ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา/มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา (ฐานนร. 10 มิ.ย.61) สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCACBCCCDCECFCGCHCICJ
1
มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา / ครูตาม จ.18 สังกัดสพป.บุรีรัมย์ เขต 1 (วิชาเอกรวมว่างรอบรรจุ + ว 16 แล้ว)
2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 61
3
ลำดับ ที่ชื่อสถานศึกษาตำบลอำเภอ/
กิ่งอำเภอ
จำนวนครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา/ครูตาม จ.18จำนวนครูตาม จ.18
4
ประถมศึกษา ม.ประถมศึกษา ปฐมวัย ม.ปฐมวัย ภาษาไทย ม.ภาษาไทยคณิตศาสตร์ ม.คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ ม.ภาษาอังกฤษสังคมศึกษา ม.สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์(ทั่วไป) ม.วิทยาศาสตร์(ทั่วไป)สุขศึกษา ม.สุขศึกษาพลศึกษา ม.พลศึกษาศิลปะ ม.ศิลปะทัศนศิลป์ ม.ทัศนศิลป์ดนตรีศึกษา ม.ดนตรีศึกษาดนตรีไทย ม.ดนตรีไทยดนตรีสากล ม.ดนตรีสากลดุริยางคศิลป์ ม.ดุริยางคศิลป์นาฏศิลป์ ม.นาฏศิลป์คอมพิวเตอร์ ม.คอมพิวเตอร์เกษตรกรรม ม.เกษตรกรรมคหกรรมศาสตร์ ม.คหกรรมศาสตร์อุตสาหกรรมศิลป์ ม.อุตสาหกรรมศิลป์ภาษาจีน ม.ภาษาจีนโสตทัศนศึกษา ม.โสตทัศนศึกษา/เทคโนฯบรรณารักษ์ ม.บรรณารักษ์จิตวิทยาและการแนะแนว ม.จิตวิทยาและการแนะแนวการเงิน/พัสดุ ม.การเงิน/พัสดุ#REF!บริหารการศึกษา/การศึกษาพิเศษพ.ม.ป.กศ./ปวช.รวมตามมาตรฐานเท่ากับเกณฑ์ก.ค.ศ.
5
6
7
8
1122334455667711111212131314141515161617171818191920202121222223232828363638383939404041ว่าง123
9
1บ้านโพธิ์ดอนหวาย
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์9131010101010110010000000000000001001000100020000000000988
10
2บ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)กระสังเมืองบุรีรัมย์91021101110121002000000100000000002000000000000000001000999
11
3บ้านหนองม้ากระสังเมืองบุรีรัมย์9131011101110100000000000000000101000000000020000000010988
12
4บ้านกลันทาวิทยากลันทาเมืองบุรีรัมย์6121011101011010001000000000000000000000000010000000000677
13
5บ้านท้องเรือกลันทาเมืองบุรีรัมย์41110111
0101000000000000000000000000000000000000000000444
14
6บ้านพระครูน้อยกลันทาเมืองบุรีรัมย์41110111000000000000000000000000000000000000001000001000444
15
7บ้านหนองปรือกลันทาเมืองบุรีรัมย์153221311010111200100000000000001110010000000101000001000151212
16
8บ้านกลางเพชร(สุโขวิทยา)กลันทาเมืองบุรีรัมย์6121111101010000000000000000000000000010000000000000000655
17
9วัดบ้านเสม็ดกลันทาเมืองบุรีรัมย์4121111100000000000000000000000000000000000000000000000444
18
10ไตรภูมิวิทยาชุมเห็ดเมืองบุรีรัมย์20112121212020240010130000001000112011010000030000000100201818
19
11บ้านโกรกขี้หนูชุมเห็ดเมืองบุรีรัมย์1422202020202112001000000000000001000100000001000000010001499
20
12บ้านหนองตราดน้อยชุมเห็ดเมืองบุรีรัมย์5101010111001000001000000000000000000000100000000000000544
21
13สามัคคีมีชัยวิทยาชุมเห็ดเมืองบุรีรัมย์15122220222222200110000000000000000001010000100000000100151414
22
14บ้านหนองไผ่ใหญ่ชุมเห็ดเมืองบุรีรัมย์4111111100000000000000000000000000000000000000000000000433
23
15บ้านตราดหนองพลวงกระสังเมืองบุรีรัมย์310101001000001000000000000000000000000010000000000000333
24
16บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ถลุงเหล็กเมืองบุรีรัมย์5101010101100010000000000000000000001000000010000000000544
25
17วัดบ้านถลุงเหล็กถลุงเหล็กเมืองบุรีรัมย์6121111111111000000000000000000000000010000000000000100699
26
18บ้านโนนศิลาถลุงเหล็กเมืองบุรีรัมย์6101111101011010000000000000000010000000000010100000000677
27
19บ้านหนองผักแว่นถลุงเหล็กเมืองบุรีรัมย์3111010000200000000000000000000000000000000000000000000333
28
20บ้านพะไลถลุงเหล็กเมืองบุรีรัมย์4120011101000010000000000000000000001000000000000000100466
29
21เขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสทิธิศิลป์)ในเมืองเมืองบุรีรัมย์32444433443333320021000011000000112100100000130000000000323030
30
22อนุบาลบุรีรัมย์ในเมืองเมืองบุรีรัมย์737812710101194485580053210021011100212210130100030301000000737272
31
23บ้านตะเคียนบัวทองเมืองบุรีรัมย์3120010100000010000000000000000000000000000010000000000344
32
24บ้านหนองเพชรบัวทองเมืองบุรีรัมย์5111010101000010001000000000000000001000000000000000000544
33
25วัดบ้านสวายสอบัวทองเมืองบุรีรัมย์141111212120102000110000000000000000101200000101000001000141010
34
26วัดบ้านรุนบัวทองเมืองบุรีรัมย์3110010100000000000000000000000000000000000000100000001333
35
27บ้านหนองค่ายบ้านบัวเมืองบุรีรัมย์1013101110101110000000001000000011110000000000000000010011099
36
28บ้านดอนใหญ่บ้านบัวเมืองบุรีรัมย์3100013110000000000000000000000000000000000000000000000344
37
29บ้านปรุบุมะค่าบ้านบัวเมืองบุรีรัมย์4100010101100000000000000000000000000000000000001000000422
38
30บ้านโคกระกาบ้านบัวเมืองบุรีรัมย์9122010111010120010000000000000000100000000000001000000977
39
31บ้านม่วงวิทยาคารบ้านบัวเมืองบุรีรัมย์3101010010000010000000000000000010001000000000000000100355
40
32อนุบาลเมืองบุรีรัมย์(บ้านบัว)บ้านบัวเมืองบุรีรัมย์182121222123112100110000000000000000111100001110010001000181616
41
33วัดโพธิ์ทองบ้านยางเมืองบุรีรัมย์172121332121212000100000000000001000020001000300000001200171717
42
34บ้านหนองโสนบ้านยางเมืองบุรีรัมย์5121110101000020000000000000000000000020000010000000000588
43
35บ้านมะค่าบ้านยางเมืองบุรีรัมย์3111110000000000001000000000000000000000000000000000000333
44
36บ้านง้างบ้านยางเมืองบุรีรัมย์1100000000000000000000000000000000002000000000000000000122
45
37บ้านตะโกบ้านยางเมืองบุรีรัมย์18252222212121210011000000000000111000110000000000000100181717
46
38บ้านหนองมะค่าแต้พระครูเมืองบุรีรัมย์142322222121102100010000000000000010010000000000000001000141313
47
39บ้านหนองยางพระครูเมืองบุรีรัมย์51210111010010000020000000000000000000100000000000001000588
48
40บ้านสระเกษพระครูเมืองบุรีรัมย์31110100000000000000100000000000000000000000000000001000333
49
41บ้านหนองขวางพระครูเมืองบุรีรัมย์3101110000001000000000000000000000000000000000000000000322
50
42พระครูวิทยาพระครูเมืองบุรีรัมย์101011121110101000100000100000000010010200000000000000001077
51
43บ้านม่วงพระครูเมืองบุรีรัมย์9101110101112120000000000000000110011000000000000000000988
52
44วัดบ้านเมืองฝางเมืองฝางเมืองบุรีรัมย์18123322223422110010000010000000111100000000000000000000181818
53
45วัดบ้านเมืองดู่เมืองฝางเมืองบุรีรัมย์1122211111111110000000000010000000000000110000000000010001199
54
46บ้านโคกกลางเมืองฝางเมืองบุรีรัมย์16111122222110220012100011000000001101000000110000000100161616
55
47วัดบ้านหนองตลุมปุ๊กลุมปุ๊กเมืองบุรีรัมย์17432133222111110000100000000000021001000100010000000000171717
56
48บ้านหนองทะลอกลุมปุ๊กเมืองบุรีรัมย์162221212121202100000100100000000010020002000000000001000161313
57
49วัดสว่างบูรพาลุมปุ๊กเมืองบุรีรัมย์1011211110111111001000001000000000000000000001010000010001099
58
50บ้านหนองไทรลุมปุ๊กเมืองบุรีรัมย์91021111011101100000000000000001000010000000101000001000988
59
51บ้านสวายจีกสวายจีกเมืองบุรีรัมย์10151010101012110010000010000000100000010000010000000000101010
60
52บ้านโคกเปราะสวายจีกเมืองบุรีรัมย์5121010111001000000000000000000000000000000000000000000544
61
53บ้านพลวงสวายจีกเมืองบุรีรัมย์6111110111010000000000000000000000000000000000000000000633
62
54บ้านฝ้ายสวายจีกเมืองบุรีรัมย์3131010000000000000000000000000000000000000000000000000333
63
55เบญจคามวิทยาสวายจีกเมืองบุรีรัมย์13122211211211120010000000000000101000110000000100000000131313
64
56บ้านหนองปรือน้อยสวายจีกเมืองบุรีรัมย์141311202121122200110000100000001100000000000000000001000141313
65
57บ้านถาวรสวายจีกเมืองบุรีรัมย์9101113101112100010000000000000000100001000000000000000988
66
58บ้านโคกระกาน้อยสองห้องเมืองบุรีรัมย์5111111111000000000000000000000000001000000000000000000555
67
59บ้านหนองสองห้องสองห้องเมืองบุรีรัมย์6131010101010010000000000000000000000000000000000000100655
68
60บ้านตลาดชัยสองห้องเมืองบุรีรัมย์162220222111111000110000100000001010000011000100000001300161414
69
61บ้านกระเดื่องสองห้องเมืองบุรีรัมย์5111110101000010101000000000000000000000000000000000000555
70
62บ้านร่มไทรสองห้องเมืองบุรีรัมย์6101010101211010100000000000000000000000000000000000000655
71
63บ้านสารภีสะแกซำเมืองบุรีรัมย์5121010111101000000000000000000000000000000000000000100566
72
64ประชาสวัสดิ์วิทยาสะแกซำเมืองบุรีรัมย์5111010101000010002000000000000000001000000000000000000555
73
65วัดบ้านสะแกซำสะแกซำเมืองบุรีรัมย์17152223212120210011000010000000101000020000000001000000171717
74
66บ้านตลาดควายสะแกซำเมืองบุรีรัมย์17222221222211110011000010000000101011000000010000000200171616
75
67บ้านฝังงาสะแกซำเมืองบุรีรัมย์4111011100000000000000000000000000001010000010000000000455
76
68บ้านโนนแดงสะแกโพรงเมืองบุรีรัมย์16112120212111110010100001000001110030100000111000001000161515
77
69สะแกโพรงอนุสรณ์สะแกโพรงเมืองบุรีรัมย์25323332332421230011010001101000111111110000010000000000252626
78
70บ้านหนองมะเขือสะแกโพรงเมืองบุรีรัมย์152321212021101100111200000000000000120000000001000001000151414
79
71บ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ)สะแกโพรงเมืองบุรีรัมย์171021232111111100100000110000001112101200000010000001200171717
80
72บ้านสมสนุกสะแกโพรงเมืองบุรีรัมย์6121110121010010000010000000000000000000000000000000000677
81
73บ้านหนองไผ่สะแกโพรงเมืองบุรีรัมย์10141011111010100111000000000000101002000000000100000000101111
82
74ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)เสม็ดเมืองบุรีรัมย์283122323333332200221100110000001111012211000000000001100282828
83
75บ้านเขากระโดง(ศิลาทองอุปถัมภ์)เสม็ดเมืองบุรีรัมย์0000000000000000000000000000000000001000000000000000000011
84
76บ้านเสม็ดโคกตาลเสม็ดเมืองบุรีรัมย์202531232122202001210000100000001110000001000000000001001201818
85
77โสภณวรวัฒน์วิทยาเสม็ดเมืองบุรีรัมย์5101111111000000000000000000000000000000000000100000000544
86
78บ้านโคกหัวช้างเสม็ดเมืองบุรีรัมย์6111011101011000000000000000000010000000000010000000000655
87
79วัดบ้านเย้ยสะแกเสม็ดเมืองบุรีรัมย์5131011101000000000000000000000000000000000000000000200566
88
80บ้านสำโรงโนนเค็งหนองตาดเมืองบุรีรัมย์152121222121101100101000000000000010010000000100000001200151212
89
81บ้านม่วงโนนสูงหนองตาดเมืองบุรีรัมย์92321111010101000000000000000000000010000000100000001000988
90
82บ้านนากลางหนองตาดเมืองบุรีรัมย์9121111111110100010000000000000100000000000000000000000966
91
83บ้านมาบสมอหนองตาดเมืองบุรีรัมย์6121013101010000001000000000000000000000000000000000000666
92
84วัดบ้านบัลลังก์หนองตาดเมืองบุรีรัมย์91010111111110000101100000000000000110000000000000001100988
93
85บ้านหนองตราดหนองตาดเมืองบุรีรัมย์4111110100001000000010000000000000000000000000000000000444
94
86วัดสถานีหนองตาดหนองตาดเมืองบุรีรัมย์5111012101100000000000000000000000001000000000000000000555
95
87ไตรมิตรวิทยาคารหลักเขตเมืองบุรีรัมย์161121121111111302111000000000001010111000000010100001100161616
96
88วิมลวิทยาหลักเขตเมืองบุรีรัมย์151221111011111200101100100000001010111101000000000001001151414
97
89บ้านหลักเขตหลักเขตเมืองบุรีรัมย์17112221111312121010100000000010121011001100000000000000171616
98
90บ้านโคกเก่าหลักเขตเมืองบุรีรัมย์3121010000100000000000000000000000000000000000000000000333
99
91ประกาศธรรมคุณวิทยาอิสาณเมืองบุรีรัมย์3111011000000000000000000000000000000000000000000000000322
100
92บ้านโคกสะอาดวิทยาคารอิสาณเมืองบุรีรัมย์61110111010100101000000010000000000000100000000000001000677
Loading...