การรับรองบทคัดย่อภาษาอังกฤษ โดย ดร.สุริยาวุธ สุวรรณบุบผา
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
ประทับเวลาผู้วิจัยชื่อเรื่องไทยปริญญาสาขาวิชาปีการศึกษาสถานะชื่อเรื่องอังกฤษประเภท
2
10/8/2556, 20:30:12เกษร สินพูนการศึกษาและพัฒนาระบบงานสารบรรณ : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านนาหลวง 2
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ครุศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา2555รับรองการแปลถูกต้องแล้ว
3
10/8/2556, 20:43:37ขวัญชนก กุลชะโมรินทร์การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ครุศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา2555รับรองการแปลถูกต้องแล้ว
4
10/8/2556, 20:44:44คมคาย คำก้อนปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ครุศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา2556รับรองการแปลถูกต้องแล้ว
5
10/8/2556, 20:46:06จิตรกร มิ่งชัยการศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษาดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคโลหะตามความต้องการของสถานประกอบการ ในจังหวัดมุกดาหาร
ครุศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา2552รับรองการแปลถูกต้องแล้ว
6
10/8/2556, 20:47:33ทิพภาพร วรสารการศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (บทความ)ครุศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา2556รับรองการแปลถูกต้องแล้ว
7
10/8/2556, 20:48:25นพรัตน์ โชติจำลองแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามความคิดเห็นของผู้บริหาสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ครุศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา2556รับรองการแปลถูกต้องแล้ว
8
10/8/2556, 20:49:25บุญส่ง บุญทศ การศึกษาสภาพการดำเนินงานและแนวทางพัฒนาศูนย์ภาษาอาเซียน ของสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดมุกดาหาร
ครุศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา2556รับรองการแปลถูกต้องแล้ว
9
10/8/2556, 20:50:32ปรียามาศ โทนคำการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบล ในจังหวัดกาฬสินธุ์
ครุศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา2556รับรองการแปลถูกต้องแล้ว
10
10/8/2556, 20:51:31ปานไทย ภูล้นแก้วการพัฒนาครูด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กรณีโรงเรียนดงมอนวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
ครุศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา2556รับรองการแปลถูกต้องแล้ว
11
10/8/2556, 20:52:32พิทักษ์ ภูหลักถินการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนอนุบาลอุดมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2ครุศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา2555รับรองการแปลถูกต้องแล้ว
12
10/8/2556, 20:53:26พิพัฒน์ แสนโสมทักษะการนิเทศของผู้นิเทศภายในโรงเรียนตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ครุศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา2555รับรองการแปลถูกต้องแล้ว
13
10/8/2556, 20:54:17ยุวดี บุญปลูกปัญหาการบริหารงานวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 24
ครุศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา2555รับรองการแปลถูกต้องแล้ว
14
10/8/2556, 20:54:48รัชดาพร ขจรโมทย์การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ครุศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา2556รับรองการแปลถูกต้องแล้ว
15
10/8/2556, 20:55:24สกุณา ชนะศึกการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์ครุศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา2555รับรองการแปลถูกต้องแล้ว
16
10/8/2556, 20:56:21สายชน คำชนะการพัฒนาครูในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2546 โรงเรียนอนุบาลอุดมพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
ครุศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา2555รับรองการแปลถูกต้องแล้ว
17
13/8/2556, 21:32:22สุนีรัตน์ ปัตถาทุมการวิจัยเรื่องการศึกษาการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยตำบล สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร
ครุศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา2556รับรองการแปลถูกต้องแล้ว
18
14/8/2556, 12:44:32ลักขณา ศรีรักษาการศึกษาพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (บทความ)ครุศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา2556รับรองการแปลถูกต้องแล้ว
19
14/8/2556, 12:46:47นภาพร พันธะไชยการศึกษาความต้องการการนิเทศภายในด้านวิชาการของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (บทความ)ครุศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา2556รับรองการแปลถูกต้องแล้ว
20
29/8/2556, 23:47:13พรทิพา ชัชวาลย์การพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง : กรณีโรงเรียนกมลาไสย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24
ครุศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา2556รับรองการแปลถูกต้องแล้ว
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
คำตอบแบบฟอร์ม