ABDEFGHIJKLMNOPQRST
1
NameScavenger hunt, Roughly midday Saturday to 6pmMeal/Awards (7pm Saturday TBC)Goaltimate Tournament. Sunday 11am
2
171815
3
Philipyyy
4
Brianyym likely would be late
5
Shaunyyy
6
Tayloryyy
7
Hamishyyy
8
Audreyyyy
9
Kirstyyyy
10
Graemeyym
11
Neilnyn
12
Bradyymight be late
13
Laurie Brownmyy
14
Keremnyy
15
Roryyyy
16
Johnyym
17
Tomyyy
18
Timyyy
19
Sprichyyy
20
Amyyny
21
Stevenny
22
Grant (Graeme's flatmate)maybenn
23
Ryannnn :(
24
Greg Gyyy
25
Camynm
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100