הפעלות וחומרים בנושאים השנתיים תשע"ו הרב והרבנית קאפח, הקהל ועוד
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
מידע יתווסף ויעודכן עם קבלתו במערכתתשע"ובקשה אישית: נא לא להדביק את הקישור לטבלה הזאת בדפי אינטרנט, אלא להכניס את הקישור לעמוד האינטרנט באתר רבני בתי הספר. הטבלה תופיע שם בראש העמוד. תודה! http://halachayomit.com/rabasdmuyotRYKRBK.html
2
איסוף המידע נעשה כשירות לציבור ואינו מהווה המלצה או אישור כלשהו לכל מה שקשור לפעילות ולמתפרסם.
3
הגדרההסבר קצרקהל יעדאיש קשרטלפוןמיילאתר
4
אתר רבני בתי ספרעמוד אינטרנט מרכז שמיטת כספים והקהלאוסף חומרים בנושא שמיטת כספים והקהל. חומרים עבור מורים לכל הכיתות + מבוגריםצבי האריסנא לפנות אלי במיילtzvi@halachayomit.comhttp://halachayomit.com/rabasshemita.html
5
אתר רבני בתי ספרעמוד אינטרנט מרכז הרב והרבנית קאפחאוסף חומרים בנושא משפחת קאפח. נשמח גם לקבל חומרים לשתף. הפניות לספרי הרב, ביבליוגרפיות מפורטות ועוד ועוד. כנ"לכנ"לכנ"לכנ"לhttp://halachayomit.com/rabasdmuyotRYKRBK.html
6
אתר החמ"ד - הרב והרבנית קאפחעמוד אינטרנט מרכז הרב והרבנית קאפחהרב אביה אלבהhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Hemed/Rabanim/kapach.htm
7
ערכים ודמויות - ערכת קלפים מאת הסדנא הדידקטית מכללה ירושלים בשיתוף חמ"דערכת קלפים לימודית חווייתית על הרב והרבנית קאפחהערכה כוללת קלפים של ערכים, ציורים וסיפורים. פעילות לימודית דרך הקלפים מאפשרת הכרות משמעותית עם הרב והרבנית קאפח והעמקה בערכים הבאים לידי ביטוי בפועלם ודמותם. מצורפות גם הצעות לפעילויות.ג' - ו'הסדנא הדידקטית מכללה ירושליםאיקה - 0524567109. לרכישה - 026750991anatd613@gmail.comhttp://www.michlala.edu/Productions/sadna/8.asp
8
חוברת עבודה בחברותות "מדי חודש בחודשו"חוברת לימוד לכיתות א'-ג' עם ד'-ו'חוברת עבודה על ערכי מפתח הל"ב מתוך אמונה ודמויות המופתא'-ג'אדיר רענן052-5858660adirr4@gmail.comwww.chiyuch.co.il
9
מרכז למידהכרזות מקיפות על הרב והרבנית קאפח16 כרזות כולל דפי משימה לכל כרזה בהתאם לשכבת הגיל וסרט מסכםא'-ו'אדיר רענן052-5858660כנ"לכנ"ל
10
אלבום קלפים"אמונה שבלב"האלבום מסכם את ערכי תוכנית מפתח הל"ב מתוך אמונה לתשע"ו, הרב והרבנית קאפח וחזון החמ"דא'-ו'כנ"לכנ"לכנ"לכנ"ל
11
בית הפלאיםתאטרון בובות גומות חןמצגת על הרב והרבנית קאפחא'-ב'-גניםחן052-5951665gumathen10@gmail.com
12
מעשים של ברכהספר קומיקס, כתבה ואיירה עדי דודדרך מטלה מעיקה שקיבל, מגלה ציון את עולם החסד והנתינה. הוא לומד להכיר את דמותה רבת החסד של הרבנית קאפח, את יהדות תימן ואת הטוב והיפה שטמון בעשיה למען הזולת...א'-ה'בית המלמדים02-6520427beithamelamdim@gmail.comhttp://hamelamdim.org.il/page.aspx?id=33
13
תערוכה דמויות מופת של החמ"דתערוכת כרזות28 כרזות בצבע מלא בגודל 35X50 לתליה במסדרון הראשי של ביה"ס לצפייה ועיון.יסודי ועל יסודיהרב צבי שינובר 039331479mofet1@gmail.com
14
חוברת עיון ועבודה יהדות תימן שורשים ומסורותתערוכת כרזותבנושא יהדות תימן, חכמיה, האישה בתימן, החינוך היהודי בתימן, פתגמים, מאכלים, מנהגלים ותולדות העליות לארץ ישראל. 124 עמודים צבע מלא.כנ"לכנ"לכנ"ל
15
חוברת עיון ועבודה בנושא הרב יוסף והרבנית ברכה קאפח104 עמודי צבע. תולדותיהם ופעילותם של הרב והרבנית בתחומי הפצת תורה ואהבת חסד. פעילויות ומשימות לתלמידי בתי הספר היסודי והעל יסודי. יסודי ועל יסודיכנ"לכנ"ל
16
חידון מסכת אבות תשע"וחידון שנתיעל בסיס ספר חכמת החיים של עם ישראל. רכישה דרך הרב שינובר מכון מופת. ה'-ח'כנ"לכנ"לכנ"ל
17
18
הרפתקאות ספריית רימונים 2 – אל בעלי הנפש - הערה: הספר יצא לאור בעז"ה בסוף חודש מרחשווןספר ילדים בז'אנר הרפתקאותסיפורם של הרב יוסף והרבנית ברכה קאפח. מאת יקהת רוזן - בהוצאת אור עציון ואלומות. ג'-ז'הרב יקהת רוזן 08-8502822 machon@oretzion.comwww.machon.oretzion.com
19
הצגה קישור לסרטוןתאטרון קסם של סיפור. אודות הרב והרבנית קאפח. בסיפור שיר ותנועה, תלבושות ססגוניות ותפאורה מרהיבה, יכירו הילדים את הרב והרבנית. גנים, א'-ב'גלית שמר528813053g_shemer@017.net.ilקישור לפרוספקט
20
עוד קאפח חיהצגהתאטרון אספקלריא א'-ו'תאטרון אספקלריא 052-5665573 או 02-6511936nadavaspak@gmail.comwww.aspaklaria.org
21
הצגה בנושא מצוות הקהלהקהלמנחם שרוןמנחם שרון054-7704096mis770@gmail.comhttps://www.youtube.com/watch?v=scmt1tHTJdg
22
בית הרב קוקסיור ופעילותסיור רגלי בנחלאות ובית הרב קוק, להכרת הדמויות של הרב והרבנית קאפח והרב קוקמשה שמאי 052-8320160בית הרב קוק 02-6232560
23
בית הרב קוקפעילות בתוך בית הספרהיכרות עם הדמויות, חידון תחרותי, יצירה ייחודית ועוד. ג'-ו'כנ"לכנ"לכנ"ל
24
אתגריםפעילות הכנה ויציאה מבית הספר לחוות אתגריםתכנית שנתית חינוכית על פי דמויות השנה, הרב והרבנית קאפח. הפעלת גיבוש קבצתית בין תלמידי ביה"ס לאורחים - תלמידי החינוך המיוחד. פירוט כאןשגיא בר נוי03-9072710 050-5737777sagi@etgarim1.co.il
25
מעמד הקהל עם תאטרון פסיפסהצגההצגה בשילוב מעמד הקהל ואפשרות להרקדהא'-ו'עמיחי 050-7843273 דובי 050-5781731
26
דרך הלבהצגהתאטרון פסיפס. הרב והרבנית קאפח. קישור לפרוספקטא'-ו'כנ"ל http://www.youtube.com/watch?v=Wpkwq37UBE0 www.pesifas.co.il
27
מפתח הלבהצגההצגות בנושאים מפתח הלב מתוך שמחה: אחריות, השמחה, אהבת הארץ והמקדש. כנ"לכנ"לכנ"לכנ"ל
28
ואהבת לפרשת השבועדפי פרשת שבוע, חידון, מרכז למידהואהבת לשנת תשע"ו יוצא לדרך בתנופה. ואהבת לפרשת השבוע. יסודיהרב משה עמיאל0509113532veahavta10@gmail.com
29
חידון ואהבת תשע"וחידון שנתי ודפי לימודהלכות סדר היום והיכרות ויישומים ערכיים בחזון החמ"ד ונפלאות מדמויות המופת השנה.הרב משה עמיאל050-9113532 052-3985206veahavta10@gmail.comפרטים כאן
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Sheet1
 
 
Main menu