13. การประกวดทักษะวิชาการ (การศึกษาพิเศษ) ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมการวาดภาพระบายสี (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1
ประทับเวลา1. ระดับชั้น2. ประเภท3. ประเภทความพิการ4. ศูนย์เครือข่ายฯ5. โรงเรียน
6. ชื่อ- สกุล นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
7. ชื่อ- สกุล ครูที่ฝึกสอน
8. โทรศัพท์ ครูที่ฝึกสอน
9. ชื่อ- สกุลผู้กรอกข้อมูล
10. โทรศัพท์ ผู้กรอกข้อมูล
2
25/7/2019, 14:02:56ระดับ ป. 1-6เดี่ยวบกพร่องทางร่างกายโนนสัง 1บ้านหนองนกเขียน เด็กหญิงนิชนันท์ สานนท์
นายทรงวุฒิ ราชแสงเมือง
0610989132นายวันชัย ศุภรมย์0895761952
3
25/7/2019, 14:13:51ระดับ ป. 1-6เดี่ยวบกพร่องทางร่างกายศรีบุญเรือง ๖ห่วยบ่อทองด.ช.สรธัส บุญค้ำ
นางสาวณิชนิชา มหามาตย์
0983252858
นางสาวจุไรรัตน์ อินทรเพชร
0898628845
4
25/7/2019, 14:16:39ระดับ ป. 1-6เดี่ยวบกพร่องการเรียนรู้ศรีบุญเรือง ๖หนองผือ ฯด.ช.ศักดิ์วรินทร์ ลีลาส
นางสาวพรทิพย์ อุตรนคร
0933356953
นางสาวจุไรรัตน์ อินทรเพชร
0898628845
5
25/7/2019, 15:09:26ระดับ ป. 1-6เดี่ยวบกพร่องการเรียนรู้โนนสัง 1บ้านหนองแวงงิ้วตาก
เด็กชายนนทกร เหมเวียงจันทร์
นายวันชัย ศุภรมย์0895761952นายวันชัย ศุภรมย์0895761952
6
25/7/2019, 17:31:34ระดับ ป. 1-6เดี่ยวบกพร่องทางสคิปัญญาศรีบุญเรือง 3บ้านโนนหว้าทองเด็กหญิงเพ็ญนิภา แสงจันดานางสาววรรณา สายแก้ว0986219235
นายพันธุ์วิจักขณ์ หงษา
0982458083
7
26/7/2019, 11:15:24ระดับ ป. 1-6เดี่ยวบกพร่องทางสคิปัญญาเมือง 3บ้านห้วยค้อเด็กหญิงพรพิมล แทนไทย
นางสาวยุภาวัลย์ นามวงษา
0651202885
นางสาวนันทนา แสงจันดา
0956486665
8
26/7/2019, 11:53:43ระดับ ป. 1-6เดี่ยวบกพร่องการเรียนรู้เมือง 6บ้านหนองปลาขาวด.ช.ธวัชชัย วันแก้ว
นางพิชามญช์ุ ยิ่งยืน
0933283393นายสายธาร ศักดา097113673
9
26/7/2019, 12:13:19ระดับ ป. 1-6เดี่ยวบกพร่องการเรียนรู้เมือง 3บ้านศรีสุขนาล้อมเด็กชายชลธาร วิลัยพิศนางสุมาลัย ศรีทอง0895724880
นางสาวนันทนา แสงจันดา
0956486665
10
26/7/2019, 12:57:32ระดับ ป. 1-6เดี่ยวบกพร่องทางสคิปัญญาศรีบุญเรือง 1เมืองใหม่วิทยาเด็กหญิงวริศรา ดานะ
นางสาวอภิญญา สายคำภา
0622472489นางปิยพร ผ่องแผ้ว0865794609
11
26/7/2019, 13:03:05ระดับ ป. 1-6เดี่ยวบกพร่องทางร่างกายโนนสัง ฯ 4โรงเรียนบ้านโสกช้างเด็กชายพีรพัฒน์ คำรังนางสาวอรุณี ประแดง0624172079นางดวงใจ พลบูรณ์0929125269
12
26/7/2019, 13:05:24ระดับ ม. 1--3เดี่ยวบกพร่องการเรียนรู้โนนสัง ฯ 4 โรงเรียนบ้านหนองแวงเด็กชายเมที บุญประเสริฐนายอาทร อุตอามาตร์-นางดวงใจ พลบูรณ์0929125269
13
26/7/2019, 13:37:25ระดับ ป. 1-6เดี่ยวบกพร่องทางร่างกายศรีบุญเรือง ๑บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"ด.ญ.ภาสินี ดาโสภา
นางสุมาลัย จำเริญพานิช
0897136592
นางสุมาลัย จำเริญพานิช
0897136592
14
26/7/2019, 13:39:53ระดับ ป. 1-6เดี่ยวบกพร่องการเรียนรู้เมือง4บ้านโนนคูณเด็กชายพีรภัทร ถาพวงนางเมทินี ชัยภูมิ0872298089
นายจิรวุฒิ โพธิ์สุดตา
0917756937
15
26/7/2019, 13:41:56ระดับ ป. 1-6เดี่ยวออสทิสติกศรีบุญเรือง 3บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งเด็กชายรณชัย สุขสาม
นางมณีรัตน์ โคตรมงคล
0844188155
นายพันธุ์วิจักขณ์ หงษา
0982458083
16
26/7/2019, 13:43:15ระดับ ม. 1--3เดี่ยวบกพร่องการเรียนรู้ศรีบุญเรือง 3ฝายหินประชารักษ์นางสาวอรนิชา ยอดทอง
นางสาภิญญาณัฏฐ์ ปฐมวงศ์กร
0868220909
นายพันธุ์วิจักขณ์ หงษา
0982458083
17
26/7/2019, 13:45:14ระดับ ม. 1--3เดี่ยวบกพร่องทางร่างกายศรีบุญเรือง 3บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งนายศักดิ์สิทธิ์ แผลงตัน
นางมณีรัตน์ โคตรมงคล
0844188155
นายพันธุ์วิจักขณ์ หงษา
0982458083
18
26/7/2019, 15:34:51ระดับ ม. 1--3เดี่ยวบกพร่องทางสคิปัญญาศรีบุญเรือง 1เมืองใหม่วิทยาเด็กหญิงสุชิตา ดาแพงนางปิยพร ผ่องแผ้ว0865794609นางปิยพร ผ่องแผ้ว0865794609
19
26/7/2019, 15:36:13ระดับ ม. 1--3เดี่ยวออสทิสติกศรีบุญเรือง 1เมืองใหม่วิทยาเด็กหญิงอริตา วิเศษสุนทรนางปิยพร ผ่องแผ้ว0865794609นางปิยพร ผ่องแผ้ว0565794609
20
26/7/2019, 15:38:07ระดับ ม. 1--3เดี่ยวบกพร่องการเรียนรู้ศรีบุญเรือง 1เมืองใหม่วิทยาเด็กชายนพรัตน์ จันประทัดนายทินกร เทียมทัน0956674054นางปิยพร ผ่องแผ้ว0865794609
21
26/7/2019, 15:55:54ระดับ ป. 1-6เดี่ยวบกพร่องการเรียนรู้ศรีบุญเรือง 3บ้านมอเหนือเด็กชายชญานนท์ ภูสีน้ำนางสาวตันหยง ทุมชะ0899412442
นายพันธุ์วิจักขณ์ หงษา
0982458083
22
26/7/2019, 16:50:08ระดับ ป. 1-6เดี่ยวบกพร่องการเรียนรู้โนนสัง 2บ้านหนองลุมพุกเด็กชายทศพร มณีเพ็ญนายวิญญู วงศ์นาม0892793979
นางศิริกุล ม่วงกลาง
0862244684
23
26/7/2019, 18:29:17ระดับ ม. 1--3เดี่ยวออสทิสติกศรีบุญเรือง 1เมืองใหม่วิทยาเด็กหญิงอริตา วิเศษสุนทรนางปิยพร ผ่องแผ้ว0865794609นายคมสรรณ์ ภูเพ็งใจ0971282955
24
26/7/2019, 18:33:06ระดับ ป. 1-6เดี่ยวบกพร่องทางสคิปัญญาศรีบุญเรือง 1เมืองใหม่วิทยาเด็กหญิงวริศรา ดานะ
นางสาวอภิญญา สายคำภา
0822472489นายคมสรรณ์ ภูเพ็งใจ0971282955
25
28/7/2019, 23:11:26ระดับ ป. 1-6เดี่ยวบกพร่องทางสคิปัญญาศรีบุญเรือง 5 โนนคูณวิทยา เด็กหญิงชนิดา ดาถ่ำ
นางฐิติมา เชื้อไพบูลย์
0893752808นายกฤษณพงศ์ นิลนามะ0621945189
26
28/7/2019, 23:13:21ระดับ ป. 1-6เดี่ยวออสทิสติกศรีบุยเรือง 5 โนนคูณวิทยา 1.เด็กหญิงศุภนิล กองสิงห์
นางฐิติมา เชื้อไพบูลย์
0893752808นายกฤษณพงศ์ นิลนามะ0621945189
27
28/7/2019, 23:26:45ระดับ ม. 1--3เดี่ยวบกพร่องทางสคิปัญญาศรีบุญเรือง 5โนนคูณวิทยา เด็กชายศุภกร แดนศรีแก้ว นางพัณนิภา ศรีเพ็ง 0893752808
นายกฤษณพงศ์ นิลนามะ
0621945189
28
28/7/2019, 23:28:26ระดับ ม. 1--3เดี่ยวบกพร่องทางร่างกายศรีบุญเรือง 5 โนนคูณวิทยา
เด็กชายอดิศักดิ์ บุญมาตุ้ม
นางจริญญา เดชเจริญ0893752808
นายกฤษณพงศ์ นิลนามะ
0621945189
29
29/7/2019, 20:25:46ระดับ ป. 1-6เดี่ยวบกพร่องการเรียนรู้ศรีบุญเรือง2โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย ด.ญ.ปิยะมาศ มุ่งพิมพ์กลางนางอารีย์ เทพจิตร0855626519
นางสาววรรณฤดี เหล่าสมบัติ
0855626519
30
29/7/2019, 20:29:28ระดับ ม. 1--3เดี่ยวบกพร่องทางสคิปัญญาศรีบุญเรือง 2โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย สุวนันท์ สุขนะล้ำนางอารีย์ เทพจิตร0855626519
นางสาววรรณฤดี เหล่าสมบัติ
0855626519
31
29/7/2019, 20:33:12ระดับ ม. 1--3เดี่ยวบกพร่องการเรียนรู้ศรีบุญเรือง 2โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย ด.ญ.ภาวินี นาศรี
นางสาวอัญชลี กุลสิงห์
0855626519
นางสาววรรณฤดี เหล่าสมบัติ
0855626519
32
30/7/2019, 9:35:11ระดับ ป. 1-6เดี่ยวบกพร่องการเรียนรู้โนนสัง 4บ้านหนองเม็กเด็กชายโภคิน ชัยทอง
นายกิตติศักดิ์ สร้างโสก
0862399452นางดวงใจ พลบูรณ์0929125269
33
30/7/2019, 10:44:08ระดับ ป. 1-6เดี่ยวบกพร่องการเรียนรู้ศรีบุญเรือง 1กุดจิกวิทยาเด็กชายนวนันท์ ส่งจันทร์
นางสาวศิริรัตน์ โพธิ์ดา
0นายคมสรรณ์ ภูเพ็งใจ0971282955
34
30/7/2019, 13:20:40ระดับ ป. 1-6เดี่ยวบกพร่องการเรียนรู้โนนสัง 5โรงเรียนบ้านหินสิ่ว
1. เด็กหญิงกชกรณ์ พุฒพันธ์
นางเพ็ญประภา โคตรบาล
0911727171
นางสาวกานต์ธิดา ดรละคร
0833382213
35
30/7/2019, 13:51:27ระดับ ป. 1-6เดี่ยวบกพร่องการเรียนรู้ศรีบุญเรือง 7บ้านสำราญสุขเด็กหญิงอรวรรณ บุหลัน
นายสุระศิลป์ เกษสวนจิต
0985897989
นางสาวปิยะพร วิเชียรดี
0943925096
36
30/7/2019, 13:52:41ระดับ ป. 1-6เดี่ยวบกพร่องการเรียนรู้เมือง 2บ้านโคกกุงเด็กหญิงอภัสรา คงวันดี
นางสาวรัชนีกร พุชโก
0986090881นายธนกฤต ภูชมศรี0830822918
37
30/7/2019, 13:53:20ระดับ ป. 1-6เดี่ยวบกพร่องทางร่างกายศรีบุญเรือง 7บ้านโนนเสถียรเด็กหญิงญาศิริ ช่วยหาญนายวินัย ซ้อนหา0883165602
นางสาวปิยะพร วิเชียรดี
0943925096
38
30/7/2019, 13:53:35ระดับ ป. 1-6เดี่ยวบกพร่องการเรียนรู้เมือง 1บ้านตำแย
เด็กหญิงพรรษา พรหมคำน้อย
นางปราณี ศรีประจง นางสาวเจนจิรา ศรีราช
0885386478
นางยุพาพรรณ จันทร์ศรี
0898414184
39
30/7/2019, 13:54:33ระดับ ป. 1-6เดี่ยวบกพร่องทางร่างกายเมือง 2บ้านทรายงามเด็กหญิงมุฑิตา ชูเนตร
นายสุรีรักษ์ บุตรสิม
0890360796นายธนกฤต ภูชมศรี0830822918
40
30/7/2019, 13:55:27ระดับ ม. 1--3เดี่ยวบกพร่องการเรียนรู้ศรีบุญเรือง 7บ้านสำราญสุขเด็กชายนิรุช โคตรวิชัย
นายสุระศิลป์ เกษสวนจิต
0985897989
นางสาวปิยะพร วิเชียรดี
0943925096
41
30/7/2019, 13:56:46ระดับ ม. 1--3เดี่ยวบกพร่องการเรียนรู้เมือง 2บ้านนามะเฟืองเด็กชายธนกร อุลวรรณ
นางสาวเกศินี ศรีสุข
0879524507นายธนกฤต ภูชมศรี0830822918
42
30/7/2019, 13:56:46ระดับ ป. 1-6เดี่ยวออสทิสติกเมือง 1บ้านนาวังเวินเด็กชายสรยุทธ นครเขตร์นางสาวรุจิธร พหล0807668574
นางยุพาพรรณ จันทร์ศรี
0898414184
43
30/7/2019, 14:00:48ระดับ ม. 1--3เดี่ยวบกพร่องการเรียนรู้เมือง 1หนองบัววิทยายนเด็กหญิงสุพัตรา บัวเก่า
นายดิเรก วงษ์มหาจักร์ นางดวง พันธุภารา
0842038070
นางยุพาพรรณ จันทร์ศรี
0898414184
44
30/7/2019, 14:24:15ระดับ ป. 1-6เดี่ยวบกพร่องการเรียนรู้ศรีบุญเรือง 5โนนคูณวิทยา เด็กชายคีรีตน์ ศรีสมบูรณ์
นางฐิติมา เชื้อไพบุลย์
0862425829นายกฤณษพงศ์ นิลนามะ0621945189
45
30/7/2019, 14:27:06ระดับ ม. 1--3เดี่ยวบกพร่องการเรียนรู้ศรีบุญเรือง 5 โนนคูณวิทยา เด็กหญิงเบญญาภา แสงทอง
นางลักษณาวดี เวียงแสง
0898422932
นายกฤษณพงศ์ นิลนามะ
0621945189
46
31/7/2019, 9:17:04ระดับ ป. 1-6เดี่ยวบกพร่องการเรียนรู้โนนสัง3บ้านโนนเมืองเด็กชายนิธิกร ทองเขียว
นางสาววีรยา สุวรรณบล
0981680103นางสาวพิชยา สายธนู0849550826
47
31/7/2019, 9:21:18ระดับ ม. 1--3เดี่ยวบกพร่องทางสคิปัญญาโนนสัง3หนองปิงบุ่งบกวิทยาเด็กชายกณิศ พรหมทัต นางวันวิสา ภูแพง0621059363นางสาวพิชยา สายธนู0849550826
48
31/7/2019, 13:59:14ระดับ ป. 1-6เดี่ยวบกพร่องการเรียนรู้เมือง 8ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เด็กชายธรรมนูญ สำอางค์นายวทิพงศ์ ศรีสันต์-
นางสาวนงลักษณ์ มุกดาม่วง
0921898899
49
31/7/2019, 14:28:27ระดับ ป. 1-6เดี่ยวบกพร่องการเรียนรู้เมือง5บ้านลาดเด็กชายพรพิพัฒน์ บางศรี
นางสาวนิรินธนา ทิพย์เนตร
0981059817
นางสุภาวดี นาคฤทธิ์
0812636568
50
31/7/2019, 14:31:37ระดับ ม. 1--3เดี่ยวบกพร่องการเรียนรู้เมือง5หัวนาศึกษาวิทย์เด็กชายศุกลวัฒน์ ชัยศรี
ว่าที่รต.หญิงณัฐพร คำพวงค์
0652509514
นางสุภาวดี นาคฤทธิ์
0812636568
51
31/7/2019, 16:25:23ระดับ ป. 1-6เดี่ยวบกพร่องการเรียนรู้ศรีบุญเรือง 4บ้านทรายมูล1.ด.ช.ธนวัฒน์ หอมดวง
นางกรทิวา หาญเชิงชัย
0819744346
นางสาววนิดา ผลานิสงฆ์
0925063844
52
ระดับ ป.1-6เดี่ี่ยวบกพร่องการได้ยินเมือง 4บ้าานห้วยโจดเด็กชาย ธนภูมิ ศรีชมชื่นนางจตุพร สุหา
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100