ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
גברים ונשים בוויקיפדיה
2
3
האם ויקיפדיה העברית מוטה כנגד נשים?
האם מוחקים יותר ערכים על נשים מאשר על גברים?
4
5
איסוף מידע, סיווג וניתוח: נחמיה גרשוני-איילהו
6
קצת מילים - המידע למטה ובטאבים האחרים...
7
8
בוויקיפדיה העברית יש (יחסית) יותר ערכים על נשים
9
יש בסך הכל 196,096 ערכים בוויקיפדיה העברית
10
26% מתוכם, דהיינו 50,242 ערכים, הינם ביוגרפיים
11
81% מערכים אלה הם על גברים, ו-19% על נשים
12
זהו שיעור גבוה של ערכים על נשים, ביחס לחלקן במקורות ביוגרפיים ואנציקלופדיים אחרים, כולל ויקיפדיה האנגלית ובריטניקה
13
14
15
16
רק אחוז אחד מהערכים בוויקיפדיה נמחק
17
בוויקיפדיה העברית נמחקו בסך הכל 2,776 ערכים*
18
69% מתוכם, שהם 1,913 ערכים, נמחקו לאחר דיון חשיבות וללא הצבעה, ו-863 נמחקו לאחר הצבעה
19
20
שימו לב שרק 40% מהערכים שעומדים להצבעה נמחקים בסופו של דבר
21
22
ערכים ביוגרפיים נמחקים יותר
23
בסך הכל, נמחקו 1,047 ערכים ביוגרפיים, והם מהווים 38% מכלל הערכים שנמחקו - נתון גבוה משמעותית ביחס לחלקם בוויקיפדיה שעומד על 26%
24
25
26
מהערכים שנמחקו, 19% (200 ערכים) היו על נשים
27
מתוך כלל הערכים הביוגרפיים בוויקיפדיה על נשים, 2% בלבד נמחקו - לעומת 2% מהערכים על גברים
28
29
30
ואולי הערכים על נשים פחות מפורטים?
31
אחד הקריטריונים להטיה מגדרית שנבדק במחקרים, הוא מספר המילים בערך. בבדיקה של מספר המילים בטקסט, כולל מילים בקישורים, הערות ותגיות, רואים שמספר המילים הממוצע והחציוני של גברים ונשים כמעט זהה: 944 מילים בממוצע, ו-687 בערך החציוני.
32
33
34
35
36
ובמילים אחרות:
37
אין הטיה כמותית נגד נשים במחיקת ערכים
38
39
* ישנן מחיקות "ערכי זבל" מהירות, ללא הצבעה או דיון. נבדקו רק ערכים שנמחקו לאחר דיון חשיבות או הצבעה
40
41
42
אחוז הנשים במקורות ביוגרפיים אחרים
43
מקוראחוז (מתוך ...)
44
ויקיפדיה האנגלית (2014)15% (893,380)
45
ויקיפדיה האנגלית (2010)10% - 23%
46
בבריטניקה (2010)10% - 22%
47
Freebase12% (109,481)
48
Pantheon13% (11,341)
49
Chambers Bio. Dictionary12% (18,495)
50
המקורות: מחקרי הטיה מגדרית בוויקיפדיה ובריטניקה
51
52
סיווג מספר ערכים לפי ביטוי
53
הביטוימספר הערכיםמאפיין
54
נולד ב 40,806גברים
55
נולדה ב 9,436נשים
56
בדיקה על בסיס המידע של dump ויקיפדיה העברית, שאוחזר בתאריך 22 בספטמבר 2016
57
58
ברוב הערכים הביוגרפיים בוויקיפדיה מופיע הביטוי "נולד/ה ב" על מושא הערך. עם זאת, ברור כי הבדיקה לא הכילה את כל הערכים הרלוונטיים וברור שבחלק מהמקרים הסיווג שגוי.
59
60
61
62
ערכים על אנשים שנמחקו בדיון חשיבות וללא הצבעה
63
הביטוימספר הערכיםאחוז
64
גברים66483%
65
נשים13317%
66
בדיקה וסיווג ידניים על בסיס הדף "ויקיפדיה:ערכים לא קיימים/נמחקו בדיון חשיבות" שכולל ערכים שנמחקו בעקבות דיון חשיבות.
אוחזר בתאריך 29 בספטמבר 2016
67
68
69
שימו לב: הרשימה לא מדוייקת לגמרי. יש סבירות נמוכה שערך לא הגיע אליה או שערך שנמחק לאחר הנחת תבנית חשיבות אך ללא דיון כן הגיע אליה בטעות
70
71
72
במסגרת הסיווג סוננו ערכים שאינם ביוגרפיים
73
74
ערכים על אנשים שנמחקו לאחר הצבעת מחיקה
75
הסיווגמספר הערכיםאחוז
76
גברים18373%
77
נשים6727%
78
בדיקה וסיווג ידניים על בסיס הדף "מיוחד:דפים המתחילים ב/ויקיפדיה:רשימת מועמדים למחיקה", בניכוי ערכים שלא נמחקו לאחר הצבעה.
אוחזר בתאריך 7 באוקטובר 2016
79
80
81
82
ערכים על אנשים שלא נמחקו לאחר הצבעת מחיקה
83
הסיווגמספר הערכיםאחוז
84
גברים28769%
85
נשים12631%
86
בדיקה וסיווג ידניים על בסיס הדף "מיוחד:דפים המתחילים ב/ויקיפדיה:רשימת מועמדים למחיקה" בניכוי ערכים שנמחקו לאחר הצבעה.
אוחזר בתאריך 7 באוקטובר 2016
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100