ตัวชี้วัด_p53v2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
เลขที่ชื่อ
คะแนนตัวชีวัด
คะแนนรวมแบบฝึกท้ายบท
2
33535
3
1
เด็กชายรัสปกรณ์ แก้วสระแสนวรโชติ
33030
4
2เด็กชายศุภกร รอดบวบ11313
5
3เด็กชายวิวัฒน์ชัย พิมพ์นาค22323
6
4เด็กชายพรรษนันท์ ทองแฟง11212
7
5เด็กชายณัฐดนัย ขำน้ำคู้188
8
6เด็กชายนุชา สุโยธีธนรัตน์11717
9
7เด็กชายเฉลิมพล ก้อนจ้อย11212
10
8เด็กชายธนดล เพาะผล22525
11
9เด็กชายพนมกร ดอนจิ๋วไพร22424
12
10เด็กชายกรกฤต กันหา22020
13
11เด็กชายรณชัย ยิ้มใย033
14
12เด็กชายเจตนิพัทธ์ คำภีร์11111
15
13เด็กชายสรชัช รักสถาน11616
16
14เด็กชายธรณ์เทพ ธัญญารักษ์22525
17
15เด็กชายปังภกร คันศร21919
18
16เด็กชายอิทธิพล อ่วมแจ้ง22323
19
17เด็กชายปิยพัทธ์ รักนาคแสง11414
20
18เด็กชายพันธกานต์ พลบำรุง22525
21
19
เด็กชายวัฒนาพงศ์ บุษย์เคนธนา
199
22
20เด็กชายชัยพฤกษ์ เขียวแก้ว22727
23
21เด็กชายณัฐวุฒิ สุขใจดี22424
24
22เด็กชายชยพล รุ่งเรือง21919
25
23เด็กชายธนกร พลโต22121
26
24เด็กชายกมลภพ อินทร์มั่น11515
27
25เด็กหญิงชนานันท์ พรหมธานี11717
28
26เด็กหญิงอนันต์ธิญา ทองคำชัน21818
29
27เด็กหญิงธารารัตน์ พุ่มพยอม22424
30
28เด็กหญิงกชพร แม่นลาย11717
31
29เด็กหญิงบุษยา ช้างงาม11616
32
30
เด็กหญิงณัฐริชา ดวงประทีปเรือง
22424
33
31เด็กหญิงจิรัชญา คงคาลัย22828
34
32เด็กหญิงนิภาภัทร กุนเกียว21818
35
33เด็กหญิงแพรวา บุญเม่น21818
36
34เด็กหญิงกชพร อนุมาศเมธา22525
37
35เด็กหญิงสุภาวิตา ภาคบุตรี22323
38
36เด็กหญิงชญาภา ศาลิคุปต22020
39
37เด็กหญิงนารีรัตน์ อรรคราช22424
40
38เด็กหญิงภานิชญา หารคุโน11414
41
39เด็กหญิงอรุณวรรณ ศรีสุวรรณ22929
42
40
เด็กหญิงบัณฑิตา บุญศิริตระกูล
21818
43
41เด็กหญิงประพิณพร สิงห์ทอง11717
44
42
เด็กหญิงพัทธนันท์ บุญมาโชติพานิชย์
11515
45
43เด็กหญิงธนิดา โฉสูงเนิน22020
46
44เด็กหญิงรัฐญาณีย์ ปฏิสนธิ21818
47
45เด็กหญิงศิรประภา พัวศรี21818
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...