การพัฒนาศักยภาพผุ้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา (อำเภอศรีเมืองใหม่) (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEF
1
ประทับเวลาโรงเรียนชื่อ-นามสกุลตำแหน่งจบวิชาเอกสอนระดับชั้น
2
16/4/2017, 20:43:02บ้านป่ากุงใหญ่
นางวราภรณ์ หิมะคุณ
ครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์ป2-6
3
17/4/2017, 13:23:47บ้านตุงลุงเหนือนางถวัลยา สิทธิโสมครูชำนาญการพิเศษภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
4
17/4/2017, 13:25:44บ้านตุงลุงเหนือนางสาววาสนา สงสอาด
ครูอัตราจ้าง(ครูวิกฤต)
วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
5
17/4/2017, 18:25:02บ้านลาดควาย
นางรัตนาภรณ์ เพ็งศรี
ครู ค.ศ.2วิทยาศาสตร์ประถมศึกษาปีที่5
6
17/4/2017, 18:26:37บ้านลาดควายนางสาวนิภาพร พลมากครู ค.ศ.2นาฏศิลป์
ชั้นประถมศึกษาปีที่3
7
19/4/2017, 15:37:14อนุบาลศรีเมืองใหม่
นางวิจิตรา โอษฐิเวช
ครูชำนาญการพิเศษภาษาอังกฤษป.4-6
8
19/4/2017, 15:38:01อนุบาลศรีเมืองใหม่นางกัญทิยา ศรีชื่นครูชำนาญการพิเศษการประถมศึกษาป.3
9
19/4/2017, 15:39:09บ้านนาเอือดนางสาวชวนชื่น นงคมครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาป.4
10
19/4/2017, 15:40:02บ้านนาเอือดนายประศาสตร์ คุณทนครูชำนาญการพิเศษสุขศึกษาป.3
11
19/4/2017, 16:26:07บ้านหนองเชือกนางนาตยา บุญล้อมครูผู้ช่วยวิทยาศาสตร์ม.1-3
12
19/4/2017, 16:26:55บ้านหนองเชือกนางณัฐธิดา ระดาไสยครูชำนาญการพิเศษบริหารการศึกษาป.4
13
19/4/2017, 16:58:48บ้านนาโป่งโพน
นายวีระศักดิ์ ศุภษร
ครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาป.2
14
19/4/2017, 16:59:41บ้านนาโป่งโพนนายสุนทร โลหะกุลครูชำนาญการพิเศษการประถมศึกษาป.5
15
19/4/2017, 17:13:01บ้านคำไหลนางสวงน อัศฤกษ์ครูชำนาญการพิเศษการประถมศึกษาป.1
16
19/4/2017, 17:14:01บ้านคำไหลนายสายันต์ สำเภาครูชำนาญการพิเศษบริหารการศึกษาป.6
17
19/4/2017, 17:46:28บ้านหนองผักแพวนางเบญจนี เจียรนัยครูชำนาญการบริหารการศึกษาป.4,5
18
19/4/2017, 17:47:05บ้านหนองผักแพวนางบังอร ทองสุขครูชำนาญการพิเศษการแนะแนวป.6
19
19/4/2017, 17:59:11บ้านป่ากุงน้อยนางลำปาง ชายผาครูชำนาญการพิเศษ
จิตวิทยาและการแนะแนว
ม.1-3
20
19/4/2017, 18:01:12บ้านป่ากุงน้อย
นางสาวพรพิมล บูชายันต์
พนักงานราชการภาษาไทยป.6
21
19/4/2017, 18:52:23บ้านหนองหอย
นางสาวอัญชลี ทัพเพ็ชร
ครูชำนาญการพิเศษบริการการศึกษาป.1-2
22
19/4/2017, 18:53:11บ้านหนองหอย
นางสาวกชนิภา เนื่องเฉลิม
ครูอัตราจ้างปฐมวัยอ.1-2
23
19/4/2017, 18:54:39บ้านสร้างถ่อนางเกษรา กุลวงศ์ครูชำนาญการพิเศษภูมิศาสตร์ป.1-2
24
19/4/2017, 18:55:05บ้านดอนโพธิ์นางพจนา ขาวจันทร์ครูชำนาญการพิเศษบริหารการศึกษาป.2
25
19/4/2017, 18:58:59บ้านสร้างถ่อ
นางสาวณภัทรภรณ์ ศรีรอง
ครูอัตราจ้างวิทยาศาสตร์ป.5-6
26
19/4/2017, 18:59:35บ้านดอนโพธิ์
นางชนัญภิกา อรรคสาร
ครู ค.ศ.1หลักสูตรและการสอนป.3
27
19/4/2017, 19:00:57บ้านหนองขุ่นนางสาวจิมลอน คูณทาครูชำนาญการพิเศษการวัดผลประเมินผลป.1
28
19/4/2017, 19:01:47บ้านหนองขุ่นนางจันที สำเภาครูชำนาญการพิเศษฟิสิกส์ป.5
29
20/4/2017, 12:47:18บ้านหนามแท่ง
นางสาวพรพิมล แพงจ่าย
ครูผู้ช่วยการพัฒนาสังคมป.1
30
20/4/2017, 12:48:28บ้านหนามแท่ง
นางสาวรสสุคนธ์ นาโพธิ์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ภาษาอังกฤษป.1-6
31
20/4/2017, 12:49:43บ้านชาดนางพเยาว์ ชัยรัตน์ครู
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประถมศึกษาปีที่ 3
32
20/4/2017, 14:13:06บ้านภูหล่น
นางสาวพรวิไล ไชยกรณ์
ครูภาษาไทยป.2
33
20/4/2017, 14:14:32บ้านภูหล่น
นางปิยารัตน์ ช่างถม
ครูภาษาไทยป.4 - ป.6
34
20/4/2017, 14:45:38บ้านหนามแท่ง
นางสาวรสสุคนธ์ นาโพธิ์
ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษเด็กพิการเรียนรวม
35
20/4/2017, 16:02:30บ้านชาดนางปราณี ขันธิวัตรครูเกษตรศาสตร์ประถมศึกษาปีที่ 1
36
20/4/2017, 16:03:23บ้านชาดนางปราณี ขันธิวัตรครูเกษตรศาสตร์ประถมศึกษาปีที่ 1
37
20/4/2017, 17:30:56บ้านเอือดใหญ่นางอรทัย นนทะบุตรครูภาษาอังกฤษป.๔
38
20/4/2017, 17:32:13บ้านเอือดใหญ่
นางสาวปรัชญานีย์ ร่วมรักษ์
ครูคณิตศาสตร์ป.6
39
20/4/2017, 17:33:29
บ้านกุดก่วยโนนเจริญ
นางสาวจิรัชยา สยามล
ครูภาษาอังกฤษป.1-ป.2
40
20/4/2017, 17:34:15บ้านสัน
นางสุพัตรา พิมพ์ตรา
ครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาป.1
41
20/4/2017, 17:41:50บ้านสัน
นายไพรวัลย์ เนื้ออ่อน
ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษาป.6
42
20/4/2017, 19:43:28บ้านโนน
นางสาวอุลัยพร คำจันดี
ครูผู้ช่วยภาษาอังกฤษชั้นป.4-6
43
20/4/2017, 19:44:53บ้านโนนนางปิ่น บุญพบครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยป.1
44
20/4/2017, 22:42:26บ้านสระคำ
1. นางศริยาภรณ์ สารารัฐ 2.นายอดิศร ศรีทา
ครู
1.เทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ 2. คอมพิวเตอร์
1. ป. 4 2. ป.6
45
20/4/2017, 22:45:20บ้านคำบง
นางสาวอนันติยา ส่งศรี
พนักงานราชการเกษตรป.1
46
20/4/2017, 22:47:06บ้านสระคำ
นางศริยาภรณ์ สารารัฐ
ครู
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
ป.4
47
20/4/2017, 22:48:44บ้านสระคำนายอดิศร ศรีทาครูชำนาญการคอมพิวเตอร์ป.6
48
21/4/2017, 10:35:08บ้านจันทัย
นางสาวอุทัยวรรณ คงเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษภาษาอังกฤษประถมศึกษาปีที่ 4
49
21/4/2017, 10:36:32บ้านจันทัยนางสาวสไบพรทองแดง
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประถมศึกษาปีที่4-6
50
21/4/2017, 10:40:17บ้านจันทัยสไบพร ทองแดงพี่เลี้ยงเด็กพิการวิทยาการคอมพิวเตอณประถมศึกษาปีที่4-6
51
21/4/2017, 10:59:22บ้านนาคอ
นางสาวณิชาภา. โคตรเมือง
ครู. วิทยฐานะ. ชำนาญการ
การศึกษาพิเศษป.2
52
21/4/2017, 11:59:15
บ้านกุดก่วยโนนเจริญ
นางสาวรฐา ใจเดียวพนักงานราชการปฐมวัยอนุบาล1-2
53
21/4/2017, 14:37:23บ้านหินโงม
นายอดิศักดิ์ นวลวรรณ
ครูผู้ช่วยรัฐศาสตร์ประถมศึกษาปีที่3
54
21/4/2017, 14:35:52บ้านหินโงมนายจันทร์ ขันวิเศษครูชำนาญการพิเศษประถมศึกษาประถมศึกษาปีที่6
55
21/4/2017, 20:39:50บ้านสวาสดิ์นายอมร ศรีนิลครูชีววิทยาประยุกต์ป.4 - 6
56
21/4/2017, 20:46:21บ้านสวาสดิ์
นางสาวฤทัยรัตน์ สารภี
ครูผู้ช่วยการศึกษาปฐมวัยป.1
57
21/4/2017, 21:19:35
บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง
นางธันยธรณ์ อวยพรครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์ทั่วไปประถมศึกษาปีที่ ๒
58
21/4/2017, 21:20:44
บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง
นางสาวนิวาส สิทธิโสม
ครูชำนาญการพิเศษภาษาอังกฤษประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
59
21/4/2017, 22:45:18บ้านแก้งกอก
นางนงค์ลักษณ์ สอแสง
ครูชำนาญการพิเศษประวัติศาสตร์ป.1
60
21/4/2017, 22:46:33บ้านแก้งกอก
นายเชาวฤทธิ์ แก้วกัญญา
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ป.1/2
61
22/4/2017, 7:44:50บ้านนาคอ
นางสาวสะใบแพ รวมวงศ์
ครูผู้ช่วยการศึกษาปฐมวัยอนุบาล 2
62
22/4/2017, 7:50:57บ้านนาคอสะใบแพ รวมวงศ์ครูผู้ช่วยปฐมวัยอนุบาล
63
22/4/2017, 7:52:03บ้านนาคอสะใบแพ รวมวงศ์ครูผู้ช่วยปฐมวัยอนุบาล2
64
22/4/2017, 14:10:09บ้านโนนหนองบัวนางรัฐดา โคตรสีหาครูภาษาอังกฤษประถมศึกษาปีที่ 6
65
22/4/2017, 14:11:21บ้านโนนหนองบัวนางบุญยิ่ง มงคลครูผู้ช่วยการศึกษาปฐมวัยอนุบาล 1-2
66
23/4/2017, 12:11:27บ้านคำเตย
นางสาวธาดารัตน์ กรุณา
ครูภาษาอังกฤษป.5
67
23/4/2017, 12:12:24บ้านคำเตย
นางเพียงจันทร์ ศรีกัญญา
ครูชำนาญการพิเศษคหกรรมป.1
68
23/4/2017, 15:19:52บ้านสิม
นางสาวศิริพร ผาจันทร์
ครู คศ.2การประถมศึกษาป.1-3
69
24/4/2017, 11:38:35บ้านงิ้ว
นางจุฑารัตน์ สานนท์
ครูภาษาอังกฤษประถมศึกษาปีที่ 6
70
24/4/2017, 11:41:37บ้านงิ้ว
นางสาวสุพัตรา อุ่นเสมอ
ครูผู้ช่วยสังคมศึกษาป.4-5
71
24/4/2017, 14:14:51บ้านห้วยหมาก
นายอธิพัชร์ วราโชติธนาสิทธิ์
ครู คศ.1วิศวกรรมเคมีม.3
72
24/4/2017, 14:16:50บ้านห้วยหมาก
นายเสริมสิทธิ์ พรมสีใหม่
เจ้าหน้าที่ธุการรัฐศาสตร์ไม่ได้สอน
73
24/4/2017, 14:54:13บ้านนาทอย
นางสาวปัทมพร สายสิน
ครู ชำนาญการพิเศษปริญญาโทป.4
74
24/4/2017, 14:55:24บ้านนาทอย
นางสาวกัลยาณี ปรือทอง
ครู อัตราจ้างนาฎศิลป์ป.3
75
24/4/2017, 22:17:21บ้านหนองหอย
นางสาวอัญชลี ทัพเพ็ชร
ครู วิทยฐานชำนาญการพิเศษ
การแนะแนวป.1-2
76
25/4/2017, 10:03:09บ้านคำบงนางสาวนิตยา สิงห์สาครู คศ.1ภาษาอังกฤษป.4 - ป.6
77
25/4/2017, 12:12:47บ้านโนนม่วงโนนจิก
นางมยุริญ สวัสดิ์มงคล
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาประถมศึกษาปีที่ 3
78
25/4/2017, 12:13:57บ้านโนนม่วงโนนจิกนายสุวิชชา ตรีพรหม
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาประถมศึกษาปีที่ 4-6
79
26/4/2017, 14:39:31บ้านนาเลินนายอดิศักดิ์ ศุภษรครูชำนาญการบริหารการศึกษาป.4
80
26/4/2017, 14:41:09บ้านนาเลิน
นายพงษ์พัฒน์ โอสถศรี
พนักงานราชการพลศึกษาป.5
81
26/4/2017, 14:44:02บ้านดอนน้ำคำ
นางสุภาวดี พงศ์ภริปราการ
ครูคศ.1ภาษาอังกฤษประถมศึกษาปีที่ 3
82
26/4/2017, 14:45:36บ้านดอนน้ำคำนางสาวอทิติยา ภาผลครูอัตราจ้างสาธารณสุขชุมชนประถมศึกษาปีที่ 4
83
26/4/2017, 14:53:38บ้านขัวแคน
นางสาวอารยา พยัคฆพันธ์
ครู คศ.1วิทยาศาสตร์ประถมศึกษาปีที่ 6
84
26/4/2017, 15:05:26บ้านจุการ
นายสุวิทย์ ปิยะราษฎร์
ครู คศ.1คอมพิวเตอร์ประถมศึกษาปีที่ 2
85
26/4/2017, 15:09:35บ้านจุการนายธนุพงษ์ ทองมีครู คศ.3เอกประถมศึกษาประถมศึกษาปีที่ 5
86
27/4/2017, 7:17:36
ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
นายอรรถพล เมืองพิลพี้เลี้ยงเด็กพิการ
นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
ป.4-6
87
28/4/2017, 20:39:38บ้านดอนโพธิ์นายปรเมนทร์ คืนดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การบริหารการศึกษา-
88
29/4/2017, 10:59:05บ้านป่ากุงใหญ่
นางสาวจันทร์อุษา วงศ์โยธา
ครู คศ.1ทัศนศิลป์ประถมศึกษาปีที่ 1
89
29/4/2017, 11:06:45บ้านนาทอยนายสีพร ช่วยสุขครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษป.6
90
29/4/2017, 11:08:43บ้านนาทอยนายสุรชัย ละม้ายศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารจัดการศึกษา-
91
29/4/2017, 11:09:56บ้านนาทอยนางสาวปัทมพร สายสินครูชำนาญการพิเศษสุขศึกษาป.4
92
29/4/2017, 11:12:07บ้านตุงลุงเหนือนางถวัลยา สิทธิโสมครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยป.1
93
29/4/2017, 11:12:13บ้านป่ากุงใหญ่นายสุภรณ์ ตรงกรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารการศึกษา-
94
29/4/2017, 11:14:25บ้านตุงลุงเหนือนางสาววาสนา สงสอาดครูวิกฤตวิทยาศาสตร์ป.2
95
29/4/2017, 11:17:27บ้านคำเตยนายทวี ราสุวรรณผู้อำนวยการบริหารการศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
96
29/4/2017, 11:18:30บ้านคำเตยน.ส.ธาดารัตน์ กรุณาครูภาษาอังกฤษป.5
97
29/4/2017, 11:19:40บ้านคำเตย
นางเพีงจันทร์ ศรีกัญญา
ครูชำนาญการพิเศษคหกรรมป.1
98
29/4/2017, 11:21:22บ้านโนนกุง
นางสาวนุจรี เรือนเจริญ
ครู คศ.1การสอนภาษาไทยป.4
99
29/4/2017, 11:22:12บ้านโนนกุงนางสังวาล ปะมุสะกะครู คศ.2ปฐมวัยอนุบาล 1-2
100
29/4/2017, 11:23:20บ้านฟ้าห่วนนายธนาเกียรติ สมศรีครูคศ .1คณิตศาสตร์ม.1,2,3
Loading...
Main menu