สำเนาของ ม.5/4
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ผู้ประเมิน 1. ........................................................... 2. ..........................................................................
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
นายเกียรติศักดิ์ ราชขันธ์
0.00FALSE
8
2
นายปฎิภาณ เอนกวิถี
0.00FALSE
9
3
นายรัฐวุฒิ กรอบทอง
0.00FALSE
10
4
นายอัษฎาวุธ เรืองศิลป์
0.00FALSE
11
5
นายราชันย์ ผิวจันทร์
0.00FALSE
12
6
นายทองพูล ชูกลิ่น
0.00FALSE
13
7
นายดีระพล ลานนท์
0.00FALSE
14
8
นายธีระวัฒน์ เครื่องแก้ว
0.00FALSE
15
9นายรัฐภูมิ สุพล0.00FALSE
16
10
นายสิทธิศักดิ์ อุดมศรี
0.00FALSE
17
11
นางสาวชมพูนุท ปุณณไพเราะ
0.00FALSE
18
12
นางสาวประภัสสร สิทธิจินดา
0.00FALSE
19
13
นางสาวกนกดารินทร์ สีทากุลเศรษฐ์
0.00FALSE
20
14
นางสาวกนกพร เจริญสุข
0.00FALSE
21
15
นางสาวกัญญณัช สุขคุ้ม
0.00FALSE
22
16
นางสาวกุลลัดดา วงษ์หงษ์
0.00FALSE
23
17
นางสาวณัชชา พันธ์โสรี
0.00FALSE
24
18
นางสาวอัจฉราวดี วงล้อม
0.00FALSE
25
19
นางสาวสุกัญญา พลเทพ
0.00FALSE
26
20
นางสาวชลดา กุลเกต
0.00FALSE
27
21
นางสาวณิชชา เผือกจันทึก
0.00FALSE
28
22
นางสาวเกษราภร บุญทอง
0.00FALSE
29
23
นางสาววรวรรณ กลมเกลี้ยง
0.00FALSE
30
24
นางสาวจันทร์จิรา โม้แพง
0.00FALSE
31
25
นางสาวทิพย์วรรณ ศรีเมือง
0.00FALSE
32
26
นางสาวธีรกานต์ กรวยสวัสดิ์
0.00FALSE
33
27
นางสาวเนตรชนก วันหลัง
0.00FALSE
34
28
นางสาวพิชญาภา เมืองโคตร
0.00FALSE
35
29
นางสาวสายทิพย์ ทางชอบ
0.00FALSE
36
30
นางสาวสุทธิดา มงคลการ
0.00FALSE
37
31
นางสาวอภัทร์ษฎา บุตรน้อย
0.00FALSE
38
32
นางสาวอรกนก บัวแดง
0.00FALSE
39
33
นางสาวอารียา ใจหาญ
0.00FALSE
40
34
นางสาวธัญรัตน์ โรคน้อย
0.00FALSE
41
35
นางสาวพรทิพย์ นิลรัมย์
0.00FALSE
42
36
นางสาวทิพย์วรรณ ค่ำคูณ
0.00FALSE
43
370.00FALSE
44
380.00FALSE
45
390.00FALSE
46
400.00FALSE
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1