วิทยาลัยนานาชาติ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบจัดทำแผน / รายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2
หน่วยงาน...วิทยาลัยนานาชาติ.......
3
4
ชื่อกิจกรรมแผน รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1ไตรมาส 1 ไตรมาส 2ไตรมาส 2 ไตรมาส 3ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ไตรมาส 4
5
ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6
รวมทั้งสิ้นแผน 6,336,800.00 2,468,040.00 72,800.00 532,800.00 1,862,440.00 2,255,360.00 897,800.00 627,800.00 729,760.00 888,400.00 102,800.00 417,800.00 367,800.00 725,000.00 172,800.00 417,600.00 134,600.00
7
ผล
งบแผ่นดิน
20,505.60 69,119.60 69,119.60 - - - - - - - - - - - - - -
8
งบรายได้
11,813.20 65,413.20 65,413.20 - - - - - - - - - - - - - -
9
บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา-แผนราชการ
10
1.1 งานพัฒนาบุคลากร
11
1.1.1 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ แผน 120,000.00 60,000.00 60,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 -
12
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
13
งบรายได้
- - - - -
14
1.1.2 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน แผน 35,000.00 - 35,000.00 35,000.00 - -
15
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
16
งบรายได้
- - - - -
17
1.2 ประกันคุณภาพ แผน 25,000.00 - - - 25,000.00 25,000.00
18
1.2.1 งานประกันคุณภาพการศึกษา ผล
งบแผ่นดิน
2,800.00 2,800.00 2,800.00 - - -
19
งบรายได้
- - - - -
20
1.3 บริหารงานทั่วไป แผน 75,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 -
21
1.3.1 วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
22
งบรายได้
- - - - -
23
1.3.2 การเดินทางไปราชการเพื่อการบริการจัดการ
แผน 100,000.00 40,000.00 40,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
24
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
25
งบรายได้
- - - - -
26
1.3.3 ประชุมคณะกรรมการประจำ แผน 80,000.00 - 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 -
27
วิทยาลัยนานาชาติ ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
28
งบรายได้
- - - - -
29
1.3.4 ค่าสาธารณูปโภค แผน 50,000.00 12,600.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 12,600.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 12,600.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 12,200.00 4,200.00 4,000.00 4,000.00
30
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
31
งบรายได้
- - - - -
32
1.3.5 ค่าบำรุง รักษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์
แผน 50,000.00 30,000.00 30,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 -
33
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
34
งบรายได้
- - - - -
35
1.3.6 ค่าซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ แผน 200,000.00 50,000.00 15,000.00 15,000.00 20,000.00 50,000.00 15,000.00 15,000.00 20,000.00 50,000.00 15,000.00 15,000.00 20,000.00 50,000.00 15,000.00 15,000.00 20,000.00
36
และบำรุงรักษาลิฟต์ ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
37
งบรายได้
- - - - -
38
1.3.7 บริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน
แผน 155,000.00 100,000.00 100,000.00 55,000.00 55,000.00 - -
39
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
40
งบรายได้
- - - - -
41
1.4 งานวิจัย แผน 50,000.00 - 50,000.00 50,000.00 - -
42
1.4.1 สนับสนุนหน่วยจัดการงานวิจัย ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
43
งบรายได้
- - - - -
44
1.5 จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
แผน 539,440.00 539,440.00 539,440.00 - - -
45
1.5.1 วัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
46
งบรายได้
- - - - -
47
1.5.2 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
แผน 482,000.00 300,000.00 300,000.00 100,000.00 100,000.00 65,000.00 65,000.00 17,000.00 17,000.00
48
ผล
งบแผ่นดิน
27,245.00 27,245.00 27,245.00 - - -
49
งบรายได้
- - - - -
50
1.5.3 วัสดุสนับสนุนการจัดการ แผน 155,000.00 70,000.00 70,000.00 40,000.00 40,000.00 30,000.00 30,000.00 15,000.00 15,000.00
51
การเรียนการสอน ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
52
งบรายได้
- - - - -
53
15.4 การพัฒนาสาขาวิชาและการพัฒนานักศึกษา
แผน 85,000.00 40,000.00 40,000.00 45,000.00 45,000.00 - -
54
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
55
งบรายได้
- - - - -
56
บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา-- แผนตามพันธกิจ
57
1.1 กิจกรรมตามพันธกิจของหน่ายงาน
58
1.1.1 งานวิทยบริการ แผน 55,200.00 55,200.00 55,200.00 - - -
59
ผล
งบแผ่นดิน
1,722.60 1,722.60 1,722.60 - - -
60
งบรายได้
- - - - -
61
1.1.2 งานวิเทศสัมพันธ์วิทยาลัยนานาชาติ
แผน 250,000.00 100,000.00 100,000.00 75,000.00 75,000.00 50,000.00 50,000.00 25,000.00 25,000.00
62
ผล
งบแผ่นดิน
1,900.00 1,900.00 1,900.00 - - -
63
งบรายได้
11,813.20 11,813.20 11,813.20 - - -
64
1.1.3 โครงการติดตามความคืบหน้า แผน 411,960.00 50,000.00 50,000.00 61,960.00 61,960.00 - 300,000.00 300,000.00
65
โครงการ MOU ระหว่าง มรอ กับ ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
66
มหาวิทยาลัยเครือข่าย
งบรายได้
- - - - -
67
1.1.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ
แผน 100,000.00 75,000.00 75,000.00 - 25,000.00 25,000.00 -
68
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
69
งบรายได้
- - - - -
70
1.2 บริหารงานทั่วไป แผน 100,000.00 50,000.00 50,000.00 30,000.00 30,000.00 20,000.00 20,000.00 -
71
1.2.1 บริหารงานทั่วไป ผล
งบแผ่นดิน
15,743.00 15,743.00 15,743.00 - - -
72
งบรายได้
- - - - -
73
1.2.2 ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนานาชาติ
แผน 50,000.00 - 50,000.00 50,000.00 - -
74
ผล
งบแผ่นดิน
1,140.00 1,140.00 - - -
75
งบรายได้
- - - - -
76
1.2.3 ค่าจ้างบำรุงรักษาอาคาร ซ่อมแซม
แผน 250,000.00 150,000.00 150,000.00 55,000.00 55,000.00 45,000.00 45,000.00 -
77
ปรับปรุงภูมิทัศน์ และปรับปรุง ผล
งบแผ่นดิน
3,317.00 3,317.00 3,317.00 - - -
78
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
งบรายได้
- - - - -
79
1.2.4 ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง แผน 643,200.00 160,800.00 53,600.00 53,600.00 53,600.00 160,800.00 53,600.00 53,600.00 53,600.00 160,800.00 53,600.00 53,600.00 53,600.00 160,800.00 53,600.00 53,600.00 53,600.00
80
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
81
งบรายได้
53,600.00 53,600.00 53,600.00 - - -
82
1.3 งานศูนย์ภาษา แผน 75,000.00 - 75,000.00 75,000.00 - -
83
1.3.1 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
84
งบรายได้
- - - - -
85
1.3.2 อบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา
แผน 100,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 30,000.00 30,000.00 -
86
และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
87
งบรายได้
- - - - -
88
1.3.3 สอบวัดความรู้ภาษาต่างประเทศ แผน 100,000.00 25,000.00 25,000.00 50,000.00 50,000.00 25,000.00 25,000.00 -
89
สำหรับนักศึกษาและบุคลากร ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
90
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
งบรายได้
- - - - -
91
1.4 อบรมภาษาและศิลปวัฒนธรรมไทย แผน 750,000.00 - 750,000.00 750,000.00 - -
92
1.4.1 งานศิลปวัฒนธรรมและกีฬานานาชาติ
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
93
งบรายได้
- - - - -
94
1.4.3 ค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมหอพัก แผน 250,000.00 150,000.00 150,000.00 100,000.00 100,000.00 - -
95
ผล
งบแผ่นดิน
16,392.00 16,392.00 16,392.00 - - -
96
งบรายได้
- - - - -
97
1.4.4 อบรมภาษาและวัฒนธรรมไทย แผน 1,000,000.00 350,000.00 350,000.00 300,000.00 300,000.00 250,000.00 250,000.00 100,000.00 100,000.00
98
สำหรับ นศ.ต่างชาติ ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
99
งบรายได้
- - - - -
100
Loading...
 
 
 
Sheet1
Sheet2
Sheet3
 
 
Main menu