แบบประเมินตนเองสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่เข้าร่วมโครงการคลินิกสุขภาพเกษตรกร ปี 2559 อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABC
1
เกณฑ์การประเมินคลินิกสุขภาพเกษตรกร
2
ชื่อหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปรือคัน
3
ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
4
วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559
5
กิจกรรมสำคัญกิจกรรมที่สำคัญในการจัดบริการผลการดำเนินงาน
6
มีไม่มี
7
1.ข้อมูลกลุ่มอาชีพของประชากรที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบริการสุขภาพ 1
8
2. มีการดำเนินงานคัดกรองสุขภาพ ตามความเสี่ยงจากการทำงาน โดยใช้แบบประเมินความเสี่ยง (นบก.1-56) หรือการตรวจคัดกรองการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ฯลฯ) และความเสี่ยงมิติอื่น ๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ฯลฯ และมีผลการคัดกรอง1
9
3. มีการซักประวัติวินิจฉัยโรคและภัยจากการประกอบอาชีพเบื้องต้น1
10
4. การบันทึกผลการดำเนินงานคัดกรอง ทักษะการรักษาส่งต่อและการรายงานโรคตามระบบ ICD1
11
5. ให้สุขศึกษา หรือคำแนะนำในการลดความเสี่ยง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและการทำงาน1
12
6. การจัดเวทีคืนข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สำคัญในการดำเนินงานแก่เครือข่าย เช่น ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลความเสี่ยง ข้อมูลกลุ่มอาชีพ สถานการณ์สุขภาพ และความเสี่ยงให้แก่เกษตรกรชุมชน และ อบต. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง1
13
7. การพัฒนาเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข เครือข่ายยุวเกษตรกร เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ควบคุมดูแลสุขภาพเกษตรกร แรงงานในชุมชน อย่างน้อย 1 กิจกรรม1
14
8. มีแผนงานโครงการดูแลสุขภาพเกษตรกร/แรงงานในชุมชนร่วมกับเครือข่าย เช่น อปท. ธกส. กศน.ฯลฯ1
15
9. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยจากการทำงาน สำหรับผู้ประกอบอาชีพในชุมชนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น สสส. สปสช. อปท. กองทุนสุขภาพตำบล ฯลฯ1
16
10. การสำรวจและประเมินความเสี่ยงสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพในชุมชนโดยการสนับสนุนวิชาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สสอ. สสจ. สคร. ฯลฯ1
17
11. รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในกลุ่มเกษตรกรในงานในชุมชนทั้งด้านการเฝ้าระวังสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สสอ. สสจ. เครือข่าย ฯลฯ1
18
19
ลงชื่อ....นายนพดล ศรีอินทร์.... ผู้รายงาน
20
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
21
วันที่รายงาน 8 เมษายน 2559
22
หมาเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 0827482763
23
24
หมายเหตุ
25
ระดับพื้นที่หมายถึงการดำเนินงานได้ข้อ 1 ถึงข้อ 6
26
ระดับดีหมายถึงดำเนินงานได้ข้อ 1 ถึง 9
27
ระดับดีมากหมายถึงดำเนินงานได้ข้อ 1-11
28
29
30
31
Loading...
Main menu