5_5 สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.5/5 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1
นายณัชตพงษ์ ทวีกสิกรรม
1 81025444 6 2561 50 165
15
2
นายเจษฎากรณ์ สุขชื่น
1 30 8 2544 4 6 2561 70 180
16
3 นายณัชพล มณฑา1 24 12 2544 4 6 2561 56 174
17
4
นายนรภัทร มีสวัสดิ์
1 1 1 2545 4 6 2561 51 166
18
5
นายวรรธนัย บุญช่วย
1 27 11 2544 4 6 2561 65 180
19
6
นายกันตพิชญ์ สอนทรัพย์
1 1 2 2545 4 6 2561 65 184
20
7
นายณัฐชัย โสภณ
1 25 6 2544 4 6 2561 88 176
21
8
นายปัญจพล เจริญสุภาพร
1 2 5 2545 4 6 2561 48 170
22
9
นายสิราภาส นาคเมือง
1 12 7 2544 4 6 2561 75 178
23
10
นายวัชรากร ยิ้มจันทร์
1 25 8 2544 4 6 2561 53 160
24
11
นายอภินันท์ เทศธรรม
1 16 9 2544 4 6 2561 51 171
25
12
นายภาสกร ว่องวิการณ์
1 27 3 2545 4 6 2561 48 170
26
13
นายเจษฎากร ยงรัตนพรชัย
1 11 3 2545 4 6 2561 62 180
27
14
นายณรรฒพล ชาติดร
1 9 4 2544 4 6 2561 76 186
28
15
นายอดิทัต ธูปทอง
1 16 10 2544 4 6 2561 69 183
29
16
นายธนดล ชูชื่น
1 4 9 2544 4 6 2561 40 163
30
17
นายกิตติศักดิ์ ยวงเงิน
1 11 2 2545 4 6 2561 55 167
31
18
นางสาวณัฐนิชา เกตุเอม
1 19 3 2544 4 6 2561 45 156
32
19
นางสาวพรทิวา โอบอ้อม
1 23 4 2545 4 6 2561 49 155
33
20
นางสาวบัณฑิตา จันทุดม
1 15 1 2544 4 6 2561 72 162
34
21
นางสาวกัญญารัตน์ แก้วมาตย์
1 5 6 2544 4 6 2561 43 152
35
22
นางสาวธัญวลัย ศิริโท
2 28 11 2544 4 6 2561 54 158
36
23
นางสาวจันทรัตน์ นิลโชติ
2 12 8 2545 4 6 2561 60 169
37
24
นางสาวอมรรัตน์ น้อยศรี
2 29 10 2544 4 6 2561 95 159
38
25
นางสาวอุษณีย์ คำเจริญ
2 18 6 2544 4 6 2561 123 177
39
26
นางสาวจิตรา ครุฒฉ่ำ
2 30 3 2545 4 6 2561 52 160
40
27
นางสาวเหมือนฝัน แก้วเขียว
2 16 5 2545 4 6 2561 51 165
41
28
นางสาวชลธิชา โชติพรหม
2 16 8 2544 4 6 2561 46 164
42
29
นางสาวนภัสสร อยู่เจริญ
2 15 3 2545 4 6 2561 49 159
43
30
นางสาวอารีตา แดงพรม
2 18 3 2545 4 6 2561 48 163
44
31
นางสาวณัฐนิชา ประสพเนตร
2 24 4 2545 4 6 2561 49 160
45
32
นางสาวธัญสินี คำจันทร์ดี
2 2 12 2544 4 6 2561 69 171
46
33
นางสาวกุลจิรา ส่านทอง
2 20 10 2544 4 6 2561 45 148
47
34
นางสาวบัณฑรวรรณ ไกรแสง
2 24 11 2544 4 6 2561 46 157
48
35
นางสาวพิชญา จันตะเภา
2 1 10 2544 4 6 2561 41 159
49
36
นางสาวฤทัยรัตน์ ดีบาง
2 27 7 2544 4 6 2561 70 154
50
37
นางสาวสุภวรรณ ช้ำเกตุ
2 8 4 2545 4 6 2561 58 160
51
38
นางสาวชนาพร แตงไทย
2 14 12 2544 4 6 2561 54 163
52
39
นางสาวจิรัชญา เรียนทับ
2 5 5 2545 4 6 2561 54 169
53
40
นางสาวกิตติธร ภู่มาลา
2 17 4 2545 4 6 2561 67 169
54
41
นางสาวณัฐนิชา สุขแจ่ม
2 2 12 2544 4 6 2561 54 165
55
42
นางสาวธีระนันต์ หญ้าลาภ
2 16 29 2544 4 6 2561 52 163
56
43
57
44
58
45
59
46
60
47
61
48
62
49
63
50
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
PrintMenu
98
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
99
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
100
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
101
{branch \0}
102
103
104
Loading...
Main menu