การประเมินคุณ + อ่าน + 3r8c 2_2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJ
1
2
เลขที่เลขประจำตัวชื่อ-สกุลผลการประเมินสรุปผลการประเมินผลการประเมินสรุปผลการประเมินผลการประเมินสรุปผลการประเมินผลการประเมินสรุปผลการประเมิน
3
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน3R8Cสมรรถนะ
4
1234567812345R1R2R3C1
C2
C3C4C5C6C7C812345
5
33333333333333333333333333333
6
104524
เด็กชายกฤษณศักดิ์ จุกแก้ว
323233333222222321223232322212322
7
204414
เด็กชายกิตติชัย สำรวมสุข
323233333222222221223232322212322
8
304415
เด็กชายคมสันต์ ส่องสีโรจน์
323233333322222221223233322212333
9
404416
เด็กชายธรรมนูญ อรรคบุตร
333233333322222222223232322222322
10
504417
เด็กชายนนธวัช ยาสี
333233333111111111113133322111331
11
604419
เด็กชายปราโมทย์ วัดสัย
333233333222222222223233322212333
12
704420
เด็กชายปัณณวัฒน์ ลาดคูบอน
333233333222222222223232322222322
13
804422
เด็กชายภูธเนศ ทิพย์คุณ
333233333222222222223233322222332
14
904423
เด็กชายยงยุทธ ประชาราษฎร์
333233333111111111113232321111321
15
1004424
เด็กชายรัตติโชค พรหมทัติ
333233333333333333333333333333333
16
1104425
เด็กชายวงศธร พื้นสวรรค์
333233333322222222223233322222332
17
1204426
เด็กชายสิริมงคล เป็งทอง
333233333222222222223233322222332
18
1304427
เด็กชายสุทิวัส ใจแจ้ง
333233333333333222223333333233333
19
1404428
เด็กชายอนุพงษ์ คมไสย
333233333333223222223333323222332
20
1504429
เด็กชายอานุภาพ เต่าทอง
333233333333333332333333323322333
21
1604430
เด็กหญิงกรพินธุ์ คำเกษ
333333333333333332333333333323333
22
1704431
เด็กหญิงกัญญาณัฐ อังกาบกิ่ง
333333333333333333333333333333333
23
1804432
เด็กหญิงจารุวรรณ ปานคำ
333333333333333333333333333333333
24
1904433
เด็กหญิงจีรนันท์ สร้อยศรี
333333333333333333333333333333333
25
2004434
เด็กหญิงชิโนรส ลิลาด
333333333333333332333333333323333
26
2104435
เด็กหญิงโชติกา ทรงหอม
333333333333333333333333333323333
27
2204436
เด็กหญิงนิสา คล้ายแก้ว
333333333333333333333333333333333
28
2304437
เด็กหญิงพรทิพย์ ทับทิมทอง
333333333333333332333333333323333
29
2404438
เด็กหญิงพรนัชชา ศรีสุภัคสกุล
333333333333333332333333333323333
30
2504439
เด็กหญิงวริศรา คำภา
333333333333333333333333333323333
31
2604440
เด็กหญิงวรีรัตน์ ตุ้ยเรือง
333333333333333333333333333323333
32
2704441
เด็กหญิงสายชล มะเดือ
333333333333333333333333333323333
33
2804442
เด็กหญิงสิรินทรา กลิ่นพิกุล
333333333333333333333332333323323
34
2904443
เด็กหญิงสุวิภา ศรีจันทร์
333333333333333332333333333323333
35
3004445
เด็กหญิงอุษมา คมไสย
333333333333333333333333333333333
36
3104446
เด็กหญิงไอลดา วัดสัย
333333333333333332333333333323333
37
3204527
เด็กหญิงเมธาวี วงษานุ
333333333222222223233332333333323
38
3304528
เด็กชายทิวัตน์ ตามบุญ
333333333222222222233232322222322
39
3404357
เด็กชายเผด็จ มะหา
333333333333333332333332323322322
40
3504538
เด็กชายพงศพัศ สมาคม
333333333222222221223332322222322
41
3603968
นายจักรกฤษ ศรีไสว*
111111111111111111111111111111111
42
3704326
เด็กชายอภิสิทธิ์ ละอองเอก*
000000000000000000000000000000000
43
104447
เด็กชายกฤษฎา บัวพันธ์
333121111111111211113111211211311
44
204448
เด็กชายจักรพงค์ ไชยนรงค์
333333333222222331333333323312333
45
304449
เด็กชายเดชวรจิตร เศษมาตร
333333333333333333333333323332333
46
404450
เด็กชายธนพนธ์ ยงย้อย
333333333222222332223232323322322
47
504451
เด็กชายธนวันต์ ศิริชนะ
333333333222222332223232323322322
48
604452
เด็กชายธนโชติ สาลีธรรม
333333333222222332223233323322333
49
704453
เด็กชายธีระพงษ์ คมไสย
333333333233233333333333323332333
50
804454
เด็กชายบารมี ปิดตาระโพธิ์
333333333333333333333333333333333
51
904455
เด็กชายพลพล พวงเกษ
333333333333333333333333333333333
52
1004456
เด็กชายเมธิชัย โคจันทร์
333333333233323332333333333322333
53
1104457
เด็กชายรัฐภูมิ เจือทอง
333333333222222222223233322322333
54
1204458
เด็กชายรัตนชัย คมไส
333333333121222111333333323213333
55
1304459
เด็กชายวรชิต เถาว์บุญ
333333333222222332333333333322333
56
1404461
เด็กชายอนุพงษ์ นัยกัน
000000000000000000000000000000000
57
1504462
เด็กชายอนุรักษ์ ทนงค์
333333333333333333333333333332333
58
1604463
เด็กชายอภินันท์ นามอุทา
333333333232222333333333333322333
59
1704464
เด็กหญิงกนิษฐา พิมศร
333333333333333333333333333323333
60
1804465
เด็กหญิงกวิดา พิมพ์สมาน
333333333223232332333332333323323
61
1904466
เด็กหญิงกัญญาพัชร ทองทวี
333333333333333333333333333333333
62
2004467
เด็กหญิงฉัตรพร สุนนท์
333333333232232331333333233323333
63
2104468
เด็กหญิงดาริกา พวงยอด
333333333121222222333332333323323
64
2204469
เด็กหญิงธนาวดี นิวาท
333333333233233332333333333323333
65
2304470
เด็กหญิงประภัสดา พลชาติ
333333333223333332333333333323333
66
2404471
เด็กหญิงปณิดา ไชยงาม
333333333233323333333333333333333
67
2504472
เด็กหญิงปัณฑารีย์ ผงนิล
333333333312222322333332333323323
68
2604473
เด็กหญิงไปรยา หอมสมบัติ
333333333333333332333333333323333
69
2704475
เด็กหญิงพิราอร จันดี
333333333333333333333333333333333
70
2804476
เด็กหญิงเมภาวี เกศรีสังข์
333333323222122222223332333322322
71
2904477
เด็กหญิงรุ่งนภา ศิลาคำ
333333333333333332333332333323323
72
3004478
เด็กหญิงศศิวิมล อินธิเดช
333333333222222332333332333323323
73
3104479
เด็กหญิงสิวิกา ชันษา
333333333333333333333333333333333
74
3204480
เด็กหญิงสุจิตรา วันคาร
333333333323333333333333333333333
75
3304481
เด็กหญิงอรจันทร์ สังขาว
333333333333333333333333333333333
76
3404529
เด็กหญิงวรรณิสา บุญชาติ
333333333323233333333333333333333
77
3504530
เด็กชายลัทธพล พาคำสุข
333332323122122322223232333322322
78
104482
เด็กชายกรวิชญ์ บุญเพิ่ม
333233333222222332223233333323333
79
204483
เด็กชายจิรภัทร กระมล
333233333222222222333332333323323
80
304484
เด็กชายชยพล กองสีนนท์
333233323222222222223332333322322
81
404485
เด็กชายชลนที พิมพ์ทราย
333233333211111222333332333223322
82
504486
เด็กชายชาคริต ทวีผล
333233333222222322223232333323323
83
604487
เด็กชายชาติชาย ยอดจงรัมย์
000000000000000000000000000000000
84
704488
เด็กชายณัฐพล กงแก้ว
333333333333333333333333333333333
85
804489
เด็กชายณัฐวุฒิ อุทุม
333333333333333333333333333333333
86
904490
เด็กชายเดชณรงค์ ป้องกัน
333333333333333332333333333323333
87
1004491
เด็กชายธนารายณ์ ธรรมบุตร
333333333333333333333333333333333
88
1104492
เด็กชายธวัชชัย บัวส่อง
333233333333333332223232333323323
89
1204493
เด็กชายปริวัตร จำเริญดี
333333333223322332333333333333333
90
1304494
เด็กชายวรเดช ย่อมพันธ์
333333333333333333333332333333323
91
1404495
เด็กชายวัชรพล พลพวก
333332333211111221223232322223322
92
1504496
เด็กชายศิริชัย เอโทบุตร
000000000000000000000000000000000
93
1604497
เด็กชายศิวัฒน์ วันโท
333233333222222332333333323323333
94
1704498
เด็กชายศุภกฤต ไชยภักดี
333322333232222331223232323322322
95
1804499
เด็กชายสมพงษ์ ศรีผ่อง
333223333212222221333233323323333
96
1904500
เด็กชายอนุวัฒ ด้วงนิล
333222333111111331333232313313323
97
2004501
เด็กหญิงกมลพร วงศามาลย์
333333333333333332333333333333333
98
2104502
เด็กหญิงไข่มุก ไชยคุณ
333333333333333333333333333333333
99
2204503
เด็กหญิงชนิษฐา คำเหลือ
333333333333333333333333333323333
100
2304504
เด็กหญิงนัฐธิติยา ยอดทรัพย์
333333333323222332333332333323323
Loading...