4_พ สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.4/พ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1
นายชนะชัย พึ่งกัน
1 1 4 46 31 5 2561 68 171
15
2
นายธีรภัทร แสงกระจ่าง
1 13 5 46 31 5 2561 50 164
16
3
นายวรินทร พูลทอง
1 29 6 45 31 5 2561 90 179
17
4
นายฐิติพล กลัดสุข
1 19 6 45 31 5 2561 90 185
18
5
นายสุภณัฐ แซ่ตั้ง
1 15 11 45 31 5 2561 50 177
19
6
นายธนทัต หอมสมบัติ
1 17 12 45 31 5 2561 87 175
20
7
นางสาวกุศลิน เมธีวิวัฒน์
2 11 9 45 31 5 2561 43 156
21
8
นางสาวจันทิมา สุชีวะ
2 18 4 46 31 5 2561 66 161
22
9
นางสาวฐิติชญา ปโยพิเชฐ
2 9 3 46 31 5 2561 47 158
23
10
นางสาวธนัญญา ชูควร
2 4 8 45 31 5 2561 46 156
24
11
นางสาวบุรัสกรณ์ ยันเยี่ยม
2 16 1 46 31 5 2561 48 161
25
12
นางสาวปวันรัตน์ ฉิมเกิด
2 12 8 45 31 5 2561 65 171
26
13
นางสาวปาณิสรา หร่ายลอย
2 31 10 45 31 5 2561 48 160
27
14
นางสาวฝนธรรมช์ ศรีภักดี
2 9 9 45 31 5 2561 46 164
28
15
นางสาววรพิชชาฐ์ จันทร์เรือง
2 2 6 45 31 5 2561 52 164
29
16
นางสาววรัญญา ชังเมือง
2 7 8 45 31 5 2561 46 159.5
30
17
นางสาวศุภิสรา สาดสิน
2 7 9 45 31 5 2561 50 165
31
18
นางสาวสโรชา เกตุพานิช
2 7 2 46 31 5 2561 55 160
32
19
นางสาวเอลม่า ดามิอาโนส
2 14 5 46 31 5 2561 42 161
33
20
นางสาวกมลปัฐณ์ สมงาม
2 24 2 46 31 5 2561 47 160
34
21
นางสาวธันยภรณ์ สร้อยทอง
2 8 1 46 31 5 2561 42 152
35
22
นางสาวรวิ สุหงษา
2 7 11 45 31 5 2561 63 164
36
23
นางสาวกมลณ์สิริ เจี่ยประดิษฐ์กุล
2 15 8 45 31 5 2561 54 155
37
24
นางสาวตติยา แพ่งดิษฐ
2 12 8 46 31 5 2561 48 160
38
25
นางสาวเบญญาทิพย์ นิโรจน์
2 13 1 45 31 5 2561 56 160
39
26
นางสาวพิรญาณ์ ปานเงิน
2 24 1 45 31 5 2561 56 161
40
27
นางสาวปฎิมาพร ปฏิการสุนทร
2 17 7 45 31 5 2561 39 154
41
28
นางสาวนวมินทร์ เรียนหัตถกรรม
2 30 4 45 31 5 2561 80 163
42
29
นางสาวพิมพ์พลอย เงินปุ่น
2 31 12 45 31 5 2561 69 163
43
30
44
31
45
32
46
33
47
34
48
35
49
36
50
37
51
38
52
39
53
40
54
41
55
42
56
43
57
44
58
45
59
46
60
47
61
48
62
49
63
50
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
PrintMenu
98
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
99
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
100
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
101
{branch \0}
102
103
104
Loading...
Main menu