถิกานนท์ผอ.
093 3269515
17 ธ.ค.256317 ธ.ค.2567https://bit.ly/3uE6omp
22
บ้านเนินสาธารณ์15นางนงนภัส จุ้ยขาวรก ผอ.
098 5256919
16 พ.ย.256316 พ.ย.2567https://bit.ly/3llamev
23
วัดห้วเมือง16น.ส.ณัฐธิดา พันธูเมฆรก.ผอ.
097 1745795
22 ก.ค.256422 ก.ค.2568https://bit.ly/3DeaKla
24
บ้านหนองจิกยาว17นางอชิรยา อนันตรักษ์ผอ.15 ก.ค.256415 ก.ค.2568https://bit.ly/3d5zFg6
25
วัดทุ่งหลวง(เจริญราฎร์บำรุง)
18
นายเสริมศักดิ์ อินต๊ะอุ่นวงศ์
ผอ.
090 9919939
18 ก.ย.256318 ก.ย.2567https://bit.ly/3d1as6rr
26
อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
19หนองฉาง 4นายสมชาย เสมากูลผอ.
081 8867387
26 ก.ค.256526 ก.ค.2569
27
วัดหนองบัว20น.ส.ธารณา เที่ยงพนมผอ.
084 6236515
27 ต.ค. 6427 ต.ค.2568https://bit.ly/3IgD1Ll
28
บ้านบ่อทับใต้21นายสมชาย เสมากูลผอ.
081 8867387
26 ก.ค.256526 ก.ค.2569
29
วัดหนองยาง22นายปิยะ สายจีนผอ.8989702528 ก.ค.25638 ก.ค.2567https://bit.ly/3rmPyqw
30
บ้านทุ่งใหญ่23น.ส.สุดาพร ยอดดำเนินผอ.
085 7341739
22 ส.ค.256522 ส.ค.2569
31
บ้านล่อมเสือโฮก24น.ส.อภิษฎา อินทสิทธิ์รก.ผอ.
093 1437348
17 ก.พ.256517 ก.พ.2569
32
วัดหนองมะกอก25นายชัยพวัฒ นามวงศ์ผอ.
084 2546658
24 พ.ย.256424 พ.ย.2568https://bit.ly/3luggd5
33
บ้านห้วยไผ่ขุย26
นางปัทมนันท์ อิสริยภานันท์
รก ผอ.
091 7799156
26 ต.ค. 256426 ต.ค.2568https://bit.ly/3xJPIcW
34
วัดปทุมทอง27นายธานี ดิษประภัสผอ.
081 9626534
4 ธ.ค. 25614 ธ.ค.2565https://bit.ly/31h4ITd
35
บ้านงิ้วงาม28นายวชิระ ภุมมาผอ.
097 2508608
22 พ.ย. 256221 พ.ย.2566https://bit.ly/3Aot6zb
36
ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง
29บ้านไร่ 1
าางสาวจุไรรัตน์ เอมสรรค์
ผอ.86213258913ธ.ค.256513 ธ.ค.2569
37
บ้านคลองโป่ง30
น.ส.รวิวรรณ เลี่ยมสุวรรณ์
รก ผอ.
095-5505453
16 ส.ค.256516 ส.ค.2569
38
บ้านตะกรุด31นายชลธิศ ประสาทรก.ผอ.
098 2930999
26 ต.ค.256426 ต.ค.2568https://bit.ly/3G46XZr
39
บ้านหนองแกเชียงราย
32นางจารุวรรณ สงขกุลรก ผอ.2 ก.พ.25652 ก.พ.2569https://bit.ly/3swntvT
40
บ้านหนองอาสา33น.ส.เกศสิณี ทองแจ่มรก ผอ.
089-5639955
22 ก.ค.256422 ก.ค.2568https://bit.ly/3zn1MQv
41
บ้านวังหิน34
นายภูษิต วิเชียรรัตน์
ผอ.
089 2686797
16 มิ.ย.256416 ก.ย.2568https://bit.ly/3hMSvv8
42
บ้านคลองตะขาบ35
น.ส.สุพัตรา กสิวัฒนาวุฒิ
รก.ผอ.
087 0927522
17ก.พ.256616 ก.พ.2570https://bit.ly/3I5Wles
43
บ้านวังพง36น.ส.สุกิจตา อาจผึ่งรก ผอ.
091 7766079
9 ธ.ค.25648 ธ.ค.2568https://bit.ly/3FZfaxP
44
บ้านเขาลูกโล่37นายอภิชาติ คุ้มพงษ์ผอ.
063 1233728
2 พ.ย.25641 พ.ย.2568https://bit.ly/3pgiRbA
45
สง่ารวมราษฎร์38น.ส.ถิรพร ฉลาดธัญญกิจรก ผอ.
094 6266192
26 ต.ค. 256425 ต.ค.2568https://bit.ly/3I9kwZa
46
บ้านใหม่คลองเคียน
39นายจตุฤทธิ์ สัมฤทธ์ผอ.
089 8575033
25 ก.พ.256424 ก.พ.2568https://bit.ly/3I4Sa2q
47
บ้านคลองหวาย40บ้านไร่ 2
นายณรงค์ศักดิ์ บัวกลับ
ผอ.
092 2925593
18 ม.ค.256517 ม.ค.2569https://bit.ly/3HNjim8
48
บ้านดง41นางปาจรีย์ สินบำรุงรก ผอ.
093 1933311
17 พ.ย.256516 พ.ย.2569
49
วัดทองหลาง42ดร.ศิวพร กาจันทร์ผอ.
095 3254936
26 ก.ค.256526 ก.ค.2569
50
บ้านน้ำพุ43นายอนุชา เชยชมผอ.
063 9350030
17 ก.พ.256516 ก.พ.2569https://bit.ly/3K76isB
51
บ้านทุ่งน้อย44นายปริญญา กรุงกวีรก ผอ.
098 2712152
30 ธ.ค.256330 ธ.ค.2567https://bit.ly/32F2TjH
52
บ้านบุ่ง45
นางสาวอำนวยพร สิงห์สม
ผอ.11 ม.ค. 256511 ม.ค.2569
https://bit.ly/3yAeWwG
53
บ้านใหม่ร่มเย็น46นายสัญชัย อินถารก ผอ.
086 1722265
29 พ.ย.256529 พ.ย.2569
54
บ้านเจ้าวัด47
นางณัฐชนิกา ทวีทรัพย์นวกุล
ผอ.
085 7315998
14 ธ.ค.256514 ธ.ค.2569
55
วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม
48น.ส.จารุภัทร สืบศรีรก ผอ.
063 1053525
21 ก.ค.256621 ก.ค.2570
https://bit.ly/3oaKkMQ
56
บ้านห้วยพลู49นางนารีรัตน์ นิลทมรรก ผอ.
080 6533728
14 ก.พ.256514 ก.พ.2569https://bit.ly/3GLNegP
57
บ้านนาทุ่งเชือก50น.ส.สมหญิง ซ้อนใจรก ผอ.
097 9237142
2 ก.พ.25652 ก.พ.2569https://bit.ly/3JiSB8Y
58
วัดผาทั่ง51นางลดาวรรณ ป้อมคำผอ8731051558 ก.พ.25658 ก.พ.2569https://bit.ly/3gxDFHU
59
วัดห้วยแห้ง52นายวิษณุ จันทหอมผอ.
089 5670858
30มิ.ย.256530 มิ.ย.2569
60
บ้านหนองจอก53บ้านไร่ 3นายรุ่ง รอดจากผอ.
093 1402799
21 ต.ค.256421 ต.ค.2568https://bit.ly/3Eg5sGU
61
บ้านจัน54นายสิทธิพร เสลาผอ.
095 2179915
17 ธ.ค.256317 ธ.ค.2567https://bit.ly/3xITByx
62
บ้านหูช้าง55นายชูชาติ เตชะนาผอ.
086 2128855
3 เม.ย.25663 เม.ย.2570
รออัพข้อมูลใหม่
63
บ้านหนองฝาง56นายไพโรจน์ รังษิมาศผอ.
097 2506709
รออัพข้อมูลใหม่
64
บ้านร่องมะดูก57
นายธนากร เอี่ยมสงคราม
รก ผอ.
089 9570475
4 ม.ค.25623 ม.ค.2566https://bit.ly/31kHDiV
65
บ้านซับสุราษฎร์58
นางสาวสุพรรษา หุ่นธานี
ผอ5 ก.ค.25645 ก.ค.2568https://bit.ly/3D8Vhmc
66
บ้านทุ่งนาสวน59
นางวันเพ็ญ อินทร์เอี่ยม
รก ผอ.
089 2721311
18 ต.ค.256418 ต.ค.2568https://bit.ly/3d9PYZf
67
บ้านลานคา60
นางกฤติยา ชินประเสริฐ
ผอ24 มี.ค. 256424 มี.ค.2568https://bit.ly/3pdcUMR
68
บ้านหินงามสามัคคี
61นางทิพวรรณ เกษศิลป์ผอ.
065 4856261
1 พ.ย.25641 พ.ย.2568https://bit.ly/31lDOdc
69
บ้านหนองบ่มกล้วย
62ผอ.20 ธ.ค.256419 ธ.ค.2568https://bit.ly/34qx13Q
70
บ้านหนองไม้แก่น63
น.ส.รสสรินทร์ แสงสุริยา
ผอ.
089-9471072
4 พ.ค.25604 พ.ค.2564
รอรรดำเนินการ
71
วัดสะนำ64บ้านไร่ 4นายชาญชัย ชาวป่า ผอ.
081-8883746
8 เม.ย.25648 เม.ย.2568https://bit.ly/3G4q8lG
72
บ้านพุบอน65
น.ส.ธัญญานุช หงส์รัตน์
รก ผอ.
096 2040153
11ก.ย.256211 ก.ย.2566https://bit.ly/3lpre3v
73
อนุบาลบ้านไร่66นางกีรติญา กันแคล้วผอ.
095 9599801
11ก.ย.256211 ก.ย.2566https://bit.ly/3ocRmRf
74
บ้านศาลาคลอง67นาวสุธร สมถะธัญการผอ.
092 8043654
30 มิ.ย.256630 มิ.ย.2570https://bit.ly/3rlUHiN
75
บ้านหินตุ้ม68นางศิริกร ทุคหิตผอ.
083 0344336
26 ม.ค.256426 ม.ค.2568https://bit.ly/3oczk1a
76
บ้านห้วยป่าปก69นางศิริกร ทุคหิตผอ.
081 9723541
16 พ.ย.256316 พ.ย.2567https://bit.ly/32Q6747
77
บ้านใหม่คลองอังวะ
70ผอ.17 มิ.ย.256217 มิ.ย.2566https://bit.ly/31jGCHr
78
บ้านอีมาดอีทราย71
นางสาวศศิพิมล ยศภัทรรัมภ์รดา
ผอ.16 ก.ย.256416 ก.ย.2568https://bit.ly/39o02vy
79
วัดทัพหมัน72บ้านไร่ 5นางสาวพัชรพร กสิกรณ์ผอ.63953003031ม.ค.256531 ม.ค.2569
https://bit.ly/33g0MDS
80
วัดทัพคล้าย73นายเจนวิท คำมีผอ.14ธ.ค.256314 ธ.ค.2567https://bit.ly/3oaQpsE
81
วัดทัพหลวง74
นายปีเพชร คณนานนทธรรม
ผอ.
084 8181701
26ธ.ค.256526 ธ.ค.2569
82
บ้านพุุต่อ75นางกิ่งทอง​ มากทรัพย์รก ผอ.
097 9326602
30 มิ.ย.256630 มิ.ย.2570https://bit.ly/3DaQnFk
83
บ้านใหม่หนองแก76นายพัฒน์ชนเดช ประเทศ รก ผอ.
094 8848724
15 ก.พ.256115 ก.พ.2565https://bit.ly/3G2Le3V
84
บ้านหน้าฝายบึงตาโพ
77นายประดิษฐ์ พันธ์ผาผอ.
082 1777332
2 ธ.ค.25651 ธ.ค.2569
85
บ้านห้วยบง78
นางสาวรุ่งนภา วรรณพฟกษ์
ผอ.
064-9482412
28 พ.ค.256228 พ.ค.2566
https://bit.ly/3oaQWe8
86
บ้านวังตอสามัคคี
79นายกฤษณะ ชาญตะบะรก ผอ.
090 4597648
22 ก.พ.256522 ก.พ.2569
https://bit.ly/3Hb4M6u
87
บ้านทุ่งสามแท่ง80ลานสัก 1นายปรีชา ลำดวนผอ.
086 0682060
15 ธ.ค.256315 ธ.ค.2567https://bit.ly/31hs2Az
88
ชุมชนบ้านประดู่ยืน
81นางเรณู คุ้มแก้วผอ.
089 8398699
19 พ.ย.256418 พ.ย.2568https://bit.ly/2ZR9eaY
89
บ้านหนองผักกาด82
น.ส.รัตตินันท์ เนติพัฒน์ติกุล
ผอ.
091 8423506
14 ก.พ.256614 ก.พ.2570
90
บ้านทัพยายปอน83ผอ.30 ก.ค.256230 ก.ค.2566https://bit.ly/3lrpzdM
91
บ้านโกรกลึก84
นายกิตติศักดิ์ กิจติยา
ผอ.
089 5667192
92
บ้านน้ำรอบ85นางวรานันท์ แก่นแก้วผอ.
091 8399692
31 พ.ค.256531 พ.ค.2569
93
บ้านบุุ่งกะเซอร์
86
นายกิจติศักดิ์ กิจติยา
ผอ.
093 2617788
21 พ.ย.256021 พ.ย.2564https://bit.ly/3I9hGUd
รอรรดำเนินการ
94
วัดเขาผาแรต87นายอำไพ ปานกล่ำ่ำผอ.
081 0396938
3 ก.พ.25653 ก.พ.2569https://bit.ly/3LnZmIA
95
บ้านเนินมะค่า88นายอำไพ ปานกล่ำผอ.
093 8589969
11 มิ.ย.256211 มิ.ย.2566https://bit.ly/3I9hGUd
96
บ้านห้วยทราย89
นางสาวมณีรัตน์ รัตนสูตร
ผอ.
091 0265323
19 มิ.ย.256218 ก.ค.2566https://bit.ly/31igFYQ
97
บ้านหนองม่วง90นายปรีชา ลำดวนผอ.
091 0254241
8 มิ.ย.25627 ม.ค.2566https://bit.ly/3D9Dtaz
98
อนุบาลลานสัก91ลานสัก 2นายศักดา ทิพวัลย์ ผอ.
081 9723674
14 ก.ค.256313 ก.ค.2567https://bit.ly/3lq9Ewj
99
บ้านนาไร่เดียว92นางบังเอิญ ปานเเม้นผอ.
081 7073972
17 ก.พ.2565ก.พ.2569https://bit.ly/3DKfcde
100
วัดเขาพระยาสังฆาราม
93นายอานันท์ เสาวมาลย์ผอ.
062 8298509
25 ก.ย.256625 ก.ย.2570https://bit.ly/3d72PeFรออัพข้อมูล