ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
1
2
विभागाचे नांववार्षिक उद्दिष्ट 2019-20मागील महिनाअखेरीस साध्यचालु महिन्यात साध्यएकूण साध्यटक्केवारी
3
वर्ग-1 व 2वर्ग-3एकूणवर्ग-1 व 2वर्ग-3एकूणवर्ग-1 व 2वर्ग-3एकूणवर्ग-1 व 2वर्ग-3एकूण
4
1234567891011121314
5
मुंबई12921040000000000%
6
कोकण846540000000000%
7
नाशिक1383960000000000%
8
पुणे149010404545090900135135130%
9
नागपूर1084940000000000%
10
अमरावती1085950000000000%
11
कोल्हापूर768750000000000%
12
औरंगाबाद974830000000000%
13
लातूर738450000000000%
14
महाराष्ट्र राज्य
906607500454509090013513518%
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100