ป.2/1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLM
1
แบบประเมินคุณภาพผู้เรียนตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 สพป. สกลนคร เขต 2
4
วันที่.......................เดือน........................................พ.ศ................................ครั้งที่ ....................
5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
6
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ( 5 คะแนน)
7
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 มีนิสัยรักการอ่านและสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว ( 5 คะแนน)
8
3.1.1 ผู้เรียนอ่านหนังสือ บทความ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ สัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง หรือมากกว่า
9
3.1.2 ยืมหนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สิ่งพิมพ์จากห้องสมุด หรือแหล่งเรียนรู้ไปอ่านเพิ่มเติมเอง มากกว่า 3 เล่มต่อภาคเรียน
10
3.1.3 อธิบายวิธีการสืบค้นความรู้ที่ตนสนใจหรือต้องการอย่างมีขั้นตอน
11
3.1.4 มีผลงานอันเกิดจากการค้นหาความรู้จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว มากกว่า 3 ชิ้นต่อภาคเรียน
12
13
เลขที่ชื่อ -สกุล3.1.13.1.23.1.33.1.4รวม
14
ค่าระดับค่าระดับค่าระดับค่าระดับ
15
1เด็กชายจีรภัทร์ศรีเจริญ23221
16
2เด็กชายธีรภัทรโยธายุทธ32333
17
3เด็กชายสุรเชษฐ์ศรีสด33323
18
4เด็กชายชินวัฒน์สุรินทะ32232
19
5เด็กชายประริศมณีบู่33334
20
6เด็กชายอภิรักษ์ภาวงศ์32232
21
7เด็กชายอานนท์รังวารี33334
22
8เด็กชายกันตินันท์ตุพิลา33233
23
9เด็กชายทักษิณผลาจันทร์34334
24
10เด็กหญิงรพีพัทธ์สุรินทะ33344
25
11เด็กหญิงปวีณาผลาจันทร์43344
26
12เด็กหญิงสุตาภัทรโยธายุทธ43344
27
13เด็กหญิงสิรามลสุรินทะ43444
28
14เด็กหญิงกัณฐิกาวงษ์รัก43434
29
15เด็กหญิงรุจารีย์หาญอาสา43444
30
16เด็กหญิงขวัญนภาบัวพิษ43334
31
รวมจำนวนความถี่ในแต่ระดับคุณภาพ1513121454
32
84.38
36
คะแนน1.69
37
แปลผลดีมาก
38
39
40
เกณฑ์ในการพิจารณา
41
ระดับ 5 หมายถึง ปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยไม่มีผู้แนะนำและสามารถชักชวนเพื่อนปฏิบัติ
42
ระดับ 4 หมายถึง ปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยไม่มีผู้แนะนำ
43
ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบัติได้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ และมีผู้ให้คำแนะนำเป็นบางครั้ง
44
ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบัติได้ด้วยตนเองเป็นบางครั้ง และมีผู้ให้คำแนะนำเป็นส่วนใหญ่
45
ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบัติโดยมีผู้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติทุกครั้ง
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
Loading...
 
 
 
3.1
3.2
3.3
3.4