ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
TUANNGÀYTHỨBUỔILỚP SHHPLỚP HPTT BUOIGIẢNG ĐƯỜNGPHỤ TRÁCHGHI CHÚ
2
330/92SC05SH LỚPC051/6GVCN
3
330/92CC05
4
330/92SC06SH LỚPC061/6GVCN
5
330/92CC06
6
330/92SC07SH LỚPC071/6GVCN
7
330/92CC07
8
330/92SD12ASH LỚPD12A1/6GVCN
9
330/92SD12BSH LỚPD12B1/6GVCN
10
330/92SD13SH LỚPD131/6GVCN
11
330/92SD14SH LỚPD141/6GVCN
12
330/92SH05SH LỚPH051/5GVCN
13
330/92CH05
14
330/92SH06SH LỚPH061/6GVCN
15
330/92CH06
16
330/92SH07SH LỚPH071/6GVCN
17
330/92CH07
18
330/92SNHA1ASH LỚPNHA1A1/6GVCN
19
330/92CNHA1A
20
330/92SNHA1BSH LỚPNHA1B1/6GVCN
21
330/92CNHA1B
22
330/92SS5ASH LỚPS5A1/6GVCN
23
330/92CS5A
24
330/92SS5BSH LỚPS5B1/6GVCN
25
330/92CS5B
26
330/92SS5CSH LỚPS5C1/6GVCN
27
330/92CS5C
28
330/92SS5DSH LỚPS5D1/6GVCN
29
330/92CS5D
30
330/92SS5ESH LỚPS5E1/6GVCN
31
330/92CS5E
32
330/92SS6ASH LỚPS6A1/6GVCN
33
330/92CS6A
34
330/92SS6BSH LỚPS6B1/6GVCN
35
330/92CS6B
36
330/92SS7ASH LỚPS7A1/6GVCN
37
330/92CS7A
38
330/92SS7BSH LỚPS7B1/6GVCN
39
330/92CS7B
40
330/92SX11SH LỚPX111/6GVCN
41
330/92CX11
42
330/92SX12SH LỚPX121/6GVCN
43
330/92CX12
44
330/92SX13SH LỚPX131/6GVCN
45
330/92CX13
46
330/92SY21SH LỚPY211/4GVCN
47
330/92CY21
48
330/92SY22SH LỚPY221/6GVCN
49
330/92CY22
50
31/103SC05TTLS3C051/59CDHA
51
31/103CC05TINC5H51/15PMTIN
52
31/103SC06
53
31/103CC06BH2C061/8C 1.3NGOAI
54
31/103SC07AVC7H7X131/19C 1.3AVĐã học 6 buổi
55
31/103CC07
56
31/103SH05
57
31/103CH05TINC5H51/15PMTIN
58
31/103SH06LS1H061/29SAN
59
31/103CH06CSPNH061/16D 2.2SAN
60
31/103SH07AVC7H7X131/19C 1.3AV
61
31/103CH07
62
31/103SNHA1A
63
31/103CNHA1AGP1NHA1AY221/6PTHNGOAI
64
31/103SNHA1BSHNHA1B1/8D 2.3SH
65
31/103CNHA1B
66
31/103SS5AKNGTBHS5A1/8C 2.1DUOC
67
31/103CS5A
68
31/103SS5BDCS5B1/4C 2.2DUOC
69
31/103CS5B
70
31/103SS5C
71
31/103CS5CDCS5C1/4D 2.3DUOC
72
31/103SS5D
73
31/103CS5DDBCLS5D1/14C 2.1DUOC
74
31/103SS5E
75
31/103CS5EDCS5E1/4C 2.2DUOC
76
31/103SS6ALYTS6A1/8C 2.3YHCD
77
31/103CS6A
78
31/103SS6B
79
31/103CS6BAV2S6B1/16C 2.3AV
80
31/103SS7ASL1S7A1/6D 3.1NOI
81
31/103CS7A
82
31/103SS7B
83
31/103CS7BVSKSS7B1/2D 3.1XNĐã học 6 buổi
84
31/103SX11
85
31/103CX11HHDMX111/12D 3.2XN
86
31/103SX12PLX121/8D 3.2CT
87
31/103CX12
88
31/103SX13AVC7H7X131/19C 1.3AV
89
31/103CX13
90
31/103SY21LSCCY211/29DD
91
31/103CY21PHCNY211/12D 3.3YHCT
92
31/103SY22
93
31/103CY22GP1NHA1AY221/6PTHNGOAI
94
32/104SC05TTLS3C052/59CDHA
95
32/104CC05SKCDC051/15C 1.3YHCD
96
32/104SC06
97
32/104CC06GPCLC061/16D 2.2CDHA
98
32/104SC07
99
32/104CC07GP1C7H7X131/6PTHNGOAIĐã học 6 buổi
100
32/104SH05SKCDH051/16C 1.3YHCD