143-2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560
S 30282
2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทย์-คณิต
จิตพิสัย
ห้อง 143
3
ครูที่ปรึกษา รัชนี สมทรัพย์
For1sumFor2
F2รวม
behavior
FinalTotalผลการเรียน
4
รหัสประจำตัวเลขที่คะแนนเต็ม1030ซ่อม105520103010043.532.521.510
5
52471110151310552010551
6
524852101510552010552
7
524943101810552010583
8
52569410151410552010554
9
527015101810552010585
10
527196101510552010556
11
528867101510552010557
12
52888810151010552010558
13
528999101610552010569
14
52929101018105520105810
15
52940111015105520105511
16
51492121018105520105812
17
52977131015105520105513
18
5306814101513105520105514
19
53156151015105520105515
20
53193161015105520105516
21
5320817101514105520105517
22
53247181018105520105818
23
532601900ลพ19
24
532792010159105520105520
25
5331021101512105520105521
26
5336222101512105520105522
27
53366231015105520105523
28
5339224101512105520105524
29
5339525101514105520105525
30
5342126101514105520105526
31
53470271015105520105527
32
534962810159105520105528
33
53525291512105520104529
34
53570301014105520104030
35
5227131101514105520105531
36
5370032101511105520105532
37
53708331015105520105533
38
53713341015105520105534
39
53740351015105520105535
40
537683610159105520105536
41
53779371017105520105737
42
53851381015105520105538
43
53854391015105520105539
44
45
46
47
ตรวจสอบว่า ส่งแล้วยัง ส่งแล้วถูกเมล์ ถูกที่หรือไม่ และ ตรวจสอบคะแนนให้เรียบร้อยก่อน 1กุมภาพันธ์ 2561
48
ขาดสอบ สอบ,สอบซ่อม คาบ 8-9...ตึก 9 ชั้น 2
การส่งงานให้ส่งออนไลน์ผ่านอีเมล์
49
praphit.faa@triamudom.ac.th
F1 ต้องส่งงานบุคคลสำคัญ จึงจะมีคะแนน
F2 งานอัตลักษณ์อาเซียน กลุ่ม 2-3 คน
50
51
สิ้นสุดการตรวจสอบคะแนน 01-02-2561
52
ID Line
paek2551
53
คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(จิตพิสัย)
54
1 รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์
3. มีวินัย
4.ใฝ่เรียนรู้
5.อยู่อย่างพอเพียง
55
56
6.มุ่งมั่นในการทำงาน
8. มีจิตสาธารณะ
9. รู้จักปรับตัว
10.เป็นผู้นำ
57
58
ข้อละ 1 คะแนน
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu