ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมชี้แจงกองทุน 64
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
1ชื่อ สกุลตำแหน่งหน่วยงานระบุ สสอ. หรือ รพ.สต.อำเภอ
จังหวัดร้อยเอ็ด
2
1 นางขนิษฐา นาสุขนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดเมืองร้อยเอ็ด55
3
2นายดิษณืกร สิงห์ยะเมือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดเมืองร้อยเอ็ด
4
3นางพัชรา ชมพูวิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดเมืองร้อยเอ็ด
5
4นางอัจฉรียา อภัยสูงเนินเภสัชกรชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดเมืองร้อยเอ็ด
6
5นายมาโมช เจียมจิรชาติทันตแพทย์ปฏิบัติการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดเมืองร้อยเอ็ด
7
6
นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล
ผู้อำนวยการระดับสูงผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ดเมืองร้อยเอ็ด
8
7นายธงชัย เสรีรัตน์นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานประกันสุขภาพโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
9
8นางมยุรี สมอาษานักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการผู้แทน สสอ. / รพ.สต อำเภอร้อยเอ็ด
รพ.สต.บ้านซ้ง ต.หนองแก้ว
เมืองร้อยเอ็ด
10
9ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรวิสัย
เกษตรวิสัย
ร้อยเอ็ด
11
10นายชูเชิด ราชรีนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้างานประกันสุขภาพโรงพยาบาลเกษตรวิสัย
เกษตรวิสัย
ร้อยเอ็ด
12
11นายภานุวัฒน์​ พัน​ทวี​
นักวิชาการ​สาธารณสุข​ปฏิบัติ​การ​
ผู้แทน สสอ. / รพ.สต อำเภอเกษตรวิสัย
สสอ.เกษตรวิสัย
เกษตรวิสัย
ร้อยเอ็ด
13
12นายพงษ์​เฉลย​ พลอยวิเลิศนายแพทย์ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมรัตต์ปทุมรัตต์ร้อยเอ็ด
14
13นางวนิดา​ ถนอม​ทรัพย์​
นักวิชาการ​สาธารณสุข​ปฏิบัติการ​
หัวหน้างานประกันสุขภาพโรงพยาบาลปทุมรัตต์
ปทุมรัตต์ร้อยเอ็ด
15
14นายธีรยุทธ​ ศรีทะโรนักวิชาการสาธารณสุข​ชำนาญการผู้แทน สสอ. / รพ.สต อำเภอปทุมรัตต์สสอ.ปทุมร​ั​ต​ต์​ปทุมรัตต์ร้อยเอ็ด
16
15
นายสุพัชร์ศักย์ พันธุ์ศิลา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน
จตุรพักตรพิมาน
ร้อยเอ็ด
17
16นางรติยา วิภักดิ์
หัวหน้างานประกันสุขภาพโรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน
จตุรพักตรพิมาน
ร้อยเอ็ด
18
17
ผู้แทน สสอ. / รพ.สต อำเภอจตุรพักตรพิมาน
จตุรพักตรพิมาน
ร้อยเอ็ด
19
18
นางบงกชทิพย์ เหล่าคันธาร์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการผู้อำนวยการโรงพยาบาลธวัชบุรีผู้แทนผู้อำนวยการธวัชบุรีร้อยเอ็ด
20
19นายบรรจง สูงสันเขต
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
หัวหน้างานประกันสุขภาพโรงพยาบาลธวัชบุรี
ธวัชบุรีร้อยเอ็ด
21
20นายอุทัย ทุมลา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ผู้แทน สสอ. / รพ.สต อำเภอธวัชบุรีสสอ.ธวัชบุรีร้อยเอ็ด
22
21
นางสาวจุรีรัตน์ สุขประเสริฐ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพรแทนผู้อำนวยการพนมไพรร้อยเอ็ด
23
22
นางสาวปิยะลักษณ์ ภักดีสมัย
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้างานประกันสุขภาพโรงพยาบาลพนมไพร
พนมไพรร้อยเอ็ด
24
23 นายวัฒนศักดิ์ สุกใสนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการผู้แทน สสอ. / รพ.สต อำเภอพนมไพรสสอ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดพนมไพรร้อยเอ็ด
25
24นายกัมปนาท โกวิทางกูรผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทองผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทองโพนทองร้อยเอ็ด
26
25
นายเทพอินทร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
หัวหน้างานประกันสุขภาพโรงพยาบาลโพนทอง
โพนทองร้อยเอ็ด
27
26ผู้แทน สสอ. / รพ.สต อำเภอโพนทองโพนทองร้อยเอ็ด
28
27นายแพทย์สุพัตร บุรณะเวชผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ชัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ชัยโพธิ์ชัยร้อยเอ็ด
29
28นายสุดใจ สีหานามนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้างานประกันสุขภาพโรงพยาบาลโพธิ์ชัย
โพธิ์ชัยร้อยเอ็ด
30
29นางสมพิศ เกณฑ์สาคูสสอ.โพธิ์ชัยผู้แทน สสอ. / รพ.สต อำเภอโพธิ์ชัยโพธิ์ชัยร้อยเอ็ด
31
30ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองพอกหนองพอกร้อยเอ็ด
32
31
หัวหน้างานประกันสุขภาพโรงพยาบาลหนองพอก
หนองพอกร้อยเอ็ด
33
32นายประสิทธิ์ มณีโสมนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการผู้แทน สสอ. / รพ.สต อำเภอหนองพอกสสอ.หนองพอกหนองพอกร้อยเอ็ด
34
33นายแพทย์บุญมี โพธิ์สนามผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิเสลภูมิร้อยเอ็ด
35
34นางอารยา ธรณีนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้างานประกันสุขภาพโรงพยาบาลเสลภูมิ
เสลภูมิร้อยเอ็ด
36
35นายวิม เหมโสนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการผู้แทน สสอ. / รพ.สต อำเภอเสลภูมิสสอ.เสลภูมิร้อยเอ็ด
37
36ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
ร้อยเอ็ด
38
37นายประสิทธิ์ แก้วสวนจิก
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
หัวหน้างานประกันสุขภาพโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
ร้อยเอ็ด
39
38
ผู้แทน สสอ. / รพ.สต อำเภอสุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
ร้อยเอ็ด
40
39นายประสิทธิ์ แสนสุดนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองสรวงเมืองสรวงร้อยเอ็ด
41
40นางชื่นชีวัน แก่นจันทน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานประกันสุขภาพโรงพยาบาลเมืองสรวง
เมืองสรวงร้อยเอ็ด
42
41นายจิระเดช โคตรท่านเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานผู้แทน สสอ. / รพ.สต อำเภอเมืองสรวงเมืองสรวงร้อยเอ็ด
43
42นายนิสิต บุญอะรัญผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทรายผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทรายโพนทรายร้อยเอ็ด
44
43นายสมยศ ภูมิเรศสุนทรนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้างานประกันสุขภาพโรงพยาบาลโพนทราย
โพนทรายร้อยเอ็ด
45
44ผู้แทน สสอ. / รพ.สต อำเภอโพนทรายโพนทรายร้อยเอ็ด
46
45ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจสามารถอาจสามารถร้อยเอ็ด
47
46นายไพรสณฑ์ จิตตนิยมบุญจพง.เวชสถิติชำนาญงาน
หัวหน้างานประกันสุขภาพโรงพยาบาลอาจสามารถ
อาจสามารถร้อยเอ็ด
48
47ผู้แทน สสอ. / รพ.สต อำเภออาจสามารถอาจสามารถร้อยเอ็ด
49
48นายพิเชษฐ พันธุมาผอ.รพ.เมยดีผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมยวดีเมยวดีร้อยเอ็ด
50
49นางรัตนาวดี มณีโสม หน.งานประกันสุขภาพ
หัวหน้างานประกันสุขภาพโรงพยาบาลเมยวดี
เมยวดีร้อยเอ็ด
51
50ผู้แทน สสอ. / รพ.สต อำเภอเมยวดีเมยวดีร้อยเอ็ด
52
51นายอัศราวุธ ใจหาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสมเด็จ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสมเด็จศรีสมเด็จร้อยเอ็ด
53
52นายสุวัฒน์ ชำนาญนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้างานประกันสุขภาพโรงพยาบาลศรีสมเด็จ
ศรีสมเด็จร้อยเอ็ด
54
53นายมานะ. ศิริเลี้ยง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ
ผู้แทน สสอ. / รพ.สต อำเภอศรีสมเด็จสสอ.ศรีสมเด็จศรีสมเด็จร้อยเอ็ด
55
54นายณัฐปรัชญากรณ์ สีแพงนักวิชาการสาธารณสุขผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหารแทนท่าน ผอ.จังหารร้อยเอ็ด
56
55นางรัชมณี ชาละมาลย์จพ.เวชสถิติชำนาญงาน
หัวหน้างานประกันสุขภาพโรงพยาบาลจังหาร
จังหารร้อยเอ็ด
57
56นายแสงมณี มงคลชูสาธารณสุขอำเภอจังหารผู้แทน สสอ. / รพ.สต อำเภอจังหารสสอ.จังหารจังหารร้อยเอ็ด
58
57
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ศรีสมเด็จร้อยเอ็ด
59
58
หัวหน้างานประกันสุขภาพโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ศรีสมเด็จร้อยเอ็ด
60
59ผู้แทน สสอ. / รพ.สต อำเภอศรีสมเด็จศรีสมเด็จร้อยเอ็ด
61
60
นางกิติวรรณ เหลืองณัฐรัตน์
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล (ผู้แทน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่จุรีเวช
โรงพยาบาลจุรีเวชเมืองร้อยเอ็ด
62
61นส.วิลาสินี พรหมเทพหัวหน้างานประกันสุขภาพ
หัวหน้างานประกันสุขภาพโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่จุรีเวช
โรงพยาบาลจุรีเวชเมืองร้อยเอ็ด
63
62ผู้แทน สสอ. / รพ.สต เมืองโรงพยาบาลจุรีเวชเมืองร้อยเอ็ด
64
63ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง
ทุ่งเขาหลวง
ร้อยเอ็ด
65
64
หัวหน้างานประกันสุขภาพโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง
ทุ่งเขาหลวง
ร้อยเอ็ด
66
65
ผู้แทน สสอ. / รพ.สต อำเภอทุ่งเขาหลวง
ทุ่งเขาหลวง
ร้อยเอ็ด
67
66นายทินเทวัญ พุทธลา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงขวัญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงขวัญเชียงขวัญร้อยเอ็ด
68
67นางฉัตสุกาญจน์ คำภักดีหัวหน้างานประกันสุขภาพฯ
หัวหน้างานประกันสุขภาพโรงพยาบาลเชียงขวัญ
เชียงขวัญร้อยเอ็ด
69
68ผู้แทน สสอ. / รพ.สต อำเภอเชียงขวัญเชียงขวัญร้อยเอ็ด
70
69พญ.รัชฎาพร สีลาผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองฮีผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองฮีรพ.หนองฮีหนองฮีร้อยเอ็ด
71
70น.ส.รัชนี ขันโมลีหัวหน้างานประกันสุขภาพ
หัวหน้างานประกันสุขภาพโรงพยาบาลหนองฮี
รพ.หนองฮีหนองฮีร้อยเอ็ด
72
71นายสุเพียร สมนาสาธารณสุขอำเภอหนองฮีผู้แทน สสอ. / รพ.สต อำเภอหนองฮีสสอ.หนองฮีหนองฮีร้อยเอ็ด
73
72นางสุดารัตน์ บุญแจ่มพนักงานธุรการรพ.ร้อยเอ็ดเมืองร้อยเอ็ด
74
73นางสาวอารีย์ เพ็ญสุวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
แทนอปสข.(สสจ.ร้อยเอ็ด)
เมืองร้้อยเอ็ด
75
74
นางสุวัชรนีย์ สุโนภักดิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล1
เมืองร้อยเอ็ด
76
75
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...