การเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ปี
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
บัญชีการชำระค่าส่วนกลางของสมาชิกหมู่บ้านสาริน 7
2
ประจำงวดบัญชีปี 2558
3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุลบ้านเลขที่กรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคมหมายเหตุ
4
1นายสุชาติ ศรีบัณฑิต99/13,380.00ชำระ 5เดือน (โอน 24 พย. 58)
5
2ด.ต.มานพ กุลคำวัฒนะ99/2650650650650650650
6
3นางสวรส พรภูวดล99/36503,822.00ชำระ 6 เดือน ลด 2 %
7
4นายสิทธิชัย ทวีชัย99/46503,822.00ชำระ 6 เดือน ลด 2 %
8
5นายชาคริต สาริโส99/5650650650650650650(ชำระ สค.-ธค. 25 มีค. 59)
9
6นายประยูร ผู้นำทาง99/6650650650650650650
10
7นางสุภาพร เรณู99/7650650650650650650
11
8น.ส.ชุติมา มานะกุล99/8650650650650650650
12
9น.ส.ลัดดา รติโรจนากุล99/9650650650650650650
13
10นางวงษ์เดือน บุญประสิทธิ์99/10
14
11นางชลธิชา ทวิชูปกรณ์99/11-125,586.00ชำระ 6 เดือน ลด 2%
15
12น.ส.สายฝน วันทาสุข99/13-15
16
13นางเพชร ศรเพชร99/16650650650ชำระ 3เดือน ( 26 เมย. 59)
17
14น.ส.ชลดา สติปัญ99/174,030.00(โอน 7 ธค. 58)
18
15นางเสาวภา จึงมั่นคง99/183,952.00
ชำระ 6 เดือน ลด 2% ค่าปรับ 130 บ.
19
16นายสมชัย สวาสดิพันธ์99/19
20
17นายอลงกรณ์ อักษรพิมพ์99/203,380.00650
21
18นายไทยดิษฐ ชาตกิตติคุณวงศ์99/216501,930.50ชำระ 3 เดือน ลด 1%
22
19นางบัวผัน คำเสมอ99/226501,930.501,930.50ชำระ 3 เดือน ลด 1%
23
20พันจ่าเอกพันศักดิ์ ศิวะนาวิน99/23
24
21นายชุมสันติ แสนทวีสุข99/246503,822.00ชำระ 6 เดือน ลด 2% (10 สค.)
25
22น.ส.ศิริรัตน์ ใสเนตร99/25650650650650650650
26
23นายทิปพเนตร ศรีนา99/26
27
24นายฉัตรชัย สนิทรัตน์99/27-28
28
25จ.ส.ต.เกียรติพงษ์ พิมพ์ทอง99/29650650650650650650
29
26นางมะลิ ขัมภรัตน์99/30650650650650650650
30
27คุณจิรณัฐ ชินพันธ์99/316501,930.501,930.50ชำระ 3 เดือน ลด 1% (โอน 5 กค.)
31
28นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์99/32-339505,586.00ชำระ 6 เดือน ลด 2% (โอน 27มิย.)
32
29นายมงคล เทศนา99/34650650650650650650(เดือน ธค. 58 ชำระ 31 มค. 59)
33
30นายสะอาด วงศ์รักษ์99/35650650650650650650
34
31นางนิชรา พุทธรังษี99/36-37950950950950950950
35
32นางอารมย์ หาญพิชิตวิทยา99/386503,822.00ชำระ 6 เดือน ลด 2 %
36
33นายมนตรี กมณีย์99/396503,822.00ชำระ 6 เดือน ลด 2 %
37
34นายปรีดา อุ่นอุดม99/406503,822.00ชำระ 6 เดือน ลด 2 %
38
35นางสุวพิชญ์ คำเพราะ99/41650650650650650650
39
36นายชูพงศ์ บรรทะโก99/42650650650650650650
40
37นายฐานิฏฐ์ ศรีธนสุวรรณ์99/43-449505,586.00ชำระ 6 เดือน ลด 2 %
41
38น.ส.คณิตฐา อินธิจักร99/456507,410.00ชำระ 12 เดือน ลด 5%
42
39นายสมปอง พะมุลิลา99/46650650650650650650
43
40นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์99/47650650650.00650650650.00
44
41นายโชคชัย แซ่จึง99/48-499505,586.00ชำระ 6 เดือน ลด 2 % (โอน 5 กค.)
45
42น.ส.อรทัย หอมทรัพย์99/50650650650650650650
46
43นางกัญญา เกิดศิริ99/51-529505,586.00ชำระ 6 เดือน ลด 2 % (โอน 5 กค.)
47
44น.ส.จรรยาพร สิทธิโชค99/53
48
45นายอดุลย์ โคตรพันธ์99/546503,822.00ชำระ 6 เดือน ลด 2%
49
46นางภารุจีร์ บุรีศรี99/55-569505,586.00ชำระ 6 เดือน ลด 2 % (โอน 3 กค.)
50
47น.ส.นงลักษณ์ บุตรแสน99/576503,822.00ชำระ 6 เดือน ลด 2 % (โอน 8 กค.)
51
48นายประเสริฐ เลิศล้ำ99/586503,822.00ชำระ 6 เดือน ลด 2 %
52
49นางสาวปาริชาติ อมรสิน99/596503,822.00ชำระ 6 เดือน ลด 2%
53
50นางเกดแก้ว หว่างอุ่น99/603,822.00ชำระ 6 เดือน ลด 2 %(โอน 1สค. 58)
54
51นางอุษณีย์ ธรรมราช99/61650650650650650650
55
52จ่าสิบเอกรังสิต สวนแก้ว99/62650650
56
53นางบัณฑิตา โสรเนตร99/63650
57
54นางจีรวรรณ จอฟเฟรส์99/64-659509509509501,900.00ชำระ 2 เดือน พย.-ธค.
58
55นายอัศรีเกียร อนุรักษ์ ไพค์99/66650650650650650650
59
56นายมนตรี นันทะพันธ์99/676506506501,930.50
60
57นางจิตติมา ทองประเสริฐ99/68-699505,586.00ชำระ 6 เดือน ลด 2% (โอน 1 กค.)
61
58ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี99/70-719505,586.00ชำระ 6 เดือน ลด 2% (โอน 5 กค.)
62
59นางพรทิพย์,นายธัชชัย นิลมัย99/72650650650650650650
63
60นางสุดาวดี ค้าคล่อง99/73650650650650650650
64
61นายเพชร โตแสง99/74-7595010,830.00ชำระ 12 เดือน ลด 5% (โอน 4 กค.)
65
62นางอำพันธ์,นายสมาน บุญล้น99/766503,822.00ชำระ 6 เดือน ลด 2%
66
63นายธานี,นางสายฝน ดีเมืองปัก99/773,900.00ชำระ 23 มค. 59
67
64นางกิติวรรณ จรรยาสุทธิวงศ์99/786503,822.00ชำระ 6 เดือน ลด 2%
68
65นายพีระศักดิ์ องกิตติกุล99/79650650650650650.00650
69
66นายมนูญ มณีวงศ์99/806503,822.00ชำระ 6 เดือน ลด 2%
70
67นางเบญจพร บุญสุข99/81-82950950950950950950
71
68นายรัฐพล นิสะโสกะ99/83-84950950950950950950
72
69น.ส.หทัยรัตน์ ตั้งรัตนาพิบูล99/85-869505,586.00ชำระ 6 เดือน ลด 2% (โอน 3 กค.)
73
70พลโทวีระยุทธ ม่วงปิ่น99/87-889505,586.00ชำระ 6 เดือน ลด 2%
74
71น.ส.จิตร์เลขา สุธาสัตกุล99/89-911,250.007,350.00ชำระ 6 เดือน ลด 2% (โอน 3 กค.)
75
72นางจีรนันท์ ควอง99/926503,822.00ชำระ 6 เดือน ลด 2% (โอน 11 มิย.)
76
73นายชัยพิพัฒน์ ละเลิศ99/93650650650650650650
77
74นายทินน์ พรหมโชติ99/946503,250.00(โอน 5 สค. 58)
78
75นางวงษ์เดือน บุญประสิทธ์99/95650650650650650650
ชำระย้อนหลัง 5 เดือน(สค-ธค. 25 มค. 59)
79
76ร้อยตำรวจโทชัชวาล จิตจักร99/96650650650650650650
80
77นายทินกร มณีกุล99/976503,822.00ชำระ 6 เดือน ลด 2%
81
78นายจุฬา สำโรง99/986503,822.00ชำระ 6 เดือน ลด 2%
82
79นายสุวิทย์ อรุณศรี99/996507,410.00ชำระ 12 เดือน ลด 5% (โอน 4 กค.)
83
80น.ส.มณฑาทิพย์ ศิริจันทร์99/100650650650650
84
81นางธนัญญา ศรีสวัสดิ์99/101650650650650650650
85
82นางยุพาภรณ์ ดาวประสงค์99/102650650650650650.00650
ชำระค้าง 3เดือน (ตค-ธค. 30 มค. 59)
86
83นายธนากร บูรธราศิริ99/1036501,930.50
87
84นางสุภาพร อึ้งวิไลกุล99/1046503,822.00ชำระ 6 เดือน ลด 2% (โอน 30 มิย.)
88
85น.ส.เกศประภา วะนาพันธ์99/1056501,930.50ชำระ 3 เดือน ลด 1%
89
86น.ส.วัชรากร ตระการไทย99/1066503,822.00ชำระ 6 เดือน ลด 2%
90
87นางจีรวรรณ เสือทอง99/107650650650650650650(โอน 30 มิย. )
91
88นายดม เยื่อไม้99/1086503,900.00ชำระ 6 เดือน ลด 2% (โอน 5 กค..)
92
89น.ส.กมลพรรณ พันธ์คำเสน99/109650650650650650650
93
90พันตรีกิตติพงษ์ วงษ์ประสานต์99/110650650650650650650
94
91นายประมวล เพ็งโต99/111650650650
95
92นายธนกฤต สวาสดิพันธ์99/112650650650650
96
93นางชนิสา จันทรชิต99/113650650650.00650.00650650.00
97
94น.ส.รัฐนันท์ ผลจันทร์99/114-1153,850.00650
ชำระ 3 เดือน (กค.-กย.58)+ค่าที่ดินเปล่า
98
95นายวุฒิพล คนึงรัมย์99/116650650650650650
ชำระย้อนหลัง 4 ด. สค-พย. (26 ธค.58)
99
96นางเพ็ญศรี พรมรักษ์99/117650650650650650650
ชำระย้อนหลัง พย.-ธค. (โอน 23 พค. 59)
100
97นางนิชาภัทร สาลีวรรณ99/118-119950950950950950950
Loading...
 
 
 
2558(2)
2559(1)