Prieskum _High_Value_Datasets
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Názov datasetu *Popis/ Použitie datasetu
(Motivácia pre High Value Dataset)
Majiteľ/zdroj dát (rezort, organizácia)Je už zverejnený ako Open data? Je už sprístupnený, ale nie ako Open data?Navrhovaný obsah/štruktúra údajov datasetu (granularita)Navrhujem ako poskytovateľ alebo konzument dát?Poznámka
32
Obchodovanie s ohrozenými druhmi organizmov - CITES - výročné správykontrola a prehľad o obchodovaní s ohrozenými druhmi v medzinárodnom priestore
MZP SRsprístupnenýhttps://data.gov.sk/dataset/c7917c06-5ba2-4d07-a7d2-05e84cea0fb9poskytovateľ
33
Druhové zastúpenie drevín a veková štruktúra porastovprehľad o LPF, prehľad o lesnatosti; mapovanie a pod.
MPaRV resp. vlastníci lesov, NLC; programy starostlivosti o les
na úrovni priestorovej jednotky rozdelenia lesa (dielec); konzument
34
DMRDigitálny model reliéfu (terénu) územia Slovenskej republiky.ÚGKK SRSprístupnenýDigitálny model reliéfu (terénu) územia Slovenskej republiky v rastrovom formáte (TIFF, Esri Grid).poskytovateľDostupné aj v INSPIRE téme Elevation.
35
Administratívne hraniceHranice územného a správneho usporiadania Slovenskej republiky.ÚGKK SRSprístupnenýHranice územného a správneho usporiadania SR (hranice štátu, krajov, okresov, obcí a katastrálnych území) vo formáte Esri SHP alebo Esri GDB.poskytovateľDostupné aj v INSPIRE téme Administrative units.
36
Geografické názvoslovieSúbor štandardizovaných názvov sídelných a nesídelných geografických objektov z územia Slovenskej republiky.ÚGKK SRÁno, ako open data
Štandardizované názvy sídelných a nesídelných geografických objektov z územia Slovenskej republiky v rozsahu a štruktúre schváleného Katalógu tried objektov základnej bázy údajov pre geografický informačný systém (KTO ZBGIS®) vo formáte Esri SHP alebo Esri GDB.
poskytovateľDostupné aj v INSPIRE téme Geographical names.
37
Topografická databáza (ZBGIS®)ZBGIS® je priestorovou objektovo orientovanou bázou údajov, ktorá je referenčným základom národnej infraštruktúry priestorových informácií. Vytvára lokalizačný a geometrický základ pre tvorbu tematických nadstavbových geografických informačných systémov a je záväzný pre tvorbu štátnych základných a štátnych tematických mapových diel.ÚGKK SRSprístupnenýRozsah a štruktúru údajov o objektoch spravovaných v rámci databázy ZBGIS® určuje katalóg tried objektov (KTO ZBGIS®). Formát údajov Esri SHP alebo Esri GDB.poskytovateľ
Vybrané triedy objektov zo ZBGIS®: budova, cesta, les, lúka, most, orná pôda, parkovisko, plocha letiska, vodná plocha, vodný tok, železnica,...
38
Geodetické základyGeodetické údaje o bodoch Štátnej priestorovej, nivelačnej, trigonometrickej a gravimetricekj sieti, t.j. parametre uvedených bodov ako súradnice, výšky, tiažové zrýchlenie, topografický popis, miestopis, prístup k bodu atď.ÚGKK SR
áno sprístupnený : https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/rgb?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000&sc=n#
tabuľkové informácie + obr. (fotografia, miestopis)poskytovateľanglicky: geodetic controls points data
39
KvázigeoidDigitálny model na transformáciu elipsoidických výšok určených GNSS v systéme ETRS89 na normálne nadmorské výšky v systéme Bpv, alebo EVRSÚGKK SR
áno sprístupnený : https://www.geoportal.sk/sk/geodeticke-zaklady/na-stiahnutie/
gridy pre celé územie SR s krokom 0,0056° (ϕ) x 0,0083° (λ)poskytovateľanglicky: quasigeoid model
40
Katastrálna parcela podla INSPIREDataset je vygenerovaný z údajov katastra SR, tak aby spĺňal požadavky smernice INSPIRE pre tému Katastrálna Parcela (CP).ÚGKK SRSprístupnený mapovými službami WMS a WFS.Viď. požaiadvky smernice INSPIRE pre tému CP.poskytovateľ
41
OrtofotomozaikaOrtofotosnímky územia Slovenskej republiky.ÚGKK SRÁno, ako open dataOrtofotosnímky územia Slovenskej republiky v rastrovom formáte (TIFF).poskytovateľDostupné aj v INSPIRE téme Orthoimagery.
42
Priemyselné zóny a parky SlovenskaVyužitie pre agregačné alebo rozvojové geoportályMH SR/MH Invest
Sprístupnený ako webový portál https://www.priemyselneparkyslovenska.sk/
Na úrovni obceposkytovateľ
43
Voľné nehnuteľnosti pre investorov v priemysleVyužitie pre agregačné alebo rozvojové geoportályMH SR/SARIO
Sprístupnený ako webový portál https://portal.mhsr.sk/informacne-sluzby/informovanie-volnych-nehnutelnostiach-priemyselnych-parkoch-investorov/
Na úrovni obceposkytovateľ
44
Chránené ložiskové územiaDatasety uložené v databáze, rozsah geografických informácií nezistenýHBU
Sprístupnený na webe BU http://www.hbu.sk/sk/Chranene-loziskove-uzemia.alej
Na úrovni obce a čísla dobývacieho priestoru tzv. folioposkytovateľ
45
Dobývacie priestory Datasety uložené v databáze, rozsah geografických informácií nezistenýHBU
Sprístupnený na webe BU http://www.hbu.sk/sk/Dobyvacie-priestory.alej
Na úrovni obce a čísla dobývacieho priestoru tzv. folioposkytovateľ
46
Ložiská nevyhradených nerastovDatasety uložené v databáze, rozsah geografických informácií nezistenýHBU
Sprístupnený na webe BU http://www.hbu.sk/sk/Zoznamy/Zoznam-lozisk-nevyhradenych-nerastov.alej
Na úrovni obce a čísla dobývacieho priestoru tzv. folioposkytovateľ
47
Indexy vekového zloženia - SR-oblasť-kraj-okres, m-v [om7005rr]Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 11952,ŠÚ SR
Je bezplatne sprístupnený v databáze DATAcube., ale nie ako Open data
0 SR + oblasti + kraje + okresy|ročné, 1996-2018|Data|Roky|Pohlavie|Ukazovatele|0 SR + oblasti + kraje + okresyposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Demografia a sociálne štatistiky/Obyvateľstvo
48
Vekové zloženie - SR-oblasť-kraj-okres, m-v [om7009rr]Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 13724,ŠÚ SR
Je bezplatne sprístupnený v databáze DATAcube., ale nie ako Open data
0 SR + oblasti + kraje + okresy|ročné, 1996-2018|Data|Roky|Pohlavie|Ukazovatele|Jednotky veku|0 SR + oblasti + kraje + okresyposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Demografia a sociálne štatistiky/Obyvateľstvo
49
Prehľad stavu a pohybu obyvateľstva - SR-oblasť-kraj-okres, m-v [om7011rr]
Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 17578,ŠÚ SR
Je bezplatne sprístupnený v databáze DATAcube., ale nie ako Open data
0 SR + oblasti + kraje + okresy|ročné, 1996-2018|Data|Roky|Ukazovatele|0 SR + oblasti + kraje + okresyposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Demografia a sociálne štatistiky/Obyvateľstvo
50
Počet obyvateľov podľa pohlavia - obce (ročne) [om7101rr]Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 10382,ŠÚ SR
Je bezplatne sprístupnený v databáze DATAcube., ale nie ako Open data
Obce|ročné, 1993-2018|Data|Obce|Roky|Okresy|Pohlavie|Ukazovateleposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Demografia a sociálne štatistiky/Obyvateľstvo
51
Počet obyvateľov podľa pohlavia - SR-oblasť-kraj-okres, m-v (ročne) [om7102rr]
Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 54638,ŠÚ SR
Je bezplatne sprístupnený v databáze DATAcube., ale nie ako Open data
0 SR + oblasti + kraje + okresy|ročné, 1993-2018|Data|Roky|Pohlavie|Ukazovatele|0 SR + oblasti + kraje + okresyposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Demografia a sociálne štatistiky/Obyvateľstvo
52
Prehľad pohybu obyvateľstva - SR-oblasť-kraj-okres, m-v (ročne) [om7104rr]Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 21244,ŠÚ SR
Je bezplatne sprístupnený v databáze DATAcube., ale nie ako Open data
0 SR + oblasti + kraje + okresy|ročné, 1993-2018|Data|Roky|Ukazovatele|0 SR + oblasti + kraje + okresyposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Demografia a sociálne štatistiky/Obyvateľstvo
53
Hustota obyvateľstva - SR-oblasť-kraj-okres, m-v [om7015rr]Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 22007,ŠÚ SR
Je bezplatne sprístupnený v databáze DATAcube., ale nie ako Open data
0 SR + oblasti + kraje + okresy|ročné, 1996-2018|Data|Roky|Ukazovatele|0 SR + oblasti + kraje + okresyposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Demografia a sociálne štatistiky/Obyvateľstvo
54
Zamestnanosť podľa Výberového zisťovania pracovných síl [pr0002qs]Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 10142, klúčový ukazovateľŠÚ SRhttps://data.gov.sk/dataset/pr0002qsSR|kvartálne, 2019-2012|Data|Ekonomické činnosti|Rok|Štvrťrok|Ukazovateľposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Demografia a sociálne štatistiky/Práca
55
Nezamestnanosť podľa Výberového zisťovania pracovných síl [pr0101qs]Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 12804, klúčový ukazovateľŠÚ SRhttps://data.gov.sk/dataset/pr0101qsSR|kvartálne, 2019-2012|Data|Ekonomické činnosti|Rok|Štvrťrok|Ukazovateľposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Demografia a sociálne štatistiky/Práca
56
Miera evidovanej nezamestnanosti [pr3108rr]Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 16797,ŠÚ SR
Je bezplatne sprístupnený v databáze DATAcube., ale nie ako Open data
0 SR + Oblasti + Kraje + Okresy|ročné, 2018-2001|0 SR + Oblasti + Kraje + Okresy|Data|Pohlavie|Rok|Ukazovateľposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Demografia a sociálne štatistiky/Práca
57
Priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach podľa mesiacov [pr0201ms]
Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 13424,ŠÚ SR
Je bezplatne sprístupnený v databáze DATAcube., ale nie ako Open data
SR|mesačné, 2019-2009|Data|Mesiac|Rok|Ukazovateľposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Demografia a sociálne štatistiky/Náklady práce
58
Priemerná mesačná mzda podľa odvetví [pr0205qs]Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 27027, klúčový ukazovateľŠÚ SRhttps://data.gov.sk/dataset/pr0205qsSR|kvartálne, 2019-2012|Data|Merná jednotka|Rok|Štvrťrok|Ukazovateľposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Demografia a sociálne štatistiky/Náklady práce
59
Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR [pr0204qs]Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 116334, klúčový ukazovateľŠÚ SRhttps://data.gov.sk/dataset/pr0204qsSR|kvartálne, 2019-2012|Data|Merná jednotka|Rok|Štvrťrok|Ukazovateľposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Demografia a sociálne štatistiky/Náklady práce
60
Mzdy podľa ekonomickej činnosti zistené pracoviskovou metódou [np3110rr]Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 7954,ŠÚ SR
Je bezplatne sprístupnený v databáze DATAcube., ale nie ako Open data
0 SR + Oblasti + Kraje + Okresy|ročné, 2018-2009|Data|Pohlavie|Štatistická klasifikácia ekonomických činností SK NACE Rev. 2 (2008)|Rok|Ukazovateľ|0 SR + Oblasti + Kraje + Okresyposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Demografia a sociálne štatistiky/Náklady práce
61
Príjmy domácností [ps3001rr]Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 2980,ŠÚ SR
Je bezplatne sprístupnený v databáze DATAcube., ale nie ako Open data
0 SR + Oblasti + Kraje|ročné, 2018-2001|0 SR + Oblasti + Kraje|Data|Rok|Ukazovateľposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Demografia a sociálne štatistiky/Príjmy a spotreba
62
Výdavky domácností [ps3002rr]Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 4288,ŠÚ SR
Je bezplatne sprístupnený v databáze DATAcube., ale nie ako Open data
0 SR + Oblasti + Kraje|ročné, 2018-2001|0 SR + Oblasti + Kraje|Data|Výdavky domácnosti|Rok|Ukazovateľposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Demografia a sociálne štatistiky/Príjmy a spotreba
63
Spotrebné výdavky súkromných domácností v členení na tovary alebo služby podľa ekonomického postavenia prednostu domácnosti v zamestnaní - ročné údaje [ps2009rs]
Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 1158,ŠÚ SR
Je bezplatne sprístupnený v databáze DATAcube., ale nie ako Open data
SR|ročné, 2018-2004|Data|Rok|Spoločenská skupina|Ukazovateľ|Merná jednotkaposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Demografia a sociálne štatistiky/Príjmy a spotreba
64
Základná štruktúra hrubých peňažných výdavkov súkromných domácností podľa účelu použitia v členení podľa ekonomického postavenia prednostu domácnosti v zamestnaní - ročné údaje [ps2017rs]
Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 1017,ŠÚ SR
Je bezplatne sprístupnený v databáze DATAcube., ale nie ako Open data
SR|ročné, 2018-2004|Data|Merná jednotka|Rok|Spoločenská skupina|Ukazovateľposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Demografia a sociálne štatistiky/Príjmy a spotreba
65
Celkový ekvivalentný disponibilný príjem domácnosti podľa typu domácnosti [ps1001rs]
Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 3649,ŠÚ SR
Je bezplatne sprístupnený v databáze DATAcube., ale nie ako Open data
SR|ročné, 2015-2007|Data|Rok|Ukazovateľposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Demografia a sociálne štatistiky/Príjmy a spotreba
66
Príjmy a životné podmienky domácnosti (EÚ SILC) [ps3003rr]Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 1799,ŠÚ SR
Je bezplatne sprístupnený v databáze DATAcube., ale nie ako Open data
0 SR + Oblasti + Kraje|ročné, 2017-2005|0 SR + Oblasti + Kraje|Data|Rok|Ukazovateľposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Demografia a sociálne štatistiky/Príjmy a spotreba
67
Spotreba vybraných druhov potravín na 1 obyvateľa [ps2041rs]Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 1106,ŠÚ SR
Je bezplatne sprístupnený v databáze DATAcube., ale nie ako Open data
SR|ročné, 2018-1990|Data|Merná jednotka|Rok|Druh potravínposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Demografia a sociálne štatistiky/Príjmy a spotreba
68
Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 [nu0001qs]Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 3462, klúčový ukazovateľŠÚ SRhttps://data.gov.sk/dataset/nu0001qsSR|kvartálne, 2018-2019|Data|Obdobie|Rok|Štvrťrok|Ukazovateľposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Makroekonomické štatistiky/Národné účty
69
Štvrťročné údaje HDP podľa odvetví v bežných cenách [nu0005qs]Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 7448, klúčový ukazovateľŠÚ SRhttps://data.gov.sk/dataset/nu0005qsSR|kvartálne, 2019-1995|Data|Merná jednotka|Ekonomické činnosti|Rok|Štvrťrokposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Makroekonomické štatistiky/Národné účty
70
Štvrťročné údaje HDP podľa odvetví v stálych cenách vypočítaných reťazením objemov k referenčnému roku 2010 [nu0006qs]
Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 4693, klúčový ukazovateľŠÚ SRhttps://data.gov.sk/dataset/nu0006qsSR|kvartálne, 2019-1995|Data|Merná jednotka|Ekonomické činnosti|Rok|Štvrťrokposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Makroekonomické štatistiky/Národné účty
71
Štvrťročné údaje HDP v bežných cenách [nu0002qs]Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 10743, klúčový ukazovateľŠÚ SRhttps://data.gov.sk/dataset/nu0002qsSR|kvartálne, 2019-1995|Data|Metóda|Merná jednotka|Rok|Štvrťrok|Ukazovateľposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Makroekonomické štatistiky/Národné účty
72
Štvrťročné údaje HDP v stálych cenách predchádzajúceho roka [nu0003qs]Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 5667, klúčový ukazovateľŠÚ SRhttps://data.gov.sk/dataset/nu0003qsSR|kvartálne, 1995-2019|Data|Metóda|Rok|Štvrťrok|Ukazovateľposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Makroekonomické štatistiky/Národné účty
73
Štvrťročné údaje HDP v stálych cenách vypočítaných reťazením objemov k referenčnému roku 2010 [nu0004qs]
Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 5908, klúčový ukazovateľŠÚ SRhttps://data.gov.sk/dataset/nu0004qsSR|kvartálne, 2019-1995|Data|Metóda|Merná jednotka|Rok|Štvrťrok|Ukazovateľposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Makroekonomické štatistiky/Národné účty
74
Regionálny hrubý domáci produkt (v bežných cenách) [nu3001rr]Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 11811,ŠÚ SR
Je bezplatne sprístupnený v databáze DATAcube., ale nie ako Open data
0 SR + Oblasti + Kraje|ročné, 2017-1995|Data|Regionálny HDP|Merná jednotka|Rok|0 SR + Oblasti + Krajeposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Makroekonomické štatistiky/Národné účty
75
Celkový dovoz a celkový vývoz podľa kontinentov a ekonomických zoskupení krajín [zo0002ms]
Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 5501, klúčový ukazovateľŠÚ SRhttps://data.gov.sk/dataset/zo0002msSR|mesačné, 2019|Data|Ukazovateľ|Rok|Krajiny|Dovoz - vývozposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Makroekonomické štatistiky/Zahraničný obchod
76
Zahraničný obchod podľa mesiacov [zo0001ms]Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 6845, klúčový ukazovateľŠÚ SRhttps://data.gov.sk/dataset/zo0001msSR|mesačné, 2019 (p) 2) 3)-2010 (d) 2) 3)|Data|Mesiac|Merná jednotka|Rok|Ukazovateľposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Makroekonomické štatistiky/Zahraničný obchod
77
Celkový dovoz a celkový vývoz Slovenskej republiky podľa tried SITC Rev. 4 [zo0006ms]
Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 2131,ŠÚ SR
Je bezplatne sprístupnený v databáze DATAcube., ale nie ako Open data
SR|mesačné, 2018-2019|Data|Ukazovateľ|Rok|Krajina|Dovoz - vývoz|Klasifikáciaposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Makroekonomické štatistiky/Zahraničný obchod
78
Indexy spotrebiteľských cien oproti rovnakému obdobiu minulého roku [sp0005ms]
Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 13872, klúčový ukazovateľŠÚ SRhttps://data.gov.sk/dataset/sp0005msSR|mesačné, 2019-2013|Data|Mesiac|Rok|Ukazovateľposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Makroekonomické štatistiky/Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
79
Vývoj indexov spotrebiteľských cien oproti rovnakému obdobiu minulého roku, štvrťroky [sp0010qs]
Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 6998, klúčový ukazovateľŠÚ SRhttps://data.gov.sk/dataset/sp0010qsSR|kvartálne, 2019-2013|Data|Rok|Štvrťrok|Ukazovateľposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Makroekonomické štatistiky/Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
80
Jadrová a čistá inflácia - oproti rovnakému obdobiu minulého roku v % [sp0008ms]
Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 11153, klúčový ukazovateľŠÚ SRhttps://data.gov.sk/dataset/sp0008msSR|mesačné, 2019-2013|Data|Mesiac|Rok|Ukazovateľposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Makroekonomické štatistiky/Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
81
Priemerné ceny pohonných látok v SR (mesačné) [sp0202ms]Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 90351, klúčový ukazovateľŠÚ SRhttps://data.gov.sk/dataset/sp0202msSR|mesačné, 2019-2013|Data|Mesiac|Rok|Ukazovateľposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Makroekonomické štatistiky/Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
82
Ekonomické subjekty v RO podľa vybraných právnych foriem a kategórie počtu zamestnancov k 31. 12. [og1007rs]
Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 1908,ŠÚ SR
Je bezplatne sprístupnený v databáze DATAcube., ale nie ako Open data
SR|ročné, 2018-2015|Data|Právna forma|Rok|Počet zamestnancovposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Podnikové štatistiky/Organizačná štatistika
83
Živnostníci podľa vybraných ekonomických činností (SK NACE Rev. 2) [og3002rr]
Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 1618,ŠÚ SR
Je bezplatne sprístupnený v databáze DATAcube., ale nie ako Open data
0 SR + Oblasti + Kraje + Okresy|ročné, 2018-2008|0 SR + Oblasti + Kraje + Okresy|Data|Štatistická klasifikácia ekonomických činností SK NACE Rev. 2 (2008)|Rok|Ukazovateľposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Podnikové štatistiky/Organizačná štatistika
84
Podniky podľa ekonomických činností (SK NACE Rev. 2) [og3005rr]Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 5229,ŠÚ SR
Je bezplatne sprístupnený v databáze DATAcube., ale nie ako Open data
0 SR + Oblasti + Kraje + Okresy|ročné, 2018-2008|0 SR + Oblasti + Kraje + Okresy|Data|Štatistická klasifikácia ekonomických činností SK NACE Rev. 2 (2008)|Rok|Ukazovateľposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Podnikové štatistiky/Organizačná štatistika
85
Ekonomické subjekty podľa právnych foriem [og2019qs]Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 1384,ŠÚ SR
Je bezplatne sprístupnený v databáze DATAcube., ale nie ako Open data
SR|kvartálne, 2019-2017|Data|Rok|Štvrťrok|Právna formaposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Podnikové štatistiky/Organizačná štatistika
86
Ekonomické subjekty podľa právnych foriem a ekonomických činností (SK NACE Rev. 2) [og2021qs]
Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 1386,ŠÚ SR
Je bezplatne sprístupnený v databáze DATAcube., ale nie ako Open data
SR|kvartálne, 2019-2017|Data|Právna forma|Druh ekonomickej činnosti|Rok|Štvrťrokposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Podnikové štatistiky/Organizačná štatistika
87
Ekonomické subjekty podľa vybraných právnych foriem a Štatistickej klasifikácie ekonomických činností k 31. 12. [og1002rs]
Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 1498,ŠÚ SR
Je bezplatne sprístupnený v databáze DATAcube., ale nie ako Open data
SR|ročné, 2014-2009|Data|Ekonomické činnosti|Rok|Právna formaposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Podnikové štatistiky/Organizačná štatistika
88
Intenzita chovu hospodárskych zvierat [pl3004rr]Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 1433,ŠÚ SR
Je bezplatne sprístupnený v databáze DATAcube., ale nie ako Open data
0 SR + Oblasti + Kraje + Okresy|ročné, 2018-2000|0 SR + Oblasti + Kraje + Okresy|Data|Rok|Ukazovateľposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Odvetvové štatistiky/Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo
89
Hektárové úrody vybraných poľnohospodárskych plodín [pl3001rr]Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 1962,ŠÚ SR
Je bezplatne sprístupnený v databáze DATAcube., ale nie ako Open data
0 SR + Oblasti + Kraje + Okresy|ročné, 2018-1997|0 SR + Oblasti + Kraje + Okresy|Data|Hospodárske rastliny - skupiny|Rok|Ukazovateľposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Odvetvové štatistiky/Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo
90
Priemyselná produkcia - vývoj z hľadiska podielu jednotlivých odvetví [pm0003ms]
Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 3055, klúčový ukazovateľŠÚ SRhttps://data.gov.sk/dataset/pm0003msSR|mesačné, 2019-2013|Data|Mesiac|Rok|Ukazovateľposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Odvetvové štatistiky/Priemysel
91
Priemyselná produkcia oproti priemernému mesiacu roku 2015 - očistená o vplyv počtu pracovných dní [pm0004ms]
Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 5641, klúčový ukazovateľŠÚ SRhttps://data.gov.sk/dataset/pm0004msSR|mesačné, 2019-2008|Data|Mesiac|Rok|Ukazovateľposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Odvetvové štatistiky/Priemysel
92
Priemyselná produkcia oproti priemernému mesiacu roku 2015 - neočistená o vplyv počtu pracovných dní [pm0005ms]
Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 4791, klúčový ukazovateľŠÚ SRhttps://data.gov.sk/dataset/pm0005msSR|mesačné, 2019-2008|Data|Mesiac|Rok|Ukazovateľposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Odvetvové štatistiky/Priemysel
93
Priemyselná produkcia oproti rovnakému obdobiu minulého roku - neočistená o vplyv počtu pracovných dní [pm0007ms]
Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 5285, klúčový ukazovateľŠÚ SRhttps://data.gov.sk/dataset/pm0007msSR|mesačné, 2019-2009|Data|Mesiac|Rok|Ukazovateľposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Odvetvové štatistiky/Priemysel
94
Priemyselná produkcia oproti rovnakému obdobiu minulého roku - očistená o vplyv počtu pracovných dní [pm0006ms]
Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 7057, klúčový ukazovateľŠÚ SRhttps://data.gov.sk/dataset/pm0006msSR|mesačné, 2019-2009|Data|Mesiac|Rok|Ukazovateľposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Odvetvové štatistiky/Priemysel
95
Tržby za vlastné výkony a tovar [pm0001ms]Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 6071, klúčový ukazovateľŠÚ SRhttps://data.gov.sk/dataset/pm0001msSR|mesačné, 2019-2008|Data|Mesiac|Rok|Ukazovateľposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Odvetvové štatistiky/Priemysel
96
Nové objednávky [pm0002ms]Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 6093, klúčový ukazovateľŠÚ SRhttps://data.gov.sk/dataset/pm0002msSR|mesačné, 2019-2009|Data|Mesiac|Merná jednotka|Rok|Ukazovateľposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Odvetvové štatistiky/Priemysel
97
Indexy za počet odpracovaných hodín zamestnancami oproti priemernému mesiacu roku 2015 [pm0010ms]
Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 7611,ŠÚ SR
Je bezplatne sprístupnený v databáze DATAcube., ale nie ako Open data
SR|mesačné, 2019-2008|Data|Mesiac|Ukazovateľ|Rokposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Odvetvové štatistiky/Priemysel
98
Stavebná produkcia - Stavebná produkcia (podniková metóda) [st0001ms]Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 11363, klúčový ukazovateľŠÚ SRhttps://data.gov.sk/dataset/st0001msSR|mesačné, 2019-2013|Data|Mesiac|Merná jednotka|Rok|Ukazovateľposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Odvetvové štatistiky/Stavebníctvo
99
Tržby za vlastné výkony a tovar - 41-43 Stavebníctvo [st0002ms]Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 4768, klúčový ukazovateľŠÚ SRhttps://data.gov.sk/dataset/st0002msSR|mesačné, 2019-2013|Data|Mesiac|Rok|Ukazovateľposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Odvetvové štatistiky/Stavebníctvo
100
Výstavba a úbytok bytov [st0003qs]Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 1937, klúčový ukazovateľŠÚ SRhttps://data.gov.sk/dataset/st0003qsSR|kvartálne, 2019-2012|Bytový fond|Data|Merná jednotka|Rok|Bytová výstavba|Štvrťrok|Ukazovateľposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Odvetvové štatistiky/Stavebníctvo
101
Návštevníci v ubytovacích zariadeniach podľa krajiny pôvodu návštevníka - ročné údaje [cr1002rs]
Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 3554,ŠÚ SR
Je bezplatne sprístupnený v databáze DATAcube., ale nie ako Open data
SR|ročné, 2018-2003|Data|Rok|Ukazovateľposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Odvetvové štatistiky/Cestovný ruch
102
Kapacity a výkony ubytovacích zariadení cestovného ruchu vo vybraných mestách - ročné údaje [cr1003rr]
Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 3644,ŠÚ SR
Je bezplatne sprístupnený v databáze DATAcube., ale nie ako Open data
Mesto|ročné, 2018-2007|Data|Mesto|Rok|Ukazovateľposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Odvetvové štatistiky/Cestovný ruch
103
Kapacity a výkony ubytovacích zariadení podľa krajov - ročné údaje [cr3001rr]
Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 4135,ŠÚ SR
Je bezplatne sprístupnený v databáze DATAcube., ale nie ako Open data
0 SR + Oblasti + Kraje|ročné, 2018-2001|Data|Ubytovacie zariadenie|Rok|Ukazovateľ|0 SR + Oblasti + Krajeposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Odvetvové štatistiky/Cestovný ruch
104
Kapacity a výkony ubytovacích zariadení podľa okresov - ročné údaje [cr3002rr]
Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 1414,ŠÚ SR
Je bezplatne sprístupnený v databáze DATAcube., ale nie ako Open data
0 SR + Oblasti + Kraje + Okresy|ročné, 2018-2001|Data|Rok|Ukazovateľ|0 SR + Oblasti + Kraje + Okresyposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Odvetvové štatistiky/Cestovný ruch
105
Kapacity a výkony ubytovacích zariadení v Slovenskej republike - ročné údaje [cr2001rs]
Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 1232,ŠÚ SR
Je bezplatne sprístupnený v databáze DATAcube., ale nie ako Open data
SR|ročné, 2018-1998|Data|Rok|Ukazovateľposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Odvetvové štatistiky/Cestovný ruch
106
Domáci a výjazdový cestovný ruch rezidentov Slovenskej republiky - ročné údaje [cr1001rs]
Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 3227,ŠÚ SR
Je bezplatne sprístupnený v databáze DATAcube., ale nie ako Open data
SR|ročné, 2018-2003|Data|Rok|Typ cesty|Miesto pobytu|Ukazovateľposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Odvetvové štatistiky/Cestovný ruch
107
Maloobchod okrem motorových vozidiel (Tržby za vlastné výkony a tovar) [ob0201ms]
Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 7123, klúčový ukazovateľŠÚ SRhttps://data.gov.sk/dataset/ob0201msSR|mesačné, 2019-2013|Data|Mesiac|Rok|Ukazovateľposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Odvetvové štatistiky/Obchod a stravovacie služby
108
Predaj a oprava motorových vozidiel (Tržby za vlastné výkony a tovar) [ob0001ms]
Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 4822, klúčový ukazovateľŠÚ SRhttps://data.gov.sk/dataset/ob0001msSR|mesačné, 2019-2013|Data|Mesiac|Rok|Ukazovateľposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Odvetvové štatistiky/Obchod a stravovacie služby
109
Ubytovanie (Tržby za vlastné výkony a tovar) [ob0301ms]Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 4483, klúčový ukazovateľŠÚ SRhttps://data.gov.sk/dataset/ob0301msSR|mesačné, 2019-2013|Data|Mesiac|Rok|Ukazovateľposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Odvetvové štatistiky/Obchod a stravovacie služby
110
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel (Tržby za vlastné výkony a tovar) [ob0101ms]
Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 7134, klúčový ukazovateľŠÚ SRhttps://data.gov.sk/dataset/ob0101msSR|mesačné, 2019-2013|Data|Mesiac|Rok|Ukazovateľposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Odvetvové štatistiky/Obchod a stravovacie služby
111
Činnosti reštaurácií a pohostinstiev (Tržby za vlastné výkony a tovar) [ob0401ms]
Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 4960, klúčový ukazovateľŠÚ SRhttps://data.gov.sk/dataset/ob0401msSR|mesačné, 2019-2013|Data|Mesiac|Rok|Ukazovateľposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Odvetvové štatistiky/Obchod a stravovacie služby
112
Množstvo komunálneho odpadu podľa spôsobu nakladania (v tonách) [zp1005rs]
Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 945,ŠÚ SR
Je bezplatne sprístupnený v databáze DATAcube., ale nie ako Open data
SR|ročné, 2018-2011|Data|Region|Rok|Ukazovateľposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Životné prostredie/Životné prostredie
113
Relatívne ukazovatele z oblasti nakladania s komunálnym odpadom [zp3002rr]
Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 419,ŠÚ SR
Je bezplatne sprístupnený v databáze DATAcube., ale nie ako Open data
0 SR + Oblasti + Kraje|ročné, 2018-2002|0 SR + Oblasti + Kraje|Data|Rok|Ukazovateľposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Životné prostredie/Životné prostredie
114
Množstvo komunálneho odpadu podľa podskupín odpadu (v tonách) [zp3001rr]
Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 2535,ŠÚ SR
Je bezplatne sprístupnený v databáze DATAcube., ale nie ako Open data
0 SR + Oblasti + Kraje|ročné, 2018-2002|0 SR + Oblasti + Kraje|Data|Rok|Ukazovateľposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Životné prostredie/Životné prostredie
115
Domáca materiálová spotreba podľa materiálov [zp1008rs]Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 437,ŠÚ SR
Je bezplatne sprístupnený v databáze DATAcube., ale nie ako Open data
SR|ročné, 2017-1998|Data|Kategórie materiálov|Merná jednotka|Rokposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Životné prostredie/Životné prostredie
116
Emisie základných znečisťujúcich látok [zp3003rr]Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 799,ŠÚ SR
Je bezplatne sprístupnený v databáze DATAcube., ale nie ako Open data
0 SR + Oblasti + Kraje + Okresy|ročné, 2017-2001|0 SR + Oblasti + Kraje + Okresy|Data|Chemická zlúčenina|Rok|Ukazovateľposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Životné prostredie/Životné prostredie
117
Výmera územia, využitie pôdy [pl5001rr]Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 3340,ŠÚ SR
Je bezplatne sprístupnený v databáze DATAcube., ale nie ako Open data
0 SR + Oblasti + Kraje + Okresy + Obce|ročné, 2018-1996|0 SR + Oblasti + Kraje + Okresy + Obce|Data|Rok|Ukazovateľposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Regionálne štatistiky
118
Zdroje elektriny v GWh [en1001ms]Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 4242,ŠÚ SR
Je bezplatne sprístupnený v databáze DATAcube., ale nie ako Open data
SR|mesačné, 2019-2006|Data|Mesiac|Rok|Ukazovateľposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Viacstranné štatistiky/Energetika
119
Výdavky na výskum a vývoj (VV) [vt0002rs]Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 617,ŠÚ SR
Je bezplatne sprístupnený v databáze DATAcube., ale nie ako Open data
SR|ročné, 2018*-2000|Data|Výdavky|Rok|Ukazovateľposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Viacstranné štatistiky/Veda, technika a inovácie
120
Inovácie [vt0003rs]Dôvod zaradenia záujem verejnosti = ročná návštevnosť: 765,ŠÚ SR
Je bezplatne sprístupnený v databáze DATAcube., ale nie ako Open data
SR|ročné, 2016-2001|Data|Podiely na inovácie|Rok|Ukazovateľposkytovateľ
Štatistické informácie za oblasť: Viacstranné štatistiky/Veda, technika a inovácie
121
Register jednotiek priestorového rozdelenia lesa (JPRL)Priestorové jednotky, na ktoré sa viažu atribútové údaje o lese z Programov starostlivosti o les
Národné lesnícke centrum Zvolen
https://data.gov.sk/dataset/register-jprlhttps://gis.nlcsk.org/Datasety/Helpposkytovateľ
122
Lesné porasty - plánLesné porasty s atribútmi plánu hospodárskych opatrení z Programu starostlivosti o les.
Národné lesnícke centrum Zvolen
https://data.gov.sk/dataset/lesne-porasty-planhttps://data.gov.sk/dataset/870aa363-b7dc-4a7a-a7e8-60770dda1afc/resource/3751a783-cf8a-4eb4-8949-5509c1efa650/download/vysvetlivkyplan.csvposkytovateľ
123
Lesné porasty - opisLesné porasty s opisnými atribútmi z Programu starostlivosti o les. Stav podľa Súhrnných informácií o lesoch.
Národné lesnícke centrum Zvolen
https://data.gov.sk/dataset/lesne-porasty-opishttps://data.gov.sk/dataset/6511aff3-4f6a-423b-861d-3dfb97229526/resource/e0bb0cf0-dc8e-4b37-8ee1-59bf565c83ac/download/vysvetlivkyopis.csvposkytovateľ
124
Register poľovných revírov
Poľovný revír je poľovným pozemkom alebo súborom poľovných pozemkov, v ktorom možno vykonávať právo poľovníctva
Národné lesnícke centrum Zvolen
https://data.gov.sk/dataset/register-prhttps://gis.nlcsk.org/Datasety/Helpposkytovateľ
125
Lesné pôdne jednotkyLesné pôdne jednotky podľa systematiky pôd lesov Slovenska používanej Národným lesníckym centrom Zvolen (Tomlan 1971, upravená 1984 a 1996). Popisné atribúty s priestorovými údajmi vo formáte GeoJSON sú poskytované ako API. Dostupný je aj dataset na stiahnutie vo formáte GML.
Národné lesnícke centrum Zvolen
https://data.gov.sk/dataset/lesne-podne-jednotky
https://gis.nlcsk.org/Datasety/Helpposkytovateľ
126
Cestná dopravná sieť SRgeopriestorové údaje cestnej siete SR, harmonizované v zmysle zákona č. 3/2010 Z.z. (smernica INSPIRE), formát WFS 2.0.0Slovenská správa ciesthttps://www.cdb.sk/sk/INSPIRE.alejposkytovateľgeopriestorové údaje
127
Cestná sieť SRgeopriestorové údaje cestnej siete SR, centrálna technická evidencia pozemných komunikácií v zmysle zákona č. 135/1961 Zb., formát WFS 2.0.0Slovenská správa ciest
https://www.cdb.sk/sk/poskytovanie-udajov.alej
poskytovateľgeopriestorové údaje
128
Údaje centrálnej technickej evidencie ciest - rok 2014Údaje centrálnej technickej evidencie ciest k 01.01.2015; rozsah: diaľnice, rýchlostné cesty, cesty I., II. a III. triedy na území SR. Údaje reprezentujú súčasti a príslušenstvo cestných komunikácií a údaje o kvalitatívnych parametroch vozoviek cestných komunikácií.Slovenská správa ciest
https://data.gov.sk/dataset/udaje-centralnej-technickej-evidencie-ciest-rok-2014
poskytovateľštatistické údaje za cestnú infraštruktúru
129
Údaje centrálnej technickej evidencie ciest - rok 2015Údaje centrálnej technickej evidencie ciest k 01.01.2016; rozsah: diaľnice, rýchlostné cesty, cesty I., II. a III. triedy na území SR. Údaje reprezentujú súčasti a príslušenstvo cestných komunikácií a údaje o kvalitatívnych parametroch vozoviek cestných komunikácií.Slovenská správa ciest
https://data.gov.sk/dataset/udaje-centralnej-technickej-evidencie-ciest-rok-2015
poskytovateľštatistické údaje za cestnú infraštruktúru
130
Údaje centrálnej technickej evidencie ciest - rok 2016Údaje centrálnej technickej evidencie ciest k 01.01.2017; rozsah: diaľnice, rýchlostné cesty, cesty I., II. a III. triedy na území SR. Údaje reprezentujú súčasti a príslušenstvo cestných komunikácií a údaje o kvalitatívnych parametroch vozoviek cestných komunikácií.Slovenská správa ciest
https://data.gov.sk/dataset/https-www-cdb-sk-sk-statisticke-vystupy-2016-alej
poskytovateľštatistické údaje za cestnú infraštruktúru
Loading...