ABCDEFGHIJ
1
ตารางที่ 1 จำนวนประชากร หมู่บ้าน หลังคาเรือน ปี พ.ศ. 2555
2
3
สถานบริการประชากรจำนวน
4
ชายหญิงรวมรพ.สต.หลังคาเรือนหมู่บ้าน/ชุมชนตำบลเทศบาลอบต.
5
จานลาน0
6
อุ่มยาง0
7
โพนเมือง0
8
ถ่อน
9
นาสะแบง0
10
รพ.พนา14,59114,37928,97066,85656423
11
รวม14,59114,37928,970
12
ที่มา :
13
1
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39