ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
С П Р А В К А за клиенти предприятия-бенефициери, с влязла в сила заповед за предоставяне на помощ, съгласно Наредба №Е-Р-04-06 от 28 септември 2016 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници (ВИ)
2
3
4
Търговец:наименование
5
ЕИК
6
Кодов номер при ЕСО ЕАД
7
Отчетен периодот 01.07.2019г. до 30.06.2020 г.
8
9
10
№ по редНаименование на предприятие - бенефициерЕИК Измервателна точка номер (ИТН)Наимено-вание на мрежови
оператор
Заповед на МЕ за предоставяне на помощУдостоверение на МЕ за освобождаване от плащане на компонетата за ВЕИ от цена "ЗО"Количество потребена електрическа енергияДействаща цена за "ЗО"Размер на компонентата за възобновяеми източници в действаща цена за "ЗО"Размер на отстъпката от компонентата за възобновновяеми източници от цена за "ЗО" Коригирана цена за "ЗО" с включена отстъпка - Решение № Ц-11/01.07.2018 г. на КЕВРСтойност на цена "ЗО", без включена отстъпкаСтойност на цена "ЗО", с включена отстъпка за заплащанеСтойност на предоставената отстъпка
11
кВтчлв./МВтчлв./МВтч%лв./МВтчлв./МВтчлв.лв.лв.
12
1234567891011121314
13
1клиент №112345678932Z…...........1ЕСО№ ..... /....201...г.2 000 00019,574,9985%4,2415,3339 140,0030 660,008 480,00
14
клиент №112345678932Z…...........2
15
2клиент №2ЕР Север№ ..... /....201...г.1 500 00019,574,9960%2,9916,5829 355,0024 870,004 485,00
16
3клиент №3ЕР ЮГ№ ..... /....201...г.1 000 00019,574,9940%2,0017,5719 570,0017 570,002 000,00
17
4клиент №4ЧЕЗ№ ..... /....201...г.№ ..... /....201...г.500 00019,574,99100%4,9914,589 785,007 290,002 495,00
18
Общо5 000 00097 850,0080 390,0017 460,00
19
Справката за клиенти предприятия-бенефициери, с влязла в сила заповед за предоставяне на помощ, е изготвена в съответствие с Наредба № Е-РД-04-06 от 28 септември 2016 г. и посочената стойност за фактуриране на цена за "задължение към обществото", с включена отстъпка е определена съгласно същата наредба.
20
Приложен документ:
21
Електронна справка от ЕСО ЕАД за крайни клиенти предприятия-бенефициери, присъединени към електропреносната мрежа за определяне на количествата електрическа енергия консумирана от потребителите в мрежата на ЕСО ЕАД, подлежащи на облагане по чл. 30, ал.1, т.17 от ЗЕ цена за „задължение към обществото“ ("ЗО").
22
23
Управител/Изпълнителен директор:
24
.....................................................
25
Забележка:
26
- Размера на отстъпката от компонентата се закръгля до втория знак както следва: за 40% е 2.00 лв./MWh, за 60% е 2.99 лв./MWh, за 85% е 4.24 лв./MWh
27
- за бенефициер с повече от един обект информацията се попълва за всеки от тях /т.е. наименованието на бенефициера и номера на заповедта се попълват срещу всеки обект/
28
- файлът да се предоставя в .xls/x/ формат за да се обработва автоматично в системата. Информация подадена под друг формат не се приема и се счита за неподадена.
29
- когато за бенефициер не се начислява отстъпка за цялото количество да се приложи протокол
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100