6_8 สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.6/8 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1 นายวิชต รื่นฤทธิ์1 23 5 2543 30 5 2561 54 173
15
2 นายชวนากร น้ำแก้ว1 27 8 2543 30 5 2561 76 175
16
3 นายณัฐภัทร เทศทนง1 18 9 2543 30 5 2561 87 183
17
4
นายตรีรัตน์ นุ่มบุรี
1 15 5 2543 30 5 2561 60 174
18
5
นายศศิพงษ์ สรวงศิริ
1 4 5 2543 30 5 2561 70 175
19
6 นายอรรนพ อ้นพันธ์1 22 11 2543 30 5 2561 60 166
20
7
นายสิรวิชญ์ ตริเกษร
1 30 3 2543 30 5 2561 60 165
21
8
นายอัษฏาวุธ เจตเกษตรการณ์
1 7 6 2543 30 5 2561 60 165
22
9
นางสาวสุภาภรณ์ สีดาฟอง
2 10 6 2543 30 5 2561 51 163
23
10
นางสาวสมัญญา มั่นคง
2 4 11 2543 30 5 2561 68 157
24
11
นางสาวณัฐวรรณ อ่ำคง
2 26 3 2543 30 5 2561 62 160
25
12
นางสาวพัชรศรี ปาเจริญ
2 23 4 2543 30 5 2561 57 169
26
13
นางสาวรัตนาวดี มุ่งมิตร
2 25 12 2543 30 5 2561 46 157
27
14
นางสาวศตรัศมี สังฆยุทธิ์
2 23 9 2543 30 5 2561 75 161
28
15
นางสาวอมรรัตน์ แก้วเกิด
2 23 10 2543 30 5 2561 54 164
29
16
นางสาวมนทกานต์ กล่ำเพ็ชร์
2 3 6 2543 30 5 2561 47 155
30
17
นางสาวแก้วตา แก้วนะ
2 25 2 2544 30 5 2561 74 158
31
18
นางสาววรรณวิภา ขันมัง
2 22 8 2543 30 5 2561 46 156
32
19
นางสาวสุริวัลย์ ดีประดิษฐ์
2 6 12 2543 30 5 2561 48 150
33
20
นางสาวชมพูนุช โตตะเภา
2 14 7 2543 30 5 2561 55 173
34
21
นางสาวชาลิสา กล่ำแก้ว
2 22 4 2543 30 5 2561 52 155
35
22
นางสาวธันย์ชนก แก้วนิสัย
2 11 9 2543 30 5 2561 46 156
36
23
37
24
38
25
39
26
40
27
41
28
42
29
43
30
44
31
45
32
46
33
47
34
48
35
49
36
50
37
51
38
52
39
53
40
54
41
55
42
56
43
57
44
58
45
59
46
60
47
61
48
62
49
63
50
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
PrintMenu
98
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
99
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
100
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
101
{branch \0}
102
103
104
Loading...
Main menu