สำเนาของ ม.5/4
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ผู้ประเมิน 1. นางมาลีรัตน์ ภู่เกิด 2. นายรังสรรค์ เวชพันธ์
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
นายเกียรติศักดิ์ ราชขันธ์
4443343333333.33ดี
8
2
นายปฎิภาณ เอนกวิถี
4443343333333.33ดี
9
3
นายรัฐวุฒิ กรอบทอง
4442343333333.25ดี
10
4
นายอัษฎาวุธ เรืองศิลป์
4443343333333.33ดี
11
5
นายราชันย์ ผิวจันทร์
4442343333333.25ดี
12
6
นายทองพูล ชูกลิ่น
4442343333333.25ดี
13
7
นายดีระพล ลานนท์
4443343333333.33ดี
14
8
นายธีระวัฒน์ เครื่องแก้ว
4442343333333.25ดี
15
9นายรัฐภูมิ สุพล4442343333333.25ดี
16
10
นายสิทธิศักดิ์ อุดมศรี
4442343333333.25ดี
17
11
นางสาวชมพูนุท ปุณณไพเราะ
4443343333333.33ดี
18
12
นางสาวประภัสสร สิทธิจินดา
4443343333333.33ดี
19
13
นางสาวกนกดารินทร์ สีทากุลเศรษฐ์
4443343333333.33ดี
20
14
นางสาวกนกพร เจริญสุข
4443343333333.33ดี
21
15
นางสาวกัญญณัช สุขคุ้ม
4443343333333.33ดี
22
16
นางสาวกุลลัดดา วงษ์หงษ์
4443343333333.33ดี
23
17
นางสาวณัชชา พันธ์โสรี
4443343333333.33ดี
24
18
นางสาวอัจฉราวดี วงล้อม
4443343333333.33ดี
25
19
นางสาวสุกัญญา พลเทพ
4443343333333.33ดี
26
20
นางสาวชลดา กุลเกต
4443343333333.33ดี
27
21
นางสาวณิชชา เผือกจันทึก
4443343333333.33ดี
28
22
นางสาวเกษราภร บุญทอง
4443343333333.33ดี
29
23
นางสาววรวรรณ กลมเกลี้ยง
4443343333333.33ดี
30
24
นางสาวจันทร์จิรา โม้แพง
4443343333333.33ดี
31
25
นางสาวทิพย์วรรณ ศรีเมือง
4443343333333.33ดี
32
26
นางสาวธีรกานต์ กรวยสวัสดิ์
4443343333333.33ดี
33
27
นางสาวเนตรชนก วันหลัง
4443343333333.33ดี
34
28
นางสาวพิชญาภา เมืองโคตร
4443343333333.33ดี
35
29
นางสาวสายทิพย์ ทางชอบ
4443343333333.33ดี
36
30
นางสาวสุทธิดา มงคลการ
4443343333333.33ดี
37
31
นางสาวอภัทร์ษฎา บุตรน้อย
4443343333333.33ดี
38
32
นางสาวอรกนก บัวแดง
4443343333333.33ดี
39
33
นางสาวอารียา ใจหาญ
4443343333333.33ดี
40
34
นางสาวธัญรัตน์ โรคน้อย
4443343333333.33ดี
41
35
นางสาวพรทิพย์ นิลรัมย์
4443343333333.33ดี
42
36
นางสาวทิพย์วรรณ ค่ำคูณ
4443343333333.33ดี
43
37
นางสาวอาทิตยา จันทร์ดี
4443343333333.33ดี
44
380.00FALSE
45
390.00FALSE
46
400.00FALSE
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu